Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

§25 ПРАВОПИС ІНШОМОВНИХ СЛІВ

За якими принципами пишуться слова іншомовного походження?

В основах загальних назв іншомовного походження після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (правило «дев’ятки») перед наступним приголосним, крім й, пишеться буква и. дизайн, артист, ритм.

Крім того, букву и після букв, що не входять до «дев’ятки», пишемо:

а) у словах, давно засвоєних українською мовою: графин, вимпел, єхидна, спирт, химера та ін.;

б) у словах, запозичених зі східних мов: кизил, гиря, кисет, кинджал, кишмиш, киргиз, кипарис;

в) у словах церковного вжитку: диякон, єпископ, християнство, митрополит та ін.

В інших випадках у загальних назвах (після «дев’ятки» перед голосними та й, на початку слів, у кінці незмінюваних слів та після букв, що не входять до «дев’ятки») пишеться буква і: пріоритет, хімія, журі, вітамін.

В основах іншомовних власних географічних назв після семи букв д, т, ц, ч, ш, ж, р перед наступним приголосним (крім й) та в суфіксах -ик (а), -ид (а) пишемо и. Скандинавія, скандинавський, Кордильєри, Тибет, Ватикан, Лейпциг, Чикаго, Вашингтон, Крит, Жигулі, Мадрид, Колхида, Антарктида.

Крім того, як виняток, букву и пишемо в таких географічних назвах: Єгипет, Єрусалим, Вифлеэм, Вавилон, Сирія, Сицилія, Бразилія, Пакистан, Китай, Киргизія, Узбекистан.

В інших випадках пишемо букву і: Сімферополь, сімферопольський, Гельсінкі, Сідней, Занзібар, Гімалаї, Хібіни, Діоміда, Греція, Сочі.

В основах іншомовних власних особових назв після чотирьох букв ч, ш, ж, ц перед наступним приголосним (крім й) пишемо и: Чингізхан, Шиллер, Жигмонді, Цицерон.

В інших випадках пишемо букву і: Дідро, Фрідріх, Зільберт, Гельвецій, Леонардо да Вінчі.

Орфограма. Букви и, і в словах іншомовного походження.

Ваш коментар

Хто швидше? Запишіть подані слова у дві колонки:

зі вставленою буквою и;

із вставленою буквою і.

Автор..тет, компром..с, аз..атський, амер..канський, фінанс..ст, інструментарій, рад..ус, ет..кет, д..відент, Ічкер..я, Кал..форнія, ст..мул, авіад..спетчер, п’єзокерам..ка, аб..турієнт, Корс..ка, граф..н, вундерк..нд, к..парис, стад..он, ст..лістика, симфон..я, д..сплей.

170. Розв’яжіть мовну задачу.

Чому слово дизель — двигун внутрішнього згоряння важкого палива, яке займається від стискування — пишеться з буквою и, а прізвище його винахідника Дізель — з буквою

171. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

1. Підвелась лелека над гніздом, і між плавкими обр..сами бань собору вималювався граціозний с..лует птаха на високих ногах. 2. Незадовго перед цим пройшов ц..клон, лютував шторм ураганної сили і такого оце накоїв… У голову не кладеться, що все це лише робота моря — без трот..лу, без д..нам..ту. 3. Шмат справжнього коралового р..фу — ось що подарував капітан матері. Дар океану, дар синіх троп..чних вод. 4. І знову праця: возив руду з Балтимору, брав кан..фоль у Мекс..ці; у безперервнім труді минало життя. 5. Талант квітникарки відкрився в Ліни несподівано після переїзду з суворих північних країв, найбільше ж вона кохається в гладіолусах. 6. Один з останніх рейсів капітана був винятковим, десятки тисяч м..ль пройшов на своєму білому кораблі з океанологами, з науковою експ..д..ц..єю на борту (З тв. О. Гончара).

Поясніть правопис виділених слів.

У словах іншомовного походження можуть подвоюватися букви, що позначають приголосні звуки.

Подвоєння відбувається:

а) коли слова означають власні назви, наприклад: Марокко, Голландія, Емма, Пікассо, Джонні, Шиллер, брати Грімм, Руссо. Подвоєні букви зберігаються і в похідних словах: марокканець (від Марокко), голландець (від Голландія), роттердамець (від Роттердам), андоррський (від Андорра);

б) у загальних назвах при випадковому збігу однакових приголосних на межі значущих частин слова: ірраціональний, інновація, контрреволюція, імміграція (але: еміграція, емігрант), сюрреалізм (префікси закінчуються на той самий приголосний, з якого починається корінь).

Не відбувається подвоєння у загальних назвах іншомовного походження: алея, клас, колектив, бароко.

Винятки: манна, тонна, булла, ванна, мотто, бонна, вілла, мадонна (примадонна), нетто, мірра, брутто.

Орфограма. Подвоєні букви в словах іншомовного походження.

Ваш коментар

172. Розв’яжіть мовну задачу.

Як пояснити учневі (учениці) 5 класу, чому в назвах міст Бонн, Ясси подвоюються букви, що позначають приголосні звуки, а в назвах міст Черкаси, Одеса подвоєння не відбувається?

173. Хто швидше? Запишіть подані слова у дві колонки:

із подвоєними буквами;

без подвоєних букв.

Ма(н, нн)а, Неапо(л, лл)ь, а(с, сс)иміляція, Оді(с, сс)ей, Жа(н, нн)а, Ні(ц, цц)а, су(м, мм)а, Вашингто(н, нн), А(с, сс)ірія, інтерме(ц, цц)о, ві(л, лл)а, сю(р, рр)еалізм, тра(с, сс)а, і(л, лл)юмінація, Е(д, дд)інгтон.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв слів складеться початок вислову Василя Симоненка: «… вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину».

174. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущені букви.

Лібре..о, тон..а, ат..естат, Ал..а, Дік..енс, Джован..і, рот..ердамський, профес..ор, кас..а, примадон..а, бон..а, коміс..ія, ін..оваційний, грам..атика, Міс..ісіпі, ап..етит, ас..истент, сюр..еалістичний, імпрес.лонізм, ем.лграція, еф..ект, Тал..ін.. .

Ваш конспект

Правила написання букв и, і в іншомовних словах можна розподілити на З блоки: 1) загальні назви; 2) географічні назви; 3) особові власні назви. Перед наступним приголосним, крім й, пишеться буква и.

1) у загальних назвах за правилом «дев’ятки» («Де ти з’їси цю чашу жиру?»);

2) у географічних назвах за правилом «сімки» («Де ти… цю чашу жиру?»),

3) у власних особових назвах за правилом «четвірки» («Це ж чаша»). Подвоєння у загальних іншомовних назвах не відбувається, за винятком півтора десятка слів. У власних назвах пишеться стільки букв, скільки їх було в тій мові, із якої запозичене слово. Тому правопис власних іншомовних назв потрібно перевіряти за словником.

Контрольні запитання і завдання

1. Який розділ науки про мову називається графікою?

2. Розташуйте подані слова за алфавітом.

Бажання, вітамін, блискавка, доброта, глянець, лак, гітара, казка, спис, прикраса, електрон, мандрівка, сага, техніка, хобі, установа, шавлія, шріт, трава, цезій, хребет, юннат, щока, фракція, яма.

3. Який розділ науки про мову називається орфографією? Назвіть основні принципи українського правопису.

4. Сформулюйте орфограму «Правопис м’якого знака».

5. Запишіть подані слова у дві колонки: а) із вставленим м’яким знаком; б) без м’якого знака.

Знаходяться, хворостян..ці, сторіч.., сен..йор, звільнення, промін..чик, Хар..ків, рел..єф, яч..мінь, тр..ох, ангел..ський, мен..ший, нен..чин, ін..ші, пшеничен..ці, відданіс..ть.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться вислів Дмитра Луценка: «… хвилини».

6. Сформулюйте орфограму «Правопис апострофа».

7. Запишіть подані слова у дві колонки: а) без апострофа; б) із апострофом.

Карб..юратор, вп..ятьох, арф..яр, ек..ю, торф..яний, мавп..ячий, хмур..яться, об..єднати, різьб..яр, миш..як, зневір..юватися, зв..язка, наВьЮчити, тьм..яний, п..єдестал.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться продовження прислів’я: «Вода м’яка, …».

8. Які слова називаються складними, а які — складноскороченими?

9. Розкажіть про правопис складних слів.

10. Запишіть складні слова, знімаючи риску.

(Авіа)(моторо)будування, (теле)репортаж,

(віце)адмірал, (хліб)сіль, (дощо)мір, (людино) день, (життє)пис, (перекоти)поле, (п’яти)річка, (стоп)кран, (трудо)день, (лісо)сплав, (радіо) комітет, (купівля)продаж, (лікар)еколог, (блок) система, (прем’єр)міністр, (кіловат)година, (міні)футбол, (чар)зілля, (мати) (й) мачуха, (тепло) (й) (гідро)електростанція, (сто)річчя.

11. 3 якою метою вживаються графічні скорочення?

Після яких графічних скорочень крапка не ставиться?

12. За яким принципом слова переносяться із рядка в рядок? Чому частину під- у слові підживити можна залишити в попередньому рядку, а в слові піджак — не можна?

«Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала зробити щось нове»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити