Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Вступ

§2. Інформативна й нормативна функції словників і довідників. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

8. Прочитайте анотації до словника та довідника.

Чим корисні ці тексти? Чи зважаєте ви на анотації, обираючи словник?

Орфоепічний словник української мови : В 2-х томах. / Уклад. : М. М. Пещак та ін. — К. : Довіра, 2001. — (Словники України). Т. 1 : Близько 140 000 слів. — 955 с.

Орфоепічний словник української мови — лексикографічна праця, яка належить до категорії фундаментальних академічних словників. Словник подає максимально простий і доступний для користувача опис фонетичних особливостей голосних та приголосних звуків у межах слова, що відповідає сучасній літературній нормі, надає пояснення варіативності вимови та наголошування, а також орфоепічних умов, що виникають в усному спілкуванні. Буде корисним для наукових працівників, викладачів і студентів ВНЗ, учнів шкіл і всіх шанувальників української мови.

Зорівчак Р. П. Боліти болем слова нашого. Поради мовознавця. — Тернопіль : Мандрівець, 2008. — 176 с.

Ця книжка — роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні особливості. Сподіваємося, що вона стане в пригоді найширшим колам читачів — усім шанувальникам Рідного Слова, усім тим, хто любить мову, прагне постійно збагачувати й відшліфовувати своє мовлення.

• Які норми літературної мови увиразнює орфоепічний словник? посібник мовознавця Р. Зорівчак? Скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Норми літературної мови».

• Складіть висловлення «Роль словників в освіті й самоосвіті сучасного молодого українця» (усно). Який тип мовлення і який стиль ви оберете і чому?

9. Попрацюйте в парах. Порівняйте словникові статті, визначте в їхній будові спільне й відмінне.

Демокра́тія, ї, ж. 1. Форма державного устрою, побудована на визнанні народу джерелом влади, на принципах рівності й свободи. Найяскравішим показником незалежності держави є розвинута демократія (з газети). 2. Форма керівництва колективом, яка забезпечує активну участь його членів у здійсненні всіх заходів. У школі, де панує демократія, дітей навчають поважати чужі думки та розуміти, що кожна людина є особистістю (з веб-сайта Про. Світ. Центр інноваційної освіти).

(З тлумачного словника)

Демокра́тія (грец. demokratia, від demos — народ і kratos — влада) — форма політичної організації суспільства, що характеризується участю в управлінні державними справами всього народу, незалежно від звання і стану кожної людини.

(Зі словника іншомовних слів)

Демокра́тія. Запозичення з грецької мови demokratia (народне управління) — складне слово, утворене з основ іменника demos — народ і kratos — правити, володіти, бути сильним, що, в свою чергу, походить від kratos — сила, влада.

Слово demokratia сформувалося наприкінці VII ст. до н. е. — на поч. IV ст. до н. е. на позначення політичної системи, яка тоді існувала в деяких грецьких містах-державах, зокрема в Афінах.

(З етимологічного словника)

Демокра́тія — народовладдя, народоправство (заст.).

(Зі словника синонімів)

Демокра́тія, -тії, ор. -тією.

(З орфографічного словника)

Демокра́тія [деимокра́т’ійа]

(З орфоепічного словника)

• Яку інформацію містить кожна зі словникових статей? Як цю інформацію можна використати?

• Які норми літературної мови увиразнює кожна словникова стаття? Звіртеся з поданою на форзаці підручника таблицею «Норми літературної мови».

• Складіть до слова радість статті: 1) до тлумачного словника; 2) словника синонімів; 3) словника антонімів; 4) орфоепічного словника; 5) орфографічного словника. Які норми літературної мови увиразнить кожна зі складених статей?

10. Я — мовознавець. Прочитайте статтю з довідника. Яку нову для вас інформацію вона містить?

РОМАШКА ЧИ РОМЕН?

Ромашка — це стовідсоткове запозичення. Воно прижилося і витіснило слово ромен. Боронімо нашу мовну неповторність! Вона відкриває необмежені обрії творчості!

Дійсно, слово ромен важко відмінювати. Але й на це є рада. Як свідчить поет П. Чубинський, слово ромен має збірний варіант ромен-зілля: Ромен-зілля по дорозі розстилається.

Замість множини, яку передають словом ромашки, можна вживати збірне поняття ромен-зілля, і мова твору не буде рясніти запозиченнями: «…синіли волошки, в зеленому морі плавало ромен-зілля» (За С. Караванським).

• Чи звертає автор статті довідника увагу на дотримання граматичних норм? Поясніть свою відповідь.

• Автор статті наполягає на використанні слова ромен чи радить його використовувати? Які аргументи він наводить?

• Як ви розумієте значення вислову мовна неповторність?

• Поясніть відмінність між словниками й довідниками.

• Складіть і розіграйте діалог між біологом, який наполягає на збереженні назви «ромашка», оскільки так квітку названо в словниках і довідниках, і поетом, який закликає до вживання народної назви.

• Прослухайте діалог, обговоріть почуте, визначте, аргументи котрого зі співрозмовників переконливіші. Виявляйте повагу до чужої думки, толерантність, чемність.

11. Попрацюйте в групах. Прочитайте подані в двох колонках речення. Висловлені думки доповнюють одна одну чи входять у суперечність? Відповідь аргументуйте.

Мова — це спадок, отримуваний від пращурів, який залишається нащадкам, тож до нього треба ставитися з обережністю й повагою, як до чогось священного, неоцінимого й незмінного (Ф. Ніцше).

Оперативність реагування на важливі події в житті суспільства сприяє творенню нових слів. Зміни в мові спричинені розвитком науки й техніки, міжнародними контактами, і цей процес відбувається незалежно від бажань окремої людини (3 посібника).

• Витлумачте зміст речення: Словники — музеї слів, у них місце і для старого, і для нового знайдеться (С. Пушик). Назвіть словники, які є у вашій домашній бібліотечці.

• Відшукайте в Тлумачному словничку кілька застарілих слів.

• Чи згодні ви з твердженням Максима Рильського: Новотвори — запорука розвитку мови, її цвіту й буяння? Якою мірою? Відповідь обґрунтуйте та проілюструйте неологізмами, що з'явились у мові впродовж останніх років.

12. Доберіть із довідки та запишіть слова-неологізми, що відповідають поданим значенням.

1. Форма мистецтва, де твором вважають дії автора (художника, актора), за яким глядачі спостерігають у режимі реального часу. 2. Спілкування в режимі реального часу. 3. Фахівці з медичною освітою, що мають навички надання невідкладної допомоги хворому або травмованому перед ушпиталенням. 4. Прагнення до популярності, самореклама. 5. Невелика крамниця з модними дорогими товарами.

Довідка. Онлайн, перфоманс, парамедики, бутик, пабліситі.

• Назвіть причини безперервної появи в мові нових слів.

• Поясніть, чому більшість неологізмів є словами іншомовного походження.

• Розкажіть про перфоманс, який вам довелося спостерігати (або брати в ньому участь). Як ви ставитеся до такої форми вияву індивідуальності? Відповідь побудуйте у формі роздуму (теза — докази — висновок).

• Витлумачте вислів письменника Анатоля Франса: Словник — це цілий світ в алфавітному порядку. Чи згодні ви з цією думкою?

• Позначте в записаних словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

13. Прочитайте. Визначте застарілі слова, витлумачте лексичне значення кожного. За потреби скористайтеся Тлумачним словничком.

1. Праслов’янське віче! Тільки правду можна було там тоді ректи (А. Гризун). 2. І вийшов я на гори, як Хорив, поглянув на Дніпра важке свічадо (Д. Павличко). 3. Львівську школу «Десниця» було утворено з метою відродження національного іконопису, вивчення та продовження давніх традицій у сучасному українському мистецтві (3 газети «Україна молода»), 4. Трима сердюк так пірнача, як булаву отаман, порядок пильно він вивча, гостей в паланці теж стріча — він є полковник знаний (О. та А. Будугаї). 5. Перстом історії нам став козацький гарт (М. Дьомін).

• З-поміж застарілих слів укажіть історизми й архаїзми. Поясніть різницю між ними. Скористайтеся поданим у кінці підручника Словничком термінів.

• Яке з ужитих у реченнях застарілих слів нині повернуто до активного вжитку? З якої причини?

• 3 якою метою застарілі слова вживають у поетичних творах? Наведіть приклади.

• Складіть і запишіть статтю до тлумачного словника на один з архаїзмів.

14. До поданих іншомовних слів доберіть із довідки українські відповідники. Інновація, циркуляр, дистанція, інвестиція, блокбастер.

Довідка. Відстань, припис, вкладання, бойовик, нововведення.

• Чи можна котресь із цих слів вважати неологізмом? Чи швидко неологізми стають загальновживаними словами? Від чого це залежить? Наведіть приклади.

• Журналіст Юрко Зелений пропонує замінювати іншомовні слова українськими новотворами: мережжя (Інтернет), розважайлівка (шоу), зазивалка (реклама) тощо. Висловте своє ставлення до такої пропозиції у формі роздуму (теза — докази — висновок).

• Чи слід замінювати українськими відповідниками запозичені з інших мов слова-терміни? Відповідь проілюструйте прикладами.

• Визначте в записаних словах орфограми. За яким словником можна перевірити правопис?

15. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уписуючи поставлені в потрібній формі слова-синоніми до виділених слів.

1. Книжки хоч і не говорять, але правду … . 2. Краще добра дорога, ніж поганий … . 3. Ворог лише вади й … помічає. 4. Хто тікає від дощу, часто потрапляє під … . 5. Тікай, лихо, бо … доганяє. 6. Одне мислить осел, інше … ослиця. 7. Чужа радість не позбавляє мене мого … . Довідка. Щастя, біда, шлях, недоліки, злива, думати, казати.

• Складіть статтю до словника синонімів на одне зі слів (на вибір): повідомлення, чемний, допомогти.

• Уведіть утворений синонімічний ряд у самостійно складене речення.

16. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте антонімічні пари.

1. Нещасна неправдива людина що добровільно й легко зрікається рідної мови щаслива праведна людина що в радості й горі будує слово своєї землі. Щасливий непереможний народ що породжує своїх захисників і оборонців (Б. Харчук). 2. Іноді забувають без особистого не буває громадського без індивідуальності немає людини так само як без конкретного не може бути загального… Я собі не уявляю громадської гідності без особистої і національної гідності як не уявляю народження людини без матері (Є. Сверстюк).

• Позначте орфограми. Написання слів поясніть правилами.

• Обґрунтуйте вживання розставлених розділових знаків.

• Розкажіть, як складається стаття словника антонімів. Складіть такі статті на дві вжиті в реченнях антонімічні пари.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Для задоволення яких потреб укладаються словники?

— Поясніть відмінність між словниками енциклопедичними і лінгвістичними.

— До якого з енциклопедичних словників ви звертаєтеся найчастіше?

— Як ви ставитеся до різноманітних дитячих енциклопедій? Яку з них подарували б (або нізащо б не подарували) меншому братику/сестричці? Чому?

— Яку людину називають енциклопедистом? Кого звуть вікіпедистом? З ким із них і чому вам цікавіше було б поспілкуватися?

— Висловте своє ставлення до Вікіпедії, зазначивши її позитивні риси й недоліки. Якби вам доручили створити Вікіпедію школяра, які статті ви уклали б насамперед? Складіть рейтинг таких статей за актуальністю.

— Які є типи лінгвістичних словників? Для чого призначені двомовні й багатомовні словники? Обґрунтуйте корисність таких видань.

— Назвіть і схарактеризуйте відомі вам перекладні словники.

— Розкажіть, як побудовано словникові статті в Тлумачному словнику. Складіть статтю до слова суспільство.

— Чому Словник іншомовних слів є різновидом тлумачного словника? Яку додаткову інформацію в порівнянні із тлумачним він містить? З’ясуйте за словником, із яких мов запозичено слова опонент, музей, конкурс.

— Назвіть 5 слів, наголошування яких викликає труднощі у ваших однокласників. Започаткуйте укладання словника-мінімуму «Складні випадки наголошування» для розміщення на шкільному веб-сайті.

— Складіть висловлення на тему «Чи ж варто однакових з різних робить?» для оприлюднення на шкільному веб-сайті. Оперуйте фактами з життя вашого класу або школи. Використайте 5—6 самостійно дібраних антонімічних пар.

— З опорою на інтернет-ресурси та довідкову літературу підготуйте повідомлення про найвідоміших українських лексикографів.

— Укладіть перелік сучасних професій, які потребують особливо майстерного володіння мовою, а відтак постійної роботи зі словниками.

— Назвіть відомі вам онлайн-словники. Якими з них ви користуєтесь? У чому їхня перевага над «паперовими» словниками? У чому вони їм програють?

- Презентація в програмі PowerPoint містить тестові завдання з посиланнями на онлайн-словники, рекомендовані для виконання завдань.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити