Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§28. Спрощення в групах приголосних

226. Прочитайте. Визначте слова, у яких відбулося спрощення, вимовте їх у відповідності до правил орфоепії.

1. Жити щасливо і жити в злагоді з природою — одне і те ж (Сенека). 2. Заздрісник сам причина свого нещастя і сам собі ворог (Демокріт). 3. Солодке пізнає пізніше той, хто зміг проковтнути гірке (Г. Сковорода). 4. Мова розуму буде почута, якщо проходитиме через серце (Ж.-Ж. Руссо). 5. У вивченні наук приклади корисніші від правил (І. Ньютон).

• Назвіть групи приголосних, у яких відбулося спрощення. Який приголосний випав? З якої причини?

Іноді при відмінюванні або творенні слова виникає невластивий українській мові важкий для вимови збіг кількох приголосних звуків. У такому разі один зі звуків випадає, від чого вимова стає легшою, а мовлення — милозвучним.

Спрощення — явище усного мовлення, яке забезпечує милозвучність.

У більшості таких слів спрощення позначається на письмі, що відповідає орфографічним нормам:

Групи приголосних звуків

Випадає звук

Приклади

-ждн-

[д]

тижня (хоча тиждень)

-здн-

[д]

проїзний (хоча проїзд)

-стн-

[т]

радісний (хоча радість)

-стл-

[т]

щасливий (хоча щастя)

-слн-

[л]

масний (хоча масло)

-рдц-

[д]

серце (хоча сердець)

-зкн-, -скн-

[к]

бризнути (хоча бризки); тріснути (хоча тріск)

Зверніть увагу! У сучасній українській мові є слова, у вимові яких спрощення відбувається, проте на письмі не відображається. Тому між вимовою й написанням цих слів існує відмінність.

Спрощення позначається на вимові слів шістнадцять, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап'ястний, хворостняк, проте на письмі літера т у цих словах зберігається.

При вимові прикметників, утворених від іншомовних слів із кінцевим -cт, у вимові звук [т] здебільшого випадає, проте на письмі літера т зберігається: контраст — контрастний, баласт — баластний, аванпост — аванпостний.

В іменниках жіночого роду І відміни, у яких у початковій формі перед закінченням не менше трьох приголосних звуків, у формі Д. в. та М. в. однини приголосний [т] у вимові випадає, проте літера т на письмі зберігається: студентка — студентці, невістка — невістці.

ОРФОГРАМА:

спрощення в групах приголосних:

чесний, пізній, радісно

227. Прочитайте прислів'я, утворюючи від поданих у дужках слів слова зі спрощенням.

Зразок. Чоловік правдивий завжди (щастя). — Чоловік правдивий завжди щасливий.

1. (Доблесть) той, хто визнає свої вади. 2. (Щастя) той, кого вчать чужі пригоди. 3. Та прикраса найгарніша, яка (рідкість). 4. (Лестощі) приятель схожий на кініку: спереду ласкає, а ззаду кусає. 5. Де слова (масло), там пироги пісні. 6. Без обережності і мудрість (без захисту) (Нар. творч.).

• Назвіть групи приголосних, у яких відбулося спрощення. Який приголосний звук випав?

228. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, літеру.

Сміливий правозахис..ник, корис..ний досвід, захис..ні окуляри, контрас..ний душ, протес..на акція, об’їз..ний шлях, швидкіс..не шосе, навмис..ний крок, запас..ливий сусід, аванпос…на позиція, тиж..неве меню, щас..ливий випадок, пес..ливий погляд, виїз..на нарада, вартіс..ний захід, балас..ні речовини, особистіс..ний підхід, шіс..надцятий рік, водохрес..ні морози, кіс..лява модель, тріс..нута стіна, зліс..ний конкурент.

• Назвіть слова, у яких спрощення не відображається на письмі.

229. Попрацюйте в парах. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі давального відмінка однини.

Порадіти (звістка); аплодувати (піаністка); подякувати (бандуристка); пояснити (аспірантка); позичити (студентка); підказати (туристка).

• Позначте в словах орфограму «спрощення в групах приголосних».

• Записані словосполучення вимовте з дотриманням орфоепічних норм.

230. Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова. Упишіть на місці крапок, де потрібно, літеру.

1. Рукою за всіх, а … ні за кого (Ірландське). 2. … — єдина справжня шляхетність (Французьке). 3. Не витрушуй сміття з торби, поки не впевнився, що там немає … (Німецьке). 4. Якщо … журиться, це значить, що комусь поталанило (Угорське). 5. Без сокири в ліс піти — один … принести (Українське).

Довідка. Хворос..няк. Сер..це. Пер..чень. Чес..ність. Заздріс..ник.

• Зміст одного з прислів'їв розкрийте у формі стислого оповідання. Не забудьте: в оповіданні має бути зав'язка, кульмінація та розв'язка.

231. Попрацюйте в парах. Продовжте текст за поданим початком. Використайте слова чесність, безкорисливість, заздрісність, улесливість.

Не всі люди спроможні визнати чужі успіхи, порадіти за них! Це та досить рідкісна якість, що перевіряє людину на рівень духовності…

• Як перевірити на рівень духовності самого себе? Відповідь побудуйте у формі роздуму.

232. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літери.

1. Мій Києве, щас..лива нота в твоєму голосі бринить (Д. Павличко). 2. І очі пес..ливо гладять землі кожну впадину й схил (М. Бажан). 3. Довіку б тобі, захис..ник України, не знати атак і смертей! (Д. Луценко) 4. Ми навчилися навіть в роковану мить чес..но долі дивитись у вічі. Нам неправда ненавис..на, як антисвіт, та півправда — ненавис..на вдвічі (Б. Олійник). 5. Є душі зоряні, вони ясні шляхи в житті прос..лали (Б. Сосюра).

• Позначте в словах вивчені орфограми. Поясніть написання слів правилами.

• Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити