Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§7. Лексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови

56. Прочитайте. Дайте відповідь на запитання: чим пояснюється наявність синонімів у мові?

Слів у кожній мові менше, ніж предметів і явищ довкілля. Причиною цього є те, що слова — узагальнені назви цілого класу предметів і явищ — багатозначні.

Проте спостерігається й інший процес — одні й ті предмети, ознаки й дії називаються різними словами. Так, людину, яка нічого не боїться, можна назвати сміливою, а можна хороброю, відважною, мужньою, героїчною. Кожне з цих слів до основного значення (сміливий) вносить новий відтінок, виражаючи різний ступінь якості.

Слова багряний, пурпуровий, кумачевий, кармінний, пунцовий, малиновий, калиновий передають різні відтінки одного, основного червоного кольору. Відтінками жовтого кольору є лимонний, бурштиновий (янтарний), канарковий, жовтогарячий (оранжевий), солом’яний, золотавий, шафранний.

Слова, які по-різному звучать, але мають однакове або близьке значення, називаються синонімами (За Г. Передрій, Г. Смоляніновою).

Лексичні синоніми — слова, які за повної або часткової відмінності у звучанні мають тотожні або близькі лексичні значення, з певними відмінностями у відтінках таких значень: дім — будинок, будівля, споруда, домівка, хата, господа, помешкання, пристановище.

Синоніми утворюють синонімічні ряди (гнізда). Слова, що утворюють синонімічний ряд, обов'язково належать до однієї частини мови.

У кожному синонімічному ряду є опорне (стрижневе) слово, найуживаніше з-поміж Інших; навколо нього групуються інші синоніми, що між собою різняться певними відтінками значення.

Щоб визначити, чи належить конкретне слово до певного синонімічного ряду, треба зіставити його лексичне значення не з будь-яким словом цього ряду, а лише з опорним.

За добору синонімів слід ураховувати багатозначність слів, адже синоніми можна підшукувати до кожного зі значень багатозначного слова.

Порівняйте:

Святковий

про одяг

про настрій

небуденний, ошатний, елегантний

урочистий, піднесений, радісний

Синонімічні ряди поповнюються за рахунок запозичених слів: доброволець — волонтер; діалектних: вітер — легіт; просторічних: набриднути — дістати.

Свідомий, точний, відповідний змістові й формі висловлення вибір слова — показник високого рівня мовленнєвої культури мовця.

57. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте синоніми. Поясніть роль синонімів у мовленні.

1. Щомиті щохвилини встає майбутнє України! (С. Пушик) 2. Світ широкий і розлогий скрізь ведуть шляхи й дороги (Н. Забіла). 3. Кудись поділись сум зажура і хочеться безмірно жить (О. Лупій). 4. В океані мудрості тоне човен мого розуму (О. Довгий). 5. Криши ламай трощи стереотипи! (Л. Костенко)

• Які синоніми є однорідними членами речення? Якими саме?

• Доберіть синоніми до слів великий, розум, хвилюватись. Поясніть відмінність у відтінках лексичних значень слів, що увіходять до кожного з утворених синонімічних рядів.

58. Прочитайте статті з тлумачного словника. Укажіть, чому для пояснення лексичного значення слів часто використовують саме синоніми.

Бравий, а, е. Мужній з вигляду, сміливий, енергійний, жвавий. Бучний, а, е. Пишний, розкішний, дуже багатий.

Варіант, а, ч. р. Видозміна, різновид чого-небудь.

• Поясніть лексичне значення слів винаходити, працьовитий, заздалегідь за допомогою синонімів.

• Усі три синонімічні ряди уведіть до самостійно складеного висловлення (усно).

59. Прочитайте словникові статті. Прокоментуйте їхню будову.

Ві́тер (більший або менший рух повітря в горизонтальному напрямі); ві́тровій поет., вітри́ло фольк.; ле́гіт (легкий вітерець), легкові́й поет., зефі́р рідше, бриз (береговий, морський); сухові́й (сухий і гарячий); степови́к (степовий), степня́к рідше; фен (сухий і теплий, що дме з гір у долину); буреві́й, борві́й поет, (сильний); позе́мка [позе́мок] (низовий вітер узимку, що звичайно переносить сніг по землі); сі́верко діал. Сі́вер діал. (холодний).

(Зі словника синонімів української мови)

1. Зеле́ний (який має колір зелені, трави і т. ін.); смара́гдовий, ізумру́дний рідше, малахі́товий (яскраво-зелений).

2. Зеле́ний (який не дозрів, не доспів), неспі́лий, нести́глий, незрі́лий, недоспі́лий, недости́глий, недозрі́лий.

(Зі словника синонімів української мови)

• Простежте, як у словниковій статті враховано багатозначність головного (опорного, ключового) слова.

• Складіть словникові статті на багатозначні слова змішувати, киснути.

60. Прочитайте. Визначте стиль уривка, доведіть свою думку.

Навіть тоді, коли Маруся Богуславка здійснила героїчний всеокупаючий вчинок — звільнила всіх невільників з кайданів, з неволі, з немилосердної каторги,— тиша зали не розсипалась аплодисментами. Та тиша ще більше набрякла… А коли нарешті розкрилась завіса, у залі вибухнула така буря оплесків, тупотняви, несамовитого крику «браво!!!», що здавалося, ніби стеля рушиться, розпадаються стіни й все летить геть у прірву. Всі щось кричали, тупотіли, лементували, сміялися гомерично і били, били, били в долоні навально й оглушливо, гатили, мов з кулеметів і гармат скорострільних… (І. Багряний)

• Укажіть в уривку синоніми, поясніть їхню роль.

• Перекажіть уривок усно, уживаючи якнайбільше самостійно дібраних синонімічних рядів.

• Роздивіться репродукцію картини Феодосія Гуменюка «Маруся Богуславка». Складіть словесний опис зовнішності героїні народної думи. Уживайте синоніми.

• Якби у вас спитали, кому із сучасних кіноактрис або співачок слід доручити роль Марусі Богуславки в театральній виставі або кінофільмі, кого б ви порадили? Вибір обґрунтуйте.

Лексичні синоніми поділяють на загальномовні та контекстуальні.

Загальномовні синоніми — близькі за значенням, навіть якщо взяті ізольовано, поза контекстом.

Контекстуальні синоніми — слова, які зближуються своїми значеннями і вступають у синонімічні зв'язки лише в певному контексті: прикметник сивий у словосполученні сивий Львів є синонімом до слів старий, давній.

Часто контекстуальні синоніми вживаються з метою уникнення невиправданого повтору одного й того слова: Навесні прилетіла ластівка. Пташина зліпила гніздо під стріхою.

61. Прочитайте. Визначте синоніми загальномовні та контекстуальні.

Стоячи біля моря, ми бачимо, як набігають хвилі. Зосередьмо увагу на русі хвиль. Якими дієсловами їхній рух передається?

Словник до слова набігти подає синоніми накотити, накотитися. Є й інші слова: добігати, лізти, наповзати, прихлинути, а якщо з плескотом, то плескатися, плюскати, хлюпати, полоскатися.

Хвилі гойдаються, коливаються, котяться, перекочуються, ходять, ідуть, біжать, пробігають, женуть, тікають; якщо нестримно — рвуться, якщо навально — ринуть.

Хвилі більшають, наростають, здіймаються, підіймаються, зводяться, устають, дмуться, скидаються, спинаються, зіштовхуються, напинаються, піняться, скипають, шумують, вирують, нуртують, бушують, грають, гуляють, шаленіють.

Хтось скаже, що хвилі лижуть берег, ударяють, б’ються об берег, обвалюються, розсипаються. Для зворотного руху хвиль підійдуть слова відходити, відкочуватися, відпліскувати (За О. Синиченком).

• Роздивіться репродукцію картини І. Айвазовського «Вид на крутий скелястий берег і бурхливе море на заході сонця». Розкажіть про зображене, використовуючи деякі (на вибір) із поданих в уривку синонімічних рядів.

62. Прочитайте словникові статті. Прокоментуйте позначки, що стосуються фразеологічної синонімії та фразеологічної варіативності.

Спійма́ти о́близня / лови́ти о́близня. 1. Лишитися без того, на що розраховував; не отримати нічого. Синонім: лишитися з носом. 2. Отримати відмову під час сватання, залицяння. Синоніми: дістати гарбуза; дістати відкоша.

Викида́ти / ви́кинути колі́нця (колі́нце). Робити щось незвичайне або легковажне. Синоніми: викидати коника; відколоти номер.

Для відво́ду оче́й. Щоб відвернути увагу від чого-небудь, лише для створення певного враження; удавано. Синоніми: для виду; про людське око; для годиться; для видимості.

63. Перепишіть, уставляючи пропущені літери й розставляючи розділові знаки. Визначте синоніми лексичні та фразеологічні.

1. Є щось вище за наше ж..ття своя з..мля своя Ві..чизна (М. Стельмах). 2. Можна ходити рідною з..млею а можна топтати її (В. Захарченко). 3. Годі тепер! Ні скарг ані плачу ні нарікання на долю! (Леся Українка) 4. Проти рожна перти проти хвиль пл..сти сміло аж до смерті хрест важкий н..сти! (І. Франко). 5. Зникнуть скарги п..чалі жалі… Буде правда на нашій з..млі (С. Пушик). 6. Мамай міг к..шці вузлом хвоста зав’язати чи впіймати вовка за вуха (За О. Ільченком). 7. Не здамся не здр..гнусь не відступлю! (П. Перебийніс)

• Які з лексичних синонімів загальномовні, які — контекстуальні?

• Поясніть значення фразеологічних синонімів.

64. чи вживається слово синонім у переносному значенні? Витлумачте таке значення в реченні Прізвище Симиренко стало синонімом успіху й доброчинності. Що вам відомо про родину підприємців-меценатів-науковців Симиренків? Розкажіть про це, у розповіді вживайте синоніми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити