Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§26. Чергування приголосних звуків

До найпоширеніших належать такі чергування приголосних звуків:

[г] — [ж]: друг — друже; сніг — сніжинка;

[к] — [ч]: вік — вічний; рука — рученька;

[х] — [ш]: птах — пташиний; горох — горошина;

[г] — [з']: дорога — у дорозі; Ольга — Ользі;

[к] — [ц']: око — в оці; щука — щуці;

[х] — [с']: вухо — у вусі; муха — мусі.

Такі чергування об'єднуються в один ряд: перемога — у перемозі — переможний; ріка — ріці — річенька.

195. Доберіть до поданих слів спільнокореневі, у яких відбувається чергування приголосних. Запишіть слова парами.

Зразок. Втіха — втішний.

Берег, пух, горіх, смуга, крига, тихий, сміх, відвага.

• Вимовте приголосні звуки, що чергуються.

196. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Люблю загро..і, небезпе..і у вічі глянути (М. Доленго). 2. На фініші чи злетній сму..і хай будуть завжди справжні друзі (Л. Процик). 3. На пасі..і руками не махай — не розгніви бджолу своєю метушнею (О. Матійко). 4. Старий годинник тишу коли..е (Б. Костиря). 5. Якщо любиш життя, доро..и хвилиною (Нар. творч.). 6. По дорі..ці по зеленій з гаю в сад ідуть сліди (М. Стельмах). 7. В ру..і горять, як свічі, три золоті лілеї (Д. Павличко). 8. Де твій народ? То в чер..і, то в юрбі (Л. Костенко).

• Поясніть зміни, що відбулися у звуковому складі слів.

Приголосні основи [к], [ц] перед суфіксом -н- чергуються з [ч]: молоко — молочний; смак — смачний; пшениця — пшеничний.

Винятки: рушник, рушниця, соняшник, мірошник, дворушник, сердешний (у знач, бідолашний, нещасний), а також слова, утворені від прислівників: торік — торішній; завтра — завтрашній (але довіку — довічний).

ОРФОГРАМА:

літери -чн- у прикметниках із суфіксом -Н-:

сонячний, вічний

197. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Лиш правда є ві..на, а то все трава (П. Тичина). 2. Колише на пшени..нім узб..режжі мене ст..жина пам’яті ж..ва (П. Перебийніс). 3. Міся..ним шляхом пішов я із дому, сонячним шляхом пр..йшов (В. Сосюра). 4. Кожний ніжний рух серде..ний в пісню срібну пер..ллю (Олександр Олесь). 5. Бе..смерники у мене на столі торі..ні чи позаторі..ні навіть (Л. Дмитерко). 6. з..мля у теплій сонячній орбіті пл..ве у вічність (Н. Диб’як). 7. Не клади яє..ної шкаралупи, а клади пінени..не слово (Нар. творч.).

• Продовжте висловлення за таким початком: Смачні в цьому дивному світі зароблені чесно і хліб, і сіль (Н. Кир'ян). Використайте пари слів із чергуванням: пшениця — пшеничний, серце — сердечний, вік — вічний, вічність.

198. Попрацюйте в парах. Поясніть правопис спільнокореневих слів у кожному зі словосполучень.

Рушник ручної вишивки. Сердечне ставлення до всіх сердешних. Соняшник сонячного кольору.

• Чи є слова сердечний і сердешний паронімами? Поясніть. До обох слів доберіть синоніми.

• Одне зі словосполучень усно розгорніть у рекламний текст (обсяг 2-3 речення).

В особових формах дієслів теперішнього і майбутнього часу чергуються приголосні:

199. Прочитайте. Визначте дієслова, у різних формах яких відбувається чергування приголосних. Доберіть до цих дієслів форми з чергуванням приголосних, слова запишіть парами.

Зразок. Свічу — світити.

1. По вулиці козак ходить та голосно свище. То товариш товариша на вечорниці кличе. 2. По садочку ходжу, кониченька воджу. 3. Кряче чорний ворон вранці на тичині, скаче козаченько конем до дівчини. 4. Вода все сполоще, крім мудрого слова народу (Нар. творч.).

• Вимовте звуки, що чергуються у формах записаних дієслів.

200. Попрацюйте в парах. Напишіть sms однокласниці (однокласнику), що прихворіла (прихворів). Мета — підтримати, запропонувати допомогу в навчанні. Використайте, поставивши у формі І особи однини простого майбутнього часу, дієслова могти, хотіти, лестити і под.

Зразок. Допоможу (від допомагати), напишу (від написати).

201. Прочитайте. Яку нову для себе інформацію ви одержали з висловлення? Який висновок зробили?

У південних районах Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини, а також Запоріжжя, Донеччини й Херсонщини поширений так званий степовий говір.

Відрізняється цей говір від літературної мови кількома рисами. Зокрема, в дієсловах не відбувається чергування [д], [т], [з], [с] із [дж], [ч], [ж], [ш]. Тобто кажуть не «сиджу», а «сидю», не «кручу», а «крутю», не «вожу», а «возю» і не «ношу», а «носю».

Третя особа дієслів другої дієвідміни закінчується не на «ить», а на «е»: «робе», «носе», «ходе» при літературних формах «робить», «носить», «ходить». Степовий говір не суржик, а одне з територіальних відгалужень загальнонародної української мови (За О. Пономаревим).

Щоб практично засвоїти літературну норму, треба вчитися помічати недоліки й помилки в мовленні своєму та інших людей.

У діалектах трапляються граматичні форми слів із відмінними від норм літературної мови чергуваннями звуків: ходю (ходжу), тремтю (тремчу), пересажений (пересаджений), смашно (смачно) та ін.

Дотримання норм літературної мови сприяє розвитку мислення особистості, допомагає орієнтуватися в обширі інформації. Порушення літературної норми утруднюють сприймання інформації, заважають мовному самовираженню особистості.

202. Чи є у вас старші родичі, які вживають у мовленні діалектні слова й характерні для діалектів граматичні форми слів? Звідки ці особи родом?

• Чи варто наслідувати діалектні особливості мовлення? Чому?

• Назвіть твори художньої літератури, автори яких використали особливості діалектів у мові персонажів. Поясніть мету такого використання.

203. Перепишіть, уписуючи на місці крапок пропущені літери.

1. Споглядання краси очи..ає людину від усього поганого (М. Міщенко). 2. Я погла..у траву, наче теплого доброго звіра, задивлюся в ріку, зачаруюсь різьбою листка… (О. Слоньовська) 3. Сонце сідає за обрій, земля аж трі..ить від утоми (О. Довгоп’ят). 4. Поси..у під кленом крислатим, нап’юся з криниці води (Б. Дегтярьов). 5. А серце голубом ворко..е (Г. Соколенко). 6. От хіба що тільки пісня тиху викре..е сльозу (В. Бровченко).

• Вимовте звуки, що чергуються у формах записаних дієслів.

Чергування відбувається у формах дієприкметників перед суфіксом -єн-: відрядити — відряджений, морозити — заморожений, закрутити — закручений, перехрестити — перехрещений.

204. Прочитайте. Назвіть приголосні звуки, що чергуються при творенні дієприкметників. Звіртеся з правилом.

1. Моє життя — відроджена держава (Д. Павличко). 2. Я люблю по неходженій стежці ходить, а протоптану — промину! (І. Нехода) 3. А козацька доля, як у полі рута,— січена дощами, хрещена громами, ще й вітрами гнута (Б. Крищенко). 4. Козак затискує гаптовані удила в своїй порепаній, натрудженій руці (М. Бажан). 5. Береженого всякий береже, небереженого лихо стереже (Нар. творч.).

205. Перепишіть прислів'я, утворюючи пасивні дієприкметники минулого часу від поданих у дужках дієслів.

Зразок. Пішов по шерсть, а вернувся (стригти). — Пішов по шерсть, а вернувся стрижений.

1. (Утратити) честь — то (випустити) з рук пташка (Норвезьке). 2. (Розбестити) людині все не так (Грецьке). 3. (Вимостити) дорогою на гору не вийдеш (Шведське). 4. Від (не справдитися) мрії болить серце (Англійське). 5. У нього хліб з обох боків (намастити) (Англійське). 6. Хліб, (з’їсти) перед роботою, вирощує ледарів (Українське). 7. Марно (втратити) дня не повернеш (Українське). 8. Заборонений шлях часто буває дуже (в’їздити) (Французьке).

• Розкрийте зміст останнього прислів'я. У відповіді вживайте у потрібній граматичній формі дієприкметники природжений, змушений, принаджений.

206. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть чергування приголосних у дієсловах. Звіртеся з таблицею.

1. Язик ска..е, що на серце ля..е (Португальське). 2. Добре слово зма..ує, а зле коле (Румунське). 3. Коли проповідує лисиця, кури, бережіться (Італійське). 4. Старанність полотно т..е, а ледарство марно те..є (Угорське). 5. У безділлі й добрий працівник розбещується (Литовське). 6. Краще вчасно виї…ати, ніж в дорозі поспішати (Французьке). 7. Кому припе..е, той із каменю хліб спе..е (Німецьке).

• У чому, на вашу думку, найбільше виявляється майстерність перекладача? Чи імпонує вам ця професія? Якщо так, то чим саме?

207. Прочитайте. Укажіть помилки, витлумачте, у чому кожна з них полягає. Скористайтеся підказкою.

1. Неприємно, але навіть в диктантах десятикласників зустрічаються орфографічні помилки. 2. Радує те, що подавляюча частина учнів все-таки пригадує правила. 3. Наші думки про важливість грамотного письма співпадають з думками нашого вчителя. 4. Своє відношення до цього питання виразили всі однокласники.

ПІДКАЗКА

Неправильно

Правильно

помилки зустрічаються

неприємно, але…

подавляюча частина

пригадувати правила

радує, що…

думки співпадають

виразити своє відношення

помилки трапляються

прикро, що…

переважна частина

пам'ятати правила

тішить, що…

думки збігаються

висловити своє ставлення

• Визначте види помилок у реченнях. Які з норм літературної мови в кожному з випадків порушено? Звіртеся з поданою на форзаці підручника таблицею «Норми літературної мови».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити