Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ВИДИ ЗАПИТАНЬ

ЯК НАПИСАТИ ЕСЕ

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ

Передмова

Вступ

§1. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у тому числі на електронних носіях)

§2. Інформативна й нормативна функції словників і довідників. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

§3. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення

Лексична норма

§4. Лексичне значення слів. Лексична помилка

§5. Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність

§6. Слова власне українські й запозичені. У Виправдані й небажані запозичення

§7. Лексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови

§8. Лексичні й фразеологічні антоніми

§9. Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів

§10. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

§11. Кальки з інших мов. Недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні

§12. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

§13. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення

Орфоепічна норма

§14. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

§15. Поняття милозвучності. Чергування у-в, і—й як засіб милозвучності

§16. Основні правила вимо́ви голосних звуків

§17. Основні правила вимови приголосних звуків

§18. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів

§19. Варіантне наголошування слів в українській. Діалектний наголос

§20. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів

§21. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

§22. Ненаголошені е, и в корені слова

§23. Правила вживания апострофа

§24. Позначення м'якості приголосних на письмі

§25. Чергування звуків

§26. Чергування приголосних звуків

§27. Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення

§28. Спрощення в групах приголосних

§29. Подвоєння та подовження приголосних

§30. Правопис префіксів

§31. Правопис суфіксів

§32. Уживання великої літери

§33. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів

§34. Написання складних слів разом і через дефіс

§35. Написання слів іншомовного походження. Правило «дев'ятки»

§36. Складні випадки написання прізвищ і географічних назв

§37. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку - з боку, зрештою - з рештою, всередині - в середині тощо). Правила написання їх

§38. Написання не, ні з різними частинами мови

Морфологічна норма

§39. Морфологічна помилка

Іменник

§40. Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменників. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю

§41. Іменники спільного і подвійного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови

§42. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх

§43. Число іменників. Іменники, що мають лише форму однини або множини

§44. Складні випадки відмінювання іменників

§45. Закінчення іменників чоловічого роду II відміни. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням

§46. Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку

§47. Словозміна іменників IV відміни

§48. Особливості кличного відмінка

§49. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

ДОДАТКИ

Тлумачний словничок

Словничок термінів

Словничок фразеологізмів


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити