Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§33. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів

3 одного рядка в інший слова переносять за складами: книж-ка, зо-шит, за-пис-ник.

Правила переносу слів

не залишають у попередньому рядку й не переносять у наступний одну літеру

одре-со [не а-дреса], олі-вець [не о-лівець]

не відривають від попереднього складу букву й:

ліній-ка, копій-ка

не відокремлюють апостроф і знак м'якшення від попередньої літери, не розривають сполучення йо та ьо

слов'я-ни [не слов’-яни],

пір'ї-на [не пір-'їна],

низь-ко [не низ-ько],

буль-йон, сльо-за

не розривають сполучення літер дж, дз, які позначають один звук (якщо дж, дз не становлять одного звука, їх потрібно розривати)

ра-джу, си-джу, гу-дзик, ге-дзик

але під-заголовок, над-звичайний

не переносять при подвоєнні літер на межі кореня і суфікса обидві букви (одна залишається, інша переноситься); літери, що позначають подовження м'яких приголосних, мають два способи переносу: обидва варіанти правильні

імен-ник, письмен-ний,

знан-ня і зна-ння,

зіл-ля і зі-лля

не залишають в кінці рядка початкову літеру другої основи складних слів, якщо вона не становить складу

п'яти-кутний [не пятик-утний],

південно-східний [не південнос-хідний]

не розривають ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень і цифр

РЄ — (Рада Європи),

НАН (Національна академія наук),

4G — (мобільний зв'язок четвертого покоління)

У випадках, які не підходять під викладені в таблиці правила, слова довільно переносять за складами: Дні-про й Дніп-ро, се-стра й сест-ра, ни-зький і низький, суспільс-тво й суспільст-во.

Важливо! Не переносять прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали: Т. Г. Шевченко [не Т. Г. // Шевченко]. Не відривають скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1918 р. [не 1918 П р.], 120 га [не 120 П га], 10 см 3 [не 10 // см 3].

276. Запишіть подані слова, поділивши їх на частини для переносу з рядка в рядок.

Зразок. Оплески — оп-лес-ки.

Знайомий, самовідданий, змагання, погоджений, мальовничий, триповерховий, серйозний, бездоріжжя, львів’янин, об’єднаний, сьогодення, мільйонний, західноукраїнський, харківський, нагадування, віддзеркалення.

277. Прочитайте. Укажіть ужиті в реченнях абревіатури (скорочені назви) та графічні скорочення слів.

1. Національний музей літератури України розміщено в м. Києві на вул. Б. Хмельницького, 11 (ст. м. «Театральна») (3 веб-сайта музею). 2. На педраді було обговорено лист МОН України «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА в закладах загальної середньої освіти». 3. Маса окремого примірника навчального видання має бути не більша ніж 500 г для учнів VII-X кл.; 600 г для учнів XI кл. (Із загальних технічних вимог до навчальних видань).

✵ Чи слід віднести до графічних скорочень ініціали (перші літери імені та по батькові або імені, по батькові й прізвища)? Поясніть.

✵ У яких текстах використовують графічні скорочення слів? З якою метою?

У ділових паперах, наукових працях, студентських та учнівських конспектах для зменшення їхнього обсягу застосовують графічні скорочення слів і словосполучень: сантиметр — см; до нашої ери — до н. е.; північно-східний — півн.-сх. Під час читання тексту скорочені слова вимовляють повністю.

Графічні скорочення слів здійснюють:

усіченням кінцевої частини слова

професор — проф.; тисяча — тис.;

географічний — геогр.; дивись — див.;

порівняй — пор.; наприклад — напр.

усіченням кожного слова у словосполученні

титульний аркуш — тит. арк.;

Харківська область — Харк. обл.

Графічні скорочення слів здійснюють:


усіченням кожної складової частини (або однієї з них) у складних іменниках, що пишуться через дефіс

словник-довідник — слов.-довід.;

школа-інтернат — шк.-інтернат;

фізико-математичний — фіз.-мат.


відкиданням внутрішньої частини слова, що позначають дефісом

район — р-н; університет — ун-т;

бібліотека — б-ка; видавництво — вид-во


записом початкової літери слова

метр — м; том — т.; пункт — п.


Скорочення слова до однієї початкової літери допускається лише для загальноприйнятих скорочень: рік {роки) — р. (рр.); острів — о.; карта — к.; сторінка — с.

Значення деяких скорочень слів розпізнають із контексту: с. 25 (сторінка 25); с. Калинівка (село Калинівка); 30 с (30 секунд).

Існують спеціальні словники прийнятих скорочень.

278. Прочитайте. У який спосіб скорочено в реченнях слова? З якою метою?

1. Білецький А. О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів. — К. : «АртЕк», 2010. — 224 с. (Бібліографічний опис). 2. Продовження пленарного засідання конференції. Модератори — проф. О. Джонсон, акад. М. Мельничук, ст. викл. П. Іванчук (3 програми конференції). 3. Буд-во доріг — це розвиток трансп. госп-ва, туризму та побудова конкурентоспроможн. держави (3 конспекту виступу). 4. Для участі в конкурсі до Мінмолодьспорту подано 1300 наук, проектів з обсягом фінансування 280 300 тис. грн (Зі звіту).

✵ Чому під час читання скорочені слова потрібно вимовляти повністю?

✵ Які скорочення ви використовуєте, виконуючи письмовий мовний розбір? Наведіть приклади.

✵ Обґрунтуйте вживання великої літери.

279. Перепишіть, замінивши виділені слова їх графічними скороченнями. Скористайтеся поданими нижче правилами.

В Україні — 23 тисячі річок із загальною довжиною близько 170 тисяч кілометрів, із них близько 3000 завдовжки 10 кілометрів і більше.

Найшанованіша з річок України — Дніпро. Назва річки вперше згадується в літературних пам’ятках першої половини IV століття нашої ери. Дніпро тісно пов’язаний з історією східних слов’ян.

До початку XX століття в руслі Дніпра були пороги. У 30-х роках минулого століття їх затоплено водами Дніпровського водосховища. На берегах водосховища розташоване місто Запоріжжя.

Водою річки Дніпро нині користується майже 35 мільйонів осіб.

У листопаді 2003 року Київрада заснувала День Дніпра «з метою донесення до людей проблеми сучасного екологічного стану річки Дніпро, збереження природної рівноваги в басейні річки та культурної спадщини як основи національної культури» (3 Вікіпедії).

✵ Як збереження української природи пов'язане із плеканням духовної спадщини? Відповідь побудуйте у формі роздуму.

✵ Поясніть причину використання в текстах графічних скорочень слів.

✵ Обґрунтуйте написання слів із великої літери.

ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

Скорочені одиниці виміру записують без крапки: кг — кілограм, м — метр, га — гектар, хв — хвилина, с — секунда.

Двома літерами скорочення передають лише в кількох випадках (між літерами крапку не ставлять): у 50-х рр. (роках), у 3-7 пп. (пунктах).

Скорочення та ін. (та інші), і т. ін. (і таке інше), і т. д. (і так далі) вживають тільки в кінці речення.

280. Попрацюйте в групах. Уживаючи графічні скорочення, складіть текст одного з таких ділових листів (на вибір):

— запрошення взяти участь у відзначенні ювілею школи — колишньому директору закладу (вказати дату і місце проведення, час початку заходу);

— лист-прохання надати в тимчасове користування п'ять історичних костюмів для виступу драматичного гуртка на шкільному літературному вечорі — директору міського театру (вказати термін використання костюмів, адресу школи);

— лист-подяка за надання матеріальної допомоги шкільній бібліотеці для закупівлі словників і довідників — депутату місцевої ради (вказати кількість томів придбаних книжок, їхню вартість).

281. Складіть із 6-7 пунктів план виконання проекту «Дніпро — гордість України». Використовуйте в пунктах плану графічні скорочення слів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити