Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§6. Слова власне українські й запозичені. У Виправдані й небажані запозичення

За походженням лексика поділяється на споконвічну (питому) і запозичену з інших мов.

Власне українські слова є кількісно найбільшим і найрізноманітнішим шаром лексики.

Це слова, що означають час (година, щодня), місцевість (гай, вибалок, галявина), явища природи (повітря, луна (відгомін)), назви ознак, якостей, процесів, стосунків між людьми (кмітливий, яскравий, гартувати, лагодити, коханий, чарівний, чоловік і дружина (у шлюбі)).

Одним із засобів поповнення словникового запасу будь-якої мови є запозичення чужомовних слів.

Походження слова можна з'ясувати за етимологічним словником.

50. Прочитайте. Яку нову інформацію ви одержали з тексту? Над чим текст змусив замислитись?

Численні етимологічні словники, а ще — словники іншомовних слів переконують, що будь-яка мова значною мірою складається з давніх і пізніх запозичень. Мови взаємодіють у часі і просторі. Вони тісно сплелися корінням і кронами та просякнуті одна одною.

Звичні нам слова дошка, скло, хижа, кіт, редька, хліб, колодязь, меч, полк, лихвар, буква — готські (готи жили 300 років у Подніпров’ї). Щогла, стяг, гість, скарб, жебрак, кнут, пуд, ябедник, гатити — варязькі. Рідні огірки в мисці, лиман за левадою, троянди й маки, пошта, церква — слова грецького походження (За В. Радчуком).

• Чи спроможна будь-яка мова обійтися без запозичень з інших мов? Чому?

Завдяки запозиченням збільшується кількість слів у мові, від запозичених слів утворюються похідні слова.

Серед запозичених слів виділяють інтернаціоналізми — слова, які вживають у багатьох неблизькоспоріднених мовах у спільному значенні.

Найбільше таких слів у галузях:

• політичній (конституція, парламент, мітинг);

• науковій (лінгвістика, математика, префікс);

• технічній (комп'ютер, принтер, квазар);

• освітній (клас, аудиторія, студент, екзамен);

• мистецькій (арія, мюзикл, серіал, пейзаж);

• спортивній (олімпіада, стадіон, футбол, бокс).

За давністю запозичення і ступенем засвоєння мовою запозичена лексика поділяється на:

• запозичені слова загалом (баштан, кавун (з турецької), борщ (з перської));

• іншомовні слова зокрема, тобто такі, що не втратили чужорідних українській мові фонетичних або морфологічних особливостей (таксі, пюре, інгредієнт).

51. Перепишіть. Визначте запозичені слова та від них похідні, поясніть їхнє лексичне значення. Якої з галузей життя стосується кожне слово?

1. Музей захоплює продуманою концепцією, побудовою експозиції з використанням інтерактивних засобів, дивує добором експонатів (За 3. Мазуриком). 2. Як відомо, поганий педагог диктує, хороший орієнтує, геніальний — надихає! Маєш вудку — наловиш і риби, маєш компас — віднайдеш дорогу. Маєш у серці камертон — неодмінно зумієш розрізнити істину і фальш (За І. Старовойт). 3. Якщо спрацює теорія наномедицини, то, як вважають поважні лікарі, немає медичних і технічних обмежень, щоби людина гарантовано змогла жити до 120-130 років (В. Єшкілєв).

• Визначте в запозичених словах орфограми, поясніть написання цих слів правилами.

52. Попрацюйте в парах. Поясніть лексичне значення та визначте походження поданих слів.

Калейдоскоп, марафон, катаклізм, мажор, паразит.

• Які з поданих слів можуть уживатися в переносному значенні? Укажіть ці значення.

53. Попрацюйте в групах. До кожного з дієслів доберіть із довідки український відповідник.

Концентрувати, пресингувати, інспірувати, репрезентувати, пролонгувати, сфальсифікувати, конфузити, піарити.

Довідка. Бентежити, залякувати, зосереджувати, підбурювати, представляти, продовжити, вигадати.

• Укладіть словничок небажаних запозичень «Свої не гірші заморян» для розміщення на шкільному веб-сайті.

• Назвіть 7-8 часто вживаних вашими однолітками запозичених слів, які ви додали б до словничка.

54. Попрацюйте в групах. Випишіть із тексту запозичені слова та похідні від них. Витлумачте лексичне значення кожного.

Толерантність — поняття, яке в Україні все ще функціонує більше теоретично, ніж практично. Всі розуміють, що школи повинні бути інклюзивними, права людей іншої раси, національності, походження, статі, віку не можна порушувати, у тому числі й некоректними висловленнями, що піратство — це зло, як і будь-яка крадіжка, а культура — це, навпаки, добре і потрібно і так далі.

Ілюстрація з афіші фестивалю короткометражного кіно для дітей і підлітків «Єдність і толерантність»

Але на практиці рівень взаємної толерантності все ще низький. І не так важливо, у чому саме твоя відмінність — якщо ти єдиний чорношкірий у класі, єдиний в інвалідному візку чи єдиний православний з-поміж греко-католиків (або навпаки), навряд чи ти почуватимешся комфортно. Принаймні найближчим часом уявити таке досить складно.

Взаємна толерантність — один із найбільш ефективних способів подолання конфліктів у сучасних суспільствах. Навчитися толерантності непросто тому, що починати доводиться не з пошуку чужих хиб, а з виправлення власних помилок, а це нікому не дається легко. Та поки кожен із нас не візьметься за цю роботу, ми продовжуватимемо жити в суспільстві, де рано чи пізно кожен може опинитися на місці упослідженого.

Тож толеруй інших і вимагай толерантності до себе! Будь толерантний / толерантна (За Н. Сняданко).

• Прочитайте текст, замінюючи, де це можливо, іншомовні слова дібраними українськими відповідниками.

• Складіть план тексту, уникаючи, наскільки це можливо, іншомовних слів.

• Перекажіть текст за планом. Замість іншомовних слів уживайте, де це доцільно, українські відповідники.

55. Прочитайте. Якою мірою ви згодні з автором тексту?

Без сучасного й якісно організованого інформаційного простору нації неможлива її політична єдність і формування національної ідентичності. Якщо мільйони українських громадян позбавити доступу до всіх і всяких духовних цінностей, націю буде зведено до рівня тубільського племені, забезпеченого хіба що рекламою ритуальних танців шоу-бізнесу та ще «фольклором» у вигляді кримінальних серіалів.

Якщо український громадянин буде позбавлений доступу до знання цінностей у найширшому сенсі, він не знатиме, чим йому в своїй країні пишатися,— а це почуття, без якого не буває повноцінного громадянства.

Головне національне багатство кожної країни — люди, їхні здібності й потенціали (За О. Забужко).

• Витлумачте значення сталих термінів духовні цінності, інформаційний простір. Звіртеся зі Словничком термінів. У який спосіб за інформаційної доби ці поняття пов'язані?

• Визначте в тексті запозичені слова. Назвіть слова, похідні від запозичених. Витлумачте лексичне значення таких слів.

• Поміркуйте: які з відомих вам каналів телебачення або веб-ресурсів (сайтів, блогів) ознайомлюють користувачів Інтернету з духовними цінностями українського

народу.

• Напишіть відгук про передачі (публікації), що їх продукує названий вами канал або веб-ресурс. Використайте у вступі та висновках відгуку інформацію, подану в тексті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити