Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§27. Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення

208. Прочитайте. Назвіть приголосні звуки, які чергуються при творенні прикметників та іменників. Якими літерами позначаються ці звуки на письмі?

Козацький (від козак) гарт. Празький (від Прага) торт. Латиська (від латиш) пісня.

Завзяте юнацтво (від юнак). Галасливе птаство (від птах). Щире товариство (від товариш).

• Яким способом утворено подані прикметники та іменники?

При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ(ий) та іменників за допомогою суфікса -ств(о) кінцеві приголосні твірної основи слова чергуються:

[к], [ц'], [ч] + -ськ(ий), -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о)

ткач — ткацький, ткацтво

[г], [ж], [з'] + -ськ(ий), -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о)

боягуз — боягузький, боягузтво

[х], [ш], [с] + -ськ(ий), -ств(о) = -ськ(ий), -ств(о)

товариш — товариський, товариство

Винятки: казах — казахський, герцог — герцогський, баски — баскський, тюрки — тюркський.

Інші приголосні перед суфіксами -ськ{ий), -ств(о) на письмі зберігаються: студент — студентський — студентство, брат — братський — братство, люд — людський — людство, президент — президентський — президентство.

ОРФОГРАМА:

буквосполучення -цьк-, -зьк-, -ськ-, -цтв(о), -зтв(о), -ств(о):

молодецький, паризький, заліський, молодецтво, боягузтво

209. Прочитайте. Від яких слів утворено виділені в реченнях слова? Назвіть приголосні звуки, що чергуються при творенні.

1. Є тільки одне благо — знання й тільки одне зло — неуцтво (Сократ). 2. Бездіяльність у момент, коли можна вчинити по справедливості, означає боягузтво (Конфуцій). 3. Турботи товариської ні з чим зрівняти не можна (Д. Ткач). 4. Не засліпиш зріблом-злотом козацького ока (П. Куліш). 5. Простацтво — це іще не простота (Л. Костенко).

210. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

Остро..ький замок, язичницькі ідоли, чума..ькі пісні, Магдебур..ьке право, Базавлу..ька Січ, Бу..ький лиман, гайдамацький ватажок, християн..ькі церкви, Кирило-Мефодіївське бра..ство, Січове стріле..тво, декоративне мисте..тво, чита..ький смак, кримінальне слі..ство, ри..ькі вулички, каза..ькі степи, бас..ська мова, студен..ський квиток.

• Позначте в словах орфограму «буквосполучення -цьк-, -зьк-, -ськ-, -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)».

• Обґрунтуйте вживання великої літери.

211. Попрацюйте в парах. Утворіть від поданих слів збірні іменники із суфіксом -ств(о).

Жінка, учитель, робітник, чиновник, меценат, люди, діти, волонтер, виробник.

• Використавши три утворені іменники, дайте сучасне визначення слова волонтерство.

212. Від іменників — назв національностей — утворіть прикметники, запишіть їх.

Турок, німець, латиш, чех, узбек, казах, словак, француз, данець, гагауз, калмик, киргиз, хакас, таджик, баск.

• У записаних прикметниках виділіть суфікси. У яких суфіксах не відбулося чергування? З якої причини?

• Чому значної популярності набув вислів: «Толерантність врятує світ»? Чи стосується ця думка порозуміння людей різних національностей, етнічних і мовних груп? Яким чином? Уживайте у відповіді прикметники — назви національної приналежності.

213. Попрацюйте в парах. Перепишіть, від поданих у дужках слів утворюючи та ставлячи в потрібній формі прикметники. Розставте пропущені розділові знаки. 1. Військо (Запоріжжя) поверта з походу відчиняє Київ Золоті Ворота (О. Кононенко). 2. Колись (француз) інженер Боплан (козак) одяг змалював намети укріплення гармати та мушкети лишив нащадкам і фортеці план (С. Шевченко). 3. І вже стоїть Богдан на каламутнім Збручі, зметнувши гнівний зір до (Збараж) воріт (А Малишко). 4. Упаду я зорею мій вічний народе на трагічний і довгий (чумак) твій шлях (В. Симоненко).

• Позначте в словах усі вивчені орфограми. Поясніть написання слів.

При творенні іменників із суфіксом звукосполучення [с'к], [ск] змінюються на [шч] (на письмі щ)

-ин(а) від прикметників

київський — Київщина,

гуцульський — Гуцульщина,

віск — вощина

звукосполучення [ц'к] змінюється на [ч:] (на письмі -чч-)

Хмельницький — Хмельниччина,

Кролевецький — Кролевеччина (але Галичина)

ОРФОГРАМА:

літери щ, ч в іменниках із суфіксом -ин-:

Чернігівщина, Чернеччина

214. Прочитайте. Поясніть написання виділених слів.

1. У моєму селі на Сумщині здавна віталися з кожним зустрічним. А наша урбаністична цивілізована планета хіба не скидається на давнє село? (О. Шугай) 2. По Вінниччині мандрували ми (М. Рильський). 3. Ніхто не хоче їхати в Чернеччину. Якби в Париж, а чи в якусь Німеччину… (М. Гриценко) 4. Замість живого діла — канцелярщина! (М. Коцюбинський)

• До чого закликає автор першого речення? Чи згодні ви з ним? Відповідь побудуйте у формі роздуму.

215. Утворіть від назв районів іменники — назви краю із суфіксом -ин(а). Запишіть їх.

Зразок. Овруцький — Овруччина.

Миколаївський, Липовецький, Тростянецький, Берегівський, Звенигородський, Іллінецький, Кременчуцький, Обухівський.

216. Попрацюйте в групах. Прочитайте. Напишіть відкритого листа авторові,

ретельно аргументувавши вашу згоду чи незгоду з його думками.

Найменування областей із суфіксом -ин- припали багатьом до смаку: Житомирщина, Одещина, Вінниччина тощо. Дехто почав уже й назви районів сліпо натягувати на вдало знайдений копил. Пишуть: «Народився на Богуславщині, що на Київщині», «це діялося на Самбірщині на Львівщині».

Навіщо передавати куті меду? Як не хочеться вживати казенщини, можна підмогти прегарним словом терен: «на Богуславських теренах» (За П. Федотюком).

• Витлумачте лексичне значення слова терен. Звіртеся з Тлумачним словничком.

• Визначте в тексті фразеологізми, поясніть значення кожного.

• Який стиль ви обрали для свого листа? Вибір обґрунтуйте.

• Як ви розумієте вислів мовний смак? Розкажіть про це.

217. Перепишіть. Визначте слова, при творенні яких відбулося чергування приголосних звуків. Укажіть ці звуки в дужках після слова.

Зразок. Празькі ([г] — [з']) дзвони скликають (В. Незвал).

1. Твори М. Коцюбинського перекладені французькою, німецькою, шведською, чеською, польською мовами (3 підручника). 2. Товариство стріло мене парубоцькими жартами (М. Коцюбинський). 3. Уторопи — перше місто Гуцульщини, якому було надано Магдебурзьке право (3 підручника). 4. Переходячи із кріпацтва в кріпацтво, село моє мало єдине багатство — слово (О. Матійко). 5. Юнацькі мрії — наче дріжджі… Я в котрий раз на роздоріжжі (Б. Черепков).

• Позначте всі вивчені орфограми.

• Як ви розумієте зміст останнього речення? Яке роздоріжжя має на увазі автор?

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Чим зумовлене явище чергування звуків? У яких значущих частинах слова воно можливе? Наведіть приклади.

— Яка умова чергування звуків [о], [е] з [і]? Наведіть приклади.

— Назвіть найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. Накресліть таблицю «Чергування приголосних звуків».

— Складіть жартівливу пам’ятку про написання слів-винятків із правила про чергування [К], [ц] із [ч] перед суфіксом -н-.

— Доберіть 12 слів до словникового диктанту для перевірки правописних навичок із теми «Чергування приголосних при творенні прикметників із суфіксом -ськ(ий) та іменників із суфіксом -ств(о)».

— Складіть 5 тестових завдань з теми «Чергування приголосних звуків при творенні іменників із суфіксом -ин(а)».

Практична риторика

Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

Ефективність мовлення полягає в досягненні промовцем (або співрозмовниками) поставлених цілей.

Виділяють такі комунікативні наміри (цілі спілкування):

• повідомлення, інформування;

• висловлення й аргументування своїх думок;

• спонукання до дії;

• обговорення проблеми, пошук шляхів її вирішення;

• розважання самим процесом приємного спілкування.

Поведінку людини в процесі спілкування називають мовленнєвою поведінкою.

Лінія поведінки людини у спілкуванні (зокрема добір мовних засобів і способів вираження змісту) задля досягнення конкретного комунікативного наміру (цілі) називають стратегією мовленнєвої поведінки.

Мовленнєву поведінку з метою здійснення стратегії спілкування називають тактикою мовленнєвої поведінки.

218. Попрацюйте в групах. Прочитайте. Визначте тему та головну думку висловлення. Сформулюйте співзвучний цій темі комунікативний намір. Складіть план відповідного цьому наміру виступу.

Про «прості істини» говорять не часто, а якщо й говорять, то зазвичай іронізують, бо сприймають їх як щось занадто банальне. Але ж вони існують! Спробуй вимовити їх уголос — і відчуєш, як набігли сльози: треба любити своїх друзів, захищати батьківщину, поважати старих, не принижувати слабших за себе, не брехати, нічого не боятися й нічого не просити…

Тепер ці істини наблизилися до нас упритул і з’ясувалося, що патріотизм і любов до батьківщини — слова, зовсім не пафосні (За І. Роздобудько).

219. Прочитайте. Які правила для оратора можна сформулювати за поданими афоризмами? Зробіть це.

1. Якщо хочеш переконати, передовсім прагни сподобатися: все в тобі повинно захоплювати (Ф. Честерфілд). 2. Оратор, який виступає на громадських зборах, має бути однаково настроєний відносно кожного, хто є в аудиторії, він повинен показати, що всі, хоч би як вони не розходилися з окремих питань, насправді мають єдину мету — прагнуть справедливості (Е. Фукс). 3. Виголошуючи промову, я повинен передусім потурбуватися про те, щоб переконати своїх слухачів. Найсильніше переконання — обіцянка сказати нові й дуже важливі речі, щоб привернути увагу аудиторії (А. Данте).

• Про які нові та важливі події говорили б ви, щоб привернути увагу однокласників? Що б їм запропонували? Від чого застерегли?

220. З'ясуйте комунікативний намір, з яким може бути виголошено промову

на кожну з поданих тем.

Проблема «батьки і діти» в житті шістнадцятирічних.

Яким я буду через двадцять років.

Які книжки я читаю «для душі».

У яких куточках земної кулі мені хотілось би побувати.

Яка з сучасних професій мене приваблює.

• Складіть план виступу на одну з тем (на вибір). На основі власного досвіду, думок і почуттів складіть за планом текст виступу.

• Чи можна вважати мовленнєвою поведінкою вашу роботу над текстом виступу? виголошення вами виступу в класі? відповіді на поставлені однокласниками за змістом виступу запитання? обговорення виступу? Відповіді обґрунтуйте.

• Поясніть значення термінів стратегія мовленнєвої поведінки; тактика мовленнєвої поведінки.

221. Прочитайте. Сформулюйте співзвучний головній думці висловлення відомого правозахисника, філософа, письменника Євгена Сверстюка комунікативний намір.

Найбільша дурість XXI століття — безвідповідальність… Постійно діючими на кону історії залишаються носоріг, що йде напролом, страус, що ховає голову в пісок, і барабан, завжди готовий замінити весь оркестр.

У нинішній час звучать соло барабана: він відповідає на великі питання XXI століття. А художня література й далі прагне розвивати смак і слух.

• Чи можна словосполучення художня література в останньому реченні замінити словом риторика? Відповідь аргументуйте.

• Напишіть есе на тему: «Риторика XXI століття: між популізмом і людяністю».

Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок

Мовленнєва подія — головна одиниця мовленнєвого спілкування. Зразками мовленнєвої події є збори, конференція, урок у школі, спілкування екскурсовода з відвідувачами музею, покупця та продавця в книгарні, водія з пасажирами метро та ін.

Мовленнєва подія має такі складники:

• ситуація (умови) спілкування з урахуванням усіх його учасників;

• власне мовлення (те, що повідомляється): його зміст і звучання, а також те, чим мовлення супроводжується: міміка, пози, жести.

Зміст реально сказаного можна записати на папері (це буде діалог або монолог), звучання мовлення (гучність, темп, інтонування) можна записати на диктофон, умови спілкування (розташування співрозмовників у просторі, рухи та пози тіла, міміка) можна зафіксувати відеокамерою.

222. Прочитайте народні усмішки. Окресліть змальовані в них мовленнєві події, домисливши умови спілкування на основі змісту сказаного (власне мовлення). Скористайтеся схемою «Ситуація спілкування» (див. с. 21).

Школяр купує мобільний телефон.

Продавець:

— Ця модель має різні налаштування гучності дзвінка: «без звуку», «на зборах», «у кімнаті», «на вулиці».

Хлопець:

— А «на контрольній із математики» немає?

Старшокласник і старшокласниця домовляються про зустріч у мережі Facebook:

— Як я тебе впізнаю?

— Я буду в чорній шапці та синіх джинсах, зріст 170, вага 54.

— ОК, я буду в чорній куртці з вагами й рулеткою.

• Прочитайте анекдоти за ролями, відтворивши міміку, інтонацію, темп і гучність мовлення, домисливши можливі рухи співрозмовників.

Мовленнєвий вчинок — це підпорядкована досягненню певного комунікативного наміру (цілі) послідовність дій мовця, яка завершується конкретним результатом. Саме метою зумовлено вибір мовних засобів і способів вираження змісту спілкування.

«Живе» мовлення, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну та писемну) і відбувається у процесі розгортання мовленнєвої події, називають дискурсом (фр. discours — мовлення, промова).

Отже, мовленнєва подія є поєднанням дискурсу та конкретної ситуації спілкування.

223. Прочитайте. Чи можна сказати, що в уривку з художнього твору йдеться про мовленнєву подію? Відповідь обґрунтуйте.

Я невимовно зраділа, коли вчитель Володимир Романович запропонував мені взяти участь у злеті творчої молоді шкільного віку. Від нашої області поїхала я і ще якийсь хлопчина.

Учасникам творчого злету зачитали, хто в якій послідовності виступатиме. Напевно, юні учасники злету були заздалегідь переконані у власній геніальності, тому навперебій просилися оприлюднити свої віршики. Я ж сиділа за останнім столом тихо-тихесенько.

Оголосили, що по обіді в актовому залі підіб’ють підсумки. Коли всі зібралися, ніхто й не сподівався, що я не виступатиму. Але я нахабно підняла руку.

— Виходь сюди,— приязно посміхнувся керівник секції.— Скільки віршів читатимеш?

— Один,— ледве вимовила й одразу почала:

Зелене око очерету,

Пташине око, відпочинь.

Судилось селезневі вмерти

Якраз сьогодні, уночі.

Отак, без пострілу, упасти,

Не відлетіти, як торік.

Зелене око, це вже щастя:

Пташиний вік прожити — вік!

А то — хто зна… Важка планета

Від куль, ненависті і зла.

Зелене око очерету.

Пташа мале. Сльоза мала.

Аплодисменти лунали довго й голосно, а Володимир Романович, вибравшись на середину, лише повторював:

— Поет між нами! Поет між нами! Так Михайло Коцюбинський колись мовив про юного Тичину. Так сьогодні кажу я. Впевнено, з гордістю кажу! (За О. Слоньовською)

• Охарактеризуйте складники описаної мовленнєвої події: ситуацію спілкування та дискурс.

224. Прочитайте уривки зі звернення групи «Першого грудня». Визначте адресатів і мету (комунікативний намір) звернення. Чи можна вважати цей виступ у ЗМІ мовленнєвим учинком? Відповідь аргументуйте.

Якось, реагуючи на людську нетерплячість, Блаженніший Любомир Гузар сказав: «Дайте людям вирости у свободі». Ці слова стосувалися поодиноких людей, хоч такою ж мірою їх можна прикласти й до людської спільноти: «Дайте суспільству вирости у свободі».

…Сьогодні ми, члени ініціативної групи «Першого грудня», стверджуємо, що відповідальність за своє життя, а отже, його успіх, добробут і щастя, нікому не може бути переданою. Ми самі несемо відповідальність за себе.

…Перехід від цінностей виживання до цінностей самореалізації відбудеться лише тоді, коли люди відчують реальність і доступність альтернативи. Журавель у небі має бути настільки досяжним, щоб синиця в руці втратила свою привабливість. Як тільки достатня кількість людей відчує, що інший шлях є для них навіть успішнішим, тоді реформи самі підуть швидше.

«Вирости у свободі» означає розуміти те, що здійснення кожної великої справи передбачає низку маленьких кроків, і всі їх треба пройти. Це вимагає духовного змужніння, яке накладає табу на занепадницькі настрої.

Кажучи узагальнено, народ, що зростає у свободі, набуває високої політичної культури і чітко бачить свою мету. Кожен, хто хоче досвідчити і одне, і друге, повинен утвердити їх у своєму житті (З інтернет-ресурсу «Ініціативна група «Першого грудня»»).

• Висловте ваше особисте ставлення до прочитаного.

• Дізнайтесь про історію створення ініціативної групи «Першого грудня» в мережі Інтернет. Назвіть цінності, що їх утверджує група.

• Виразно прочитайте текст. Завдяки якому типу мовлення — читанню чи слуханню — текст здійснює на адресата сильніший вплив? Чому?

225. Прочитайте. Поміркуйте: які запитання поставили б правозахиснику, лікареві-шістдесятнику Семену Глузману ви? Чи хотіли б наслідувати його товаришів?

У чому саме?

Я подорожую скрізь, зустрічаюся з молодіжною аудиторією. Гадаю, що молодь сприймає мене емоційно-позитивно, тому що відчуває правду: я не брешу, навіть коли мені ставлять не дуже приємні запитання.

Була зустріч у медичному технікумі. Що я можу сказати майбутнім медсестрам і фельдшерам? Я просто сказав їм: «У вас специфічна професія, ви медики, вас намагатимуться використовувати. Ви не повинні здійснювати героїчних учинків. Зауважте, що ваша професія дотична до зони ризику. Тому ви повинні пам’ятати головне: у якійсь ситуації вам повинно вистачити мужності сказати: «Ні». Більше нічого» (За С. Глузманом).

• Напишіть есе на тему: «На яку пропозицію я завжди відповім "ні"». Скористайтеся поданою на форзаці підручника пам'яткою «Як написати есе».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити