Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§24. Позначення м'якості приголосних на письмі

177. Прочитайте словосполучення. Вимова яких слів розрізняється тверді- стю-м'якістю приголосного звука? Вимовте ці пари приголосних.

засніжений лан

хитрющий лис

мала кімната

чорний крук

тендітна лань

дрімучий ліс

вередливе маля

гострий крюк

✵ Слова, що утворюють вимовлені вами пари, передайте фонетичною транскрипцією.

✵ Які літери можуть передавати на письмі м'якість попередніх приголосних? Звіртеся з таблицею.

М'якість попередніх приголосних звуків на письмі передають

Приклади

ь

суть [сут'], мазь [маз'], увесь [увес']

і

рік [р'ік], ніч [н'іч], діти [д'і́ти]

я

доля [до́л'а], зоря [зор'а́], пісня [пі́с'н'а]

ю

любов [л'убо́в], сюди [с'уди́]

є

синє [си́н'е], майбутнє [майбу́т'н'е]

178. Прочитайте. Визначте слова з м'якими приголосними. Якими літерами передано в цих словах м'якість приголосних звуків на письмі?

Як називають спроможність людини до нестандартного, оригінального мислення? Правильно, креативність. А ще креативність — це здатність знаходити несподівані рішення у, здавалось би, безвихідній ситуації. Це швидкість мислення, багата уява, почуття гумору, створення нових оригінальних ідей і навіть матеріальних речей. Креативна людина завжди думками перевисає в майбутнє (З журналу).

✵ Назвіть трьох знайомих вам людей, яких ви вважаєте креативними. У чому виявляється їхня креативність? Чи допомагає їм ця риса в досягненні життєвих цілей? Відповідь запишіть двома реченнями.

✵ Визначте в записаних реченнях слова з м'якими приголосними. За допомогою яких літер м'якість приголосних передано на письмі?

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

Знак м'якшення ПИШУТЬ:

після літер д, т, з, с, ц, л, н, якщо вони передають м'які звуки [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н']

мить, мідь, мазь, міць, кільце, скринька

після літер, що позначають м'які приголосні, перед наступним твердим

батько, донька

після літери л перед наступними літерами, що передають на письмі м'які приголосні

учительська, сільський, рибальський, пальці, їдальня

після літер, що передають на письмі м'які приголосні, у середині складу перед о

льон, сьогодні, синього

в особових формах дієслів теперішнього і майбутнього часу дійсного способу та у другій особі однини наказового способу в особових формах дієслів

ходить, навчається, працюють, напишуть, стань, поїдь, гляньте, повісьте, посунься

у суфіксах зі зменшувально-пестливим значенням -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-

рученька, сестронька, білесенький, малюсінький

у прикметникових суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-

київський, козацький, ризький

у сполуках літер -льц-, -ньц-, -льч-, -ньч-, які походять від сполук літер -льк-, -ньк-

учительці, учительчин (бо вчителька), але голці, голчин (бо голка)

в іменниках жіночого роду на -а, -я у формі Р. в. множини

пісень, яблунь, вулиць, читалень, паляниць

Знак м'якшення НЕ ПИШУТЬ:

після літер б, п, в, м, ф, ж, ч, ш

голуб, степ, кров, сім, ріж, ніч

після літери р у кінці складу і слова

Кобзар, буквар, чотирма, Харків (але М. Горький)

між літерами, що позначають м'які приголосні звуки

пісня, кузня, радість (але тьмяний, різьбяр)

в особових формах дієслів теперішнього і майбутнього часу дійсного способу після літери ш

думаєш, навчаєш, пишаєшся, змагаєшся

після н перед літерами ч, ш, щ

кінчик, менший, барабанщик

між літерами, що позначають подовжений м'який приголосний

зілля, волосся, тінню, ллє

ОРФОГРАМА:

знак м'якшення:

сіль, мідь, міський, сільський,

читають, вчаться, гарненький, вірнесенький

179. Прочитайте фразеологізми. Укажіть слова з орфограмою «знак м'якшення», поясніть написання цих слів відповідними правилами. Звіртеся з таблицею.

Троянський кінь. Стати на слизький шлях. Скупчуються хмари. Сидіти між двох стільців. Палець об палець не вдарити. Дядькові своєму розкажи. Стриміти гвіздком у головоньці. Тепленьке гніздечко. Аж кури сміються.

✵ Витлумачте значення кожного з фразеологізмів. З одним із них (на вибір) складіть речення про важливість грамотного письма.

180. Перепишіть прислів'я народів Європи, уставляючи вибране з довідки слово. На місці крапок поставте, де потрібно, знак м'якшення.

1. Час — найкращий …, він ус..ого навчит.. (Румунське). 2. Шануватимеш.. минуле — знатимеш (Польське). 3. Птах … крил..ми, людина — друз..ями (Чеське). 4. У глибоку воду … з ходу (Іспанське). 5. Дожидай долі, то … і л..олі. (Українське). 6. «Цінуватимеш..ся — перевернутою ложкою … (Литовське). 7. Не вір.., що за морем на виноградній лозі сосиски … (Італійське).

Довідка. Учител.., сил..ний, не матимеш.., не сун..ся, майбут..нє, їстимеш.., ростут…

✵ Позначте в словах орфограми «знак м'якшення» та «букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні».

181. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка однини.

1. Всіх слів і (брехня) не бери на віру, на фальш і зраду май порядний дрюк (І. Франко). 2. Міняється душа від жару (таємниця) народу рідного (А. Малишко). 3. Один Язик під час розмов (дурниця) чимало намолов (А. Качан). 4. Я бачив багато (столиця) за горами, за долами (Д. Луценко). 5. З розмов (фортеця) не будують (Нар. творч.).

✵ Позначте в словах орфограму «знак м'якшення». Поясніть написання слів правилами.

182. Попрацюйте в парах. Слова зі знаком м'якшення та без нього запишіть у дві колонки.

Чест.., річ.., ніжніст.., ніж.., Хар..ків, календар.., ослін..чик, бурул..ці, ллєт..ся, гуцул..с..кий, прилад..дя, розмовон..ка, мен..ший, гір..кий, дріб.., памороз.., чорнен..кий, вісім..сот, рідкісн..кий, ін..ший, різ..блений, зморщ.., кмітливіст.., кін..чик.

✵ Доберіть 10 слів з орфограмою «знак м'якшення» для словникового диктанту. Намагайтеся охопити всі основні правила.

183. Попрацюйте в парах. Утворіть від іменників — назв сімейних зв'язків — слова із суфіксами зменшувально-пестливого значення зі сполукою літер ньк(нк). Поставте утворені слова у формі давального відмінка однини.

Зразок. Сестра — сестронька — сестроньці.

Мати, бабуся, онука, тітка, невістка.

✵ В утворених формах іменників виділіть суфікси. Обґрунтуйте вживання знака м'якшення.

✵ Назвіть приголосні звуки, що чергуються при творенні відмінкових форм деяких слів.

На старовинних фотографіях із сімейного альбома ви бачили рядки: «Любій сестрі на довгу пам'ять про…» Відновіть цю призабуту традицію, склавши sms-комен- тарі до селфі з використанням утворених вами форм.

184. Утворіть від поданих у дужках іменників присвійні прикметники. Словосполучення запишіть.

Зразок. (Оленка) пісня — Оленчина пісня.

(Юленька) лялька, (Оксанка) скринька, (учителька) олівець, (перепілка) дзьобик, (Іринка) радість, (Любонька) співчутливість.

✵ Позначте в словах орфограму «знак м'якшення». Поясніть написання слів правилами.

✵ Назвіть приголосні звуки, що чергуються при творенні відмінкових форм деяких слів.

✵ Від імен ваших однокласниць утворіть форми із суфіксами зменшувально-пестливого значення, поставте їх у давальному відмінку.

✵ Які приголосні звуки чергуються за такого творення? Вимовте ці звуки.

185. Перепишіть, ставлячи на місці крапок, де потрібно, знак м'якшення.

1. Насправді нам не бачити удачі, як не проснетеся кров., у нас козача, як не засяют.. діаманти душ (Р. Болюх). 2. Пісне, душу возвелич..! Ой була в нас нен..ка-мати — Запорозька славна Січ.. (В. Крищенко). 3. В «Енеїді» і в «Натал..ці Полтавці» Іван Котляревський утвердив високе почуття люд..ської і національної гідності українців (Є. Сверстюк). 4. Не ростут.. з граніту пагін..ці багаті, не вживет..ся зрада там, де правда в хаті (А. Малишко). 5. Зроду бравий запорожец., ні сл..озинки не пролив! (Я. Щоголев) 6. Козац..ка річен..ка тече, не ст..марена буденним світом (Л. Степовичка).

✵ Чи належить до загальнолюдських цінностей людська гідність? Чому ви так думаєте? Поясніть, що ви вкладаєте в поняття національна гідність українців.

186. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м'якшення.

1. Я — українец..! З юних літ мене пісен.. навчила мати, які чаруют.. цілий світ! (І. Нехода) 2. Материнс..ка піс..ня пломінка усюди піде слідом за тобою (Л. Забашта). 3. На «ой» починают..ся наші пісні, вони з українс..кого болю (П. Засенко). 4. Хочеш.. ти, щоб піс..ню я для тебе склав? (Олександр Олесь) 5. А з берега немов вінок купальський пливе водою піс..ня (М. Рильський).

✵ Чи можна гідність виявляти піснею? Відповідь проілюструйте прикладами.

✵ Що вам відомо про творчість Квітки (Квітослави)

Цісик? Зберіть інформацію про співачку в мережі Інтернет, пісні в її виконанні прослухайте на відеохостингу YouTube. Розпочніть виконання проекту «Незабутня Квітка України».

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Що позначає на письмі апостроф?

— Перед якими літерами ставлять апостроф? Після яких літер? Наведіть приклади.

— Складіть інструкцію для користувача ПК «Відтворення апострофа на клавіатурі комп’ютера». Використайте слова (у різних формах) роз’яснення, з’явитися, пов’язаний.

— Чому не ставлять апостроф у словах повітря, рясний?

— За яким правилом ставлять апостроф у словах без’язикий, з’юрмитися!

— У яких словах апостроф ставлять після літери к?

— Складіть проект статті «Апостроф» для Вікіпедії школяра.

— Складіть п’ять тестових завдань для перевірки сформован ості знань про вживання апострофа.

— Якими літерами передають на письмі м’якість приголосних звуків? Наведіть приклади.

— Після яких літер знак м’якшення не ставлять? Наведіть приклади.

— Відповідно до якого правила знак м’якшення не ставлять у словах менший, кінчик?

— Як переконатися в тому, що в словах Маринчин, Маринці знак м’якшення писати не потрібно?

— Підготуйте вікторину «Вживання знака м’якшення» для учнів 5 класу.

— Напишіть сценарій мультфільму для дітей про пригоди знака м’якшення в зошитах сумлінного та лінивого однокласників.

— Придумайте сюжет дитячої комп’ютерної гри про те, як Апостроф і Знак м’якшення змагалися за переважну кількість правил і вправ у підручнику з мови.

Виконайте тестові завдання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити