Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. СЛОВО ККОНТЕКСТ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

— Ти справді думаєш, що зможеш перемогти в цих змаганнях?

— Так, я так гадаю.

— А на чому ти гадаєш: на картах чи на кавовій гущі?

— На кавовій гущі не гадають, а ворожать.

— Отакої!

А. Через яке слово сталося непорозуміння?

Б. Яка причина цього непорозуміння?

Лекси́чне зна́чення сло́ва — зміст слова; це історично закріплена у свідомості лю­дей співвіднесеність слова з певним предметом, станом, дією, ознакою предмета та ін.

Окрім лексичного значення, слова мають і граматичне, яке показує, до якої частини мови вони належать, які мають граматичні ознаки. Наприклад, лексичне значення слова соба­ка — домашня тварина родини собачих, яку використовують для охорони, на полюванні та ін. Граматичне значення цього слова — відмінюваний іменник, однина, називний від­мінок.

Лексичне значення відображає лише узагальнене поняття про предмет, явище чи озна­ку, адже те саме слово може викликати в людей різні асоціації. Хтось, почувши слово со­бака, уявить пуделя, хтось — тер’єра, комусь спаде на думку просто цуценя, для когось собака (у певній ситуації) — лайливе слово, а для когось — це вірний друг. Отже, кожне слово має узагальнене значення, яке є для нього основним.

Більшість слів у мові — багатозначні. У тлумачних словниках основне, пряме значення стоїть на першому місці (його позначають цифрою 1). Кожне наступне значення потроху віддаляється від головного, набуваючи статусу переносного (у словнику використовують скорочення перен.), наприклад, слово летіти.

ЛЕТІТИ, лечу, летиш, недок.

1. Пересуватися в повітрі за допомогою крил (про птахів, комах тощо). У небі летіли гуси з далекого краю (О. Довженко).

2. Те саме, що падати. Раптом він посунувся вниз і зрозумів, що летить в улоговину (Г. Тютюнник).

3. перен. Дуже швидко переміщатися (по землі, воді тощо); мчати, нестися. Рипить сніжок, співає, санки летять під білії намети ялин лапатих (Леся Українка).

4. перен. Швидко, непомітно проходити (про час). І в’янеш ти, а дні летять, несуть все добре за собою (Т. Шевченко).

5. перен. Линути думками, почуттями, помислами, душею до кого-, чого-небудь. Він со­лодко вкладається на ліжко, усіма думками летючи до Уляни (М. Стельмах).

Отже, значення багатозначного слова залежить від контексту: в одному реченні леті­ти — це пересуватися в повітрі за допомогою крил (Пташка летить увись), а в іншому — швидко відбуватися в часі (Не помічаю, як летить час на відпочинку). Якщо слово одно­значне, то в будь-якому контексті його значення незмінне.

Лексичні норми регулюють вибір слова відповідно до змісту й мети висловлювання. Наприклад, якщо йдеться про посаду, то вживаємо слово рятувальник, але аж ніяк не рятівник. Порівняйте: Викликали рятувальника з охоронної служби і Рятівником кота став випадковий перехожий. Якщо сказати: «Рятувальником кота став випадковий пере­хожий», то це означатиме, що випадкового перехожого призначили на посаду рятуваль­ника. Виходить нісенітниця. Плутанина близькозвучних слів призводить до лексичної помилки.

Лексичні помилки виникають унаслідок:

1) уживання слова в невластивому йому значенні;

2) невдалого добору синонімів;

3) сплутування близькозвучних слів (паронімів);

4) уживання зайвих слів (плеоназм);

5) повторення спільнокореневих слів (тавтологія);

6) калькування російських слів і словосполучень;

7) використання російських слів замість українських;

8) уживання беззмістовних слів, зайвих у мовленні (слова-паразити);

9) уживання фразеологізмів у невластивому значенні.

Не всі слова можуть між собою сполучатися, тож, поєднуючи їх, ми маємо передусім зважати на їхнє лексичне значення. Не можна поєднати прикметник молода з іменником дівчина, бо старих дівчат не буває. Так само не поєднуваними є прийменник біля й сполука слів на позначення кількості або часу: не біля, а близько одинадцятої години] не біля ста тисяч слів, а близько ста тисяч слів. Порушенням лексичної сполучуваності є поєднання дієслова розповсюджувати з іменниками, що мають абстрактне значення: розповсюджу­вати інформацію, новини, чутки. Ні, розповсюджують конкретні предмети, наприклад листівки, літературу, а інформацію, новини й чутки поширюють.

Конте́кст, -у, ч. Закінчений за змістом уривок тексту, що дає змогу встановити значен­ня слова, яке входить до його складу.

2. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. На концерті звучали лише популярні шлягери. 2. Служба в армії — громадянське дору­чення кожного чоловіка. 3. У моїй роботі лише одна невірна відповідь. 4. Ми познайомилися з тобою в травні місяці. 5. У тебе сім четвергів на тиждень — не можна так часто змінюва­ти свою думку. 6. Самі смачні кулінарні вироби випікають італійські кулінари. 7. Я завжди пам’ятаю й не забуваю, коли день народження кожного члена моєї родини. 8. Мій тато корис­тується авторитетом серед науковців. 9. Я всю неділю бив байдики, а на вихідних заходився працювати. 10. Я ніколи не приймав участь в учнівській олімпіаді. 11. Можеш розраховувати на нашу фірму: ми маємо кілька вільних вакансій.

A. Знайдіть лексичні помилки.

Б. Визначте, з якої причини кожну з них допущено (скористайтеся переліком, що в теоре­тичній частині).

B. Виправте ці помилки (усно).

3. Виберіть правильний варіант лексичної сполучуваності й запишіть його в зошит.

великий/крупний виграш

замовте перші страви/блюда

тренування з греблі/веслування

малочисленні/нечисленні випадки

працюємо біля/близько години

визволення/звільнення від загарбників

красномовний вираз/вислів

в області/ділянці живота

розкажи любу/будь-яку історію

оливкове(а) масло/олія

не дивлячись/незважаючи на негоду

здобувати/отримувати освіту

через кілька/пару хвилин

поширювати/розповсюджувати плітки

розв’язувати/вирішувати задачу

складати/становити п’ять відсотків

робочий/робітничий клас

урок триває/продовжується 45 хвилин

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Яка кава краща?

Промислове значення відіграють два основні види каво­вих дерев: арабіка й робуста.

Арабіка володіє м’яким насиченим смаком і тонким аро­матом. Росте у високогірних містах — від 600 м над рівнем моря. На її долю припадає три четверті світового виробни­цтва кави.

Робуста менше залежна від зовнішніх умов: її плантації можуть знаходитися на нижніх частинах схилів. Водночас вона поступається арабіці за смаковими якостями: робуста міцніша й трохи гірка. До того ж цей сорт містить удвічі біль­ше кофеїну.

Зазвичай у магазинах продають суміші обох сортів, змі­шаних у різних пропорціях.

А. Перепишіть текст, замінивши виділені курсивом слова на нормативні.

Б. Підкресліть головні й другорядні члени в останньому реченні. Над кожним словом над­пишіть, якою частиною мови воно є.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено в рядку

А творчий вечір

Б схвальний відгук

В тепла атмосфера

Г пам’ятний сувенір

Лексичне значення слова. Лексична помилка…

2. Помилку допущено в рядку

А прочитайте інструкцію

Б перевіряти паспорти

В дані не співпадають

Г не чути зауважень

3. Помилку допущено в рядку

А Коврове покриття

Б шкіряна куртка

В молочний суп

Г свіжі овочі

4. Помилку допущено в рядку

А ухвалити рішення

Б запобігти помилці

В здійснити контроль

Г відвідати міроприємство

5. Помилку допущено в рядку

А на наступному тижні

Б за наступним будинком

В зробити наступним чином

Г розгорніть наступну сторінку

6. Помилку допущено в рядку

А як на світ народився

Б народитися в сорочці

В бути на восьмому небі

Г не чути землі під собою

6. Доберіть фразеологізм до кожної ілюстрації. Розкрийте значення цих стійких сполук слів, увівши їх у речення.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Виши́ваний, ві́рші, усере́дині, гороши́на, гурто́житок.

Б. Перегляньте експрес-урок «ЛА1те чи латЕ?» і законспектуйте його.

ЗАУВАЖТЕ!

Прикро, коли лексичні помилки ми знаходимо в підручниках, посібниках, у текстах реклами, у мовленні дикторів та ін. Якщо ж відхилення від лексичної норми трапляються у великих за обся­гом текстах украй рідко, то їхню наявність можна хоч якось виправдати людським фактором: утома, неуважність, перевантаження та ін. Але великий подив викликають лексичні помилки в назвах кіно­фільмів… Наведемо щонайменше два приклади лексичних негараздів, що оселилися в кіноафішах.

I. Сукня від кутюр чи от-кутюр?

Мовні негаразди трапляються навіть у назвах фільмів. Читаю рекламу кінострічки «Помста від кутюр». На перший погляд, тут усе гаразд, але це не так. Чому ж? А тому що назву австралійського фільму перекладено, на­певно, не з мови оригіналу — англійської, а з російської, тож частинку от сприйняли як прийменник від, порівняйте: російською месть от врага — українською помста від ворога; цветы от влюблённого — квіти від закоха­ного; так само месть от-кутюр — помста від кутюр.

Тут потрібно було б написати «Помста от-кутюр», адже от-кутюр — це слово французьке: перша частина от означає «високий», а друга кутюр — «пошиття» (високе пошиття). Це дослівний переклад, а взагалі словом от-кутюр називають мистецтво створення одягу високої якості, а ще — унікальний одяг від автора в одному екземплярі не для широкого загалу.

Убрання для широкого загалу — прет-а-порте.

II. У чорта на куличках… Де це?

Нещодавно мою увагу привернула афіша італійського фільму «У чорта на куличках». Що означає ця назва? Що таке кулички? У словнику немає такого слова. Чому? Тому що це дослівно перекладений російський фра­зеологізм, значення якого — «дуже далеко».

Перекладачі, напевно, полінувалися зазирнути до українського фразео­логічного словника й знайти влучний відповідник, тим паче арсенал коло­ритних українських фразеологізмів із значенням «дуже далеко» доволі великий: у чорта на болоті, за тридев’ять земель, на краю світу, у тридеся­тому царстві, куди ворон і кісток не донесе, де Макар телят пасе (3 посіб­ника О. Авраменка «100 експрес-уроків української. Частина 2»).

7. Відредагуйте речення.

1. Не всі композитори в дитинстві навчалися в музикальній школі. 2. На захід запросили тільки відомих зірок шоу-бізнесу. 3. Це невірна адреса, бо будинку 112 на вулиці Коцюбин­ського немає. 4. Свою автобіографію я написав за двадцять хвилин. 5. Настала тиша — з уст ні пари. 6. Робітники фірми «Світанок» зробили свою роботу раніше встановленого терміну.

7. Всю неділю ми працювали, а на вихідні поїхали відпочивати за місто. 8. Від нестачі кисню можна втратити свідомість. 9. Наша вулиця носить ім’я композитора Веделя. 1

1 Великою літерою в слові умовно позначено наголошений склад для зручного пошуку потрібного уроку в мережі Інтернет (YouTube).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити