Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Вступ

Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Шипи норм

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Повторення вивченого

Українська мова — єдина національна мова україн­ського народу.

На ґрунті української національної мови формується і розвивається українська літературна мова.

Літературна мова — це унормована, регламентована, відшліфована фор­ма української національної мови, її складова частина. Завдяки унормованості українська літературна мова однакова на всій території її поширення, для всіх, хто нею послуговується.

Найістотнішою ознакою літературної мови є її унормованість, тобто на­явність усталених мовних норм.

Літературна мовна норма — усталені, загальноприйнятні правила, взір­ці вживання мовних засобів у писемній та усній формі спілкування.

В українській літературній мові унормованою є кожна складова мовної системи: вимова, правопис, словниковий склад, граматика, стилістика тощо.

Вислідом визнання літературних норм є їх кодифікація у словниках і граматиках, що фіксують усталені мовні явища.

Таблиця № 4

1 У словах, запозичених з грецької мови, літеру тета 0 (th) треба передавати через т замість ф: порівн. ортодокс, ортопедія — орфографія, орфоепія.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

14. 1. Розгляньте таблицю «Типи норм» на с. 18. Запишіть назви норм літературної мови і доберіть приклади до них, які ілюстрували б їх вияв. 2. Аргументуйте, чому треба дотримуватися названих правил спілку­вання.

15. 1. Прочитайте вголос текст, доберіть до нього заголовок. Випишіть із нього ключові слова і фрази.

Пізнання й опанування будь-якої мови розпочинаємо з най­нижчого і фундаментального рівня мовної будівлі — звукового. Правильна вимова і наголошування слів — не тільки елементи культури мовлення. У звуках мовлення як найменших первнях відображення світу згорнено всю історію виникнення нашої мови та її сьогодення. Звукова матерія як стрижень її структури резо­нує й відлунює тим, що в неї закладає природа: який голос, такий і відголос. Є, на думку К. Фослера, неминуча відповідність між уявленням народу про світ, його фантазію і тим, як він вимовляє звуки. М’якість і краса нашої вимови суголосна з красою та по­части м’якістю української душі.

Попри неминучі зміни, фонетика — найсталіший і найконсервативніший складник мовної системи. Це та звукова нитка, що сягає найдавнішої історії та нанизує на себе всю мовну систему, творячи з неї непо­вторність. Це та основа, яка вможливлює відбудувати етимологію (походження) слова. У членороздільному звукові проявляє себе його мислетвірна сутність, а в нечленороздільному — почуттєва (І. Фаріон).

2. З’ясуйте за тлумачним словником значення виокремлених слів, запишіть їх у свій словничок «Незрозумілі слова» або «Відроджувані сино­німи».

3. Визначте, яких іще норм дотримано в тексті, скориставшись табли­цею нас. 18.

16. Поміркуйте! Прочитайте вислови відомих учених, прокоментуйте їх.

1. За звуком криється множина сенсів, відомих тільки конкретній . Отож, звукова генеза слова вкрай національна, власне така, що сягає зих тайників (І. Фаріон).

2. У звуках втілено об’єднану енергію народу (В. Гумбольдт).

17.1 . Позначте наголос в однозвучних словах, визначте його функцію. Для з’ясування значення слів скористайтеся тлумачним словником.

Виступав Богдан Петро і Михайленко Богдан; зайшли Максименко Іван Максимович і Максимович Галина Іванівна; випрасувана білизна, білизна снігу; правило правопису, швець тримає правило; людська шана, людське ставлення; прошу поради, прошу, заспокойтеся; засіяли поле, засіяли зорі; не зроблю помилки, неприємні помилки; не вивчила байки, цікаві байки; щодня приміряти, приміряти обнову зараз; раптово розсипалися черешні, по небу розсипалися зорі.

18. Прочитайте подані афористичні думки про мовні норми. Поставте потрібний наголос у вирізнених словах.

1. Випадок з мовлення вже випав,

А випадок таки зостався.

Хлопчак очима покліпав,

Збагнув, в чім річ,

і розсміявся.

Якщо почути таке випало,

Запам’ятайте про

всяк випадок (В. Маснюк)

2. Усе минає. Ось і я

постарів

(Чи таки, можливо,

постарів?)

Мабуть (чи мабуть)

з горесеріалів.

Аж очманів (чи, може,

очамрів?) (В. Іванців)

3. Якщо глузд у вас

здоровий,

Якщо в школі вчитесь ви,

Не кажімо більше новий,

Бо насправді слід

«новий» (В. Маснюк)

4. Не треба говорити так, як усі, «щоб не виділятися», треба звикнути до правильного наголосу і скрізь, з усіма говорити правильно. Тоді й «усі» поступово звикнуть і до квартал, і до феномен, і до експерт (А. Коваль).

19. 1. Доберіть і запишіть іменники чоловічого та жіночого роду з пре­фіксами ви-, від-, за-, над-, пере-, під-, при-, про-, роз-, утворені безафік­сним чи суфіксальним способом, поставте в них наголос (за зразком):

Випадок, витрати, вислуга…

2. Як наголошуємо такі слова?

3. Доберіть і запишіть непохідні прикметники, поставте в них наголос (за зразком):

Новий, старий…

4. Як наголошуємо такі прикметники?

5. Доберіть і запишіть іншомовні слова, поставте в них наголос (за зраз­ком):

Феномен, компроміс, маркетинг…

Запам’ятайте! Слова іншомовного походження зберігають місце наго­лосу власної мови.

Типовий наголос у групах спільної словотвірної моделі:

Аристокра́тія

Кіломе́тр

Баро́метр

Демокра́тія

Сантиме́тр

Спідо́метр

Бюрокра́тія

Міліме́тр

Мано́метр

Діало́г

Фармаці́я

Куліна́рія

Некроло́г

Моноло́г

Поліграфі́я але

Ортопе́дія

20. Уставляючи пропущені літери чи інші графічні знаки, запишіть слова групами за спільною ортограмою. Сформулюйте правило вжи­вання її в кожній групі слів, наведіть по два самостійно дібрані приклади з такою ж ортограмою.

Дев…т…сот, медал…йон, пр…р…тет, л…мон, інтерв…ю, барок…о, діаспора, бе…корисливий, воз…єднан…я, ро…хитувати, п…ят…сот, пр…хороший, пр…вітний, буквен…ий, цін…ість, солов…ін…ий, Поволж…я, Натал…ці, нен…ці.

Самооцінювання знань

21.1. Запишіть текст під диктування.

Симфонія барв

Як гарно на квітчастому лузі навесні! Зачаровано вбираєш зором багатобарв’я кольорів: і ніжну духмяну зелень трав, і переливне буяння квіту, і казкові бризки сонця. У серці зринає спів красі рідної природи і… сум. Як зберегти оцю красу, нерідко отак ненароком і бездумно по­нищену?! Бо людині необхідний зв’язок із богинею-природою. Подивіться на чари буйноквіття, почуйте волання трави і дерев і все зробіть, щоб нащадкам усміхалася і ростила вічну духовність наша найпрекрасніша на світі земля. Щоб квітувала вона могуттям кольорів, долучала до нашої неперевершено!' пісні та до рідного мелодій­ного слова пахощі рути-м’яти і високість неба, щедрість праці та ніжність серця.

Споконвіку у дивовижних барвах стоїть світ, вражаючи взаємопереходами відтінків і віддзеркалюючи у собі плин часу. Ось сад наструнився і вибухнув у небо весняною силою і яблуневоквітною музикою. А восени він, замінивши яблунево- квіття на жовтобокі та смагляво-червоні яблука, п’янить пахощами плоду і незбагненнобарвною задумою дорослості.

…Пливе життя — в кольорах і в їхніх вічних змінах, у юнацькій бадьорості зе­леного листу клена і його червоному зойку напередодні падолисту. Вічна симфонія барв і невтомне пізнання людиною загадки світу.

За І. Вихованцем

2. Звірте написане з надрукованим. Які норми літературної мови ви по­рушили і чому?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити