Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

Правопис — це одяг писемної форми вироблюваної віками мови. У всі часи він має бути зручним і ошатним.

Віталій Русанівський

§19 УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. АЛФАВІТ

Чи існує повна відповідність між буквами і звуками?

Графіка (від гр. grapho — пишу, малюю) — розділ науки про мову, в якому вивчається сукупність умовних знаків для передачі на письмі усного мовлення.

Сукупність розташованих у певній, загальноприйнятій послідовності букв називається алфавітом. Це слово походить від назви двох перших букв грецького алфавіту — альфа і віта. Алфавіт називають ще азбукою (від назви двох перших старослов’янських букв — азь і букы) або абеткою (від назви двох перших українських букв — а і бе).

До графічних знаків належать букви алфавіту, апостроф, знак наголосу, дефіс (риска), крапка, знак питання, знак оклику, кома, тире, двокрапка, лапки, дужки, три крапки.

Ваш коментар

131. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте текст мовчки, доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку висловлювання.

Як виникло письмо? Першим натяком на нього були умовні позначки, сигнали мисливців. Щоб повідомити про напрям свого пересування, вони клали відповідним чином гілки дерев або в потрібному напрямі поламані стріли. Для передачі повідомлень, відзначення подій люди робили вузли, зарубки на деревах тощо.

Другим кроком у розвитку письма було малюнкове письмо, або піктографія. У цьому письмі малюнків не було, а те, що треба було передати, зображували за допомогою малюнків.

Таке письмо було зручне, і люди прагнули його вдосконалити. Дедалі частіше вживалися значки для умовного позначення понять. Так розвинулось інше письмо — ідеографічне. У ньому кожен значок служить для вираження того чи іншого поняття. Конкретні предмети позначалися значками, які були схематичними відображеннями цих предметів, абстрактні поняття передавалися умовними значками.

З часом потреба писати швидко та передавати складні за змістом і великі за обсягом тексти призвели до того, що значки дедалі більше втрачали подібність до зображуваних предметів, перетворюючись на умовні значки — ієрогліфи.

Ідеографічне письмо, як і письмо малюнками, було незручним, бо для позначення багатьох предметів, явищ, понять користувалися багатьма значками. Згодом певним значком почали позначати не все слово, а тільки склад або початковий звук. Так виникло складове письмо. Із нього розвинулося звукове письмо, яким користуємося і ми. Тут кожна буква позначає вже не слова або склади, а, як правило, звук. Сукупність знаків (букв), розміщених у певному порядку, називається алфавітом (азбукою, абеткою). Ці назви виникли із складання назв перших двох букв алфавіту. З грецьких «альфа» і «віта» виникла назва алфавіт, а із назв букв старослов’янського кириличного алфавіту: аз (сучасне а) і буки (сучасне б) — азбука.

Вважають, що першим виник фінікійсько-ханаанський алфавіт, від якого беруть початок багато інших алфавітів, зокрема і грецький. Від грецького алфавіту походять слов’янські (у тому числі й український) та ряд інших алфавітів.

У зображеннях багатьох букв можна і тепер помітити сліди того, що вони колись позначали цілі слова. Буква о є схематичним зображенням ока; буква а є дещо видозміненим схематичним зображенням голови з рогами — голови бика О. У грецькій азбуці буква а називається альфа. Це слово походить від староєврейського слова «алеф» (халеф), що означає «бик».

Сучасні український, російський і білоруський алфавіти виникли із староболгарської кирилиці, укладеної переважно на основі грецького письма болгарським просвітителем Кирилом в XI ст. Появу кирилиці у нас, на Русі, пов’язують із визнанням християнства державною релігією. На думку вчених, письмо на Русі було ще раніше, проте яким воно було — невідомо, оскільки писемні пам’ятки з далеких часів не збереглися (За І. Дацюком).

Розіграйте діалог за текстом: один (одна) із вас підготує запитання, другий (друга) відповідатиме на них.

132. Пригадайте український алфавіт. Дайте відповіді на запитання.

1. Скільки букв в українському алфавіті?

2. Яка п’ята літера в алфавіті?

3. Які букви позначають два звуки?

4. Яка буква не позначає звука?

Зауважте!

Послідовність розташування букв в алфавіті є умовною, але її треба дуже добре знати, оскільки в словниках, довідниках, картотеках, списках слова розташовуються за алфавітом.

133. Хто швидше? Запишіть подані слова за алфавітом.

Бумеранг, акваріум, ґніт, втома, ерозія, імміграція, мрія, говірка, дорога, рояль, зозуля, лава, тріумф, кров, неєднання, обв’язка, уособлення, соковитість, пісня, філософія, яма, хронологія, чавун.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних слів складеться початок вислову Миколи Сома: «…, букви ж поганої— ні! — не бува».

Зауважте!

Розташовуючи слова за алфавітом, враховують не тільки перші, а й усі наступні букви. Наприклад, необхідно записати за алфавітом прізвища Іванов, Іваненко, Іваничук. У всіх цих словах збігається частина Іван-. Шостою буквою у першому прізвищі є буква о, у другому — е, у третьому — и. Отже, за алфавітом ці прізвища слід розташувати так: Іваненко, Іванчук, Іванов.

134. Виправте помилки в розташуванні прізвищ за алфавітом і запишіть.

Гончар, Гончаров, Гончаренко, Гончарук, Осадченко, Осадчук, Осадчий, Осадчева, Гнатенко, Гнатюк, Гнатів, Гнатовський, Ігнатчук.

135. Спишіть поезію Бориса Олійника, вставляючи пропущені букви. Визначте кількість букв і звуків у виділених словах.

О слів жорстока і солодка влада!

Не оп..чись на їхньому вогні…

Такі ж близькі звучан..ям: «рада»

й «зрада»!

Які ж провал..я поміж них страшні!

Закони літер — не разок намиста:

Одну х..тнеш — і поміня..ш суть.

І спробуй-но тоді межу збагнуть,

Приміром, між «обчислить»

і «обчистить».

Ти — весь у слові, як у спов..ткові,

З колиски до калини при горбі…

І вже коли ти пох..тнувсь у слові,

Вважай, що пох..тнувся у собі.

136. Хто швидше? Запишіть подані слова за алфавітом.

Архітектор, пружина, валіза, сивина, Ілько, батарея, грюкання, квітник, блок, доба, дятел, кут, музика, млин, дриль, кава, кучер, ненька, стовп, роса, трюмо.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв слів прочитаєте закінчення вислову Володимира Сосюри: «Безсмертний, …».

137. «Уява охоплює весь світ». Складіть невеликий твір (жартівливе оповідання або віршик) про неслухняні букви, який можна було б використати для вивчення графіки в початковій школі або п’ятому класі.

Ваш конспект

Письмо української мови є звуковим, або фонематичним, у ньому мовні звуки (фонеми) позначаються спеціальними значками. Кожна буква українського алфавіту здебільшого передає один звук. Однак є випадки, коли повної відповідності між буквами і звуками немає.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити