Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

§18. ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ

126. Чи може інтонація фрази змінити її зміст?

Інтонація (від лат. intono — голосно вимовляю) — рух, зміна, динаміка тону, що супроводжує висловлювання, ритміко-мелодійний малюнок мовлення.

Інтонація складається з мелодики, інтенсивності, пауз, темпу і тембру мовлення.

Мелодика мовлення (від гр. melodikos — мелодійний, пісенний) — зміна частоти основного тону, його діапазонів, інтервалів, підвищень і понижень, напрямку його руху (вгору, вниз, рівно тощо).

Інтенсивність (від лат. intensio — напруження) — підвищення і посилення голосу на слові, яке хочуть виділити (логічний наголос).

Пауза (від лат. pausa — припинення) — перерва у звучанні, зупинка в потоці мовлення. Паузи впливають на ритміку мовлення, сприяють виділенню певного змісту. Порівняймо: Мій брат, студент, у Львові і Мій брат — студент у Львові. У першому реченні акцентується на тому, що брат на момент розмови перебуває у Львові, а в другому, що він є львівським студентом.

Темп мовлення (від лат. tempus — час) — швидкість мовлення, вимірювана кількістю виголошуваних за секунду складів. Темп мовлення передає ставлення мовця до висловлюваного: вагоме вимовляється повільніше, неважливе — швидше.

Тембр мовлення — емоційне забарвлення (схвильоване, веселе, сумне, грайливе тощо).

Усі елементи інтонації взаємопов’язані і становлять єдність.

Ваш коментар

127. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте речення. Зробіть висновок, як змінюється інтонація в різних за метою висловлювання реченнях (розповідних, питальних, спонукальних). На які слова падає логічний наголос?

1. Виходжу в сад, він чорний і худий, йому вже ані яблучко не сниться. 2. Ти куди ж розігналась? Чи бува не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти відпливеш одна. 3. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі! (З тв. Л. Костенко).

128. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність».

Прочитайте текст, правильно інтонуючи речення. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть слова, на які падає логічний наголос. Визначте тип мовлення тексту.

Чи замислювалися ви над тим, чому землю наз..вають матір’ю? Звичайно, за її чудову ж..ттєдайну силу. З..мля — це не тільки родючий ґрунт. Це — наш дім. Б..режімо й шануймо його!

Яке місце на нашій планеті здається вам найкращим? Зв..чайно, можна уявити собі старезні ліси, джунглі, в..личезне безмежжя океану або ж урочисте сяйво високих гір. На щастя, багата наша планета на красу. Але чому ж так схв..льовано б’ється серце при згадці про старе дер..во чи скромні квіти, що ростуть біля батьківського порога? Мабуть, тому, що душа наша пр..ростає до рідної з..млі, до кожного її куточка. Так буває завжди: любов до в..ликого й безмежного поч..нається з малого й конкретного (За Г. Тарасенко).

Зауважте!

За допомогою інтонації мовець може передати настрій, виділити важливе в повідомленні, привернути увагу слухача (слухачів) до певної думки, дати зрозуміти, що висловлювання закінчене або буде продовжене. Інтонаційний малюнок, як і вимова окремих звуків у мовленнєвому потоці, має свої усталені загальноприйняті норми, порушення яких призводить до неадекватного сприйняття висловлювання. За допомогою інтонації, неадекватної до змісту, створюється підтекст.

Слід пам’ятати, що дуже швидке мовлення утруднює сприйняття, а надто повільна, тягуча мова послаблює увагу слухача. Безпричинне надто голосне мовлення дратує слухача, а непомірно тиха мова змушує над силу напружуватися, щоб зрозуміти сказане. Порушення загальноприйнятої норми втомлює слухача і, отже, справляє на нього негативне враження.

129. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте речення. Скажіть, чи в прямому значенні вжиті виділені слова. Як такий прийом називається в літературознавстві?

Така була хороша Домаха, що й розказати не можна. Зростом собі невеличка: хоч у яку хату ввійде, то головою стелі достане, а личком біленька, як чумацька сорочка (Г. Квітка-Основ’яненко).

Іронія (від гр. eironeia — лукавство, глузування, удавання) — різновид комічного, у якому з метою прихованого глузування вживається слово з позитивним значенням.

Іронія зазвичай супроводжується відповідною інтонацією (удавано серйозною, шанобливою, співчутливою тощо), яка на письмі може відтворюватися за допомогою лапок (поради «доброзичливців»); певну роль тут може відігравати порядок слів — на початок висловлювання виноситься переосмислене поняття: Гарно ти зробив, нічого сказати! Дуже ти мені потрібен.

130. Запишіть речення в такій послідовності:

розповідні;

спонукальні,

питальні;

Підкресліть слова, на які падає логічний наголос.

1. Стань спершу сам чистішим душею, а потім намагайся, щоб інші були чистішими. 2. Архітектура — теж літопис світу. Вона говорить тоді, коли мовчать уже і пісні, й перекази. 3. Кожне слово неосяжне. 4. Якого горя не забирає час? Яка пристрасть уціліє в нерівній боротьбі з ним? 5. Чи є більша насолода, ніж насолода творити? 6. Слухай мудреця, а висновки роби сам (3 те. М. Гоголя).

Із байок Леоніда Глібова випишіть 3 приклади іронії.

Ваш конспект

Досконале мовлення має бути інтонаційно виразним. Доречна, вдало вибрана інтонація багато в чому забезпечує ясність, точність, естетичну довершеність мовлення. За допомогою інтонації, неадекватної до змісту, створюється підтекст або й зовсім змінюється зміст висловлювання.

У висловлюванні інтонація відіграє надзвичайно важливу роль перш за все тому, що завдяки їй диференціюються речення за метою висловлювання.

Контрольні запитання і завдання

1. Який розділ науки про мову називається орфоепією?

2. Яку роль відіграють орфоепічні норми в мовленні?

3. У чому особливість вимови голосних звуків?

4. Коли вимовляються нескладові звуки [у] та [ї]?

5. Як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими, а як — глухі приголосні перед дзвінкими?

6. Коли вимовляються звуки [дж], [дз], а коли окремі — [д] і [ж], [д] і [з]?

7. Як вимовляються -ться і -шся у дієслівних формах?

8. Запишіть подані слова відповідно до норм літературної вимови.

Турбуєшся, підводяться, поліський, підживити, піджачок, шістнадцятий, розрісся, у вуличці, у хустці, насіння, розжитися, айсберг, розчистиш, вітчизняний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити