Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Не бійтесь заглядати у словник.

Максим Рильський

§34 ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ВИДИ СЛОВНИКІВ

У чому полягає практичне спрямування лексикографи?

Лексикографія (від гр. lexikos — словниковий або lexicon — словниковий запас і grapho — пишу) — розділ мовознавства, який займається теорією і практикою укладання словників.

Ваш коментар

257. «Єдиний шлях, що веде до знання! — це діяльність».

Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Підготуйте докладний усний переказ тексту.

Лексичні і фразеологічні багатства української мови зібрані в словниках і окремих збірниках прислів’їв, приказок та крилатих висловів.

Словникова справа, або лексикографія, має в Україні давні й славні традиції. Перший словник було створено ще наприкінці XVI століття. А виданий у Києві 1627 року словник Памви Беринди, в якому слова старослов’янської мови перекладалися тогочасною книжною українською мовою, здобув загальне визнання не тільки в Україні й Росії, але також у Польщі й Молдові.

Першим словником сучасної української мови вважається словничок, доданий І. П. Котляревським до поеми «Енеїда». Котляревський є, таким чином, зачинателем не тільки нової української літератури, а й нової української лексикографії.

Протягом XIX століття і на початку XX століття було видано немало словників, переважно українсько-російських та російсько- українських. На окрему увагу заслуговує «Словарь української мови», упорядкований Б. Д. Грінченком. Словник Бориса Грінченка в чотирьох томах був виданий у Києві в 1907-1909 роках.

Словник містить понад 70 тисяч слів української літературної та народної мови XIX століття, перекладених або витлумачених російською мовою. Свого часу він був відзначений премією Російської академії наук.

Справжній розквіт української лексикографії припадає на XX століття. Найважливіше місце серед словників різного типу посідає тлумачний «Словник української мови» в одинадцяти томах, упорядкований Інститутом мовознавства Академії наук України. Цей словник протягом 1971—1980 років побачив світ у видавництві «Наукова думка». Словник містить близько 135 тисяч слів.

2001 року Національна академія наук України здійснила випуск комп’ютерної інтегрованої лексикографічної системи «Словники України». Електронна система складається з розділів: «Парадигма» (способисловозміни), «Транскрипція», «Фразеологія», «Синонімія», «Антонімія». Таким чином, як бачимо, система поєднує орфографічний, орфоепічний, фразеологічний словники, словники синонімів і антонімів.

Користування словниками різних видів не тільки підвищує грамотність і знання мови, а й розширює кругозір людини, підносить загальний рівень її культури (За В. Русанівським).

Підготуйте повідомлення-презентацію про «Словарь української мови», упорядкований Борисом Грінченком.

258. Спишіть текст, передаючи цифри словами.

ПЕРШИЙ СЛОВНИК

Український друкований словник уперше вийшов 1596 року у місті Вільно (тепер столиця Литви Вільнюс). Видав його письменник й богослов родом із Галичини Лаврентій Зизаній. Це не була окрема книжка, а лише доповнення до букваря «Наука до читання й розуміння письма словенського». Додаток-словник мав назву «Лексис, сиріч реченія, вкратце собрани. З словенського язика на простий руський діалект істолкований». У ньому із церковнослов’янської було пояснено народною мовою 1061 слово (3 довідника).

Підготуйте повідомлення про Памву Беринду.

Кожен словник становить собою сукупність розташованих за алфавітом словникових статей, у яких описуються основні властивості слів, подається інформація про них.

Залежно від лексичного матеріалу, способу його опрацювання й призначення розрізняють енциклопедичні і лінгвістичні словники. В енциклопедичних словниках описуються предмети, явища навколишньої дійсності, події, розповідається про видатних діячів у галузі науки, культури.

У лінгвістичних словниках з’ясовується значення слова або подається орфографічна, орфоепічна чи інша характеристика слів.

Ваш коментар

259. Прочитайте дві словникові статті: одну — з енциклопедичного, другу — із лінгвістичного (тлумачного) словника. Скажіть, чим відрізняються ці статті, яке їхнє призначення.

Борисфен (грецьк. Ворлаує'утц;, букв. — той, що тече з півночі).

1. Назва Дніпра у творах Геродота, Аристотеля, Стратона, Овідія, Плінія та ін. 2. Назва м. Ольвії в античних джерелах (З енциклопедичного словника).

Борисфен, -а, ч. Давньогрецька назва р. Дніпро (Із тлумачного словника).

260. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Прочитайте наведені приклади тлумачення слів у «Словнику української мови».

Краєвид, -у, ч. Місцевість, що відкривається перед очима; пейзаж, ландшафт. Очі його розбігалися по неширокім, але розкішнім гірськім краєвиді. (Фр., III, 1950, 8); 3 скелі одкривається чудовий широкий краєвид на море. (Коцюб., III, 1956, 351); // художнє зображення природи на картині. Ходив [Саранчук] по крамниці і розглядав картини по стінах. Справді, як виставка, — краєвиди, жанрові картини (Головко, II, 1957, 453).

Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

1. У який спосіб у словнику позначено граматичні форми і граматичні ознаки слів?

2. З якою метою у словнику наведено приклади з художньої літератури?

3. Самостійно наведіть приклади речень зі словом краєвид в обох значеннях.

261. Користуючись тлумачним словником, з’ясуйте лексичні значення слова робота. Складіть речення-ілюстрації кожного значення слова.

За зразком тлумачного словника самостійно побудуйте словникові статті до поданих слів.

Ріка, святковий, пропонувати, урочисто.

Перевірте себе за словником. Проаналізуйте рівень власного тлумачення лексичних значень.

262. «Я хочу сказати своє слово». Якими електронними словниками ви користуєтеся? За інтернет-джерелами з’ясуйте, які електронні словники з’явилися нещодавно. Розкажіть про них однокласникам (однокласницям).

263. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Прочитайте зразки статей із «Словника синонімів української мови». Зробіть висновок про особливості будови статті.

Дружний (про якісь дії, роботу, що відбуваються одночасно, спільно, погоджено; який діє, працює спільно, погоджено), злагоджений, одностайний, зладнаний розм., ладний розм. — їстимемо яблучка, їстимемо, — приказував він, стежачи за дружною, організованою працею (О. Донченко); Вони прийшли до університету злагодженим строєм (В. Кучер); Ми одностайні у труді — і цим ми вічно молоді! (М. Рильський).

Дружній (про ставлення, відносини тощо), братерський, братній, братерній рідше, приязний, товариський, лагідний, дружелюбний, злагідний розм.; мирний, добросусідський (між сусідами, країнами). Всюди ради та намови його змагали до одного: до скріплення дружніх, товариських і братерських зв’язків між людьми в громадах (І. Франко); Народи, злийтеся у братній згоді І руки потисніть (переклад М. Зерова); Приязнь зростала між нами, Приязнь братерня — не більше (П. Грабовський); Ті очі юнацькі Я бачу й сьогодні, І потиски братські Горять у долоні (П. Воронько); 3 ґаздинею зав’язалися у Марусі щирі, приятельські відносини (Г. Хоткевич); Люблю я приязні розмови, В яких братерство розцвіло (М. Рильський).

Скажіть, яка різниця в значенні слів подорожній і по дорожній. Самостійно складіть і запишіть речення-ілюстрації до поданих слів.

«Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Прочитайте зразки статей із «Фразеологічного словника». Зробіть висновок про особливості будови статті.

ДЕСЯТКА: не з дурного десятка. Розумний, кмітливий. — Ви, Іполіте Савичу, не відвертайтеся, я не з дурного десятка. В керівництво не обирався, але добре бачу, як не по-хазяйськи розтринькуємо народну копійку (Логв.).

не [з] полохливого (лякливого і т. ін.) десятка (роду). Хоробрий, небоязкий. — Хлопець не полохливого десятка. А що поранило його, це ж не його провина (Головко); Видно, людина має свою думку і вдачею не з полохливого десятка (Гончар); Ми не лякливого десятка, Є в нас міцна народна хватка (Іванович); — А ми не боїмось… На значки ГПО не здаєм… — Знаю, не полохливого роду (Гончар). Пор.: не з полохливих. Синонім: не з заячого пуху.

не [з] того десятка. Уживається для підкреслення відмінності якої-небудь якості, притаманної кому-небудь, від інших; інакший, інший. — Ні, дочко, обвести кругом пальця я не дам себе, не з того десятка, — … роздумував батько (Сол.).

не [з] хороброго десятка. Несміливий, боязкий. А він, виявляється, не з хороброго десятка.

Користуючись «Фразеологічним словником», доберіть синоніми до поданих фразеологізмів, із двома з них складіть і запишіть речення.

Як у Бога за дверима, хоч у вухо бгай, через пень-колоду, ні пава ні ґава, на кутні сміятися, ні за цапову душу, важким духом дихати, кіт наплакав.

265. «Я хочу сказами своє слово». Побудуйте письмовий розгорнутий роздум за висловом Максима Рильського: «СЛОВНИКИ Є не ТІЛЬКИ зведенням мовних багатств, а й свідченням розумового, духовного багатства».

Ваш конспект

Лексикографія — це наука, яка має практичне застосування. Словники необхідні для вивчення рідної та іноземної мов, для піднесення культури усної та писемної мови і загалом інтелекту людини. Культурний рівень нації та рівень розвитку мови часто оцінюють за кількістю виданих словників.

Контрольні запитання і завдання

1. Який розділ науки про мову називають лексикографією?

2. З якою метою укладають словники?

3. Чому «Словарь української мови» Б. Грінченка можна водночас назвати і тлумачним, і перекладним словником?

4. У чому відмінність між словниками енциклопедичними і лінгвістичними? Зі словом мовознавство складіть дві словникові статті — для енциклопедичного і лінгвістичного словників.

5. Схарактеризуйте тлумачний одинадцятитомний «Словник української мови».

6. Для чого укладаються словники іншомовних слів?

Розгляньте словникові статті, схарактеризуйте їх.

Як називаються такі слова? Складіть із ними речення.

Адрес (франц. adresse) — письмове, переважно ювілейне, привітання.

Адреса (франц. adresse) — 1. Місце проживання особи чи місцезнаходження установи. 2. У програмуванні — цифрове або буквене позначення місцезнаходження інформації в цифровій обчислювальній машині.

«Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала зробити щось нове »


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити