Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§28 ОМОНІМИ. СИНОНІМИ. АНТОНІМИ, ПАРОНІМИ

Яка роль омонімів, СИНОНІМІВ, антонімів та паронімів у мовленні?

197. Прочитайте уривок із поезії Дмитра Білоуса. Скажіть, яке лексичне значення мають виділені слова.

З коси бузько летів на балку

(косар косу там брав на брус),

і сів бузько в дворі на балку,

на довгий дерев’яний брус.

Слова, що мають однакове звучання і написання, але різні лексичні значення, називаються омонімами. Наприклад: виступ (промова) і виступ (суші, скелі), чайка (птах) і чайка (човен).

Потрібно розрізняти багатозначні слова й омоніми. Наприклад, слово журнал має два значення: 1) періодичне друковане видання у вигляді книжки — дитячий журнал «Малятко»; 2) книга чи зошит для систематичних записів про певні події, явища, плани — класний журнал. В обох значеннях слова — подібний предмет. Отже, це багатозначне слово. В омонімів така подібність відсутня. Омоніми являють собою випадковий звуковий збіг. Наприклад, слова мул (дуже подрібнена, розтерта земля попелястого кольору, що відкладається на дні рік, озер, морів) і мул (свійська тварина, гібрид коня і осла) — омоніми, бо не мають спільного лексичного значення.

Омоніми поділяються на дві групи — повні й часткові.

Повні омоніми — це такі слова, які збігаються в усіх граматичних формах. Наприклад: коса (піщана), коса (дівчини), коса (інструмент) — коси, косі, косу, косою і т. д.

Часткові омоніми звучать однаково тільки в певних граматичних формах. їх називають омоформами. Наприклад: мати (іменник), мати (неозначена форма дієслова).

Близькими до омоформ є омофони та омографи.

Омофони — це слова, що звучать однаково, але пишуться по-різному. Наприклад: Я уздрів, побачив — сонце! І здалося мені — сон це! (П. Усенко).

Омографи — це слова, що пишуться однаково, але звучать по-різному. Наприклад: приклад (взірець) — приклад (частина гвинтівки), обід (страва) — обід (частина колеса).

Ваш коментар

198. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте речення. Складіть і запишіть речення з виділеними словами — омонімами. Визначте, якими частинами мови вони є.

Зразок. Пам’ятаю, вишні доспівали, наливались сонцем у саду. — Дівчата доспівали пісню і сиділи мовчки (дієслова).

1. Самовар радісно клекотав і випускав пару (М. Коцюбинський). 2. Найшла коса на камінь: коса не втне — камінь не подасться (Нар. творчість). 3. Журавлиний ключ уже за море лине, журбу осінню нам лишивши тут (К. Тищенко). 4. Вже більше нікому писать мені листи, залишилась, калино, тільки ти (І. Драч). 5. Може, чує сьогодні востаннє кування зозулі в тополях (О. Гончар). 6. Ви не знаєте, що я гадаю, як сиджу я мовчазна, бліда (Леся Українка). 7. Висока гора, і схід на неї крутий, змією кругом шпиля так і обвився (Панас Мирний).

199. Xто швидше? Запишіть у колонку спочатку пари словосполучень, у яких вжиті омоніми, а потім — пари словосполучень із багатозначними словами.

Кормовий трюм, кормовий буряк; свіжа думка, свіжа трава; околиця села, околиця шапки; енциклопедичні знання, знання про природу; жвава ласка, мамина ласка; різкий звук, різка відповідь; народна байка, байка на сорочку; цінна порада, цінна порода дерева; ерудовані кадри, кадри з кінофільму; еволюція людини, еволюція характеру.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв перших слів словосполучень складеться початок вислову Максима Рильського: «… має інший ритм одмінний, інший біль і іншу радість».

200. «Єдиний шлях, шо веде до знання! — це діяльність». Прочитайте. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви, в такій послідовності:

• з омоформами; • з омофонами; • з омографами.

1. Та, по-моєму, навіть роботи заіржавіють без роботи (І. Драч). 2. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, — де ж мені вас діти? (Т. Шевченко). 3. Над з..млею вставало сонце, повертався Лука в село. Може, тільки щасливий сон це? З димом горе його пішло (Д. Павличко). 4. «Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі?» — «Як одрізана гілка, що валя..ться долі» (Леся Українка). 5. Як тільки світанок настав, гусак чимч..кує на став (Г. Плотников). 6. Запах вологий запах паші в сухому сяєві Стожар, і вже почав в багатті нашім дрімати жар, куняти жар (М. Вінграновський). 7. Здається, зараз люта мука, та зач..кай: лікує час; в народі кажуть: пер..треться, просіється все, як мука (К. Тищенко). 8. Ой піду я в чисте поле, там дівчина просо поле (Нар. творчість). 9. У шумі в..сняного потоку чується погроза: «Ось пройду між гір я, затоплю все міжгір’я» (В. Плахотников).

Синоніми — це слова, близькі за лексичним значенням, але різні за звучанням. Наприклад: робота, праця, труд, скаржитися, ремствувати, нарікати; швидко, прудко, хутко, жваво.

Синоніми об’єднуються в синонімічні ряди, або гнізда, центром яких є стрижневе слово, що виражає загальне значення і є стилістично нейтральним. Наприклад, у синонімічному ряду стародавній, старожитній, колишній, ветхий стрижневим словом є давній.

Іноді в мовленні як синоніми можуть виступати слова, які, взяті окремо, синонімами зазвичай не вважаються. Наприклад: Осінь — то вогневий птах, що, майнувши злотопломінним крилом, сконає, спопеліє дощенту!.. (Г. Михайличенко).

Слова або сполучення слів, які лише в контексті мають близьке значення, називають контекстуальними синонімами. Контекстуальними синонімами можуть бути і займенники, і словосполучення, і цілі описові звороти. Наприклад, коли ми говоримо про Київ, можемо його назвати так: столиця України, місто каштанів.

Ваш коментар

201. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте речення, випишіть синоніми, підкресліть стрижневе слово.

1. Тієї весни Мотря щодня виглядала Василька коло воріт: отак, як сонце навзаходи, рипала вона з хати у двір і човпла до хвіртки (Григір Тютюнник). 2. Пішли, куди хто запопав, Еней по берегу попхався, і сам не знав, куди слонявся, аж гульк — і в город причвалав (І. Котляревський). 3. Старий ватаг цибає поперед мене; іде, ще й сітку на ходу плете, мугиче щось собі під ніс. 4. Вибравши слушну хвилину, я тихцем метнувся в сіни, вихопив ночовки, заарканив їх мотузком і пометлявся до дітвори (М. Стельмах). 5. Крокують молоді офіцери, карбують кожен крок (М. Сингаївський). 6. Давно те минуло, як, мала дитина, сирота в ряднині, я колись блукав (Т. Шевченко). 7. Стара пані немов одужала: коливає з кімнати до кімнати, виглядає у віконце на шлях (Марко Вовчок).

202. Спишіть речення, добираючи з довідки потрібні за змістом синоніми.

1. Діамант дорогий на … лежав, — тим великим … люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його (В. Самійленко). 2. Самій не довго збитися з …, та трудно з неї збитися у гурті (Леся Українка). 3. Чому, сказати, й сам не знаю, живе у серці стільки літ ота … в ріднім краї одним одна біля воріт (А. Малишко). 4. Хуртовина гуде, замітає … людини, а людина торує свій слід, не зважає на сніг (П. Воронько). 5. І всі ми вірили, що своїми руками розіб’ємо скалу, роздробимо граніт, що кров’ю власною і власними кістками твердий змуруємо … і за нами прийде нове життя, добро нове у світ (І. Франко). 6. Поетова … — і лаври, і вінець терновий (К. Тищенко). 7. Нова … обігнула село, гомінливо котила до міста потоки машин (Ю. Покальчук).

Довідка: 1. Дорога — смуга землі, по якій їздять і ходять. 2. Шлях — місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення. 3. Путь (застаріле) — місце, яким можна пройти, проїхати; місце, яким хто-небудь іде чи їде. 4. Гостинець (діалектне) — великий битий шлях, шосе. 5. Автострада — широкий бетонований шлях (без поперечних переїздів) для масового автомобільного руху. 6. Стежка — доріжка, протоптана звірами чи людьми або спеціально прокладена людьми. 7. Стежина — доріжка; те саме, що й стежка (з відтінком одиничності). 8. Стезя (застаріле, старослов’янізм) — дорога (з відтінком урочистості).

203. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Доберіть синоніми до слів іншомовного походження. Із трьома парами складіть речення. Зробіть висновок про стилістичне використання таких синонімів.

Аграрний, біографія, ремонтувати, дискутувати, стимул, експериментальний, апеляція, аргумент, дефект, норд-ост, процент, авіалайнер, ескіз, епічний, комічний, нюанс, консенсус, меморіал, симптом, фальсифікація, бартер, фантазувати, ліміт, дилер, економити.

Довідка: сперечатися, заощаджувати, вада, доказ, оскарження, заохочення, дослідний, сільськогосподарський, підробка, лагодити, північно-східний, представник, відсоток, літак, начерк, розповідний, обмеження, пам’ятник, відтінок, порозуміння, смішний, ознака, обмін, життєпис, вигадувати.

204. Розташуйте іменники в синонімічному ряду в порядку наростання додаткового значення.

Мудрість, розум, тямучість; пропозиція, прохання, благання; здібність, талант, обдаровання; прогрес, поступ, розвиток; сміх, посмішка, регіт; тріумф, радість, торжество; злидні, нестатки, бідність; темрява, пітьма, сутінки; підвищення, пагорб, гора; гігант, велетень, титан; лють, гнів, злість; безлад, хаос, непорядок; господар, повелитель, володар.

205. Відредагуйте текст і запишіть, замінюючи слова, що повторюються, контекстуальними синонімами.

Останні роки життя Григорія Сковороди — це постійні переходи, мандрівки пішки за сотні верст і перепочинки у тих людей, що добре ставилися до Григорія Сковороди. Добра й погана слава поширювалася про Григорія Сковороду. Дехто гудив Григорія Сковороду, дехто хвалив, але всі бажали бачити. Жив Григорій Сковорода в багатьох. Часом Григорія Сковороду приваблювала місцевість, часом люди. Найбільше Григорієві Сковороді подобалося в селі Гусинка. Жив тоді Григорій Сковорода бідно, часто вчив дітей по домах, де зупинився. Одежа Григорія Сковороди була найпростіша — селянська, так само і їжа. Ніхто не бачив Григорія Сковороду інакше, як пішим. Майно Григорія Сковороди складалося тільки з книжок. Пошана до Григорія Сковороди була така велика, що люди вважали щасливим той дім, де Григорій Сковорода поселявся хоч на кілька днів (За В. Шевчуком).

Антоніми — це слова, які мають протилежне лексичне значення. На відміну від синонімів, антоніми об’єднуються не в ряди, а в пари. Наприклад: правда — брехня, низький — високий, тихо — голосно.

206. «Єдиний шлях, що веде до знання., — це діяльність». Спишіть речення, добираючи до виділених слів антоніми.

1. Переконатися пора: зробиш зло — не жди …. 2. Дружба — це достатку річ, … — ворогові свято; друзів сто — і мало їх, … — і один багато. 3. Відчувай у думці кожен порух, тонко відчувай усе навкруг: той, хто сварить, не завжди твій ворог, той, хто …, не завжди твій …. 4. Перегроми, і переброди, і хвиль перехлюп на Сулі — це мова рідної природи, це мова неба і…. 5. Краса в ріднім слові, веселки барвисті, слова в рідній мові прозорі і чисті; і в будні, і в … під сонцем зігріті, як пісня крилата, як сонце в зеніті. 6. А мова, як море, без меж, берегів. І доли, і …, і безліч скарбів. 7. А це що? День і … незмінно сніг по землі звідсіль, звідтіль свистить, звивається зміїно — надворі, кажем, заметіль (З тв. Д. Білоуса).

207. Уведіть подані багатозначні слова у словосполучення і доберіть до них антоніми.

Зразок. Сухий. Сухий одяг — мокрий одяг, суха погода — волога погода, сухий хліб — свіжий хліб, сухі квіти — живі квіти, суха зустріч — тепла зустріч, суха мова — емоційна мова.

М’який, гострий, холодний, свіжий, легкий.

Пароніми — це слова близькі за звучанням, але різні за значенням. Наприклад: компанія (гурт людей) — кампанія (певні заходи).

208. «Вчити себе самого — благородна справа». Складіть речення з паронімами, перевіривши їхні значення за словником.

Абонент, абонемент. Багатир, богатир. Виклик, заклик, поклик. Відтинок, відтінок. Освідчення, освічення. Професійний, професіональний.

209. Відредагуйте речення і запишіть.

1. Я шаную тебе як відважного противника, людину, що може відстоювати свої погляди. 2. Про укріплення супротивника ніхто не мав точної уяви, але, незважаючи на це, війська з ходу пішли на штурм. 3. У моторці, яка обігнала наш катер, були рятівники і лікар. 4. Маріїнський палац — це пам’ятник архітектури, справжня окраса столиці. 5. Ліки ці виявилися дуже ефектними. 6. Інколи буває так, що листи знаходять свого адресанта через кілька років після того, як їх було відправлено. 7. Книжки після оплати можна вислати на адрес замовника. 8. Можливо, наші особові вподобання впливають на формування характеру (З учнівських творів).

Складіть і запишіть речення зі словами пам’ятник — пам’ятка, особовий — особистий, уникаючи помилок у слововживанні. Скористайтеся рубрикою «Як парость виноградної лози, плекайте мову».

«ЯК ПАРОСТЬ ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ, ПЛЕКАЙТЕ МОВУ»

ПАМ’ЯТНИК • ПАМ’ЯТКА, ОСОБОВИЙ • ОСОБИСТИЙ

Не слід ототожнювати за значенням слова пам’ятник і пам’ятка, вони мають різні значення.

Пам’ятник — це скульптурна споруда на честь чи в пам’ять когось або чогось. Ми говоримо: пам’ятник Кобзареві, пам’ятник Лесі Українці, пам’ятник слави.

Слово пам’ятка має кілька значень: 1. Предмет, що служить нагадуванням про кого-небудь або що-небудь. Історична пам’ятка. Пам’ятка старовини. 2. Предмет матеріальної культури минулого. Архітектурна пам’ятка XIX століття. Писемна пам’ятка часів Київської Русі. 3. Невеличка книжка чи аркуш з настановами, правилами на якийсь певний випадок. Пам’ятка користувача. Пам’ятка туристові.

Так само мають різні значення слова особовий і особистий.

Особовий — такий, що стосується особи, наприклад: особова справа, особове посвідчення. Або виражає граматичну категорію особи: дієслова другої особи однини. Можемо також вживати цей прикметник у словосполученні особовий рахунок у банку.

Особистий — той, який належить певній особі, стосується її, є її власністю: особисті речі, особиста думка, особисте прохання, особиста присутність.

Зверніть увагу, що в даному випадку значення слів змінюється залежно від значущої частини слова — суфікса.

210. Прочитайте текст.

Часто припускаються помилки, коли кажуть: «На протязі місяця учні відвідали музеї міста…» або «На протязі тижня відбувалися змагання…». Чи зрозуміло вам, чому вживання такої форми слова — на протязі — є помилкою? У цьому контексті треба вживати прийменник протягом, який означає час тривання дії, процесу, існування чогось, наприклад: протягом місяця, протягом тижня.

Якщо ми скажемо «на протязі», наш вислів буде означати «на шляху різкого струменя повітря, що продуває», бо прийменник на з іменником протяг у місцевому відмінку означає саме це.

Складіть і запишіть два речення зі словами протягом і на протязі, уникаючи помилок у їхньому вживанні.

Ваш конспект

Слова різних груп за значенням (омоніми, синоніми, антоніми, пароніми) здебільшого вживаються в художній літературі, народній творчості, у розмовно-побутовому мовленні. Синонімія — найперша ознака багатства мови. Антоніми підсилюють виразність думки, надають їй більшої чіткості й категоричності. Омоніми і пароніми потрібно вживати дуже обережно, щоб уникнути двозначності, яка призводить до непорозуміння.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити