Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Ющук І. П. Українська мова: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Либідь, 2003.

2.Ющук І. П. Українська мова в школі: Методичні поради для вчителя. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013.

3.Ющук І. П. Українська мова: Навчальний посібник. 10-11 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2015.

4.Український правопис. — К.: Наукова думка, 2007.

5.URL : https://www.google.com.ua

6.URL : https://www.wikipedia.org

7.URL : http://sum.in.ua

8. URL : https://www.photoukraine.com

9.URL : http://www.lfreewallpapers.com/holiday-on-mountains

Навчальне видання ЮЩУК Іван Пилипович

УКРАЇНСЬКА МОВА

рівень стандарту

Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Видано за державні кошти. Продаж заборонено

Головний редактор Богдан Будний Редактори ДонараПендзей, Галина Домарецька Обкладинка Володимира Басалиги Комп’ютерна верстка Нелі Домарецької Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 1.08.2018 р. Формат 70x100/16. Папір офсетний. Гарнітура СеntSсhbоок. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 16,848. Умови, фарбо-відб. 67,392. Обл.-вид. арк. 14,224.

Тираж 9 066 пр. Зам. 166/07

Видавництво «Навчальна книга - Богдан»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга - Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002 Навчальна книга - Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008 тел./факс (0352)52-06-07; 52-05-48 office@bohdan-books.comwww.bohdan-books.com

Надруковано на ПП «Юнісофт» вул. Морозова, 136, м. Харків, 61036 Свідоцтво серія ДК №3461 від 14.04.2009 р.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має

Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.uaВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити