Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 51. Графічні скорочення

Умовні графічні скорочення передаються скорочено тільки на письмі, а вимовляються повністю.

Умовні скорочення позначаємо малими буквами, і слова скорочуємо звичайно на приголосний (але не на ь): і т.д. (і так далі), напр. (наприклад), н.е. (нашої ери), гр. (громадянин), бориспіл. (бориспільський). Множину позначаємо подвоєнням букв: рр. (роки), тт. (томи).

Якщо слово складне, то між його скороченими частинами ставимо дефіс: с.-г. (сільськогосподарський), півд.-сх. (південно-східний), півн.-зах. — (північно-західний). Через дефіс записуємо й такі комбіновані скорочення: р-н (район), ін-т (інститут), ун-т (університет), б-ка (бібліотека).

У кінці скорочених частин слова звичайно ставимо крапку: ім. (імені), м. (місто), о. (острів), тис. (тисяч), млн. (мільйонів), млрд. (мільярдів). Але в кінці скорочених назв метричних мір крапку не ставимо: 10 см, 5 м, 2 км, 5 кг, 2 т, 1 л, 3 год20 хв 15 сек.

Графічні скорочення не можна розбивати переносом. У текстах наукового та офіційно-ділового стилів треба вживати тільки нормативні, загальноприйняті, зрозумілі для всіх графічні скорочення.

238. Перепишіть текст, вживаючи графічні скорочення.

В Україні у пересічний за водністю рік загальні запаси природних вод становлять 94 кубічних кілометрів, з яких доступні для використання 56,2 кубічного кілометра. Основна частина водних ресурсів, що постійно відновлюються, припадає на річковий стік — 85,1 кубічного кілометра (без Дунаю). 60 відсотків річкового стоку формується на території України (місцевий стік), 40 відсотків — за її межами (транзитний стік).

Головні ріки України: Дніпро (загальна довжина 2201 кілометр, у межах України 981 кілометр; середній річний стік 53,5 кубічного кілометра), Дністер (загальна довжина 1362 кілометри, у межах України 705 кілометрів; стік 8,7 кубічного кілометра), Південний Буг (довжина 806 кілометрів; стік 3,4 кубічного кілометра), Сіверський Донець (загальна довжина 1053 кілометри, у межах України 672 кілометри; стік 5 кубічних кілометрів).

Дунай протікає по території України на ділянці 174 кілометри; середній річний стік 123 кубічних кілометрів — переважно транзитний.

Озер в Україні понад 20 тисяч, 43 з них мають площу, яка перевищує 10 квадратних кілометрів. Загальна площа боліт становить 12 тисяч квадратних кілометрів (Вікіпедія).

Озеро Синевир. Фото.

239. Запишіть стислі відповіді на поставлені запитання.

1. Після яких букв у словах іншомовного походження можна ставити м’який знак?

2. Які особливості вживання апострофа в словах іншомовного походження порівняно з незапозиченими словами?

3. У яких випадках у словах іншомовного походження майже без винятків пишемо букву і?

4. Після яких букв перед приголосними, крім й, у власних особових назвах іншомовного походження пишемо букву и?

5. Коли у власних назвах російського походження пишемо букву є?

6. Коли українські прізвища на о та приголосний не відмінюються?

7. Яка різниця в значенні слів з гори і згори?

8. Яка різниця між заперечною часткою не й префіксом не-?

9. Коли не з дієприкметниками обов’язково пишемо окремо?

VI. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (§§ 43-51)

Підготуйте аркуш для відповідей:

001


007


013


002


008


014


003


009


015


004


010


016


005


011


017


006


012


018


Цифрові відповіді на поставлені нижче запитання записуйте проти відповідних номерів. Наприкінці підручника вміщено таблиці з відповідями, за ними перевірте себе. Правильними слід вважати тільки ті відповіді, у яких всі цифри збігаються з контрольними (не більше й не менше їх, і всі вони такі самі). Помилки обов’язково з’ясуйте.

001. Запишіть номери слів, у які треба вставити м’який знак.

1) Лавуаз..є;

2) Х..юстон;

3) Д..яконов;

4) міл..йон;

5) п..єзоефект.

002. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф.

1) Трет..яков;

2) п..ємонт;

3) інтерв..ю;

4) порт..єра;

5) кар..єра.

003. Запишіть номери слів, у яких треба подвоїти букви.

1) не(т)о;

2) то(н)а;

3) су(м)а;

4) гру(п)а;

5) ка(с)а.

004. Зробіть те саме, що й у завданні 003.

1) е(м)іграція;

2) і(м)іграція;

3) і(н)овація;

4) інте(л)ігент;

5) се(с)ія.

005. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву и.

1) ч..нара;

2) пр..оритет;

3) аж..отаж;

4) реж..м;

5) аз..мут.

006. Зробіть те саме, що й у завданні 005.

1) В..льнюс;

2) Сканд..навія;

3) Ват..кан;

4) Кр..т;

5) С..дней.

007. Зробіть те саме, що й у завданні 005.

1) К..плінг;

2) П..фагор;

3) Ш..ллер;

4) Шексп..р;

5) Ц..церон.

008. Зробіть те саме, що й у завданні 005.

1) Р..зниченко;

2) Он..щук;

3) Базилев..ч;

4) К..ндратенко;

5) Дан..лов.

009. Запишіть номери слів, у які треба вставити букву є.

1) Матв..єв;

2) Плещ..єв;

3) Кузн..цов;

4) Св..тлов;

5) Кам..нєв.

010. Запишіть номери слів, у які треба вставити м’який знак.

1) Ул..яна;

2) Кас..ян;

3) Корунец..;

4) Приход..ко;

5) Д..яченко.

011. Запишіть номери слів, у які треба вставити апостроф.

1) В..ячеслав;

2) Св..ятослав;

3) Карп..лок;

4) Вороб..йов;

5) Лук..яненко.

012. Запишіть номер правильно утвореного імені по батькові від Юрій.

1) Юрієвич;

2) Юр’євич;

3) Юрійович;

4) Юрович.

013. Запишіть номери чоловічих прізвищ.

1) до О. Руденко;

2) з А.Ткаченком;

3) з М. Коваль;

4) без П. Коваля;

5) крім Ю. Бондар.

014. Чоловічі прізвища поставте в орудному відмінку однини. Запишіть номери тих прізвищ, які матимуть закінчення -им.

1) Кайдаш;

2) Волошин;

3) Ковалишин;

4) Костомаров;

5) Сербин.

015. Яку власну назву слід написати через дефіс?

1) Руська/Поляна;

2) Рава/Руська.

016. Запишіть номери словосполучень, у яких частини, розділені косою лінією, пишуться разом.

1) вивчив на/пам’ять;

2) подарунок на/пам’ять;

3) ліг на/бік;

4) з/гори крутої;

5) з/гори на землю.

017. Зробіть те саме, що й у завданні 016.

1) y/двох кімнатах;

2) ішли у/двох;

3) зігнувся в/двоє;

4) заходили по/двоє;

5) розірвав на/двоє.

018.Зробіть те саме, що й у завданні 016.

1) став не/добачати;

2) небезпеки не/добачив;

3) не/здужає встати;

4) досі не/стямився;

5) ніде не/бачений.

Тренувальні тести у форматі ЗНО.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити