Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§35. Написання слів іншомовного походження. Правило «дев'ятки»

288. Прочитайте. За змістом прочитаного сформулюйте два уточнювальних і два доповнювальних запитання. Скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Види запитань».

Кінець XX — початок XXI ст. став часом неймовірного розширення політичних, економічних і культурних зв’язків України з іноземними (передовсім з англомовними) країнами. Це спричинило посилення надходження в українську мову чужомовної лексики. Особливо зросла кількість англіцизмів.

Достатньо численною тематичною групою є група політичної лексики (саміт, піар, іміджмейкер, рейтинг, спічрайтер, екзитпол та ін.).

Чимало запозичень належить до тематичної групи «комп’ютерна техніка і технологія». Запозичення слів відбувається у зв’язку з відсутністю більшості відповідників в українській мові (сайт, ноутбук, трафік, чип та ін.).

Чимало спортивних термінів-англіцизмів стали в українській мові звичними (баскетбол, волейбол, бокс, ринг, серфінг та ін.). Запозичення спричинене розширенням міжнародних, у тому числі й спортивних, зв’язків, знайомств із новими для нашої дійсності спортивними іграми й змаганнями, а також явищами (віндсерфінг, скайсерфінг, сноубординг, екстрим, кікбоксинг та ін.) (З журналу).

✵ Вислухайте відповіді на поставлені запитання. За потреби зробіть доповнення.

✵ Визначте в тексті слова іншомовного походження та похідні від іншомовних слів.

✵ Укажіть іншомовні слова, що пишуться за правилом «дев'ятки».

У словах іншомовного походження — загальних назвах

пишуть літеру и:

після букв д, т, з, с, ц, ж(дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (правило «дев'ятки»)

директор, інститут, зигзаг, система, цистерна, режим, джинси, речитатив, шифр, фабрика

пишуть літеру і:

після букв, що не входять до «дев'ятки»

бізнес, графік, кілограм, хірург

на початку слів

інженер, інститут, ідея, інструкція

перед буквами, що передають голосний звук

діалог, фіалка, матіола, радіус

перед буквами, що передають на письмі звук й та голосний звук

армія, дієта, клієнт, пієтет

у кінці невідмінюваних слів

селфі, журі, колібрі, таксі

ОРФОГРАМА:

літери и-і в іншомовних словах:

система, цифра, ідея, чемпіон, салямі

289. Уставте пропущені літери. Запишіть у дві колонки слова з літерами и та і. Звіртеся з таблицею.

Д..зайнер, сер..ал, тр..умф, ш..рма, патріот, г..гант, т..тан, ..кебана, велос..пед, колор..т, шас.., пр..нтер, ком.жс, пункт..р, зен..т, компл..мент, д..ктант, под..ум, автор..тет, емоц..я, ц..ркуль, ш..фон, коп..райт, р..тм, еф..р, цунам.., серпант..н, ап..ляція, п..нцет, магн..т, аквар..ум, клас..ка, сп..кер, апенд..кс, кл..п, б..фштекс, антрац..т, в..заж, оф..с, б..ограф, окул..ст.

✵ Позначте у словах орфограму «літери и-і в іншомовних словах».

✵ Пригадайте й запишіть лінгвістичні терміни — іншомовні слова, що пишуться за правилом «дев'ятки».

✵ Як співвідносяться орфографічна норма й орфографічне правило?

290. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

1. У витворюванні власного (иД)міджу рішуче відкиньте понурість невдахи і скепт(и,і)чний прижмур очей (О. Сенчик). 2. На марнославство ціни невисокі на торжищі дев(и,і)зів і (и,і)дей (Н. Диб’як). 3. На щирість і тепер відчутний дефіц(и,і)т (Б. Березінський). 4. Д(и,і)скусія, звісно, триватиме гаряча (Б. Березінський).

✵ Позначте у словах орфограму «літери и-і в іншомовних словах».

✵ Чи потрібно творити імідж старшокласнику? Чому? Відповідь побудуйте у формі роздуму.

Літеру и пишуть у географічних назвах

з кінцевими -ида, -ика

Антарктида, Флорида, Африка, Балтика

після ж, дж, ч, ш, щ, ц

Алжир, Чилі, Вашингтон, Лейпциг

після д, т

Аргентина, Ватикан, Палестина, Сардинія, Скандинавія, Тибет

у сполуці -ри- перед приголосним

Рига, Мадрид, Рим, Крит, Цюрих (але Австрія, Ріо-де-Жанейро)

291. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Аркт..ка і Антарктида цікаві для нас своїми безмежними, не порушеними людською діяльністю просторами (3 підручника). 2. Вітаю вас, мої братове, розсіяні, як пух тополі, по кам’яних безоднях вулиць Нью-Йорка, Кливленда, Детройта, Ч…каго, Виндзора, Торонто (Д. Павличко). 3. Не піду я на поклін ні в Пар..ж, ані в Берл..н (П. Осадчук). 4. Не потраплю до Інд..ї,— до Амер..ки втраплю. Тільки треба шукати, тільки треба іти (Б. Мозолевський).

✵ Назвіть міста країн світу, у яких вам би хотілося побувати. Вибір обґрунтуйте.

292. Прочитайте. Продовжте текст поясненням про перенесення значення, у якому сьогодні вживають слово Атлантида, та значення крилатого вислову пошуки Атлантиди.

Атлантида — згадуваний античним філософом Платоном міфічний острів. З мешканцями острова нібито воювали предки афінян. За велінням бога Зевса атланти були затоплені Атлантичним океаном за надмірну гордість.

Певний час Атлантиду ототожнювали то з Африкою, то з Америкою. Існує гіпотеза, що міф про загибель острова виник як спогад про вибух на острові Тіри у XIV ст. до н. е., від якого постраждав також Крит (Зі словника).

✵ Поясніть написання вжитих в уривку іншомовних слів.

✵ Розкажіть, яку Атлантиду мріють відшукати сучасні старшокласники. У відповіді вживайте слова іншомовного походження.

Суфікс -изм-(-ізм-) має іншомовне (греко-латинське) походження, тож літери и-і пишуть у ньому за правилом «дев'ятки»: патріотизм, історизм, професіоналізм.

За допомогою суфікса -изм-(-ізм-) утворюють наукові терміни, слова з узагальненим значенням.

Так само за правилом «дев'ятки» пишуть слова із суфіксами:

✵ -ист-(-іст-): кар'єрист, програміст;

✵ -ир-(-ір-): пасажир, банкір.

Літеру і у суфіксах пишуть після букви, що позначає голосний звук: атеїзм, хокеїст, есеїст, конвоїр.

293. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Патр..от..зм — моральний пр..нцип, що в узагальненій формі виражає почуття любові до батьківщини, піклування про її інт..реси, готовність до її зах..сту (Зі словника). 2. Що б там не писали про его..зм, як би не розпиналися про індивідуал..зм, людина все ж істота колективна (П. Дідович). 4. У нашого командора ні капелюха, ні мунд..ра (Нар. творч.). 5. Докопатися хочу я: в чому щастя і доля? Пес..м..зм — це емоц..я. Опт..м..зм — це є воля! (В. Іващенко)

✵ Позначте у словах орфограму «літери и-і в іншомовних словах».

294. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

Патріот..зм не буває абстрактним. Він ґрунтуєт..ся на духовній пам’яті, знан..ях, любові до свого народу, його істор..ї, мови та культури.

Без мови та культури свого народу людина бе..родна, бе..лика. Це корабель без пр..стані. Отам, де корито, там і стійло.

Незборимою силою нац..ї є історична пам’ять. Наш національний патріарх Максим Рильський висловив це дуже влучно: «Хто не шанує свого минулого, той не год..н майбутнього». Це заклик до всіх нас. Щоб ми замислились і діяли (За О. Силіним).

✵ Визначте іншомовні слова та похідні від них. Обґрунтуйте правопис іншомовних слів.

✵ Визначте головну думку тексту. До чого він закликає? Від чого застерігає?

✵ Як слід берегти історичну пам'ять? У яких реальних діях і вчинках це має виявлятися? У відповіді дотримуйте публіцистичного стилю.

295. Прочитайте. Поясніть уживання апострофа і знака м’якшення в іншомовних словах. Звіртеся з таблицею.

Італійське місто П’яченца, гори Кордильєри, Дар’яльська ущелина, драматург Мольєр, письменники Анрі Барбюс і Маріо П’юзо, винахідники кінематографа брати Люм’єр, художник Амадео Модільяні, співачка Монсерат Кабальє.

Знак м'якшення в іншомовних словах ПИШУТЬ

перед я, ю, є, / після літер, що позначають м'які приголосні

мільярд, ательє, конферансьє, піранья

Увага! Знак м'якшення одночасно передає:

— м'якість попереднього приголосного;

— роздільну вимову цього приголосного та сполучень звуків [йа], [йу], [йе], [йі], що позначаються літерами я, ю, є, ї, а також перед сполученням йо: бульйон, каньйон

Апостроф в іншомовних словах СТАВЛЯТЬ перед я, ю, є, ї

після б, п, в, м, ф та р, що позначає твердий звук [р]

прем'єра, п'єса, кар'єра

після г, к, х, ж, ч, ш

Аліг'єрі, к'янті, Монтеск'є, Руж'є

після префіксів, що закінчуються на приголосний

ін’єкція, ад'ютант, кон'юнктура

Апостроф в іншомовних словах НЕ СТАВЛЯТЬ

після б, п, в, м, ф та р, які позначають пом'якшені звуки та вимовляються нероздільно з наступними голосними [а], [у], що на письмі передаються літерами я, ю

бюрократ, пюре, мюслі, бязь, фюзеляж, рюкзак, варяг

296. Перепишіть, уставляючи на місці крапок знак м'якшення або апостроф. Модел..єр, інтерв..ю, вол..єр, вар..єте, горел..єф, біл..ярд, дос..є, порт..є, об..єкт, ад..юнкт, монпас..є, валер..яна, ескадрил..я, бул..йон, тер..єр, бутон..єрка, кан..йон.

✵ Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

297. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, апостроф або знак м'якшення.

1. «Божественна комедія» Данте Аліг..єрі — перший твір, написаний живою народною мовою італійців (З підручника). 2. Драматичний образ Шевченка останніх років заслоняла конъюнктурна маячня про його нібито політичну діяльність (Є. Сверстюк). 3. Моє ж дос..є велике, як майбутнє (Б. Стус). 4. Слово «вольтер..янство» міцно увійшло до словників як синонім вільнодумства (С. Грабовський). 5. У нас тут «Марсел..єзу» чути, немов розірвані всі пута (Леся Українка). 6. У кожному моменті сяє вічності брил..янт (І. Франко).

298. Уставляючи на місці крапок знак м'якості або апостроф, запишіть слова у дві колонки.

Компаньйон, дистрибьютор, кон..юнктивіт, мес..є, гранул..ома, лосьйон, кабал..єро, інтер..єр, камарил..я, бул..йон.

299. Прочитайте. Визначте слова іншомовного походження — власні та загальні назви.

1. Де плив Одіссей із Ітаки, там золото впало в лиман (Д. Кремінь). 2. Я пережив духовну одіссею, та до джерел святих вернувся сам (А. Бортняк). 3. Сироко в Марокко, сухе і гаряче, над морем і щоглами вороном кряче (М. Гаско). 4. Державна мова марокканців — арабська (3 Вікіпедії).

✵ Чим зумовлене написання іншомовних слів із подвоєними літерами?

✵ У чому виявляється різниця між написанням власних і загальних назв із подвоєнням літер?

У власних назвах іншомовного походження подвоєння літер, що позначають приголосні, зберігається, якщо воно є в тій мові, з якої походить слово: Голландія, Калькутта, Діккенс.

Подвоєння зберігається також і в похідних від них словах: голландський, калькуттський, діккенсівський.

У загальних назвах іншомовного походження подвоєння літер не відбувається: клас, алея, метал, тунель, лібрето, інтермецо, бароко.

Запам'ятайте! Подвоєння літер зберігається лише в таких загальних назвах: ванна, тонна, манна, мадонна, панна, пенні, бонна, аннали, нетто, брутто, вілла, мулла. Подвоєння зберігається також у похідних від них словах: ванний, п'ятитонний.

Зверніть увагу! У словах іншомовного походження у формі родового відмінка множини подвоєння зберігається: ванна — ванн; панна — панн; вілла — вілл.

Подвоєння літер відбувається і на межі префікса і кореня: реальний — ірреальний.

ОРФОГРАМА:

подвоєні літери в іншомовних словах:

тонна, ванна, Магеллан, Ніцца

300. Перепишіть, уставляючи літери, де це потрібно.

1. Мовчить дитя в Мадон..и на руках. Мовчить перед розлукою Мадон..а (Н. Гуменюк). 2. Вітраж рясною гам..ою ряхтить (А. Содомора). 3. Ночі стояли над Гол..андією темні, мов чорні тюльпани (П. Загребельний). 4. Хмари на клавішах небес заграли інтермец..о (О. Довгоп’ят). 5. Все стало синім, місячно синім — засвітилась сльоза Пікас..о (І. Драч). 6. О небо, як полонить нас жорстоко твоїх склепінь вражаюче барок..о! (О. Гроги)

✵ Поясніть написання Іншомовних слів із подвоєними літерами.

✵ Роздивіться вітражне зображення із собору в Шартре (Франція). Що вам відомо про оздоблення соборів з уроків мистецтва? Розкажіть про це. Уживайте словосполуки стражденна Мадонна, скульптурна група, ряди колон, стиль бароко.

301. Перепишіть, уставляючи на місці крапок потрібну літеру або апостроф.

1. Слово «популизм» уживають як с..нонім демагог..!, прагнення завоювати політ..чний автор..тет нездійсненними обіцянками, заграванням із людьми, спекуляці..ми, гаслами (3 довідника). 2. Громи л..тавр і скрипок сент..мент у вирі пристрастей нестримних закрутились. Та владним жестом сивий д..ригент спинив оркестр — і муз..ка скінчилась (О. Доріченко). 3. Злипаються губи, і в грудях купчиться щем, і кожна мелод..я сходить на «Марсел..єзу» (О. Забужко). 4. Щастя — віртуозний кутюр..с! (О. Слонъовська) 5. Відбувається неминуча і невідворотня Макдональд..зац..я світу (О. Сенчик).

✵ Позначте у словах усі вивчені орфограми.

✵ Як ви розумієте останнє речення? Поясніть значення авторського неологізму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити