Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§18. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів

135. Прочитайте. Наголошування виділених слів звірте з орфоепічним словником.

Читаючи пречудову казку Дмитра Павличка про вірну дружбу хлопчика й оленя, я й досі відчуваю особливий трепет, надто коли йдеться про нову редакцію твору, яку автор зробив спеціально для нашого видання. Поетична казка настільки вразила талановиту львівську художницю Олю Квашу, що вона на кілька місяців утекла в Карпатські гори, щоб бродити стежками Золоторогого Оленя, надихаючись на створення непересічних ілюстрацій (За І. Малковичем).

• Чи впливає на комфортність і ефективність спілкування правильність або помилковість наголошування слів? У який спосіб?

Наголос — це посилення голосу на одному зі складів слова: навча́ння, книжко́вий, усере́дині, майбуття́.

Такий наголос називають словесним.

Звук і склад, на які падає наголос, називають наголошеними. Решта голосних звуків і складів у слові є ненаголошеними.

Наголос в українській мові:

• вільний, тобто не закріплений за певним складом, як, скажімо, у французькій мові на останньому чи в польській на передостанньому складі слова;

• рухомий, тобто, може змінювати місце в різних формах слова: кни́жка (одн.) — книжки́ (мн.), сторі́нка (Н. в. одн.) — сторінка́ми (Р. в. мн.).

Нормативне наголошування слів є необхідною ознакою культурного й грамотного мовлення.

136. Ознайомтеся зі статтями словника-довідника «Складні випадки наголошення» С. Головащука.

Запита́ння, р. мн. -ань.

Доповіда́ч, -а, ор. -ем. кл. -ідачу і доповідач, -а, ор. -ем, мн. -і, -ів.

Недобрози́чливий і недоброзичли́вий, -а, -е.

Оббі́гати, -аю, -аєш, док.

Оббіга́ти, -аю, -аєш, недок.

Підісла́ти1, -ішлю́, -ішле́ш, -ішле́, -ішлемо́, -ішлете́, -ішлю́ть; і́шлю, -і́шлеш, -і́шле, -і́шлемо, -і́шлете, -і́шлють (прислати).

Підісла́ти2, підстелю́, підсте́леш, підсте́лють, (підстелити).

• У чому корисність словника наголосів?

137. Попрацюйте в парах. Складіть статті до словника наголосів на слова бе́рег, чергови́й, нади́хати, надиха́ти.

138. Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова. Звіртеся з орфоепічним словником.

1. Прошу ставити доповідачеві запитання. 2. Необхідно здійснити фаховий аналіз явища. 3. Закон було прийнято в першому читанні. 4. Маємо виконати непрості завдання. 5. Прикрий феномен потрібно проаналізувати. 6. Варто навести приклади порушень. 7. Хотілося б, аби якнайбільше людей замислювалися над своєю вимовою, вдосконалювали її (З виступів на зборах).

• Складіть словникові статті на виділені слова.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ

Частини мови

Місце наголосу

Приклади

Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, які мають більше двох складів

суфікс

Чита́ння, навча́ння, запита́ння, завда́ння, визна́ння, вида́ння, пізна́ння

Більшість іменників у множині

закінчення

Листки́, сторінки́

Іменники жіночого роду із суфіксом —к(а)

у множині наголос переходить на закінчення

Учи́телька — учительки́, ни́тка — нитки́, ла́стівка — ластівки́ (але сусі́дка — сусі́дки)

Іменники на позначення мір, довжин

останній склад

Міліме́тр, сантиме́тр, кіломе́тр (але термо́метр)

Більшість двоскладових прикметників

закінчення

Нови́й, тісни́й, вузьки́й, гірки́й, тонки́й

Прикметники зі значенням здрібнілості

суфікси -еньк-, -есеньк-, -юсіньк-

Мале́нький, леге́сенький, тоню­́сінький

Дієслово бути у формі минулого часу

закінчення

Була́, було́, були́

Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите

останній склад

Несемо́, несете́, ідемо́, ідете́ (а не несе́мо, несе́те, іде́мо, іде́те)

Числівники

частини -адцять, -десят

Одина́дцять, сімдеся́т, вісімдеся́т

139. Перепишіть слова, позначаючи місце наголосу. Скористайтеся таблицею.

Використання, складний, міцний, квітки, ягідки, пливімо, кілометр, одинадцятий, п’ятнадцять, стежки, жінки, гарнесенький, звичайнісінький, чотирнадцять, змагання, шістдесят, додержання, упізнання.

• Обґрунтуйте наголошення слів — назв розділових знаків: дужки, лапки.

140. Попрацюйте в парах. Перепишіть слова в такій послідовності: 1) з наголосом на першому складі; 2) з наголошеним другим складом; 3) з наголошеним

третім складом.

Добридень, вірші, український, живопис, подруга, приятель, довести, корисний, текстовий, лапки, пізнання, одинадцять, черговий, подання, терези, документ, новий, ведмедиця, жало, порядковий, фаховий, дочка, донька, кілометр, виконаний, каталог, рукопис, ненависний, псевдонім.

• Складіть висловлення про важливість використання словників, розпочавши його так: «Помилки в наголошуванні слів свідчать про те, що для мовця словник — це швидше «сумне провалля», а не «пишний яр»…

141. Перепишіть речення, позначаючи у виділених словах місце наголосу.

1. Не цураймося піднесеного чи виразного, мов різьба, слова (М. Стельмах). 2. Зміст пісні, яким би він не був значимим, не гарантує її художньої цінності, а тим більше популярності (З рецензії). 3. Деякі історичні документи ще чекають на вивчення, осмислення і видання (3 доповіді). 4. У багатьох столицях точкою відліку дорожніх відстаней є особливий знак під назвою «нульовий кілометр» (3 Вікіпедії).

• Складіть жартівливу пам'ятку «Вимовляй правильно!» з 5-8 слів, у наголошуванні яких виникають труднощі або сумніви.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити