Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Шановні десятикласники!

Вступ

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література. Основні типи словників

Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Шипи норм

Лексична норма

§1. Омоніми

§2. Пароніми

§3. Синоніми

§4. Антоніми

§5. Фразеологія

Орфоепічна (ортоепічна) норма

§6. Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності

Наголос. Основні правила наголошування слів

§7. Слово- і форморозрізнювальний наголос

Орфографічна (ортографічна) норма

§8. Орфограма (ортограма). Орфографічна (ортографічна) помилка, принципи української орфографії

§9. Ненаголошені е, и в корені слова

§10. Позначення м'якості приголосних звуків на письмі

§11. Апостроф

§12. Чергування голосних звуків

§13. Чергування приголосних звуків

§14. Зміни приголосних за словотворення

§15. Спрощення в групах приголосних

§16. Подвоєння та подовження звуків

§17. Правопис префіксів

§18. Правопис суфіксів

§19. Уживання великої літери

§20. Написання складних слів

§21. Правопис службових частин мови

§22. Правопис слів іншомовного походження

§23. Прізвища і географічні назви іншомовного походження

§24. Складні географічні назви

§25. Правила перенесення слів із рядка в рядок

Морфологічна норма

§26. Іменник

§27. Рід іменників

§28. Категорія числа іменників

§29. Складні випадки відмінювання іменників

Практична риторика

§30. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна

§31. Мовленнєва ситуація

§32. Слухання

§33. Моделювання аудиторії

§34. Контакт з аудиторією

§35. Текст як одиниця спілкування

§36. Види читання і записування тексту

§37. План

§38. Тези

§39. Тематичні виписки

§40. Конспект

§41. Суперечка як вид комунікції

§42. Дискусія

§43. Полеміка

§44. Диспут

§45. Дебати

§46. Мистецтво аргументації

ДОДАТКИ

Словник синонімів української мови

Словничок відроджуваних синонімів

Складні випадки наголошення

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити