Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§21. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

161. Прочитайте. Яку з висловлених думок ви поділяєте? Чому?

Науковці детально досліджують особливості створення іміджу представника (представниці) певної професії. До уваги беруть зовнішній вигляд, мовлення, манеру спілкування, особливості поведінки.

Та є ознака, однаково важлива для кожного працівника. Це орфографічна й пунктуаційна грамотність, об’єднана містким словом правопис. Де б ти не працював у майбутньому, маєш уміти грамотно написати заяву, лист, план роботи, звіт. У цих документах важливий не лише зміст, а й графічне оформлення.

• Яка значуща частина спільна в будові слів орфографія та графіка? Що в перекладі з грецької мови ця частина означає?

Орфографія — 1. Розділ науки про мову, який вивчає правила передавання усного мовлення на письмі. 2. Історично сформована система правил, що визначають написання слів відповідно до усталених норм.

Орфографічні норми охоплюють правила написання слів та їхніх частин. Орфографічне правило — це чітка рекомендація, що пояснює умови вибору єдино прийнятого, нормативного написання слова.

Орфограма — графічний знак (буквений і небуквений), який потрібно вибрати з ряду можливих відповідно до орфографічного правила.

Види орфограм:

• буквені: окрема літера, яку пишуть за певним правилом: верба, високий, осінь;

• небуквені: апостроф (м'ята, комп'ютер); перенос слів із рядка в рядок (від-да-ність); написання слів окремо (у книжці), разом чи окремо (у день народження, удень зустрілися), окремо чи через дефіс (По своєму ліжку простягай ніжку. Всяк мудрий по-своєму.).

Наслідком неправильного вибору орфограми і, відповідно, порушення норми літературної мови є орфографічна помилка.

Правопис слова з'ясовують за допомогою орфографічного словника.

162. Прочитайте. Визначте у словах буквені та небуквені орфограми.

1. Грамотність — це ввічливість автора тексту стосовно читача (С. Янковський). 2. Письмо з помилками — то як немиті руки чи зуби (Б. Стус). 3. Якби ж то були ін’єкції грамотності! Уколов у руку чи ногу — і йди складай ЗНО! (З розмови) 4. Закони літер — не разок намиста: одну хитнеш — і поміняєш суть (Б. Олійник). 5. Справжні помилки — ті, які ти вчасно не виправив (Конфуцій). 6. Вулицею «Нехай колись» прийдеш до будинку «Ніколи» (Англійське прислів’я).

• Поясніть написання слів орфографічними правилами.

• Витлумачте слова давньоримського поета Горація: Щоб грамотно писати, потрібно безперервно мислити. Чи не втратили ці слова актуальності? Поясніть свою думку.

163. Прочитайте кілька статей з орфографічного словника, прокоментуйте їхню будову.

європеєць, -ейця, ор. -ейцем, мн. -ейці, -ейців.

європеїзувати(ся), -ую(ся), -уєш(ся).

європейка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -йок.

єдино правильний

єдиносущий

єднання, -я.

єдність, -ності, ор. -ністю.

• Складіть статті до орфографічного словника на слова українець, українка, українознавство, українськомовний.

• За якими словниками, крім орфографічного, можна з'ясувати правопис слова?

• Які онлайн-словники ви могли б порекомендувати однокласникам для з'ясування правопису слова? Вибір обґрунтуйте.

164. Попрацюйте в парах. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі веб-сайта «Юним мовознавцям».

Шукач мовних скарбів

Дата: П’ятниця, 2.11.2018, 16:32 | Повідомлення # 15

На уроках української мови забагато часу витрачаємо на вивчення орфографії, тобто правопису. Так- так, витрачаємо, марнуємо, гайнуємо, розтринькуємо! Навіщо вчити правила, якщо можна швиденько скористатися безкоштовним сервісом «Перевірка орфографії»! Ця технологія вмить вишукує у словах орфографічні помилки і пропонує варіанти їх виправлення!

Група: Користувачі Повідомлень: 15 Статус: Offline

Мовозахисниця

Дата: П’ятниця, 2.11.2018, 17:10 | Повідомлення # 30

Певного мірою я з тобою згодна: час берегти необхідно. Існують різні способи перевірки орфографії (і пунктуації) онлайн. Але дозволь спитати, як тоді пояснити нік, яким ти підписуєш свої пости? Хіба грамотність не належить до мовних скарбів, які ти нібито шукаєш? Невже тобі не цікаво, ЧОМУ слово слід писати так, а не інакше?

Група: Користувачі Повідомлень: 30 Статус: Offline

• Включившись в обговорення, складіть і запишіть 2-3 відповіді обом дописувачам форуму. Доберіть ніки, які відповідають змісту ваших висловлень.

• Висловте ваше ставлення до фразеологічних неологізмів, що їх уживає молодь: на гугл надійся, та й сам розум май; без гугла день роком стає; гугла боятися — в нет не ходити; пішов (пішла) у загугл. Чи мають такі новотвори право на існування? Чому?

165. Перепишіть, вибираючи з дужок велику чи малу літеру та вставляючи пропущені букви.

1. Ми відомі із прадавна, як (Л,л)ітоп..с - сяє (Л,л)авра. Не якийсь чужий ..нвестор, нам про нас ро..каже (Н,н)естор (А. Камінчук). 2. Без істор..чної пам’яті та усвідомленая ролі культури в ж..тті суспільства народ пр..речений стати фіз..чним донором іншої д..ржави (В. Грабовський). 3. Відкрився в томику (Ш,ш)евченків «(3,з)аповіт». Ти в школі чув його, ч..тав удома (П. Воронько). 4. Від’їжджати нікуди не хочу. Тут є простір для мого кр..ла (Г. Чубач).

• Позначте у словах вивчені орфограми. Поясніть написання слів орфографічними правилами.

Орфографія ґрунтується на певних принципах, які зумовлені фонетичною та граматичною будовою мови.

ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

фонетичний

написання слова точно передає його вимову

голово, чотири, товариство

морфологічний

написання слова розходиться з його вимовою, певна значуща частина в усіх словах пишеться однаково, незалежно від вимови

премудрий, приєднати, розпитати, безпека, беззоряний, законний, піднісся

історичний

(традиційний)

написання слів узвичаєно традицією: пояснити його неможливо, тому необхідно запам'ятати

батько, мідь, щирий, борщ, їжак, виїхати, левада, сметана, кишеня

смисловий

(диференційний)

при написанні однозвучних слів необхідно брати до уваги їхнє значення, бо саме від нього залежить написання

Гончар (прізвище), гончар (ремісник); рівне поле, місто Рівне; удень (у денний час), у день (у певний день)

166. Прочитайте притчу. Виберіть із речень тексту по 3-4 приклади слів, що пишуться у відповідності до кожного з принципів української орфографії.

НАЙБІДНІША ЛЮДИНА

Учні часто ставили Мудрецю запитання: «Як допомогти бідним людям стати багатшими?» Одного разу Мудрець попросив їх відшукати найбідні- шу в місті людину й з’ясувати, чим вона займається і як живе.

Незабаром учні доповіли, що така людина знайдена, вона жебракує на базарі, а живе в халупі біля річки, за мостом.

— Візьміть пачку грошей,— сказав Мудрець,— і покладіть на міст перед тим, як по ньому проходитиме цей бідолаха. Можливо, нам вдасться йому допомогти!

Зробивши, як звелів Мудрець, учні з нетерпінням чекали результату. Ось бідняк перейшов міст. Оточивши його, учні почали розпитувати:

— Ну як? Що на мосту?

Бідняк був ошелешений:

— А що на мосту?

— Хіба ти там нічого не побачив?! — не вгамовувались учні.

— Та ні! — відповів бідняк.— Я так часто переходив цей міст, що цього разу в мене з’явилося бажання перейти його із заплющеними очима.

• Витлумачте суть притчі: до чого вона привертає увагу, до чого закликає? Чи актуальний такий заклик у наш час?

• Доберіть із тексту 2-3 приклади буквених і небуквених орфограм. Правопис цих слів поясніть орфографічними правилами.

167. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми. Навчаючись у школі, я любив с..діти за остан..ьою партою і мазюкати щось ручкою в зош..ті. Рідше це були малюнки, частіше — слова.

Замислююч..сь над професією, вирішив стати мультиплікатором. Пізніше змінив рішен..я на користь графічного д..зайну. Так у моє життя ввійшла каліграф..я — м..стецтво п..сьма.

Колись давно кал..графія мала винятково інформат..вну функцію. З ро..звитком друкарської справи, а пізніше і комп’ютерних т..хнологій ця функція ..мінилася, а нині й повністю ..никла.

Головна пр..чина — усе рідше люди викор..стовують для письма ручку і все частіше — клав..атуру на смартфоні чи комп’ютері (За Тарасом Макаром).

• Назвіть орфограми, спричинені фонетичними явищами української мови. Які з орфограм пов'язані з граматикою?

• Які афоризми (цитати) мають для вас особливе значення сьогодні? Чому саме ці? Організуйте на шкільному веб-сайті конкурс на краще каліграфічне виконання улюбленого афоризму.

• Роздивіться молодіжну футболку дизайнера Олексія Чекаля. Висловте ваше ставлення до оздоблення одягу елементами каліграфії. Який афоризм зобразили б на одязі ви? Вибір поясніть.

• Чи імпонують вам професії мультиплікатора, дизайнера з графіки, дизайнера одягу? Назвіть позитивні й негативні, на ваш погляд, сторони цих професій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити