Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфографічна (ортографічна) норма

§22. Правопис слів іншомовного походження

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Повторення вивченого

У словниковому складі сучасної української літератур­ної мови є значна частина слів, засвоєних з інших мов, і ними досить активно послуговуємося у процесі спілку­вання.

Запозичені з інших мов слова в українській літературній мові підпорядковані її граматичній і фонетичній системам, а ортографічні норми визначають їхні правописні особливості.

Таблиця № 58

Примітка. Нині «правило дев’ятки» поширено на власні іншомовні назви, що робить послідовним правопис запозичень. Тож пишемо и у словах: Аристотель, Аристофан, Еврипід, Фердинанд, Ричард, Фридрих.

Таблиця № 59

Таблиця № 60

Таблиця № 61

Таблиця № 62

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

167 І. Прочитайте, доберіть підзаголовок, замість крапок запишіть власні підібрані слова.

Іншомовні слова в кожній мові підпорядковують її граматичній і фонетич­ній системам. Ступінь освоєння іншомовних слів українською мовою різний, що значною мірою пояснюємо і часом засвоєння слова, і його поширеністю, і актив­ністю в мовленні. Засвоєні в найдавніші часи іншомовні слова так «освоїлися» в українській мові, що нині ми їх не сприймаємо як запозичені (наприклад, майдан, крейда,…). Інші зберігають виразні ознаки рідної мови (бюро, таксі, …).

У системі правописних правил є такі, які визначають написання тільки слів іншомовного походження. Серед них написання …

II. 1. Усно продовжіть розповідь про правопис слів іншомовного похо­дження (скористайтесь теоретичним блоком).

2. Наведіть приклади таких слів іншомовного походження, які можна замінити власне українськими. Скористайтесь матеріалом на с. 239—243.

168. Вставте, де потрібно, пропущені літери, апостроф, поясніть їх на­писання.

Ін…єкц…я, інкас…ац…я, ас…амблея, конфет…і, іп…одром, бал…он, гол…ландець, міл…йон, міл…ярд, ком…с…р…ат, ком…нтатор, тер…аса, кор…ектний, кол…ег…я, тон…а, прогрес…, ком…с…я, трас…а, п…юпітр, комп…ютєр, Женев…єва, к…ювет, М…юл…ер, рас…зм, парф…мер…я, параш…т, бурм…стр, броні…ра, аб…тур…єнт, коштор…с, Лес…інг, Га…ті, Аф…ни, к…пар…с, інтел…ектуальний, компрес…ор, логар…тм, ак…лімат…зац…я, ан…омал…я, ан…отац…я, аф…ект, Алж…р, ап…лод…сменти, Афр…ка, Ваш…нгтон, пац…єнт, федерат…вний, ап…аратура, Ч…каго, кор…еспондент, кал…іграф…я, ас…оц…ац…я, віл…а.

Диктант- завдання

169. Доберіть до кожного слова чи словосполу­чення іншомовне слово-відповідник та поясніть його правопис.

Життєпис; художній стиль кінця XVI — середини XVIII ст., що харак­теризується декоративною пишністю; повідомлення; наука красномовства; перша вистава п’єси; столиця Франції; оцінка успішності; ввіз (товарів); суперечка; театр, у виставах якого поєднують різні жанри мистецтва; каз­кова країна золота та коштовного каміння, яку розшукували в Америці перші іспанські завойовники; завіса з важкої тканини на дверях чи вікнах; рішення; керівник підприємства; зображення, що пояснює, доповнює дру­кований текст; вага товару з упакованням та без нього.

170. Самостійно доберіть слова іншомовного походження для словникового диктанту з усіма ортограмами, продиктуйте його в класі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити