Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 42. Написання складних слів

Складні слова можуть писатися разом і через дефіс.

1. Якщо складне слово утворене від підрядного словосполучення (у якому одне слово залежить від іншого), то воно пишеться разом.

Наприклад, словосполучення варить сталь — підрядне, бо в ньому одне слово (варить) головне — від нього ставимо питання (що?), а друге (сталь) залежне — воно відповідає на поставлене питання. Складне слово, утворене від такого словосполучення, пишеться разом: сталевар. Так само: возить (як?) парою — паровоз; будує (що?) машини — машинобудівний; зичить (що?) добро — доброзичливий; любить (що?) волю — волелюбний; зелений (як довго?) вічно — вічнозелений; бетон (який?) із залізом — залізобетон; степ (який?) з домішками лісу — лісостеп; перекоти (куди?) полем — перекотиполе; Крим (який) північний — Північнокримський (канал).

2. Якщо складне слово утворене від сурядного словосполучення (у якому всі слова рівноправні), то воно пишеться через дефіс.

Наприклад, словосполучення і синій і жовтий — сурядне, бо в ньому не можна поставити питання від одного слова до іншого. Тому складне слово, утворене від такого словосполучення, пишеться через дефіс: синьо-жовтий. Так само: і світлий і зелений — світло-зелениш, і блідий і рожевий — блідо-рожевий; і сніжний і білий — сніжно-білий; і кислий і солодкий — кисло-солодкий; і всесвітній і історичний — всесвітньо-історичний; і північний і східний — північно-східний; і батько і мати — батько-мати; і людина і день — людино-день.

Проте разом пишуться жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, зловорожий, хитромудрий (у них складові частини нерівноправні).

3. Частина пів- звичайно пишеться разом: піввідра, піввікна, півлимона, піваршина, півогірка, півострова (Вода залила півострова), пів’яблука, пів’їдальні. Але з власними назвами пишеться через дефіс: пів-України, пів-Європи, пів-Києва. Окремо слово пів пишеться лиш у висловах, що позначають час: о пів на десяту.

4. Через дефіс пишуться складні слова, утворені повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних слів: ходив-ходив (означає «довго ходив»), білий-білий (означає «дуже білий»), маленький-малесенький, злий-презлий, тишком-нишком, рано-вранці, без кінця-краю, більш-менш, видимо-невидимо. їх теж можна вважати утвореними від сурядних словосполучень: і ходив і ходив, і злий і презлий, і тишком і нишком, і більш і менш тощо.

5. Через дефіс пишуться складні слова іншомовного походження, як-от: віце-президент, екс-чемпіон, унтер-офіцер, генерал-лейтенант, прем’єр-міністр, соціал-демократ, вакуум-апарат, міні-фабрика.

6. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими буквами незалежно від того, якими буквами і як пишеться повна назва (крапка між ними не ставиться): ГЕС (гідроелектростанція), НАНУ (Національна академія наук України), ЗАТ (закрите акціонерне товариство).

Складноскорочені слова, утворені іншими способами, пишуться малими буквами: райдержадміністрація, міськвиконком. Тільки власні назви пишуться з великої букви: Донбас, Дніпрогес, а також: Кабмін, Мін’юст.

200. Складні слова запишіть у дві колонки: 1) ті, що пишуться разом; 2) ті, що пишуться через дефіс.

Оздоровчо/спортивний, здивовано/розгублений, туго/плавкий, всюди/хід, машинно/тракторний, в’єтнамсько/китайський, легко/займистий, стишено/ розмірений, тьмяно/сірий, осінньо/зимовий, сніго/затримання, м’ясо/молочний, верхо/віття, світло/жовтий, темно/синій, овоче/сховище, блідо/рожевий, пів/обличчя, одно/серійний, видимо/невидимо, очисно/відновлювальний, жовто/гарячий, сніжно/білий, смагляво/лиций, кисло/солодкий, зменшено/пестливий, червоно/гарячий.

3 других букв повинен скластися вислів давньоримського історика Тацита.

201. Прочитайте речення. З’ясуйте, у яких словах частина пів- виконує словотвірну функцію, а в яких має значення «половина».

1. На півночі зараз морози і віхоли (І. Нехода). 2. І мати не знала, де Мар’яна до півночі і з ким розмовляє? (Т. Шевченко). 3. Я півночі проплакала після тієї сперечки (Леся Українка). 4. І кожна квітка і стеблина до тебе тягнуться в півсні (В. Сосюра). 5. Надія запнула голову великою сірою хусткою, затуливши нею півобличчя (П. Автономов). 6. Вони [хмари] вже закрили півнеба. 7. Було ще рано, пів до восьмої. 8. Більше півмісяця не мати звістки з дому — важко (З тв. М. Коцюбинського). 9. Півмісяць високо плаває в чистому небі (Панас Мирний). 10. Від Лохвиці до самої Молдови пів-України — то козацькі вдови (Л. Костенко). 11. Мічурін запрошує кожного з присутніх з’їсти пів’яблука і півабрикоса нових сортів (О. Довженко).

202. Текст запишіть під диктовку (попросіть когось, щоб вам продиктував), написане уважно звірте з надрукованим, помилки, якщо вони трапляться, виправте і з’ясуйте їх.

Людина, яка втрачає своє національне обличчя, перетворюється внаслідок мовно-культурного та ідейно-політичного зросійщення на вірнопідданого «хохла», готового відмовитися від свого волелюбного духу, від традиції й мови, звичаїв, обрядів, ментальності. Загроза розчинення української людини в світі абсолютизму, феодальних порядків, іншого типу суспільної свідомості, що формувалася російським самодержавством на всіх теренах імперії й виразно засвідчувалася в лицемірстві, корисливості, розпусті, хабарництві й облудності чиновництва та новочасного панства, спонукала Івана Котляревського замислитися над станом фундаментальних основ українського національного буття. Соціально-політична ситуація, нові суспільно-державні порядки в державі поглиблювали прірву між звичайною людиною і державою, самодержавний образ якої міфологізувався, набував зловісної символічності і недосяжності. Людина маліла, дрібніла, знічувалася під загрозою закріпачення, неможливості домогтися справедливості, невміння в силу незнання дії правових механізмів цієї абсолютистсько-бюрократичної системи обстоювати свою правоту, безпорадності перед свавіллям чиновництва, яке розкошувало на вимушеному самоприниженні українця …

Що може протиставити поневолена, духовно пригнічена Україна цій деспотичній силі, яка окупувала не лише українські землі, а й національні православні святині, душу народу, переманюючи його інтелектуальну еліту, духовенство, козацьку верхівку? Як уберегти народ від внутрішньої руйнації — в характері українця поселяється покора, холопство, догідливість, підлабузництво, а поволі притлумлюється бунтарство, поривання до волі й самопожертви, ненависть до рабства. Слава предків, героїчні діяння синів України забуваються …

Зруйнована Троя, яку полишає Еней в надії відшукати-відвоювати ідеальне для справедливого життя нове місто, щось на зразок нового Рима, символізує поруйновану Україну, її величний у минулому град Київ (М. Жулинський).

II. Дайте відповіді на питання. Обґрунтуйте їх.

1. Коли українець перетворюється на «хохла»?

2. Що спонукало Івана Котляревського написати «Енеїду»?

3. Яку силу автор називає деспотичною?

4. З долею якого міста автор порівнює долю України?

203. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. Яцуба ненароком стрівся очима з донькою і враз на півслові осікся (О. Гончар). 2. Сонце підбилось під обрій і палало на небосхилі, мов тисячопера жар-птиця (Л. Дмитерко). 3. Очі видючі — за тридев’ять земель бачить СЮ. Яновський). 4. І виросла я на диво: кароока, чорнобрива, білолиця (Т. Шевченко). 5. В голові була одна думка, одне бажання, щоб ця дорога розтяглася без кінця-краю (М. Коцюбинський).

204. Запишіть стислі відповіді на поставлені запитання.

1. Коли у префіксах буква з переходить у с?

2. Як розрізнити написання ненаголошених префіксів пре- і при-?

3. Які є способи перевірки написання букв е та и в суфіксах?

4. Чим відрізняється написання великої букви у власних географічних назвах від написання великої букви в назвах установ?

5. Коли при переносі частин слова буквосполучення дж, дз можна розривати?

6. Коли складні слова пишемо через дефіс?

7. Як пишемо частину nie зі словами?

V. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (§§ 38-42)

Підготуйте аркуш для відповідей:

001


005


09


002


006


010


003


007


011


004


008


012


Цифрові відповіді на поставлені нижче запитання записуйте проти відповідних номерів. Наприкінці підручника вміщено таблиці з відповідями, за ними перевірте себе. Правильними слід вважати тільки ті відповіді, у яких всі цифри збігаються з контрольними (не більше й не менше їх, і всі вони такі самі). Помилки обов’язково з’ясуйте.

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву с (не з).

1) ро..сіл;

2) не..хвально;

3) ро..талий;

4) до..хочу;

5) бе..сумнівний.

002. Запишіть номери слів, у яких між префіксом і коренем треба вставити букву і.

1) роз..стелити;

2) роз..слати;

3) під..гріти;

4) від..правити;

5) з..стругати.

003. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву и (не е).

1) придивитися;

2) пр..дивний;

3) пр..святий;

4) присвятити;

5) пр..славний.

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003.

1) пр..людія;

2) пр..ватний;

3) пр..мітивний;

4) пр..амбула;

5) пр..зидія.

005. Зробіть те саме, що й у завданні 003.

1) наполегл..вий;

2) передбач..ний;

3) промов..стий;

4) простудж..ний;

5) розсудливий.

006. Зробіть те саме, що й у завданні 003.

1) мар..во;

2) пал..во;

3) мереж..во;

4) довж..лезний;

5) мисл..ння.

007. Складену назву вулиці пишемо так:

1) добрий шлях;

2) Добрий шлях;

3) добрий Шлях;

4) Добрий Шлях.

008. Складену назву свята пишемо так:

1) день незалежності;

2) День незалежності;

3) день Незалежності;

4) День Незалежності.

009. Як написати назву найвищої державної установи в Україні?

1) Кабінет Міністрів;

2) Кабінет міністрів;

3) кабінет Міністрів.

010. Запишіть номери зразків правильного переносу частин слова.

1) перед-звін;

2) від-знака;

3) самос-тійний;

4) само-скид;

5) знай-омий.

011. Яке складне слово правильно утворене від словосполучення любити волю?

1) вільнолюбний;

2) волелюбний;

3) вільнолюбивий.

012. Запишіть номери слів, які треба написати через дефіс.

1) блідо/рожевий;

2) блідо/лиций;

3) вічно /зелений;

4) темно/зелений

5) людино/день.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити