Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфографічна (ортографічна) норма

§16. Подвоєння та подовження звуків

Таблиця № 34

Примітки:

1. Слід розрізняти прикметники з наголошеними суфіксами -енн-, анн- (-янн-) і утворені від тих самих дієслівних основ слова (дієприкметники) з ненаголошеними суфіксами -єн-, -ан- (-ян-), які не вказують на можливість чи неможливість дії та пишуться з однією літерою н: нездоланний (якого не можна здолати) — нездоланий (непереможений).

2. Н не подвоюється в дієприкметниках: вихований, зроблений, сказаний, поора­ний та ін.

3. Немає подвоєння у прикметниках: шалений, довгожданий, потомствений, буквений, чаїний, лебединий тощо.

Таблиця № 35

Запам’ятайте! Подовжуються тільки м’які та напівпом’якшені при­голосні, які стоять між голосними.

Приголосні [д], [т], [з ], [с], [ц'], [л], [н], [ж’], [ч’], [ш’] не подовжу­ються, якщо стоять після приголосного перед голосним: повністю, чес­тю, щастя, радістю.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

126. 1. Утворіть від наведених слів нові, що відповідають на питання який?, схарактеризуйте в них явище спрощення, зіставте вимову і по­значення на письмі груп приголосних.

Кількість, якість, цілість, роз’їзд, форпост, злість, свист, студент, ви­пускник, хвастун, жалість, баласт.

2. Допишіть приклади слів із спрощенням на інші групи приголосних та винятки (скористайтесь теоретичним блоком).

127. Замініть подані словосполучення і речення словосполученнями з прикметником. Поясніть їх написання.

1. Нарада в області. 2. Смуга, що захищає поле. 3. Показники кількос­ті. 4. Людина, яка завжди каже правду. 5. План на тиждень. 6. Тварини, які подибуються у природі рідко. 7. Їжа без м’яса і молока. 8. Квиток, яким користуються під час поїздки.

Пояснювальний диктант

1. Запишіть текст, визначте слова з орфограмами (ортограмами), поясніть їх.

Рівноапостольна Ольга

Віками ткалось мереживо народних переказів про велику княгиню Ольгу як діяльну, мудру правительку й захисницю землі Руської. Образ Ольги постає перед нами зі сторінок «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, візантійських хроністів і письменників. У видатній пам’ятці часів Київської Русі — Софійському соборі у Києві — на фресці відновлено портретне зображення княгині Ольги. її обличчя має досить суворий вигляд: великі очі, трохи вигнуті брови, прямий правильної форми ніс, з-під мафорія виглядає темно-каштанове волосся з проділом посередині.

В епоху, коли війна була головним засобом вирішення політичних суперечок, княгиня Ольга своїми зовнішньополітичними ініціативами продемонструвала можливість боротьби за міжнародне визнання без застосування злісної, ненави­сної сили: Київська Русь під час її правління не воювала з жодною із сусідніх дер­жав. Княгиня вважала, що тільки нездатність до справжнього щасливого життя штовхає людей, особливо чоловіків, на жорстокість.

Олесь Козуля

2. Усно розкажіть, що ви знаєте ще про княгиню Ольгу.

Ваша творчість

Письмово обґрунтуйте свій вибір на тему «Улюбле­ний вид дозвілля», використовуючи слова міський, корисний, радісний, тижневий, пристрасний, щас­ливий, звістці, активістці, захисний.

Усна розповідь

Прочитайте теоретичний матеріал на с. 89 і розка­жіть:

• що є основою вживання подвоєних букв в україн­ській мові, наведіть приклади;

• чому слова безсмертя, жовчю, підняття, ніччю пи­шемо по-різному щодо вживання подвоєних літер?

128. Утворіть від поданих дієслів іменники середнього роду II відміни, поясніть їх правопис.

Відчувати, визволити, переконати, веліти, обезсмертити, креслити, ді­лити, зосередитись, мовчати, народити, звертатись, відбути.

129. Від поданих іменників утворіть форми орудного відмінка однини, запишіть їх, поясніть правопис утворених форм.

Відстань, заметіль, паморозь, подорож, блакить, розповідь, ніжність, кров, мати, мораль, розкіш, радість, жовч, міць, міцність, нехворощ, даль, верф, пригорща. зелень, ртуть.

130. Утворіть від поданих слів за допомоги суфіксів чи префіксів такі споріднені слова, в яких відбулось би подвоєння букв на межі префікса й кореня, кореня й суфікса.

Дослідний, звучний, бити, звітний, земельний, дивитися, брехати, да­вати, держати, ділити, дзвонити;

сезон, вина, ціна, лимон, іменини, розростися, пастися, день, щодня, не вблагати, зміна, письмо, святити, донестися, благословити, не збагнути, страх.

131. 1. Перепишіть, замість крапок вставте потрібну літеру/літери у подібних за звучанням словах, обґрунтуйте свій вибір.

Не скінче…а вчасно розмова, нескінче…а розмова; не сказа…е ще жодне слово, несказа…е пожвавлення; не впізна…ий мною чоловік, невпізна…ий край; неоціне…а допомога, не одіне…а другом допомога; незліче…і кілометри, не зліче…і нами кілометри.

2. Запишіть декілька подібних прикладів.

Мозковий Штурм 1. Іменники середнього роду маля — зілля, дитя — життя, листя — миття пишемо по-різному з подвоєнням та без подвоєн­ня. Обґрунтуйте правопис їх.

2. Запишіть 4—5 аналогічних прикладів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити