Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

§24 СКЛАДОПОДІЛ І ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК. СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА

З якою метою використовують складноскорочені слова та графічні скорочення слів?

Слова з одного рядка в інший переносяться за складами: по-вість, роз- пи-та-ють, кни-го-дру-ку-ва-ння.

Одна літера не залишається в попередньому рядку і не переноситься в наступний: уто-пія, ака-де-мія. Тому такі слова, як, наприклад, олія, мрія, ідея, орел, перенести не можна.

Не можна розривати буквосполучення дж і дз, які позначають один звук, і буквосполучень йо, ьо: хо-джу, ґу-дзик; по-дзьо-ба-ний, тре-тьо-го, га-йок.

Апостроф і м’який знак не відокремлюють від попередньої букви: роз’їзд, бур’-ян, силь-ний, низь-ко.

й не відривається від букви, що позначає голосний: край-ній, бій-ка.

При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступінчастий (а не багатос-тупінчастий), восьми-гранний (а не восьмигранний).

Не розривають абревіатури, що складаються з ініціалів та з ініціалів і цифр: АЕС, ЛАЗ, МАУ, ТУ-154.

Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші скорочення: Т. Г. Шев-чен-ко (а не Т. Г.-Шевченко, можна — Тарас-Григорович Шевченко), проф. Яцен-ко (а не проф.-Яценко).

Не можна розривати скорочені назви мір від цифр, граматичні закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс: 1991 р. (а не 1991-р.), 25 см (а не 25-см), і т. д. (а не і т.-д.).

Не переносять розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, а також не залишають у попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

Ваш коментар

157. Розв’яжіть мовну задачу.

Учні ділили слова для переносу. Оксана подані слова поділила так: во-джу, під-жив-ля-ти, во-гне-трив-кий, на-дзви-чай-ний, ґринд-жо-ли, від-зна-чи-ти. Ігор поділив так: во-джу, пі-джив-ля-ти, вог-нет-рив-кий, над-зви-чай-ний, ґринд-жо-ли, від-зна-чи-ти. Ліда записала так: во-джу, під-жив-ля-ти, во-гне-трив-кий, над-зви-чай-ний, ґрин-джо-ли, від-зна-чи-ти. Хто з учнів правильно поділив слова? Яких помилок припустилися інші?

158. «Єдиний шлях, ш,о веде до знання, — це діяльність». Поділіть слова для переносу.

Близькосхідний, В. А. Симоненко, прислів’я, ясен, арія, приїжджаю, віджити, відзвітувати, під’яремний, розходження, 500 га, тов-во, осіннього, завойований, ЗНО, 100 грамів, Ліна Костенко, 10 -й клас, 10-му учню, І. Франко.

159. Розв’яжіть мовну задачу.

Як пояснити учневі (учениці) 5 класу, що слово народження треба переносити так: наро-дження?

160. Хто швидше? Запишіть слова у три колонки:

• ті, яких не можна переносити (оцет)] ті, при переносі яких можна залишити дві перші букви (бу-ряк); ті, при переносі яких можна залишити три перші букви (під-тримати).

Осел, армія, відступ, знаю, піджак, літо, обмию, іди, обід, дзвін, право, запас, раджусь, збуджене, оаза, урок, об’єм, саджанці, око, вздовж, підзвіт, витвір, ясно, клен, вітаю, ода.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв записаних слів складеться вислів Максима Рильського.

Творення і вживання склад носко ронених слів (абревіатур) пояснюється прагненням уникнути повторення кількаслівних назв.

Абревіатури за способом творення і будовою поділяються на два види: поскладові (спецпідрозділ, Укртелеком) та ініціальні (МОНУ — Міністерство освіти і науки України).

Поскладові абревіатури можуть записуватися такими способами:

1) із великої букви, якщо ці слова вживаються на позначення одиничних понять: Укрінформ, Мін’юст;

2) із малої букви, якщо такі слова є родовими назвами: міськвиконком, облрада, педуніверситет.

Ініціальні скорочення записуються так: КНУім. Т. Шевченка — Київський національний університет імені Т. Шевченка, ДДПУ ім. І. Франка — Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка.

Якщо ініціальна абревіатура складається з кількох частин і становить єдине поняття, її записують таким способом: НТУ «KПl» — Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

Якщо при утворенні ініціальної абревіатури використовувалися частини складів окремих компонентів складеної назви, її запис буде мати такий вигляд: НФаУ — Національний фармацевтичний університет, СумДУ — Сумський державний університет.

Ваш коментар

161. «Вчити себе самого — благородна справа». Спишіть речення, передаючи виділені назви складноскороченими словами (за потреби скористайтеся довідкою).

1. Відомий український артист MONATIK став Другом Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй в Україні. 2. Державна адміністрація Миколаївської області використовує можливості Інтернету для ознайомлення користувачів мережі з нашим регіоном, висвітлення своєї діяльності та встановлення ділових стосунків. 3. Одинадцятитомний «Словник української мови», що його було видано у 1970—1980 роках, став першим в історії тлумачним словником української мови. 4. Протягом чотирьохсот років свого існування Національний університет «Києво-Могилянська академія» знав часи розквіту і забуття, небувалих інтелектуальних злетів і гірких поразок. 5. Біля відчинених дверей військового комісаріату стояв гурт хлопців, а всередині хтось голосно викликав прізвища (З журналу).

Довідка: СУМ, НУ «КМА», військкомат, держадміністрація, ООН.

162. «Вчити себе самого — благородна справа». Розгляньте найпоширеніші графічні скорочення. Складіть і запишіть речення із загальноприйнятими скороченнями таких слів: професор, острів, область, станція, до нашої ери.

163. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Виділені слова поділіть рисками для переносу із рядка в рядок.

1. Людські пісні найглибша мука найвища радість на землі (М. Рильський). 2. Найбільша слава для кожного краю для нації це творити загальнолюдське (І. Огієнко). 3. Дорога це теж завжди таїна: у її незвідності й нерозгаданості є щось спільне з людською судьбою (О. Гончар). 4. Народження нового дня як символ перемоги життя над смертю як символ вічності буття (Г. Чубач). 5. Поезія це діло совісне. Не грайся нею безпричинно (Л. Костенко).

У мережі Інтернет знайдіть, що означають подані складноскорочені слова. Із трьома абревіатурами складіть і запишіть речення.

ЛНУ ім. І. Франка, ПДВ, Чернігівська ОДА, НДІ, НСПУ, ЛАЗ, ТОВ, Ан-178.

Ваш конспект

В офіційних документах та довідковій літературі застосовуються різні типи скорочень — абревіатури та графічні скорочення.

Важливою причиною вживання значної кількості скорочень у мові ділових паперів є прагнення до зменшення обсягу документа, прагнення уникати повторення кількаслівних назв (наприклад, назва організації наводиться один раз в адресі, штампі).

В усному мовленні вимова абревіатур вважається загальноприйнятою, а слова, передані графічним скороченням, вимовляються повністю.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЯ. АНОТАЦІЯ

Які види читання вам відомі?

2. У чому полягають особливості ознайомлювального читання?

164. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Прочитайте текст. Зробіть висновки про призначення вихідних даних та анотації.

Працюючи в бібліотеці, ви звертаєтесь до каталогів, щоб дібрати необхідний список літератури. Бібліографія — це перелік книжок, журналів, статей із вказівкою вихідних даних; покажчик літератури.

Робота з книжкою розпочинається з попереднього знайомства з нею — з її довідковим апаратом (вихідними даними та анотацією).

Вихідні дані вміщують на титульній сторінці та на її звороті, а також на останній сторінці книжки. У вихідних даних зазначають ім’я та прізвище автора (авторів), прізвища редакторів, обсяг книжки, наклад. Указують також адреси видавництва і друкарні, де готувалася до видання і друкувалася книжка.

Анотація — один із найважливіших елементів довідкового апарату книжки. Це короткий огляд змісту книжки або статті з критичною оцінкою її. Обов’язковими елементами анотації є опис бібліографічних ознак книжки (автор, назва), короткий переказ матеріалу. Крім того, до анотації можуть входити стислі відомості про автора, про історію написання твору, витяги з рецензій або читацьких відгуків.

Анотації подаються на звороті титульної сторінки книжки, на бібліографічних картках, у видавничих проспектах. У газетах і журналах анотації є формою рецензування та популяризації твору (З довідника).

165. Ознайомтеся з вихідними даними й анотаціями до книжок. Визначте тему, на яку написана кожна з них. Чи можна визначити тему твору та зробити висновки щодо його змісту тільки на основі вихідних даних? Яка роль анотації? Зверніть увагу на оформлення вихідних даних (послідовність запису, розділові знаки).

1. Клименко Н., Мельник-Крисаченко П. Українська легко! — К.: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 288 с.

Ця книжка для дітей, підлітків, дорослих та людей різного віку, бо кожен зможе виділити для себе якусь корисну інформацію, що подається. А цікавого тут дуже багато. Почнемо із зображень. Безліч ілюстрацій зі стислими правилами, цікаві вправи й корисні статті.

Лепетун — головний герой книги. Він разом із вами вивчає українську мову: пригадує основні правила правопису, дізнається про нові фразеологізми й синоніми, вчиться правильно наголошувати слова й намагається позбутися русизмів.

Якщо книга швидко закінчилась, а так воно й буде, бо відірватися від неї просто неможливо, дізнатися ще більше про пригоди Лепетуна можна з інтернет-ресурсу «Мова — ДНК нації» (книга була створена разом із ним).

Цю книжку створено з мрією про те, що колись в Україні буде модно знати кілька мов, а говорити українською!

2. Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови: навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. — 288 с.

Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок учнів. Текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова.

Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.

3. Чемерис В. Л. Її звали янголом смерті: Іст. повісті. — К. : Український письменник, 1999. — 239 с. — (Серія «Сучасна українська література»).

Книжка Валентина Чемериса складається з гостросюжетних історичних повістей, написаних письменником останнім часом.

Події відбуваються в різний період на просторах Скіфії, Київської Русі, козацької України.

За поданими зразками складіть і запишіть бібліографічний опис книжок, які ви нещодавно прочитали.

166. Уявіть ситуацію: до вас звернувся однокласник (однокласниця) із проханням порекомендувати йому (їй) книжки історичної тематики. Складіть для нього (неї) алфавітний список таких книжок із власної чи шкільної бібліотеки. Дотримуйтеся точного оформлення вихідних даних.

167. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Напишіть анотації до 2-3 книжок, які ви прочитали протягом року. Зробіть необхідні висновки, висловте своє ставлення до прочитаного.

168. Продовжуємо проект «Культура мовлення мас-медіа». Об’єднайтеся у групи для дослідження того, чи дотримуються орфографічних норм друковані засоби масової інформації: перегляньте дві газети — культурологічного та громадсько-політичного спрямування, зафіксуйте відхилення від орфографічних норм, класифікуйте їх. Аналогічні спостереження й узагальнення зробіть за двома журналами культурологічного та громадсько-політичного змісту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити