Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§22. Ненаголошені е, и в корені слова

168. Прочитайте. Визначте слова, у коренях яких голосні звуки [е] та [и] вимовляються нечітко. Чим зумовлена така вимова? Запишіть ці слова фонетичною транскрипцією.

1. Я думав, що усе живе на цій землі не хоче лиха (О. Довгий). 2. В добрі плекала кожну днину синів достойних Україна (М. Стельмах). 3. Пливе хвилин веретено в руках судьби, як тінь незрима (В. Сосюра). 4. Юність має на тривоги право (В. Симоненко). 5. А в душі, немов трембіта, грає за дитинством туга (Д. Павличко).

• Поясніть написання переданих фонетичною транскрипцією слів орфографічними правилами.

Щоб знати, яку літеру писати в ненаголошеному складі — е або и, потрібно поставити слово в такій формі, щоб сумнівний голосний став наголошеним (з[ие]мо — зи́ми; м[еи]не — до ме́не) або ж дібрати спільнокореневе слово, у якому сумнівний голосний є наголошеним (н[еи]бесний — не́бо; т[ие]хенько — ти́ша).

Якщо при зміні форми слова або у спільнокореневому слові сумнівний голосний випав, потрібно писати літеру е: учень (бо учня), справедливий (бо правда). Завжди пишуть:

• літеру е у сполуках -ере-, -еле-: очерет, щелест;

• літеру и у сполуках -ри-, -ли-: криниця, глитати.

Інколи ненаголошений [и] в таких сполуках можна перевірити наголосом: гриміти, бо гримнути; блищати, бо блиснути.

ОРФОГРАМИ:

• букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні: зерно, дивина,

• буква е в сполученнях -ере-, -еле-: берег, селезень;

• буква и в сполученнях -ри-, -ли-: тривога, блищати;

• буква е, що позначає сумнівний ненаголошений голосний, який при зміні форми слова випадає: хлопець (хлопця), тиждень (тижня).

169. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. В ж..тті лиш сила нищить пер..шкоди (І. Франко). 2. З кордонів поч..нається країна, з..мля Вітчизни — з рідних бер..гів, з пісень — свята любов до України, а з мудрості — відсутність ворогів (В. Мельников). 3. Поет — немов м..мбрана! Він творить не п..ром. Поет — відкрита рана у людства під р..бром (Б. Мозолевський). 4. Здобуті розгоном чи нахрапом пер..моги не бувають тр..вкими й тр..валими (3 журн.)

• Позначте в словах орфограму «букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні».

170. Уставляючи пропущені літери, запишіть слова в дві колонки: з літерою е та літерою и.

Ст..блина, л..сиця, хв..лювання, віт..р, ч..рговий, зуп..нятися, д..вина, чов..н, д..сяток, л..стопад, груд..нь, в..шневий, с..лянка, ч..рв’як, п..рій, ц..буля, тиждень, м..тушня, к..рувати, д..таль, бр..ніти, кр..латий, п..репустка, довгот..лесий, об..режний, стр..міти.

• Слова, написання в яких е, и вам довелося перевіряти за орфографічним словником, підкресліть.

171. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

Якщо порівняти інформацію з ок..аном, то т..леглядач — це людина, яка с..дить на бер..зі і спост..рігає, як на неї накочуються інформаційні хвилі. Натомість нетер — яхтсмен, який рухається ок..аном, ск..ровуючи його куди завгодно, відкр..ваючи все нові землі й екзотичні острови.

Отже, в Інтернеті маємо повну для ч..тання текстів свободу і швидкість сир..йняття інформації. У м..режі кор..стувач насамп..ред переглядає заголовки новин, далі — клацанням мишки ро..ширює інформацію про те, що його зацікавило, а коли є бажання, ро..гортає інші сторінки.

Проте Інтернет кр..тикують за ч..малу кількість фактичних і граматичних пом..лок, які є платою за гіпероп..ративність. А ще — за фрагментарність і пов..рховість інформації (За Б. Потятиником).

• Позначте в словах орфограми. Слова, написання в яких е, и вам довелося перевіряти за словником, підкресліть.

• Що ви знаєте про комп'ютерну залежність і як її уникнути? Розкажіть про це, дотримуючи правил української орфоепії.

172. Прочитайте. Визначте слова з ненаголошеними е, и. Обґрунтуйте написання цих слів.

Проаналізувавши закономірності поведінки сучасної молоді, механізми її взаємодії із суспільством, можна простежити певну особливість: молодь стає більш прагматична, самостійна, незалежна; націлена на саморозвиток і самореалізацію в житті.

Тема майбутнього є для підлітків надзвичайно важливою. Хлопці й дівчата, які мають високу працездатність, адекватну самооцінку, високі комунікативні здібності, переживають своє майбутнє як проблему меншою мірою. Головними переживаннями, пов’язаними з образом майбутнього, є надія, сподівання і водночас тривожність (3 підручника).

• Яке значення для вашого майбутнього має розвиток комунікативних здібностей і як ви їх розвиваєте? Дайте на це питання письмову відповідь (обсяг — 5-7 речень).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити