Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфографічна (ортографічна) норма

§19. Уживання великої літери

Повторення вивченого

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Таблиця № 38

Таблиця № 39

Таблиця № 40

Таблиця № 41

Примітка. Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ, органі­зацій пишемо з малої літери: відділ методики початкового навчання, кафедра (катедра) української мови.

Таблиця № 42

Примітка. Назви історичних подій, епох, геологічних періодів, які стали загаль­ними, пишемо з малої літери: громадянська війна, середні віки, палеозойська ера.

Таблиця № 43

Таблиця № 44

Примітка. Однослівні та двослівні назви станцій метрополітену, вжиті у формі називного відмінка, пишуть з великої літери та беруть у лапки: станції «Універси­тет», «Святошин», «Театральна», «Поштова площа», «Палац спорту».

Не беруть у лапки лише ті назви (однослівні та двослівні), що вжиті у формі родо­вого відмінка: станція Дружби народів, станція Героїв Дніпра. Тому треба писати: їхати від станції «Либідська» до станції Дружби народів.

З великої літери, але без лапок пишуть назви вокзалів, портів: вокзал Київський, порт Севастополь.

Таблиця № 45

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

144. Прочитайте матеріал теоретичного блоку і переділіть подані власні назви на групи за правилами вживання великої літери.

Тарас Григорович Шевченко, Кобзар, Марко Вовчок, Курильські острови, Да­лекий Схід, Чумацький Шлях, Круторогий, Стародавня Греція, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», проспект Дружби народів, готель «Кримські зорі», комбінат друку «Україна», Києво-Печерський заповідник, Михайлівський Золотоверхий собор, Німецька державна опера, Партія зелених України, Педагогічне товариство Украї­ни, Київська міська державна адміністрація, Торгово-промислова палата України, Антимонопольний комітет України, Прикарпаття, Чернеча гора, Перська зато­ка, країни Арабського Сходу, Основний закон України, Пилипівка, станція метро «Академмістечко», Палата мір і вимірювальних приладів, Міжнародний день теа­тру, Всесвітній день преси.

145. Утворіть прикметники за допомоги суфіксів -ів-, -ов-, -ин-(-їн-) чи -івськ-, -инськ- від слів, поданих у дужках. Запишіть, вживаючи відпо­відно велику чи малу літери, пояснюючи свій вибір. Прикметники узгодьте з іменниками.

(Шевченко) твори, (Шевченко) традиції. (Пушкін) рукописи, (Малишко) поезія, (Косинка) оповідання, (Франко) спадщина, (Моцарт) сонати, (Нобель) премія, (Потебня) читання, (Гаймор) порожнина, (Чернігів) дівчата, (Михайло) до­чка, (Галина) внук, (Марина) син, (Євгенія) внучка, (Шевченко) стипендія, (Про­круст) ложе, (Ахіллес) п'ята, (Базед) хвороба, (Київ) кручі, (Дніпро) вода, (депутат) зошит, (Грінченко) словник, (Петро) батоги, (Вертолет) сіль, (Президент) консуль­танти.

146. Запишіть з великої чи малої літери, поясніть її вживання. Чи можна одним поясненням об’єднати слова кожної групи?

I. (є)вропейський (с)оюз, (ш)вейцарська (к)онфедерація, (р)еспубліка (м)олдова, (о)б’єднані (а)рабські (е)мірати, (а)рабська (р)еспубліка (є)гипет, (с)получені (ш)тати (а)мерики, (г)енеральні (ш)тати (к)оролівства (н)ідерландів, (р)осійська (ф)едерація, (л)іга (а)рабських (д)ержав, (с)аудівська (а)равія, (ф)едеративна (рес­публіка (н)імеччина, (с)хідна (у)країна, (з)ахідна (є)вропа.

II. (у)країнський (м)іжнародний (ц)ентр (с)лов’янської (к)ультури «(к)иївська (р)усь», (п)арламентська (а)самблея (р)ади (є)вропи, (п)равнича (ф)ундація (у)країни, (к)онгрес (у)країнської (і)нтелігенції, (о)рганізація з (б)езпеки і (с)півробітництва в (є)вропі, (м)іжнародна (а)соціація (у)країнців, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (x) олдингова (к)омпанія, «(д)онецьквугілля», (к)онсорціум, «(і)нвестиційно-(м)еталургійний (с)оюз», (є)вропейський (с)уд, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (у)країнське (р)еєстрове (к)озацтво, (є)вропейська (к)омісія з (п)рав (л)юдини.

III. (п)резидент (у)країни, (п)ерший (з)аступник, (г)олова (в)ерховної (р)ади (y) країни, (п)рем’єр-(м)іністр (у)країни, (п)резидент (раціональної (т)елерадіокомпанії (у)країни, (п)резидент (а)кадемїї (п)едагогічних (н)аук (у)країни, (г)олова (ц)ентральної (в)иборчої (к)омісїї, (с)екретар ООН, (с)екретар (р)ади (н)аціональної (б)езпеки та (о)борони (у)країни, (в)іце-(п)рем'єр (у)країни, (д)иректор (інсти­туту (є)вропи, (н)ачальник (в)олинського (о)бласного (т)ериторіального (в)ідділення (а)нтимонопольного (к)омітету (у)країни, (н)адзвичайний і (п)овноважний (п)осол (у)країни у (ф)едеративній (р)еспубліці (н)імеччини, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (з)аслужений (д)іяч (к)ультури (у)країни, (ч)лен-(к)ореспондент (а) кадемії (п)едагогічних (н)аук (у)країни.

IV. (н)ародний (с)оюз «(н)аша (у)країна», (н)аціональний (з)аповідник (архі­тектури й (п)обуту (у)країни, (у)країнський (і)нститут (п)ідвищения (к)валіфікаци (п)рацівників (р)адіо, (т)елебачення і (п)реси, (м)іністерство (о)хорони (з)доров’я (у)країни, (д)епартамент (в)игцої (о)світи (м)іністерства (о)світи і (н)ауки (у)країни, (в)чена (р)ада (н)аціонального (у)ніверситету (б)удівництва й (архітектури, (о)бухівський (к)раєзнавчий (м)узей на (к)иївгцині, (к)омітет з (п)итань (раціональної (б) езпеки та оборони (в)ерховної (р)ади (у)країни, (д)ень (п)еремоги, (м)іжнародний (д)ень (з)вільнення (в)’язнів (ф)ашистських (к)онцтаборів, (д)ень (н)ародження, (д)ень (д)овкілля, (м)іжнародний (д)ень (м)узеїв, (н)овий (р)ік, (в)еликдень, (р)іздво (х)ристове, (с)толітня (в)ійна, (в)еликий (п)іст, (т)еплого (о)лекси, (пречиста.

V. (проспект (а)кадеміка (ж)укова, (а)ндріївський (у)звіз, (к)вартал (іревченка, (в)елика (о)кружна (д)орога, (м)айдан (н)езалежності, (с)танція (м)етро «(м)айдан (н)езалежності», (п)івденно-(з)ахідна (з)алізниця, порт (о)деса, (к)иївський (в) окзал у (м)оскві, (приміський (к)иївський (в)окзал, (м)іжнародний (а)еропорт «(б)ориспіль», (і)вано-(ф)ранківська (о)бласть, (д)желал-(а)бадська (о)бласть, (к)расноярський (к)рай, (с)узір’я (в)елика (в)едмедиця, (п)івнічний (л)ьодовитий (о) кеан, (п)ланети (с)онячної системи, (с)хідносибірська (р)івнина, (кримський (п) івострів, (о)зеро (с)иваш, (с)хідно-(кртайське (м)оре, (в)улкан (т)аланг.

147. Із поданими словами самостійно складіть словосполучення, які виступали б як власні чи загальні назви, пов’язані з суспільним і куль­турним життям України.

Зразок: Суд — Конституційний Суд України, районний суд; Заліз­ничний — Залізничний район м. Києва, залізничний вокзал; Фундація — Правнича фундація України, Фундація Ольжича.

Конгрес, палац, центр, кабінет, день, партія, право, рада, комісія, фонд, київський, залізничний, міжнародний, правничий, всесвітній, про­гресивний, національний, соціалістичний.

148. Запишіть назви найвищих установ держави (скориставшись світлинами), установ місцевого підпорядкування, а також громадських ор­ганізацій, промислових підприємств, навчальних закладів, що розта­шовані в м. Києві або у вашому місті. З’ясуйте вживання великої літе­ри в записах.

149. І. Прочитайте текст. Розкривши дужки, запишіть сло­ва з великої чи малої літери. Водночас переділіть їх на групи за правилами вживання названої орфограми (ортограми).

Про геральдику

Кожна (д)ержава має свої відзнаки. Однією з найдавніших відзнак нашої держави є (т)ризуб як (д)ержавний (г)ерб. Його зображення трапляються в ар­хеологічних знахідках з першого століття нової ери. Він, певно, був символом праслов’янського племені чи ознакою влади. Згодом, за часів (к)иївської (р)усі, ба­чимо тризуб на золотих і срібних монетах князя (в)олодимира (в)еликого. Тризуб стає (г)еральдичним (з)наком для його нащадків — (к)нязів (с)вятополка і Ярос­лава (м)удрого; є він і в (г)ербі дочки (я)рослава — (а)нни, яка стала (к)оролевою (ф)ранції. Про це писав відомий (і)сторик (а)кадемік Б. (р)ибаков. Клейно з (Тризу­бом має і цегла, знайдена під час розкопів залишків (д)есятинної (ц)еркви в (к)иєві, (у)спенського (с)оборуу (в)олодимирі-(в)олинському.

Протягом кількох століть цей знак був поширений по всіх (к)нязівствах (к)иївської (р)усі. Зараз відомо понад двісті відмін (г)еральдичного (з)нака — дода­вався (х)рест на одне з рамен і (з)боку, (п)івмісяць, (о)рнаментальні прикраси тощо.

Ще з доісторичних часів число три, тріада, завжди мало символічне значен­ня. Очевидно, у (к)иївській (р)усі (т)ризуб уживали як знак (к)нязівської влади (р)юриковичів. Але й деякі (г)алицькі (б)оярські (р)оди використовували його у своїх (г)ербах до XV століття (Із журналу).

Презентація

II. Усно продовжіть розповідь про тризуб. Дайте від­повіді на запитання.

1. Коли почалася сучасна історія тризуба?

2. Якого року Центральна Рада затвердила свої вели­кий і малий герби? Яку вони мали форму?

3. Коли створено символіку сучасної держави? Хто її затверджував?

4. Що ви ще знаєте про тризуб?

5. Підготуйте презентацію «Символіка України».

150. Від поданих слів утворіть абревіатури — ініціальні, комбіновані чи поскладові (скористайтеся світлинами); запишіть їх відповідно до орфографічних (ортографічних) правил вживання великої літери.

Національна академія наук України, Служба безпеки України, Націо­нальний банк України, Український газовий банк, Універсальний словник-енциклопедія, станція технічного обслуговування, Соціалістична партія України, Львівський автомобільний завод, Донецький басейн, Національ­ний авіаційний університет, контрольний пункт, Чорнобильська атомна електрична станція, організаційний відділ, реєстрація актів громадянсь­кого стану, Ліга Арабських Держав, Співдружність Незалежних Держав, організатор фізичної культури, фізична культура, професійна спілка, єди­ний економічний простір, Центральна виборча комісія, Державне інформа­ційне агентство України, Міністерство юстиції України, відкрите акціонер­не товариство.

151. Запишіть, вживаючи за правилами орфографії (ортографії) велику/малу літери й лапки, допишіть 4—5 аналогічних, самостійно дібра­них прикладів.

Редакція (г)азети (в)ечірній Київ, редактор (ж)урналу (к)иїв, (л)ауреат (націо­нальної (п)ремії імені Т. Г. Шевченка, (б)лагодійний (ф)онд імені М. П. Драгоманова, (с)танція (м)етро (к)онтрактова (п)лоща, (п)ечиво (к)иянка й (з)олоте (к)ільце, кефір (с)лов’яночка, твір Павла Загребельного (н)еложними (у)стами, автомобіль (з)апорожець, (н)ововведений у дію (к)иївський (в)окзал (п)івденний, (д)епозитний (в)несок (с)вятковий, (к)иївський (у)ніверсальний (б)анк, (м)едичний (ц)ентр (с)вятої (п)араскеви, (м)агазин (с)віт (п)окриттів, (б)анк (п)івденний, (с)пектакль (с)оломія, автобан (к)иїв (о)деса, (с)пілка (з)а дружбу міст-героїв, (ш)кільний (м)узей (п)ам’ять.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити