Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§9. Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів

81. Прочитайте, вибираючи з дужок потрібне слово. У яких випадках ви відчули утруднення? Чому?

1. Дехто з нас досі (плутає, путає) загальномовні та контекстуальні синоніми. 2. Уміти користуватися (перекладацьким, перекладним) онлайн-словником сьогодні необхідно. 3. Після оголошення переможців мовного конкурсу журналісти оточили (дипломантів, дипломників).

• Чим подібні подані в дужках слова?

Пароніми — слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням і написанням: пригода — нагода, дружний — дружній, ринути — линути, мимохіть — мимохідь.

Пароніми можуть бути:

• однокореневими словами: організаційний — організований;

• близькими за звуковим складом словами: ефект — афект;

• антонімами: емігрант — іммігрант;

• синонімами: важкий — тяжкий.

За умови недостатньої уваги до лексичного значення слів-паронімів їх сплутують, що спотворює зміст висловлення. Отже, пароніми можуть спричинити труднощі в спілкуванні: У вітальному листі засвічено (замість засвідчено) повагу до адресата.

У навмисній словесній грі пароніми можуть обіграватися з гумористичною, іронічною або навіть філософською метою: Хоч піднімай його домкратом, а хам не стане демократом (Л. Костенко).

82. Прочитайте. Визначте пароніми, витлумачте лексичне значення кожного. 1. Відзначаючи День писемності, ми не можемо не усвідомлювати, що нині не звичайна письменність, як ще років із двісті тому, а високого рівня освіта цінується людством (З газети). 2. Нестримне бажання прочитати газету часто викликають майстерно дібрані назви статей: «Розрахунки і прорахунки», «Манери чи маневри?», «Нова кампанія старої компанії», «Шкала і школа талантів» (3 посібника). 3. Щоб стати гарним письменником, необхідний не тільки талант, але часом і талан (П. Гуемер).

• Чи погоджуєтесь ви з тим, що кожна людина по-своєму талановита? Що ви робите для розвитку своїх здібностей?

83. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібне слово.

1. Публічно виражене ставлення людей до подій і процесів реального суспільного життя називають (громадською, громадянською) думкою.

2. Українська держава будує (громадянське, громадське) суспільство.

3. (Свідченням, свідоцтвом) успіхів є значне зростання демократії. 4. Цьогорічні десятикласники ще торік отримали (свідчення, свідоцтва) про здобуту базову освіту. 5. Установити чітку грань між такими (особовими, особистими) стосунками, як приятелювання, товаришування і дружба, дуже важко. 6. Сукупність документів працівника, у яких відображається його трудова діяльність, утворюють (особову, особисту) справу.

• Позначте в словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

84. Витлумачте лексичні значення поданих паронімів. За потреби зверніться до Тлумачного словничка.

Авторитетний — авторитарний; вникати — уникати; кришталь — кристал; чисельний — численний; шукати — ошукати; знаменитий — знаменний; спиратися — опиратися; дерзати — терзати.

• Укажіть пароніми, які різняться префіксами, суфіксами.

• Із двома парами слів (на вибір) складіть речення так, щоб лексичне значення кожного було зрозуміле. Складені речення запишіть.

• Визначте в словах орфограми. Написання слів обґрунтуйте правилами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити