Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§20. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів

145. Прочитайте подані в двох колонках речення, правильно наголошуючи виділені слова.

Буду шукати сама, де дорога моя (Леся Українка).

Пам’ять серця,— о, вона

жорстока,

Та без неї тяжче, як при ній!

(М. Рильський)

До сліз дорога ця земля під ногами! (І. Нехода)

Серця українців б’ються в унісон по всьому світу (Укрінформ).

• У якій парі речень наголос допомагає розрізнити лексичне значення слів? граматичні форми одного слова?

• Як ви розумієте вислови пам'ять серця та серця б'ються в унісон?

Рухомий і вільний характер наголосу забезпечує йому здатність виконувати такі функції:

• смислорозрізнювальну (старовинний за́мок — хитромудрий замо́к; дружні зв'язки́ — голосові зв'я́зки);

• форморозрізнювальну (слова пі́сні — лунають пісні́; біля вікна̂ — світяться ві́кна).

Отже, наголос може бути засобом розрізнення лексичного і граматичного значень слів.

146. Витлумачте лексичне значення поданих слів. Скористайтеся Тлумачним словничком.

Батьківщи́на — ба́тьківщина, сім’я́ — сі́м’я, прошу́ — про́шу, лі́карський — ліка́рський, шко́да — шкода́, ні́коли — ніко́ли.

• Дві пари слів (на вибір) уведіть до самостійно складених речень.

147. Перепишіть, позначаючи у виділених словах місце наголосу.

Лікарські поради, лікарські трави. Людські очі, людські стосунки.

Вітряний день, вітряний двигун. Шампунь від лупи, збільшувальне скло для лупи.

• Складіть і розіграйте жартівливий діалог між покупцем і продавчинею магазину фототоварів, у якому з'ясувалося непорозуміння, спричинене незграбно складеною рекламою косметичного засобу, що убезпечує від лупи.

148. Складіть каламбури, обігравши пари слів. Позначте місце наголосу.

1. Музика (мистецтво, що відображає дійсність у звукових образах) — музика (музикант). 2. Підсумок (сума, одержувана внаслідок підрахунку, або результат певної діяльності) і підсумок (невелика шкіряна поясна сумка для патронів). 3. Гладкий (який має рівну, без виступів, загинів поверхню) і гладкий (добре вгодований, ситий, товстий).

149. Прочитайте. Запишіть лише ті речення, в яких наголос у виділеному слові виконує форморозрізнювальну роль. Визначте й укажіть у дужках після цих слів граматичні категорії.

1. Лиш на любові і добрі життя зростає колос (В. Крищенко). 2. Колос Родоський слугував мешканцям острова маяком (З Вікіпедії). 3. Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко). 4. Чим багатші наші душі, тим ми цікавіші і людям, і собі (3 виступу).

• Усно провідміняйте слова пісня, чутка, сторінка. Зробіть висновок: форми яких відмінків відрізняються лише наголосом.

150. Перепишіть прислів'я, позначаючи у виділених словах місце наголосу.

1. Додому ворота широкі, а з дому вузькі. 2. У лінивого спина до печі прилипла. 3. У справжнього майстра око бачить на кілометр, а розрізняє міліметр. 4. Сподівайся на свою працю, а не на випадок. 5. Жінка фартухом більше з двору винесе, як чоловік привезе возом. 6. Не наступаймо двічі на одні граблі!

• Чи всі позначені вами наголоси є нормативними? Звіртеся з орфоепічним словником.

• Яке із записаних прислів'їв ви вважаєте найактуальнішим нині? Відповідь аргументуйте. Дотримуйте орфоепічних норм.

• Поясніть значення наголосу для грамотного, продуктивного й культурного мовлення.

151. Попрацюйте в парах. Прочитайте. За змістом прочитаного сформулюйте й поставте одне одному по три запитання: уточнювальне, доповнювальне та проблемне. Скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Види запитань».

Орфоепічні норми складаються історично разом із формуванням загальнонаціональної мови, коли в суспільстві збільшується значення усного мовлення. Володіння орфоепічними нормами сприяє швидшому порозумінню людей, які спілкуються усно. Увага співрозмовника зосереджується на змісті розмови, а не відволікається незвичним для мовця звучанням.

Крім того, дотримання орфоепічних норм має значення для засвоєння правопису, адже в українській мові є слова, які пишуться на основі вимови: калина, школа, книжка. Є й слова, вимова і написання яких відрізняються, напр.: [зеимл'а́] — земля, [рожчиешча́йу] — розчищаю. Пишучи такі слова за одними нормами, а вимовляючи за іншими, людина набуває ширшої мовної грамотності.

Дотримання орфоепічних норм є виявом культурного рівня мовця, а наявність у мові загальноприйнятих вимовних норм — свідченням високого рівня розвитку цієї мови.

Сучасна українська літературна мова має на сьогодні в цілому усталені орфоепічні норми. Вони охоплюють вимову голосних і приголосних звуків, сполучень приголосних, слів іншомовного походження, наголошених слів та інтонування речень. Ці норми повинен знати кожен (За Г. Козачук, Н. Шкуратяною).

152. Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу. На виділені слова складіть словникові статті до тлумачного та орфоепічного словників.

Навчання, асиметрія, статуя, кулінарія, гуртожиток, новий, визвольний, котрий, кропива, каталог, сімдесят, урочистий, несемо, зобразити, захворіти, ознака, дочка, подруга, білизна, кропива, яловичина, центнер, рибина, ласо, коромисло, невиразний, кукурудзяний, морквяний, разом, загалом.

• Підкресліть слова, що мають подвійний наголос.

• У яких випадках наголос виконує словорозрізнювальну функцію?

• Позначте в словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Що вивчає орфоепія? У чому полягають орфоепічні норми? Які є види орфоепічних помилок? Наведіть приклади.

— Для чого потрібно володіти нормами літературної вимови?

— Складіть текст радіореклами нового видання орфоепічного словника.

— У чому суть явища милозвучності? Наведіть приклади.

— Які засоби милозвучності вам відомі? Наведіть приклади.

— Сформулюйте основні правила вимови голосних і приголосних звуків української мови.

— Складіть три тестових завдання, мета яких — перевірка знання засобів милозвучності. Запропонуйте виконати їх у класі.

— Складіть для розміщення на шкільному веб-сайті словничок мовних термінів, наголошення яких може викликати певні труднощі (порядковий числівник, зв’язне мовлення, сполучні слова та ін.).

— Укладіть словничок популярних у вашій місцевості слів, що вживають із діалектним наголосом. До кожного такого слова додайте відповідник літературної вимови. Напишіть до словничка стислу передмову-заклик дотримувати орфоепічних норм.

— Складіть план інформаційного виступу на тему: «Можливості українського наголосу». Оберіть журі, яке визначить найкращий з усіх складених планів та обґрунтує свій вибір. Обравши стиль, відповідний темі, колективно складіть за цим планом текст виступу, проілюструйте його прикладами. Відредагувавши текст виступу, прочитайте й обговоріть його в класі.

Виконайте тестові завдання.

Практична риторика

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу

153. Прочитайте. Визначте головну думку висловлення.

Що значить підготуватися до виступу? Механічно записати кілька слів або фраз? Завчити їх напам’ять? Нічого подібного. Справжня підготовка полягає в тому, щоб вилучити дещо із самого себе, сформулювати та скомпонувати власні думки та переконання.

Не намагайтеся підготуватися до виступу за півгодини. Промову неможливо «спекти», як пиріг, на замовлення. Думки повинні визріти. Вибравши тему, обмірковуйте її, не забуваючи про це ні вдень, ні вночі! Обговорюйте її з друзями. Самі собі ставте найрізноманітніші запитання, які стосуються теми. Ідеї, докази, приклади спадатимуть на думку в найнесподіваніші моменти (За Д. Карнегі).

• Як готуєтеся до виступу ви? Чи записуєте текст? З якою метою?

• Як ви розумієте вислів Софокла Багато говорити і багато сказати не є те ж саме?

Мовлення — це процес спілкування, здійснюваний засобами мови. І засобом здійснення цього процесу, і його результатом є текст.

Якщо усний (або письмовий) текст адресовано аудиторії, його називають риторичним текстом.

Успіх виступу може забезпечити ретельна підготовка до нього, послідовність якої така: формулювання мети — вибір теми — складання плану — добір і систематизація матеріалу — робота над конспектом — репетиція.

Важливим є попереднє визначення тривалості виступу, що впливає на обсяг тексту.

Встановлено, що увагу слухачів важко утримувати довше ніж 45 хв. При цьому слід пам'ятати, що час, упродовж якого людина може слухати уважно, не відволікаючись,— 10-20 хв.

154. Попрацюйте в парах. Прочитайте. Сформулюйте за змістом прочитаного два запитання: уточнювальне та проблемне. Вислухайте відповіді, за потреби зробіть доповнення.

Основними змістовими характеристиками гарного виступу є його об’єктивність, чіткість, виразна цілеспрямованість, змістова насиченість.

Логічну структуру виступу, а також послідовність і взаємозв’язок думок фіксують у вигляді плану.

Подбавши про зміст, смислову наповненість виступу, необхідно зосередитися на будові тексту виступу.

Вступ є необхідною частиною навіть найбільш стислих виступів. Саме роблячи вступ до виступу, можна і треба зацікавити слухачів, завоювати їхні симпатії. Вступ включає кілька речень, за допомогою яких мовець має привернути увагу слухачів, сформулювати й пояснити свій задум, а ще — підготувати підґрунтя до сприйняття того, про що йтиметься у промові. Вступ не повинен бути надто серйозним, надто сухим і надто довгим.

Слід пам’ятати: якщо закінчення має стосуватися суті порушеної у виступі проблеми, то вступ повинен стосуватися слухачів. Оратор не повинен говорити аудиторії, що він не мав можливості підготуватися як слід, має не досить досвіду і т. ін. Слухачі не хочуть спілкуватися з маленькою і слабкою людиною, яка не спроможна приховати свого страху. Слухати хочуть людину компетентну та впевнену в собі.

Готуючи основну частину виступу (виклад), найкраще рухатися від простого до складнішого. Необхідно навчатися ставити себе на місце слухачів, яким буває важко стежити за змістом промови, важко збагнути зв’язки між окремими думками, подіями, фактами. У такому випадку аудиторія починає слухати неуважно, відволікатися. Помітивши це, промовець має уповільнити темп виступу, щось повторно витлумачити, проілюструвати прикладами.

Окремі думки промовець може розвивати по-різному: розповідати, описувати, пояснювати, доводити.

Слід пам’ятати, що найцікавішою формою викладу є розповідь про певні події та їхніх учасників. Чому? Тому що найбільш цікавим для слухачів є те, що відбувається з живими людьми, те, що перебуває в русі, розвитку, динаміці.

Нерухоме й неживе цікавить слухачів менше. Тому описи предметів і навіть живих істот, зокрема деталей їхнього вигляду, якщо вони не пов’язані з розвитком і з дією, слухачам, як правило, менш цікаві.

Якщо промовець доводить певне твердження, він повинен бути максимально об’єктивним. Упередженість і необ’єктивність дратують слухачів, викликають у них спротив.

Закінчення виступу дуже важливе. Існує кілька способів завершити свій виступ:

• підбити підсумки всього сказаного, повторивши основні положення виступу;

• закликати до конкретних дій;

• зробити слухачам комплімент;

• процитувати доречні поетичні рядки;

• пожартувати, викликавши сміх;

• створити кульмінацію.

Не слід закінчувати вислів словами «Оце все, що я хотів сказати», пам’ятаючи, що саме від сказаного в закінченні залежить, що з виступу залишиться в пам’яті слухачів. Тому прикінцеві фрази є дуже важливими, і обміркувати їх потрібно якнайретельніше (За І. Томаном, Д. Карнегі).

155. Прочитайте. За допомогою яких мовних засобів автори висловів доводять свої думки?

1. Жодна людина при здоровому глузді не візьметься будувати дім, не маючи проекту. Як же можна почати виступ, не маючи плану? Публічний виступ — це мандрівка до певної мети, і маршрут має бути нанесений на карту (Д. Карнегі). 2. Людина, яка починає промову, не продумавши її структури, нагадує корабель, який виходить у море без стерна (І. Томан). 3. Кінець — розв’язка всієї промови. Кінець має бути таким, щоб слухачі відчули, що далі говорити нема чого (А. Коні). 4. Оратори, які ніяк не можуть зупинитися,— справжні мучителі слухачів. Невдалий кінець знищує ефект всієї промови (І. Бехер).

156. Попрацюйте в групах. З'ясувавши мету та можливих адресатів мовлення, складіть план виступу на одну з тем (на вибір).

Музика, яку любить сучасна українська молодь.

Кого з героїв класичної літератури має за ідеал сучасний молодий українець. Людина, яку нам усім хотілося б наслідувати.

Кінофільм (спектакль, вірш), який примушує битися наші серця.

• Обговоріть складені плани в класі. Визначте: 1) найбільш детальний; 2) найнесподіваніший; 3) найцікавіший.

• Складіть і запишіть вступ до одного з виступів за складеним планом.

• Складіть і запишіть закінчення (кінцівку) того ж виступу.

157. Підготуйте текст публічного виступу (запишіть ключові слова, доберіть і систематизуйте матеріал, складіть план, за планом — текст) на одну з тем.

Берегти пам'ятки вітчизняної історії — обов'язок кожного українця. (Для виступу на засіданні історичного гуртка).

Надати хоча б одноразову допомогу дитячому притулку (військовому шпиталю) — моральний обов'язок кожного. (Для виступу на шкільних учнівських зборах).

• Чому, готуючись до виступу, важливо знати аудиторію, перед якою його буде виголошено? Змоделюйте аудиторію, текст виступу перед якою ви склали.

Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу

Добираючи матеріал до виступу, застосовують різні види читання, а саме:

Вид читання

Що покладено в основу

Коли є доцільним

ознайомлювальне

найзагальніше знайомство зі змістом: з'ясування його теми, головної думки та порушених проблем

під час читання публіцистичної та художньої літератури

читання-перегляд

попереднє ознайомлення з метою з'ясування корисності: перегляд змісту, вибір окремих положень

для визначення корисності для підготовки виступу

сканування

швидкий перегляд тексту з метою пошуку факту, прізвища, дат

для перевірки фактів, дат, прізвищ

поглиблене

(аналітичне,

творче)

увага спрямовується на деталі з метою подальшого аналізу й оцінювання; виявляються найбільш важливі й цікаві моменти, незрозумілі деталі

тексти (наукові, публіцистичні) незнайомої та більш складної тематики

158. Поміркуйте й розкажіть, які види читання ви найчастіше поєднуєте? Чи є таке поєднання доцільним? Чому?

159. Прочитайте. Доберіть до тексту заголовок. Складіть і запишіть план.

Визначивши мету виступу та сформулювавши його тему, необхідно визначити порядок викладу матеріалу, тобто скласти план. Спочатку складають попередній план майбутньої промови — це перелік конкретних питань виступу для цілеспрямованого добору літератури, а з неї — фактичного матеріалу для виступу. У процесі опрацювання літератури план може змінюватись.

Матеріал до виступу добирають із багатьох джерел, проте до читання звертаються практично завжди: саме з прочитаного для промови вилучають важливі факти, яскраві приклади, цікаві ідеї.

План, складений у процесі добору літератури, зазвичай стає основним планом виступу, його пункти мають бути чіткими і вичерпними. Саме цей план найчастіше оголошується слухачам після повідомлення теми виступу або у вступі під час розкриття мети промови.

Плани бувають трьох видів:

— простий — із декількох пунктів, що розкривають тему виступу і належать до основної частини викладу;

— складний — своєрідне поширення пунктів простого плану шляхом конкретизації основних питань, крім того, сюди вводять вступ і висновки;

— цитатний — простий план, пункти якого виражено цитатами, що передають суть кожного з питань.

Готуючись до виступу, читають офіційні документи, наукову та науково-популярну літературу; довідкову літературу (енциклопедії, енциклопедичні довідники, бібліографічні покажчики). Без цих джерел неможливо обійтися, готуючись до виголошення доповіді, до участі в дискусії, адже факти, дати, прізвища необхідно ретельно перевіряти.

Важливим джерелом, особливо під час обговорення суспільно важливих актуальних подій, є статті (репортажі, інтерв’ю) з Інтернету, газет, журналів. Після перевірки на достовірність дібраний фактичний матеріал систематизують і записують у відповідності до ретельно обміркованого плану виступу.

Фіксувати прочитане можна по-різному: роблячи виписки або складаючи конспект.

Перший крок до систематизації матеріалу для виступу — упорядкування дібраних у процесі підготовки фактів, власних міркувань і оцінок, цитат. Робити це найкраще на картках, які промовець складає в певній послідовності — за потреби послідовність можна змінювати. До того ж між двома вже заповненими картками легко вставити нову картку зі щойно дібраною актуальною інформацією.

Сьогодні більшість промовців використовує мультимедійні презентації, які успішно замінюють кратки, увиразнюючи зміст промови таблицями, діаграмами, ілюстраціями.

Конспекти не є зручними в користуванні — аудиторія не любить оратора, який підглядає в записи. Проте в процесі підготовки до виступу промовці все-таки складають конспекти, передовсім для запам’ятовування тексту.

Працюючи над конспектом, слід дотримувати таких правил:

— розділи виступу слід розміщувати в логічній послідовності, тобто у відповідності до плану;

— до кожної тези потрібно додати хоча б основні докази, ще краще — докази та приклади;

— кожну наступну думку записувати з абзацу.

Зміст конспекту потребує редагування. Передусім ідеться про повноту розкриття теми, конкретність, логічність, послідовність викладу думок.

Оратор має обов’язково попрацювати й над стилем тексту: переконатися, що використані слова відповідають обраному стилю (здебільшого йдеться про публіцистичний з елементами науково-популярного), а вжиті в тексті терміни зрозумілі аудиторії. Слід звернути увагу й на те, чи не перевантажено текст цитатами, чи доцільно використано фразеологізми.

• Усно перекажіть текст за складеним планом, додавши поради щодо створення мультимедійної презентації у програмі Microsoft PowerPoint.

• Розкажіть про переваги такої презентації над паперовими картками. Чи доводилося вам використовувати таку презентацію під час захисту проекту? доповіді на шкільному факультативі чи гуртку? Передайте свої враження від такої роботи.

160. Складіть і запишіть текст для виступу перед учнями початкової школи про корисність читання. Над створенням тексту працюйте за поданою в попередній вправі послідовністю. Використайте деякі з прислів'їв.

1. Не всякий, хто читає, у читанні силу знає. 2. Людина без читання як риба без води. 3. Розумному і книги в руки. 4. Прочитаного ні вода не затопить, ні вогонь не спалить, ні злодій не вкраде. 5. Ніхто вченим не родиться, а в дружбі з книжкою формується. 6. Учися чужого розуму, а й свого не губи. 7. Найвища школа — саме життя.

• Підготуйтеся до ділової гри: виголошення підготовленої промови перед вашим класом, який, імітуючи першокласників-«чомучок», ставитиме промовцю якнайбільше запитань. Спробуйте передбачити такі запитання й заздалегідь підготувати на них відповіді.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити