Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфографічна (ортографічна) норма

§18. Правопис суфіксів

Суфікс (від лат. suffixus — прикріплений) — частина слова, що стоїть після кореня і слугує для творення нових слів чи граматичних форм.

Таблиця № 37

Запам’ятайте! Чоловічі й жіночі імена по батькові утворюємо від імен­ників — імен чоловіків.

Чоловічі імена по батькові творимо за допомоги суфікса -ович-: Олексан­дрович, Іванович, Васильович.

Від імен Сава, Кузьма, Хома — за допомоги суфіксів -ович-, -ич-: Савович і Савич, Кузьмович і Кузьмич, Хомович і Хомич.

Від імен Лука, Ілля — Лукич, Ілліч.

Жіночі імена по батькові утворюємо за допомоги суфікса -івн-: Володи­мирівна, Михайлівна, Олександрівна (Андрій + -івн-: [йі] Андріївна.

Для вияву неповної ознаки, названої прикметником, вживаємо суфікси -уват- (-юват-): довгуватий, сіруватий; суфікс -оват- вживаємо, якщо пер­ший голосний суфікса наголошений: плисковатий.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

132. І. Запишіть текст, замість крапок наведіть приклади потрібних слів, поясніть їх правопис, назвіть префікси.

Основна функція префіксів — творити нові слова, наприклад … . Відома та­кож думка і про формотвірну функцію префіксів на тій підставі, що за допомоги їх творять видові форми дієслова (…) і найвищі ступені порівняння прикметників (…). Ця роль для них сповна відповідна, адже префікси, на відміну від суфіксів, — це колишні самостійні слова: прийменники, частки, повнозначні слова. Отже, префікс живе лише в межах однієї частини мови (хоча той самий префікс може утворювати слова різних частин мови: …) і творить нове слово: ….

Функція префікса нагадує дбайливе і самочинне порядкування на обмеже­ному просторі зі щоразу глибшим вростанням у нього. До прикладу, словотвірна

основа гуляти з його розлогою префіксальною кроною: гуляти --------------загуляти

II. 1. Який заголовок дібрали би ви до цього тексту?

2. Що нового дізналися ви про префікс?

3. Самостійно доберіть слово і утворіть за допомоги префіксів нові слова.

133. До поданих слів доберіть антоніми, запишіть їх, вирізніть префік­си. Сформулюйте правила, за якими написали префікси. Підкресліть слова, в яких написання префікса не відповідає вимові, усно поясніть цю невідповідність.

Загортати, зав’язка, грамотний, діяльний, опускати, скорочувати, законний, заплітати (коси), об’єднати, талановитий, схуднути, зав’янути, загадка.

134. Перепишіть речення, замість крапок вставте потрібний префікс. З’ясуйте вимову і правопис префіксів, запишіть відомі вам прислів’я і приказки з аналізованими орфограмами (ортограмами).

1. Розумний …судить, а дурень …судить. 2. Душа в п’яти …ховала­ся. 3. …ллються вовкові овечі сльози. 4. …біжитесь по світу, як руді миші. 5. Краще честь, ніж …честя. 6. Славився, як лев, а …гинув, як муха. 7. Не плюй в криницю, бо …хочеш водиці. 8. …гнутись у три погибелі. 9. У чужо­му стаді не …бирай (Народна творчість).

135. Перепишіть, вставте пропущені літери, виокремте префікси, зі­ставте вимову і правопис їх у парах слів, обґрунтуйте вживання пре­фіксів.

Пр…тихий — пр…тихлий, пр…світлий — пр…світити, пр…глухий — пр…глушений, пр…добрий — пр…добрити, пр…мудрий — примудритись.

136. Утворіть і запишіть нові слова, додаючи до поданих один із префік­сів з- (зі-, с-), поясніть свій вибір.

…класти, …робити, …гадати, …питати, …скочити, …ткнутись, …куп­чення, …поряджати, …брати, …кликати, …рівняти, …хильний, …початку, …байдужілий, …верхньо, …житися, …еднувальний, …жмакати, …мкнення, …хвалити, …ясований, …чинити, …штовхнути, …рваний, …формувати, …хований, …псований, …гнутий, …сунути.

Запам’ятайте! Дієслова з префіксом обез- — яскравий приклад наки­дання українській мові невластивої префіксальної моделі. Типовим для української мови є префікс зне- або ж префікси ви-, роз-: наприклад: обез­воднити —зневоднити, обезлюднювати — вилюднювати, обезброїти — розброїти.

137. Прочитайте рубрику «Запам’ятайте» на с. 96 і запишіть правиль- ні відповідники до поданих слів.

Обезбарвити, обезболити, обезволити, обездолити, обезжирити, обезплодити, обезславити, обезсилити.

138. Виберіть із дужок потрібний префікс, не порушуючи префіксаль­ної сполучуваності в поданих моделях.

(Від, об)стоювати думку, (від, з)редагувати текст, (по, дозволити ска­зати, (при, дотримуватися думки, (ви, по)правити текст, (при, на)водити приклад, (зі, при)знався у гріхові, (до, при)класти зусиль, (розпо, розпри) діляють кошти, (пере, про)вірити показники, (ви, роз)друкувати текст, (роз, по)ділити радість, (зі, співставити факти, (с, ви)повнюється шістнад­цять років.

139. Прочитайте теоретичний блок про правопис суфіксів. Утворіть нові слова за допомоги зазначених суфіксів, поясніть правопис. Якого значення вони надають словам?

а) -очк-, -єчк- (счк), -ичк-, -ячк- (іменники):

півник, берег, внук, пластинка, сумка, Рая, доня, вікно, блюдце, круг, волосся, ім’я, сучок, батько, канарейка, трудівниця, криниця, пшениця, хмара, торба, шматок, книга, сім’я, здоров’я, першокласниця, племінни­ця, племінник, кришка, сонце, літо, вулиця, шпаківниця, розумниця, Оля, Галя, тітка, жартівниця, серце, кішка, стрічка, сито;

б) -ов-, -ев-, (-єв) (прикметники):

ялинка, кизил, черешня, соя, дуб, верба, граб, слива, вишня, яблуня, мальва, ромашка, щавель, квасоля, жолудь, радій, гелій, магній, калій, тюль, мітинг, підсумок, лозунг, лід, нікель, марля, бязь, емаль, фланель, алюміній, натрій, мазь, шарж, хвощ, борщ, матч, замша, душ, ківш, по­маранч, овоч;

в) -ив-, -ев- (іменники):

пекти, мережити, палити, морозити, марити, прясти, плести, місити, варити;

г) -уваги- (-юват) (прикметники):

блакитний, сірий, червоний, сирий, зелений, сизий, коричневий, си­ній, чорний, рожевий, смачний, кислий, солоний, гіркий, гострий, тупий, далекий, густий, пізній, жовтий, малий, великий.

140. Утворіть від поданих слів чоловічі й жіночі імена по батькові, за­пишіть, вирізніть суфікси, усно поясніть вживання їх. Поєднайте утворені слова з чоловічими й жіночими іменами.

Зразок запису: Петро — Марія Петрівна, Святослав Петрович.

Володимир, Михайло, Микола, Лука, Ілля, Ігор, Анатолій, Сергій, Ві­талій, Віктор, Владислав, В’ячеслав, Сава, Василь, Андрій, Прокіп, Мики­та, Терентій, Пантелеймон, Кузьма, Влас, Олексій, Дмитро, Аркадій, Гри­горій, Олександр, Павло, Лазар, Тодось.

141. Запишіть слова групами з однаковими суфіксами, вставляючи на місці крапок потрібні літери, позначте суфікси. До кожної групи слів додайте по два аналогічні приклади.

Шовк…вий, пальт…вий, марш…вий, шарж…вий, хвогц…вий, морж… вий, чесуч…вий, перц…вий, песц…вий, діагонал…вий, марганц…вий, ка­ракулевий, лосос…вий, алюміні…вий, магні…вий, кеп…чка, мам…чка, тат…чко, бат…чко, кач…чка, пол…чко, капі…чка, служи…чка, пал…чка, хлібн…чка, подвір’…чко, здоров’…чко, умінн…чко, іменн…чко, син…ватий, коричн…ватий, сір…ватий, тісн…ватий, велик…ватий, марин…ваний, консерв…ваний, запрограм…ваний, спис…ваний, викон…ваний, за- прес…ваний, мереж…во, пал…во, мар…во.

Запам’ятайте! Поширені в українській мові іменники з суфіксами -щик-, -чик- варто обминати і вживати суфікси -ник-, -ець-, -ар-, -ач-: валютчик треба валютник, велогонщик треба велогонецъ, газетчик тре­ба газетяр, загрузчик треба завантажувач, гонщик треба перегонець, сищик треба слідець, льотчик треба літун.

142. Прочитайте рубрику «Запам’ятайте» і замініть подані слова влас­не українськими словотвірними моделями.

Комп’ютерщик, піарщик, попутчик, забастовщик, перебіжчик, по­ставщик, зломщик, канатчик, крановщик.

143. І. Прочитайте текст і утворіть назви мешканців населених пунк­тів.

Суфіксальні моделі, що позначають назви мешканців населених пунктів України

Назви мешканців населених пунктів і назви народів містять важливу історико-етнографічну інформацію, тому їхня будова потребує чіткої вмотивованості через визначальні мовні засоби. До них належить найпродуктивніша словотвірна модель із суфіксом -ець- (у формі чоловічого роду), -к-a (у формі жіночого роду) та -ц-і у формі множини, за зразком:

Полтава — полтавець — полтавка — полтавці;

Тернопіль —

Гусятин —

Вишгород —

Бориспіль —

Біла Церква —

Кривий Ріг —

Черкаси —

Лубни —

Ромни —

Другою за продуктивністю є словотвірна модель із суфіксами -анин (-янин), -чанин, за зразком:

Вінниця — вінничанин — вінничанка — вінничани;

Кролевець —

Чернівці —

Луцьк —

Галич —

Дрогобич —

Прилуки —

Київ —

II. 1. Поясніть наявні чергування під час творення назв мешканців на­селених пунктів.

2. Наведіть власні приклади назв мешканців населених пунктів.

3. Віднайдіть на мапі, що розміщена на с. 17, названі населені пункти.

4. Перекажіть текст.

Ваша творчість

Напишіть есе «Моє бачення сучасної школи», ско­риставшись ілюстрацією на с. 93.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити