Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§31. Правопис суфіксів

263. Прочитайте. Визначте тему тексту. З'ясуйте його стиль, свою думку доведіть.

Емоційно забарвлені слова передають усе розмаїття людських почуттів і переживань. Тож передовсім до цих слів належать:

— назви емоцій, почуттів, настроїв і пов’язаних із ними дій, ознак, станів: радість, горе, пишатись, соромитись, вродливий, бридкий, звитяжний, капосний;

— оцінні характеристики предметів, явищ, подій: моторний, чепурний, роботяга, базікало.

Проте оцінність може виражатися й граматично, тобто за допомогою суфіксів або префіксів емоційної оцінки: сонечко, братичок, рученька, ножище, козарлюга, хлоп’ятко, прегарний, розпрекрасний, незрівнянний.

Суфікси зі значенням здрібнілості здебільшого вносять у текст пестливі відтінки, надають зображуваному довірливого й голубливого характеру: Котик і Півник, Горобчик і Бадилинка, Лисичка-сестричка (персонажі народних казок).

Суфікси зі значенням здрібнілості можуть надавати й зневажливих, іронічних, сатиричних, гумористичних відтінків: «Ця плюгавенька ідейка не витримує жодної критики» (З газети).

• Складіть план прочитаного. Усно перекажіть текст за планом.

Суфікси -ичок-, -ичк(а) вживаються у словах, що походять від слів із суфіксами -ик-, -иц(я)\ племінничок (бо племінник), розумничка (бо розумниця).

В інших випадках вживають суфікси -ечок-(-ечок-), -ечк-(-єчк-): вершечок; стрічечка, стежечка, краєчок, Марієчка, яєчко.

ОРФОГРАМА:

літери и, е(є) в суфіксах -ичк-, -ичок-, -ечок-(-єчок-), -ечк-(-єчк-):

братичок, сестричка, мішечок

264. Перепишіть прислів'я, утворюючи від виділених слів іменники із суфіксами -ичк-, -ичок-, -ечк- (-єчк-), -єчок-(-єчок-).

1. Темної ночі і маленький вогник як сонце. 2. Без стовпів і тин не стоятиме. 3. Паляниця — хлібові сестриця. 4. Не клади всіх яєць в один кошик. 5. На своїй вулиці й курка хоробра. 6. Добрий борщик, та малий горщик. 7. Із копійок гривні складаються.

• Позначте в словах орфограму «літери и, е(є) в суфіксах -ичк-, -ичок-, -ечок-(-єчок-), -єчк- (-єчк-)». Обґрунтуйте написання слів правилом.

265. Прочитайте зразок ділового листа.

Народному депутатові Коваленку І. М. Шановний Іване Миколайовичу!

Дирекція та батьки учнів школи-інтернату № NN м. Вінниці щиро вдячні Вам за те, що у відповідь на наше звернення закладу було надано можливість оздоровити 50 школярів.

Завдяки Вашому сприянню учні школи-інтернату зможуть відпочити під час зимових канікул у туристичному таборі в Карпатах.

Саме дякуючи Вашій небайдужості й підтримці, стало можливим якісне оздоровлення дітей та організація їхнього культурного дозвілля.

Директор школи (підпис) Ганна Омельченко

Голова батьківського комітету (підпис) Олена Корнієнко

• З'ясуйте стиль тексту документа, свою думку доведіть.

• Визначте в тексті листа віддієслівні іменники з подвоєними літерами н. Виділіть у цих словах суфікси.

Часто вживані в діловому мовленні віддієслівні іменники мають такі суфікси:

-енн(я)

віддієслівні іменники середнього роду,

звернення, покращення,


у яких наголос падає на корінь

зміцнення, напруження

-анн(я),

іменники середнього роду, утворені від діє

вживати — вживання,

-янн(я)

слів із голосним основи а (я)

зростати — зростання, сприяти — сприяння

Увага! У ділових текстах слід уникати надуживання віддієслівними іменниками.

266. Попрацюйте в групах. Складіть тексти таких ділових листів на ім'я директора спортивного інтернату: 1) із проханням надати баскетбольній команді вашої школи можливості потренуватися в спортивному залі інтернату; 2) з висловленням вдячності за надану можливість підготуватися до міських змагань із баскетболу.

• У текстах листів використайте віддієслівні іменники (на вибір): використання, змагання, тренування, значення, дотримання, відновлення.

267. Прочитайте. У виділених словах визначте суфікси.

1. На рідну землю дивним сплетом ліг, барвінку наш, барвіночку хрещатий! Ти сплетом ліг, як сплетиво доріг, єдиний, як Дніпро і як Хрещатик.

Під сонцем ти являєш торжество і видиво вічнозелене, як мови української єство, є в ній, як і в тобі, щось незнищенне (Д. Білоус). 2. Хата моя, біла хата в мріях, як сон виплива. В мареві даль волохата мальви й любисток хова (Д. Луценко). 3. Світ який — мереживо казкове! (В. Симоненко)

Суфікс -ив(о) вживається в іменниках, які означають матеріал або продукт праці: добриво, морозиво, паливо, печиво, прядиво, місиво. Іменник марево та рідковживані сяєво, маєво пишуть із суфіксами -ев-, -єв- (не означають матеріалів або продуктів праці).

268. Утворіть від поданих дієслів іменники із суфіксом -ив(о) або -ев(о).

Морозити, варити, місити, пекти, марити, сяяти.

• Порівняйте два прислів'я: Відчувши вітер, не шукай схованки, а будуй вітряк (китайське) та На вітер сподіватися — без мелива зостатися (українське). Яка спільна думка об'єднує витвори двох народів? Наскільки актуальні ці прислів'я сьогодні? Відповідь побудуйте у формі роздуму. Використайте слова меливо, марево.

269. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Діло за діл..чком треба робити. Кваплюся ж..ти! (Н. Пукас). 2. До в..сокого літан..я ненастанно пробуй крил! (І. Франко). 3. Над плет..вом думок моїх і мрій пл..вла тр..вога (В. Симоненко). 4. Але буває, що в дрібничці, у сонця відсвіті ле..кім велике ся..во таїться (М. Рильський). 5. Я наб..вав завжди оскому солодкоплин..им плет..вом словес (Р. Лубківський).

• Як ви розумієте зміст останнього речення? Як має говорити промовець, щоб не викликати у слухачів оскоми? Розкажіть про це.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Що є спільним V визначенні суфікса і префікса? Що їх розрізняє?

— Доберіть слова, що відповідають схемам:

— Створіть малюнок-унаочнення «Мова — сад слів», показавши спільнокореневі слова як гілля (листя) одного дерева.

— Поясніть вислів Оцінність може виражатися граматично за допомогою суфіксів або префіксів. Проілюструйте відповідь прикладами.

— Покажіть, як за допомогою суфіксів передається позитивна або негативна оцінка персонажів народних казок (Вовка, Ведмедя і т. ін.). Які з названих вами суфіксів антонімічні?

— Від чого залежить вимова кінцевого приголосного у префіксах роз-, без-? Покажіть на прикладах.

— Перед якими звуками префікс з- переходить у с ? Наведіть приклади.

— Як розрізнити однакові за вимовою префікси пре- і при ? Чи збігається в цьому випадку орфоепічна норма з орфографічною? Поясніть.

— Складіть 5 тестових завдань для перевірки знання правопису слів із префіксами пре-, при-.

— Складіть перелік префіксів, після яких перед літерами я, ю, є, і ставлять апостроф. Проілюструйте перелік прикладами.

— Складіть каламбур, обігравши багатозначність слова корінь.

Виконайте тестові завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити