Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Вступ

§1. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у тому числі на електронних носіях)

1. Прочитайте. Визначте тему висловлення.

Поняття лексикографічні джерела об’єднує енциклопедичні видання довідкового характеру (енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники) та лінгвістичні словники. Ті й інші розширюють світогляд людей, сприяють інтелектуальному розвитку й формуванню ненастанної потреби в самоосвіті.

Лінгвістичні словники є скарбницями мовних знань, вони зберігають лексичне багатство мови, дають змогу всебічно розглянути кожне слово як особливий мікросвіт мовної системи. Українська мова, маючи статус державної, неухильно зміцнює свої позиції в усіх сферах суспільного життя, тому попит на українські лексикографічні праці безперервно зростає (За М. Степанюком).

• Сформулюйте головну думку висловлення.

• Як часто ви звертаєтеся до енциклопедичних видань? З якою метою?

• Які з лінгвістичних словників ви використовуєте найчастіше? Чому?

Розділ науки про мову, що розробляє теорію укладання словників, вивчає їхні типи й різновиди, називається лексикографією.

Залежно від призначення словники поділяють на два типи:

• енциклопедичні, що розкривають поняття, подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних учених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами;

• лінгвістичні, призначення яких — пояснення слова з погляду властивого йому лексичного значення, походження, правопису, наголошення; такі словники подають граматичну характеристику слова тощо.

Лінгвістичні словники можуть бути одномовними, двомовними, багатомовними. Двомовні чи багатомовні — це перекладні словники. У них подано переклад слів з однієї мови на іншу.

Одномовні словники розкривають особливості слів у певному аспекті. Вони поділяються на окремі різновиди: тлумачні, словники іншомовних слів, фразеологічні, словники конкретних лексичних груп (антонімів, синонімів, паронімів, омонімів), орфоепічні, орфографічні, термінологічні, словотвірні, словники мови окремих письменників та ін.

2. За поданим у кінці підручника Тлумачним словничком з'ясуйте різницю між енциклопедією та енциклопедичним словником. Які енциклопедичні видання є у вашій домашній бібліотеці? Чим зумовлено вибір?

• Що вам відомо про електронну Енциклопедію — Вікіпедію? Розкажіть про це.

3. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених слів.

1. Наймасштабнішим сучасним лексикографічним проектом є Енциклопедія сучасної України (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне видання про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення (З Вікіпеди). 2. Словник — це мовний кодекс, мовний закон, обов’язковий для всіх, хто користується мовою в суспільно-державних сферах (І. Світличний). 3. Мову ревниво оберігають мовознавці — невтомні творці граматики і словників (І. Вихованець). 4. Має рацію той, хто заглядає в словник тисячу разів на день (Б. Куринський). 5. Для вивчення мови допитливість значно важливіша за грізну необхідність (Св. Августин).

• Які з виділених слів ужито в переносному значенні? Витлумачте ці значення. Як позначається у словниках багатозначність слова?

• До яких словників ви зверталися, виконуючи завдання? Чи можна сказати, що словник іншомовних слів є різновидом словника тлумачного? Поясніть свою думку.

• Чи можна пояснити або уточнити лексичне значення слова, дібравши до нього синоніми й антоніми? Відповідь проілюструйте прикладами.

• До слів допитливість і необхідність доберіть синоніми й антоніми. До яких словників слід звернутися в цьому випадку?

Логотип тридцятитомної Енциклопедії сучасної України (станом на початок 2018 року видано 18 томів)

• Витлумачте значення фразеологізму мати рацію. Звіртеся з поданим у кінці підручника Словничком фразеологізмів.

4. Прочитайте статтю з веб-сайта «Юним моволюбам».

МАТИ РАЦІЮ ЧИ БУТИ ПРАВИМ?

Коли йдеться про визнання слушності міркувань або дій, українська мова використовує фразеологічний зворот мати рацію. Він наявний у творах багатьох класиків нашої літератури. Синонім цього звороту — ваша (твоя) правда.

Вираз бути правим не бажаний, бо штучний. Мовознавці (О. Пономарів, І. Вихованець, Б. Антоненко-Давидович та ін.) радять уникати його і вживати такі варіанти: ваша правда, ви маєте рацію, ваша думка слушна.

Основними значеннями слова правий є «справедливий, праведний, безгрішний, невинний», а не «слушний». Ще менше пасує до згаданого фразеологізму омонім правий (протилежне поняття до лівий).

• У яких випадках ви звертаєтесь до створених мовознавцями посібників? У чому корисність таких видань?

• Назвіть відомі вам мовні веб-сайти. Які з них найбільш зручні в користуванні? У чому полягає їхня зручність?

5. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте фразеологізми, витлумачте значення кожного. За потреби скористайтеся Словничком фразеологізмів.

1. Мудрий бореться з долею а нерозумний опускає руки (Шота Руставелі). 2. І знову бере нас в лещата життя і ставить обличчям до штормів (Б. Мозолевський), 3. Коли упевнений у собі і не ловиш ґав усе збігається само собою (Ю. Макаров). 4. Зараз ви стоїте на порозі життя і добре тому хто відразу піде правильною стежкою а не ходитиме манівцями (І. Цюпа). 5. Дух народу незборима сила коли люди не ждуть манни з неба не заглядають комусь до рук а діють (Ю. Яновсъкий).

• Розкажіть про роль фразеологізмів у мовленні.

• Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених однорідними членами, та між частинами складних речень.

• Позначте в словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

6. Прочитайте речення з перекладених українською мовою творів зарубіжної літератури. З якою метою перекладачі вживали українську фразеологію?

1. Хто за рідний край готов щедро лити щиру кров, щоб звільнитися з оков — той у бій лети! (Р. Берне, переклад з англ. М. Лукаша) 2. І не коліть мені ви очі, що переходжу я межу! Про вас усіх супроти ночі лихого слова не скажу (Ф. Війон, переклад з фр. Л. Первомайського). 3. Метавсь митець і малював, що міг, лише до серця не знайшов доріг. Так серцем вічно рвусь я за тобою, вночі і вдень не знаючи спокою (У. Шекспір, переклад з англ. Д. Паламарчука). 4. Молись же всяк, щоб сталось так,— а йдеться вже до того! — щоб ум і честь, де тільки єсть, пробили скрізь дорогу (Р. Берне, переклад з англ. М. Лукаша).

• Витлумачте значення вжитих у реченнях фразеологізмів.

7. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Якщо мова це душа народу то фразеологія це душа мови. Саме у фразеології яскраво виявляєтеся самобутність мови лад народного мисл..ння фразеологічні засоби мови є нац..ональним духом мови (За Л. Донською). 2. Спец..фічні обставини ж..ття народу створюють свої, характерні тільки для однієї мови вислови пр..казки пр..слів’я що зумовлюють дух цієї мови її нац..ональну ор..гінальність (Б. Антоненко-Давидович). 3. Якщо пер..кладач не зв..ртатиметься до словника він не зможе бути на в..соті й зашкодить сам собі бо текст насичений неоковирностями зробить Ведмежу послугу його стилю (С. Караванський).

• Як ви розумієте значення вислову національний дух мови? Чи зберігають цей дух фразеологізми? Покажіть це на прикладах.

• Визначте в реченнях фразеологізми, поясніть їхнє значення.

• Позначте в словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити