Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

Попереднє слово

ВСТУП

§ 1. Рідна мова

§ 2. Слово як одиниця мови

ПРЕДМЕТ

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 4. Лексика української мови

§ 5. Запозичені слова

§ 6. Лексичне значення слова

§ 7. Слово і контекст

§ 8. Слововживання

§ 9. Лексична сполучуваність

§ 10. Синоніми й перифрази

§ 11. Омоніми й пароніми

§ 12. Фразеологізми. Крилаті слова

§ 13. Фразеологічні вирази

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 14. Риторика як мистецтво

§ 15. Текст, його компоненти

§ 16. Побудова тексту

§ 17. Синтаксична єдність

§ 18. Стилістика тексту

§ 19. Редагування тексту

§ 20. Культура мовлення

§ 21. Мовний етикет

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 22. Звуки і фонеми

§ 23. Вимова звуків

§ 24. Основні засоби милозвучності української мови

§ 25. Чергування у - в, і - й як засіб милозвучності мови

§ 26. Наголос

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 27. Принципи правопису слів

§ 28. Чергування голосних

§ 29. Вимова і правопис голосних

§ 30. Вимова і правопис приголосних

§ 31. Вживання апострофа

§ 32. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака

§ 33. Чергування приголосних

§ 34. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-

§ 35. Уподібнення приголосних при їхньому збігові

§ 36. Спрощення в групах приголосних

§ 37. Подвоєння букв

§ 38. Правопис префіксів

§ 39. Правопис суфіксів

§ 40. Вживання великої букви

§ 41. Правила переносу частин слова

§ 42. Написання складних слів

§ 43. Вживання м'якого знака й апострофа та подвоєння букв в іншомовних словах

§ 44. Написання и та і в іншомовних словах

§ 45. Написання імен та прізвищ

§ 46. Творення імен по батькові

§ 47. Відмінювання особових назв

§ 48. Складні випадки написання географічних назв

§ 49. Розрізнення прислівників і однозвучних сполук

§ 50. Написання заперечної частки не і префікса не-

§ 51. Графічні скорочення

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 52. Рід іменників. Іменники подвійного роду

§ 53. Поділ іменників на відміни та групи

§ 54. Особливості закінчень іменників І відміни

§ 55. Закінчення іменників II відміни в родовому відмінку однини

§ 56. Закінчення іменників II відміни в давальному й місцевому відмінках однини

§ 57. Закінчення іменників II відміни в орудному й кличному відмінках однини

§ 58. Відмінкові закінчення іменників II відміни в множині

§ 59. Відмінкові форми іменників III відміни

§ 60. Відмінкові форми іменників IV відміни

§ 61. Відмінкові форми множинних іменників

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 62. Суперечка як вид комунікації

§ 63. Аргументи й докази

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити