Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Вступ

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література. Основні типи словників

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Повторення вивченого

Лексикографія — розділ мовознавства, що розробляє теорію і практику укладання словників.

Словник — довідкове зібрання слів у формі книги (нині й у комп’ютерному варіанті) з різнорівневою інформа­цією про них.

Словарь української мови Бориса Грінченка

Тлумачний словник української мови

Лексикографія — словникарство Лексикограф — словникар

Довідник — книжка, що містить стислі відомості з певних питань.

Таблиця № 1

Таблиця № 2

Таблиця № 3

Останнім часом особливої ваги набувають комбіновані словники, які міс­тять необхідну різнорівневу інформацію про слово.

Сучасна лінгвістика отримала новий вектор — укладання комп’ютерних словників, створення машинних фондів національних мов. На відміну від звичайних словників, машинні мають можливість безперервного поповнен­ня, швидкого пошуку слова.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

1. З’ясуйте за словником, які ще значення має слово лексикографія. Запишіть усі значення цього слова до вашого словничка.

2.1. Прочитайте текст Дмитра Пилипчука.

Золоте двадцятикнижжя

Нарешті ми тримаємо в руках перший том «Словника української мови» у 20 томах (видавництво «Наукова думка»)! Видання передплатне; один з нас нічого не знав про нього; інший, філолог і редактор, не тільки завсідник книжкових ви­ставок, а й практичний лексикограф, подбав про передплату цього видання і для себе, і для свого друга, і для брата, який живе на Поділлі. Одержуючи цей фоліант на 912 сторінок у видавництві, кожен з нас пережив хвилини надзвичайної радос­ті: нарешті, український народ матиме справді потужний, великий лексикон своєї мови, опрацьований на високому науковому рівні, і, сподіваємось, буде виданий на такому ж видавничому рівні, як отсей перший том!

Словник нашої мови у 20 томах — це творчий подвиг наших мовознавців, бо щонайменше вдвічі розширено об­сяг словника, бо в ньому вперше процитовано десятки нових авторів, яких українська радянська лексикографія навмисне чи вимушено замовчувала, бо, нарешті, лексикографічний процес повністю модернізовано, і це досягнення неможливо перебільшити. І тут я низько вклоняюся Українському мовно-інформаційному фондові, іншим науковим закладам-партнерам і всьому творчому колективу Словника.

Цей Словник має бути в кожній школі, в кожному вищо­му навчальному закладі, в кожній бібліотеці, він потрібен ака­демікам і членкорам, докторам наук і професорам, викладачам і вчителям, докторантам, аспірантам, студентам, учням, письменникам, журналістам, дикторам радіо і телеведучим, українським та іноземним дипломатам, усім людям, які праг­нуть досконало вивчити нашу державну мову.

Це видання унікальне!

II. Виконайте завдання за текстом.

1. Які почуття автор хоче донести до читача?

2. Що ви знаєте про цей словник, чи є він у вашій родині, чи користу­валися ви ним?

3. Які ваші практичні потреби задовольняє цей словник?

4. До якого типу належить цей словник:

а) залежно від призначення;

б) за способом розташування слів;

в) за типом характеристики слова?

5. Випишіть із різних словників зразки статей на підкреслені в тексті слова.

3.1. Ознайомтеся з побудовою «Енциклопедії українознавства», «Педагогічної енциклопедії», виберіть із кожної по одній статті про видатних людей нашої держави, педагогів. Визначте особливості викладу мате­ріалу в названих працях.

Електронний ресурс: litopys.org.ua/encycl/euii.html

II. Складіть для енциклопедичного словника статтю про улюбленого вами письменника, артиста, вчителя.

4. Розгляньте одне з видань «Орфографічного (ортографічного) словника», проаналізуйте будову статей. Складіть словникову статтю до слова кобзар. Електронний ресурс: padabum.com/d.php?id=56321

5. 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте стиль мовлення.

Словники-довідники з культури мови найчастіше містять лексичні, морфологічні та інші норми української літературної мови, подають труднощі слововжи­вання. Деякі з них видано у формі посібника, а не словника, в них подано широкі коментарі, наприклад: Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів (1984); Антонен­ко-Давидович Б. Як ми говоримо (1991); Культура української мови: Довідник/За ред. В. М. Русанівського (1990); Словник-довідник труднощів української мови/За ред. С.Я. Єрмоленко (1992); Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник (1998); Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови (1996); Головащук С.І. Словник- довідник з українського слововживання (2004). Звісно, цей перелік не вичерпує всього багатства української лексикографії. Широко послуговуємося й іншими довідниками та довідковою літературою (3 посібника).

2. Продовжіть текст розповіддю про довідники для ніколи, якими ви користуєтеся. Схарактеризуйте правописний кодекс.

6. За поданими початками продовжіть розповідь, доберіть заголовок.

1. Користуючись словниками, ви підвищите свою фахову культуру мовлення, зокрема оволодієте правилами правопису…

2. У піднесенні культури мови надзвичайно велику роль відіграють словники різних типів за призначенням. Передовсім це…

7. 1. Прочитайте подані статті до слова дисципліна. Визначте, якому словникові відповідає кожна з них, особливості їхньої побудови та їхню зумовленість типом словника.

Дисципліна, (армійська) (роз)порядок; (особиста) самоконтроль, ви­тримка, вйтриманість; (у школі) поведінка, поводження; (навчальна) пред­мет, курс, фах, спеціальність, галузь науки.

Дисципліна (лат. disciplina — вчення) — 1) твердо встановлений поря­док поведінки, обов’язків для всіх членів колективу; 2) витримка, звичка до суворого порядку; 3) окрема галузь якої-небудь науки, навчальний пред­мет (напр., гуманітарні дисципліни, технічні дисципліни).

Дисципліна1, и, ж. Твердо встановлений порядок, дотримання якого є обов’язковим для всіх членів колективу. // Витриманість, звичка до суво­рого порядку. Платіжна дисципліна.

Дисципліна2, и, ж. Галузь наукового знання, навчальний предмет.

2. Створіть словникові статті до слова менталітет.

8. Прочитайте речення. Перепишіть, замінюючи підкреслені слова синонімами, переглянувши «Словничок відроджуваних синонімів» нас. 279. Запишіть виокремлені слова у свій словничок.

Шануймо оригінальні витвори рідної мови

1. Словникарі покладаються не на свої власні смаки чи уподобання, а на ту лексичну базу, яка є в їхньому розпорядженні (3 журналу). 2. Бачинський з Мартовичем студіювали право в університеті у Чернівцях (В. Стефаник). 3. З остаточного тексту вилучено два уступи. 4. Найбільше й найдо­рожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людсько­го духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє довге життя, і свої сподівання (Панас Мирний). 5. Скарбник — це той, хто відає коштами, цінними паперами у державних установах і громадських організаціях (Зі словника). 6. Послав тобі нині ґратуляційну телеграму (М. Коцюбинський). 7. Коли ваша ласка, дуже прошу прибути о п’ятій годині вечора на заліз­ничний двірець (Д. Бедзик). 8. У мові відбито всю минувшину народу, його дієпис, його боротьбу (3 журналу). 9. Якщо він… надумає саме в ці дні пере­їздити на новосілля, то ми з великою охотою пособимо йому скласти книго­збірню (Л. Яновська).

Цe требa знати

9. 1. Прочитайте вголос текст, назвіть основні аргументи, чому кожна людина потребує слов­ника синонімів. Яким словником синонімів ви послуговувалися?

Кожен, хто пише, потребує словника синонімів. Складно тримати в голові й мати напохваті усі слова нашої мови. Часто трапляється, що людина береже в пам’яті туманне уявлення про наяв­ність певного нюансу слова, але самого слова пригадати не може. Хто пише або виступає з трибуни, знає такі випадки.

І тут на поміч пам’яті приходить словник синонімів.

Синонімічне багатство мови — це культурне надбан­ня народу, його інтелектуальна зброя. Словник доручає цю зброю тим, хто її потребує (С. Караванський).

2. Із «Практичного словника синонімів україн­ської мови» Станіслава Караванського випишіть п’ять синонімічних рядів (на свій смак), з одним складіть речення

Позбуваймося мовних «динозаврів»

10. 1. Знайдіть і виправте помилки, правильні варіанти запишіть, скористайтесь додатком на с. 223—239.

У відповідності до закону «Про освіту», діючий поря­док, зустрічаються недоліки, слідуючі учні, особис­то сам, у жовтні місяці, один раз в місяць, приймати міри, на слідуючий рік, прийняти до уваги, головуючий зборів, знаючий міру, мій власний.

2. З’ясуйте, яких неточностей припустився учень під час спілкування. Запишіть правильні варіанти.

— Я хочу задати Вам питання.

— Вибачаюсь. Ви мене не поняли.

— Скажіть, будь ласка, скільки годин?

— Ви перепутали адресу.

— Дозвольте подякувати Вас.

— Як Ви думаєте, я вірно вчинив.

— Ви, безперечно, праві.

Мовний проект

11. 1. Об’єднайтесь у групи. Створіть рекламу «Словники України».

Мета реклами: спонукати носіїв мови послуговувати­ся словниками, перевіряючи правильність вживання в мовленні лексичних одиниць.

Форми презентації реклами: реклама, що звучить на радіо, телебаченні, реклама в часописі, рекламний плакат, афіша, буклет, листівка.

Мовне портфоліо

12. 1. Укладіть бібліографічний список тлумач- них словників (паперових і електронних) відпо­відно до таких профілів:

а) правознавство;

б) фізична культура і спорт;

в) математика;

г) економіка і фінанси.

2. Складіть бібліографічний список словників, які допо­можуть вам підготуватися до тестування з української мови.

3. Укладіть короткий словничок наголосів, зосереджую­чи увагу на тих словах, у вимові яких припускаєтесь поми­лок.

Довідка: Скористайтеся: Словник наголосів: понад 20000 слів/С.І. Головащук.— К.: Наукова думка, 2003. Електронний ресурс: www.litmir.me/bd/?b=177737

Ваша творчість

13. Напишіть твір на одну з тем:

1. Словники — музеї слів (С. Пушик).

2. Словник — це Всесвіт, розташований в алфавітно­му порядку.

3. Роль словників у нашому житті.

4. Вишукана мова — моя мрія.

Самооцінювання знань

1. Прочитайте тлумачення слова графіка в енцикло­педії, словнику іншомовних слів, словнику лінгвіс­тичних термінів; зіставте статті, зробіть висновок про ідентичність їх чи відмінність, їх зумовленість.

2. Розкажіть, яким словником слід скористатися для отримання інфор­мації про Михайлівський Золотоверхий собор як культову споруду, історич­ну пам’ятку; опишіть словник, стисло викладіть почерпнуту інформацію.

3. Розкажіть про тип словника і сам словник, яким ви скористаєтесь для отримання інформації про Десятинну церкву як культову споруду, істо­ричну пам’ятку українського народу. Стисло передайте зміст статті. Звідки візьмете відомості про правопис назви?

4. Прочитайте статті до слова нота у тлумачному словнику, словнику іншомовних слів, у словниках юридичних і музичних термінів, зіставте всі тлумачення, прокоментуйте їх. Водночас з’ясуйте, чим зумовлено розмі­щення слова в названих лексикографічних працях.

5. Назвіть словники, за якими з’ясуєте сутність явища, відомого під на­звою Коліївщина, правопис, вимову слова. Обґрунтуйте відповідь, стисло передайте зміст статті про сутність Коліївщини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити