Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§29. Подвоєння та подовження приголосних

233. Прочитайте. Визначте слова з подвоєними літерами, вимовте їх відповідно до правил орфоепії.

Українська мова в Україні — мова корінної і найчисленнішої нації. Очевидним є те, що повноцінно розвиватися вона може тільки в Україні.

Ми повинні прагнути до єдності в обстоюванні української мови, але єдність має ґрунтуватися не на самому лише уболіванні за нашу мову, хоч це й цінна людська якість, а й на певному рівні теоретичної та емоціональної культури у ставленні до мови. Мовне питання не розв’язується способом хапання за комір співрозмовника.

Наше мовопочування, наш мовний патріотизм повинні виводити нас на найвищий рівень гуманістичних загальнолюдських цінностей (За І. Дзюбою).

✵ Поясніть, як ви розумієте вислів мовний патріотизм.

✵ Визначте в тексті слова, у яких літери подвоюються на межі кореня та суфікса.

Два однакові приголосні звуки слова:

можуть збігатися на межі значущих частин

префікса і кореня

наддніпрянський, ввічливий, віддаль, ззаду, заввишки, роззброїти, беззахисний

кореня та суфікса -н-, -ник, -ниц(я)

туманний, законний, ранній, годинник, віконниця

двох суфіксів

письменник, глибинний

дієслівної основи та постфікса -ся

розрісся, пасся, трясся

на межі першої та другої частин складноскорочених слів

політтехнологія (політична технологія)

академмістечко (академічне містечко)

Подвоєння н зберігається перед суфіксом -ість в іменниках і прислівниках, утворених від прикметників із подвоєним н: старанний — старанність, старанно-, законний — законність, законно.

Увага! Літера н не подвоюється:

✵ у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ан-, -ян-, -ин-(-їн-): гречка — гречаний; глина — глиняний; орел — орлиний; чайка — чаїний;

✵ у дієприкметниках: вихований, сказаний, вивчений.

Подвоюються приголосні в словах бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, а також у похідних: бовваніти, Ганнин, виссати, ссавці та ін.

ОРФОГРАМА:

подвоєні літери:

цінний, беззоряний, віддзвеніти

234. Прочитайте. Обґрунтуйте написання слів із подвоєними літерами. Курінний отаман; прикордонна межа; сонний голос; органний зал; дикий ожинник; відданість мистецтву; наддунайський ліс; могутня наддержава; розрісся малинник; ранкова фіззарядка; донісся голос; сучасний спорттабір; двохсоттисячний мешканець міста.

✵ Виділені слова випишіть і розберіть за будовою.

235. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літери.

1. Древня праматінко Русь! Я твій закон..ий нащадок, що українцем зовусь (Д. Білоус). 2. Україно, краю мій, пісне тополин..а! (Б. Сосюра) 3. Не говори: «В нас мова солов’їн..а», бо мова вище, ніж пташин..ий спів. В її скарбниці — доля України, глибин..а таємниця правіків (М. Лотоцький). 4. У гостин..ій хаті лилася така щира, така бажай..а розмова (Б. Грінчак). 5. Озвались голоском перепелин..им відгомонілі, пройден..і літа (Л. Тендюк). 6. Лимон..ий вітер задмухав понад..ніпровий вечір (М. Вінграновський). 7. І стільки змін довкола, а світ незмін..ий наче (М. Луків).

✵ Позначте в словах орфограму «подвоєні літери». Поясніть правопис слів.

✵ Продовжте трьома реченнями висловлення за початком: Переосмислюється цінне, та є таке, що без ціни (Д. Кремінь). Використайте слова незмінний, віддалений, беззаконний, злочинний.

236. Попрацюйте в групах. Складіть детальну інструкцію щодо листування електронною поштою (надсилання, відповідь, переадресування інформації). Використайте дієприкметники на -ний (складений, відредагований і т. ін.).

✵ Текст інструкції прочитайте з дотриманням правил орфоепії. Перевірте запис тексту на дотримання орфографічних правил.

✵ Складені тексти обговоріть у класі. Найкращий і відредагований текст інструкції розмістіть на шкільному або класному веб-сайті.

Літера н подвоюється: у суфіксі збільшувально-підсилювального значення -енн(ий)

здоровенний, височенний, товстенний, глибоченний

у прикметниках на -енн(ий), -анн(ий), -янн[ий) зі значенням можливості або неможливості дії

здійсненний, невблаганний, незрівнянний, непримиренний, несказанний, нескінченний

у прикметниках на -енн[ий) старослов'янського походження

благословенний, блаженний, огненний, священний

Подвоєні літери -нн- зберігаються в іменниках і прислівниках, утворених від таких прикметників: старанний — старанність, старанно; численний — численність, численно.

237. Прочитайте. Обґрунтуйте написання слів із подвоєними літерами.

1. Я вірю в народ, що живе на Дніпрі, у сили його нездоланні (М. Луків). 2. В Дністрі вечірнім міниться вода і тихо ллється світло несказанне (Б. Гаврасюк). 3. Незнищенну маємо породу (В. Бровченко). 4. А мудрий час летить кудись невпинно (П. Перебийніс). 5. Блаженний муж, що йде на суд неправих і там за правду голос свій підносить (І. Франко). 6. Благословенна будь, людська робото, у щедрості краси і простоти! (П. Перебийніс)

✵ У якій праці поєднується, на вашу думку, краса і простота? У відповіді використайте прикметники незрівнянний, незліченний, неоціненний.

238. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літеру.

1. Зло миттєве в цьому світі, незнищен..а доброта (Шота Руставелі). 2. Благословен..е слово, що гартує! (Леся Українка) 3. Мислячу людину пізнають по священ..ому трепету перед життям (Б. Гюґо). 4. Багато речей здаються нездійснен..ими доти, доки їх не зробиш (Н. Мандела). 5. Треба заразити людей прагненням до нескінчен..ого моря. Тоді вони самі збудують корабель (А. де Сент-Екзюпері).

✵ Витлумачте зміст останнього вислову. Що символізують море й корабель? Чи можна застосувати цю цитату стосовно життя сучасного старшокласника? Поясніть.

239. Попрацюйте в парах. Прочитайте. Випишіть слова з подвоєними літерами, розберіть їх за будовою, передайте фонетичною транскрипцією. Поясніть написання цих слів.

1. Довга-довга і страшенна, мов гадюка здоровенна, голова десь за горами, ноги вперлись між лісами. То всесвітняя дорога, і далека, і розлога (Л. Глібов). 2. Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі, і кожен добрим словом пригощає (А. Малишко). 3. Розчісує довженну сиву бороду дідусь туман гребінчиком ялиновим (Б. Сторожук).

✵ Поясніть поетичний вислів пригощати добрим словом. Якими словами із суфіксами збільшувально-підсилювального значення -енн[ий) можна замінити у цьому вислові означення добре?

✵ Складіть опис зовнішності фантастичної, вигаданої вами істоти (Сповника-чарівника, Душі книжки, Комп'ютерного віруса тощо). Використайте якнайбільше прикметників зі збільшувально-підсилювальним суфіксом -енн(ий). Поясніть правопис цих прикметників.

240. Попрацюйте в групах. Складіть текст для ведучих Свята народної казки для учнів та учениць початкових класів. До програми концерту входять танок Пана Коцького, дует Вернидуба й Вернигори, вірш у виконанні Царівни Жаби тощо. Номери оголошують, характеризуючи виконавців прикметниками із суфіксами збільшувально-підсилювального значення енн(ий). Складені тексти прочитайте в класі, оберіть найцікавіший і найсучасніший.

✵ Чи приваблюють вас професії сценариста та режисера мистецьких заходів? Якими якостями мають бути наділені ці фахівці? У відповіді вживайте слова із суфіксом -енн(ий).

241. Прочитайте. Визначте причину різного написання виділених слів.

Квіти мого дитинства завжди цвітуть у моїй душі нездійсненними дитячими мріями (Б. Корнійчук).

Випадок був незбагненний, протиприродний, таємничий (П. Загребельний).

І метелик біліє, мов згадка про нездійснену радісну мить (М. Доленго).

Маленький сірий птах — маліший від сльозини, ти вічно прилітай з незбагнених верхів! (Б. Олійник)

ПІДКАЗКА.

Треба розрізняти такі слова:

Здійсне́нний (який може здійснюватися — прикметник) і здійснений (який здійснився — дієприкметник);

Нездола́нний (непереможний) і нездоланий (якого не подолали);

Незліче́нний (представлений у дуже великій кількості) і незлічений (не порахований) і под.

✵ Поясніть написання слів із нн та н у реченні: Слова несказані і несказанні вливаються у душу іздаля (П. Осадчук).

242. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літеру н.

1. І нездолан..а ти, отчизно непокірна (А Малишко). 2. Ішли назустріч вічності і смерті нездблан..і, гарячі і уперті дружини непокірливих слов’ян (Б. Симоненко). 3. Говори зі мною, зоре ясна, де твої нескбрен..і сини? (М. Стельмах) 4. Ти друзів дорогих стрічаєш після бою і серед них живеш з несхилен..им чолом (А. Малишко).

✵ Поясніть, як вимова слова допомогла вам з'ясувати його написання.

243. Утворіть від поданих слів іменники та прислівники.

Зразок. Туманний — туманність, туманно.

Гостинний, сумлінний, вишуканий, нескінченний, неодмінний, зацікавлений, непередбачуваний.

✵ Із двома утвореними словами (на вибір) складіть речення.

244. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Кожна людина має право на ж..ття, свободу і особисту недоторканність (Загальна декларація прав людини). 2. Гуман..нй будь, і хай твоя гуман..ість пл..ве з кр..ниці чистої любові (І. Франко). 3. Що воно таке — справжнє кохання? Споріднен..ість душ? Близ..кість, у якій раптом починаєш почувати свою людс.жу повноцін..ість? (О. Гончар) 4. Занепокоєн..ість загрозою екологічної катастрофи зростає у всьому світі (3 журналу).

✵ Позначте у словах орфограму «подвоєні літери». Поясніть правопис слів.

✵ Популярним нині є гасло «Екологія природи — екологія душі». Витлумачте його значення. Складіть словесний опис уявного плаката, який ілюструє ці слова.

245. Прочитайте. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

Хто б у різні часи не відвідував Україну, усі звертали увагу на непере- вершене почуття гумору українців. Уміння в усьому звичайному побачити незвичайне, жити з посмішкою і, що найважливіше, бажання посміятися передовсім із себе — ось що відрізняє українців від інших народів.

Утім, значення в житті гумору не таке просте, як може здаватися. Гумор надає людині впевненості в собі й оптимізму, це серйозний засіб самоствердження. 5 хвилин сміху замінюють 40 хвилин відпочинку і сприяють розслабленню 80 груп м’язів. Коли людина сміється, спостерігається зниження гормонів стресу!

Шестирічна дитина щодня посміхається по 300 разів. У міру дорослішання людина обмежує себе 15 посмішками на день. Може, звідси частина наших проблем? (З Інтернету)

✵ Прочитайте виписані слова, дотримуючи правил орфоепії.

✵ Як в українській мові співвідносяться орфоепічні та орфографічні норми?

Специфічною ознакою фонетичної системи української мови є подовження приголосних звуків (на письмі позначаються подвоєнням літер).

Подовження приголосних ВІДБУВАЄТЬСЯ між двома голосними звуками

в іменниках середнього роду II відміни, а також у похідних від них словах

питання, обличчя, колосся,

(але в Р. в. мн.: питань, облич); життя — життєвий

в окремих іменниках чоловічого й жіночого роду І відміни

суддя, рілля, стаття (але у формі Р. в. мн. — статей)

у формі орудного відмінка однини іменників III відміни

сіллю, тінню, даллю, ніччю

в особових формах дієслова лити та спільнокореневих словах

ллю, ллєш, ллється; наллю, переллються

в окремих прислівниках

зрання, навмання, спросоння, попідвіконню, попідтинню

Подовження приголосних НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ

в іменниках III відміни у формі О. в. однини, якщо:


— у кінці основи збігаються два або більше приголосних;

честю, мудрістю, скатертю, пригорщю [пригоршчу]

— у формі Н. в. одн. іменник закінчується на губний звук [б], [п], [в], [м], [ф] або [р]

любов'ю, матір'ю

246. Випишіть з-поміж поданих слів лише слова з подовженими приголосними. Читання, переживання, віддалений, відмінник, віддячити, відлуння, беззвукий, безладдя, натхнення, мільйонний, спросоння, зілля, відділ, щоденно, багатоводдя, наддержава, посттоталітарний, безмежжя, насіння.

✵ Поясніть відмінність між подовженням приголосних і збігом приголосних на межі значущих частин слова.

✵ Доберіть 12 слів для словникового диктанту з теми «Подовження приголосних звуків» (дібрані слова мають охоплювати основні правила).

247. Перепишіть, записуючи літерами подані фонетичною транскрипцією слова. Зразок. [жи ет':а́] в тому, щоб іти вперед. — Життя в тому, щоб іти вперед. 1. [не изд'і́йсне ине] бажання іржавіє, стояча вона гниє, [ми́сле ин':а] ж людське, не знаходячи [застосува́н':я], чахне (Леонардо да Вінчі). 2. [завда́н':я] книг — полегшити, прискорити [п’ізна́н':а] життя, а не замінити його (Я. Корчак). 3. Спирайтеся на чесність, [розум’і́н':а], [знан':а́] і досвід. Праця без чесності — небезпечна, знання без [розум’і́н':а] — безглузде, досвід без [знан'] — сліпий (Ді Хок). 4. Повна чаша від однієї краплі [пе ирел':е́ц':а] (Нар. творч.).

✵ Позначте в словах орфограму «подвоєні літери». Поясніть правопис слів.

248. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини.

Пізнання починається з правильно сформульованих (запитання), які скеровують мислення на пошук відповідей. На відміну від (судження) запитання жодних думок, (враження) чи оцінок не нав’язують.

Запитуючи, ви включаєте співрозмовників у спілкування, проявляєте до них інтерес. Вираз (обличчя) співбесідників виявляє емоції та почуття. Люди розуміють цінність виявлених у їхніх відповідях (знання), цікавість до їхніх попередніх чи майбутніх (досягнення).

✵ Обґрунтуйте написання змінених вами форм слів.

✵ Чи часто ви ставите запитання своїм батькам? Стосовно чого?

✵ Що переважає у ваших стосунках із батьками — діалог чи монолог? Яку форму спілкування ви вважаєте більш конструктивною? Відповідь обґрунтуйте.

249. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини, запишіть їх. Мить, вісь, розповідь, подорож, молодь, молодість, матір, нехворощ.

✵ Позначте в словах орфограму «подвоєні літери». Поясніть правопис слів.

250. Уставивши, де потрібно, пропущені літери, запишіть слова у дві колонки: з подовженням м'яких приголосних і без нього.

Прикарпат..я, Поліс..я, перехрест..я, безмеж..я, узбіч..я, обійст..я, осеред..я, осерд..я, підґрунт..я, десятиріч..я, передвіст..я, щеплен..я, милосерд..я, примирен..я.

✵ Позначте в словах орфограму «подвоєні літери». Поясніть правопис слів.

251. Перепишіть прислів'я європейських народів, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. Співчуття — перший крок до (людяність) (Угорське). 2. Сила з (кмітливість) не зрівняється (Українське). 3. Де багато слів, там мало (мудрість). 4. Гори й доли зрівняєш (наполегливість) (Англійське). 5. У (заздрість) очі завидющі (Італійське). 6. (Бідність) і (скнарість) ніхто не пишається. 7. Люди збагачуються працею й (ощадливість) (Польські).

✵ Назвіть ужиті в прислів'ях назви почуттів і назви рис людської вдачі. Які з них взаємопов'язані, тому мають одну назву?

252. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літеру та пропущені розділові знаки. 1. Ми не схитнемося в священ..ій боротьбі вогонь Шевченка візьмемо з собою (В. Грінчак). 2. Образ Лесі Українки прекрасний своєю людяніст..ю незламніст..ю духу творчим горін..ям (І. Матяш). 3. Є тільки висоти не взяті є тільки робота щоден..а є тільки пориви крилаті і спрага краси невтолен..а (М. Луків). 4. Правдою совіст..ю світиться нам людина щира і чесна (Б. Олійник). 5. Стежка була страшен..о балакучою щодня сто разів казала Доброго дня Як ся маєш Будь здоров Щасти Боже (Д. Павличко). 6. Гули мости двигтіли автостради машини мчали наче навман..я (Л. Костенко).

✵ Позначте в словах орфограму «подвоєні літери». Поясніть правопис слів із цією орфограмою.

✵ Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— У чому суть спрощення приголосних звуків і для чого воно відбувається?

— Як передається результат спрощення звуків на письмі? У яких випадках спрощення відбувається лише в усному мовленні, а на письмі його результат не позначається? Наведіть приклади.

— Для чого вживають подвоєні літери?

— На межі яких значущих частин слова відбувається збіг однакових приголосних звуків? Наведіть приклади.

— Як ви розумієте вислів подовжені приголосні звуки?

— У словах яких частин мови може відбуватися подовження м’яких приголосних? У яких граматичних формах? Наведіть приклади.

— Доведіть, що подвоєння приголосних пов’язане зі словотвором.

— Складіть текст реклами шкільного вечора улюбленої пісні «Від серця до серця мелодія ллється». Використайте у формі О. в. однини слова пам’ять, радість, гордість, мить. Обговоріть складені в класі тексти, оберіть найкращий.

— За яких умов подовження приголосних звуків у кінці основи не відбувається? Наведіть приклади.

— Від чого залежить написання слів незліченний і незлічений?

— Складіть 5 тестових завдань для перевірки знання складних випадків правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних.

Виконайте тестові завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити