Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§36 ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ І СУФІКСАХ

Чому орфографія тісно пов'язана з морфемікою?

Префікс з- переходить у с- перед буквами к, п, т, ф, х. сколихнути, спотворити, стримати, сфокусувати, схвалити.

Перед іншими літерами вживається префікс з-: зробити, згорнути, зв’язати, зчепити, зшити.

У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з-, безжалісний, безхмарний, розчарований.

Префікси зі-, розі- вживаються тоді, коли корінь розпочинається сполукою кількох приголосних: зібрати, розіграш.

Орфограма. Правопис префіксів з-, с-, роз-, без-.

Ваш коментар

278. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки, вставляючи пропущені букви. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

1. ..падає вечір сторожко помалу ворушить зорі в темряві криниць. 2. Хтось може має якусь звістку якісь не..казані слова. 3. Ро.юкажу тобі думку таємну дивний ..догад мене обпік. 4. Богдан подав наказ гетьманський свій уже печаттю ..кріплений сувій. 5. Мене сьогодні голуб ро..будив він прилетів і плакав на балконі. 6. Умирають майстри залишаючи ..погад як рану в барельєфах печалі уже їм ..пини- лася мить. 7. Час летить не ..тишує галопу. 8. Ро..сипає ніч зорі на небі. 9. Як невимовне віршами не ..кажеш чи не німою ..робиться душа? 10. Бе..смертя річ бе..вихідна. 11. Коня поміняти в козацьких редутах і мчати і мчати крізь день ..крадатись як звіру в корчах побережних (3 mв. Л. Костенко).

279. Хто швидше? Запишіть подані слова у дві колонки:

• зі вставленою буквою з;

• зі вставленою буквою с.

..творив, ..сох, ро..питав, ..ховане, нав..кіс, ..чавити, ..помин, ро..діл, ..чинити, ро..чин, бе..помічна, ..просоння, ..прадавен, ..добич, ..фотографувала, ..далеку, ..хлип, ро..клад, ..тривожено, ..тер, бе..причинно, ..чистив, ..корила, ..шила.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв записаних слів складеться вислів Олександра Олеся.

Префікс пре- вживається на позначення збільшеної міри якості: презлий, препогано.

Префікс пре- пишеться також у словах премудрість, презирство, престол, преподобний.

Слова з префіксом при- означають наближення, приєднання, неповноту дії та ознаки: приморський, приклеїти, прикрити.

Префікс прі- вживається в трьох словах: прізвище, прізвисько, прірва.

Орфограма. Правопис префіксів пре-, при-, прі-.

Ваш коментар

280. Хто швидше? Запишіть подані словосполучення у дві колонки: • із вставленою буквою и; • із вставленою буквою є.

Пр..в’язав до воріт, пр..старий дід, пр..крашена ялинка, пр..страшенне місце, пр..кумедний острів, пр..дивно завмер, пр..мудрився сам, пр..глибоке озеро, пр..солоджений обман, пр..швидшена хода, пр..забутий звичай, пр..зирливий погляд, пр..вокзальний квітник, пр..швидкі кроки, пр..старкуватий кавалер, пр..мудрість віків, пр..густий ліс, пр..надна усмішка, пр..сумна пісня, пр..дорожній кущ, пр..чудовий світ, пр..білена стіна, пр..білі сніги.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх слів складеться закінчення вислову Дмитра Павличка: «Всі народи рівні, а земля … ».

281. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

У пр..тихлому осінньому парку затишно. ..рідка щебетали пташки, десь у листі чувся пр..глушений шелест вітру. Аліса полюбляла це місце. Зараз вона повільно, мов кішка, ..крадалася з фотокамерою, уважно стежачи за об’єктом свого полювання. Це була сойка, яка також з цікавістю ..постерігала з гілки дерева за незвичайним мисливцем. Утім, достатньо близько до себе не пі..пускала, пер..літаючи з гілки на гілку.

Аліса пер..слідувала обережно, щоб зовсім не ..полохати свою «фотомодель», але в той же час і наполегливо, як мисливець.

І доля їй таки усміхнулася. Птаха, ..рештою, завмерла на гілочці клена, пр..йнявши положення «у профіль», ніби чекаючи на знімок.

Пташка, як і личить справжній моделі, почала крутити голівкою вправо-вліво, постаючи то в одному, то в другому ракурсі. При цьому вона зацікавлено пр..глядалася до Аліси то правим, то лівим оком. Нарешті дівчина вловила мить, щоб ..робити ..німок.

..полохана клацанням камери птаха кудись полетіла і зникла за деревами. Аліса ж задоволено ро..глядала ..роблені фотографії, а вони вийшли пр..чудові (О. Скороход).

«Уява охоплює весь світ». Чи переживали ви хвилини творчості? Поділіться своїми враженнями в есе. Дайте своїй роботі влучну назву.

В українських словах суфікси -ик, -ник, -івник, -чик(-щик) пишуться з буквою и перед к. братик, візник, трудівник, хлопчик, прапорщик.

У словах іншомовного походження пишеться и після приголосних д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р, після інших приголосних пишеться буква і: історик, фізик, медик, але: механік, хімік.

Суфікс -ив(о), що виступає в іменниках, які означають матеріали й продукти праці, пишеться з буквою и: морозиво, плетиво. Винятки: марево, зарево, маєво.

Суфікси -инн(я), -інн(я), -анн(я), -янн(я) пишуться з двома буквами н. ластовиння, створіння, коливання, віяння.

Суфікс -инн(я) вживається в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття: гарбузиння, картоплиння; але: каміння, насіння, коріння.

Суфікс -інн(я) мають іменники середнього роду, що утворюються від дієслів із голосними основи [и], [і]: горіти — горіння, носити — носіння.

Суфікси -анн(я), -янн(я) вживаються в іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи [а](я). гукати — гукання, гуляти — гуляння.

Суфікс -енн(я) мають віддієслівні іменники середнього роду, в яких наголос падає на корінь: звернення, удосконалення.

Суфікси -ен(я), -єн(я) вживаються в іменниках середнього роду, що означають малих істот: гусеня, чаєня.

Суфікси зменшено-пестливих слів -ечок-(-єчок-), -ечк(а)(-єчк(а)), -ечк(о) (-єчк(о)) не слід сплутувати з -ичок-, -ичк(а): останні бувають тільки у словах, що походять від слів із суфіксами -ик, -иц (я): вогничок (бо вогник), паличка (бо палиця). В інших випадках вживаються суфікси з е (є): мішечок, краєчок, стрічечка.

Іншомовні суфікси -ир, -ист, -изм виступають після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р. бригадир, пейзажист, педантизм. Після решти приголосних пишеться -ір, -іст, -ізм. гарнір, спеціаліст, модернізм, але в утворених від власне українських слів пишеться -ист, -изм. боротьбист, речовизм.

Орфограма. Написання іменникових суфіксів.

Ваш коментар

282. Хто швидше? Запишіть подані слова у дві колонки: зі вставленою буквою и; зі вставленою буквою е.

Пал..во, свіч..чка, діж..чка, одуд..ня, схов..ще, ускладн..ння, станов..ще, мороз..во, квітн..карка, стріч..чка, півн..чок, руч..нька, однокласн..чка, спритн..ки, шпач..ня, прапорщ..к, виховат..лька, пал..чка, створ..ння, льодоутвор..ння, двор..чок, книгознав..ць, здирн..цтво, мар..во, вид..во.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв складеться початок вислову Ліни Костенко: «… півметра, душа у нього сіра й мертва».

283. Хто швидше? Запишіть подані слова у дві колонки:

• зі вставленою оуквою и, • зі вставленою оуквою і.

Метод..ст, електр..к, зубож..ння, такс..ст, артист..зм, піан..ст, лінгв..ст, електромехан..к, заручн..к, неоромант..зм, чітк..сть, істор..к, віолончел..ст, магнет..зм, автомобіл..ст, авантюр..ст, геохім.ж, єрет..к, урбан..ст.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів складеться початок вислову Олександра Олеся: «… велику і крила нам легкі дає».

У прикметникових суфіксах -ин-, -їн- пишеться одна буква н. качиний, солов’їний.

Прикметникові суфікси -анн-, -янн-, -енн-, які вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки, пишуться з двома н. невблаганний, незрівнянний, страшенний. Подібні прикметники завжди мають наголос на суфіксі, що відрізняє їх від дієприкметників, утворених віддієслівних коренів за допомогою суфіксів -ан-, -ен-: бажаний, неоцінений, нескінчений.

Сполучення -ичн- виникає при творенні прикметників від іменників на -иц (я) за допомогою суфікса -н-: полуниця —»полуничний, столиця столичний.

У словах іншомовного походження після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишеться суфікс -ичн-, після букв, що позначають інші приголосні — суфікс -ічн-. фізичний, класичний, фотографічний, біологічний.

Слід розрізняти суфікси -ов-, -ев-, -єв-.

Прикметники творяться за допомогою суфікса -ов- від таких іменників:

• основа яких закінчується на твердий нешиплячий приголосний: степ — степовий, ожина — ожиновий;

• основа яких закінчується на м’який або шиплячий приголосний, якщо прикметник має наголошене закінчення: гроші — грошовий (але грошевий), тінь — тіньовий.

Прикметники творяться за допомогою суфіксів -ев-, -єв- від іменників, основа яких закінчується на м’який або шиплячий приголосний, якщо наголос у прикметнику падає на основу: овоч — овочевий, плюш — плюшевий, алюміній — алюмінієвий.

Орфограма. Написання прикметникових і дієприкметникових суфіксів.

Ваш коментар

284. Хто швидше? Розкриваючи дужки, запишіть подані слова у дві колонки: « без подвоєного н; • із подвоєним н.

Хвале(н, нн)ий, щоде(н, нн)ий, оборо(н, нн)ий, торф’я(н, нн)ий, закордо(н, нн)ий, невблага(н, нн)ий, олов’я(н, нн)ий, рося(н, нн)ий, антивоє(н, нн)ий, озброє(н, нн)ий, єдиноплемі(н, нн)ий, зібра(н, нн)ий, узвичає(н, нн)ий, моторизова(н, нн)ий, моното(н, нн)ий, анте(н, нн)ий, ідеалізова(н, нн)ий, єди(н, нн)ий, легкорозчи(н, нн)ий, осі(н, нн)ій.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв складається продовження прислів’я: «Мудрий не той, хто знає багато, а той, … ».

285. Хто швидше? Від поданих іменників утворіть прикметники і запишіть у дві колонки:

• із суфіксом -ов-; • із суфіксом -ев- (-єв-).

Смарагд, квітень, ситець, поле, ожина, яблуня, вишня, книжка, кава, гвинт, асфальт, криця, бетон, матч, сніг, гай, стрижень, липень, ясен, оселедець, світло, мить, тінь, значення, старт, вуглець, вік.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних прикметників складається початок вислову Василя Симоненка: «… , вибрати не можна тільки Батьківщину».

286. Проаналізуйте, наскільки змінився наш побут протягом останніх десяти років. Розкажіть про переваги предметів, які стали частиною нашого життя, правильно утворюючи прикметники.

287. Хто швидше? Запишіть подані прикметники у дві колонки:

• із вставленою буквою и; • із вставленою буквою і.

Аскет..чний, антонім..чний, каліграф..чний, імпресіоніст..чний, фіз..чний, ішем..чний, клас..чний, темат..чний, хім..чний, істор..чний, агроном..чний, пласт..чний, канон..чний, поет..чний, орфограф..чний, автомат..чний, полун..чний, стол..чний, омонім..чний, політ..чний, маг..чний, стратег..чний, динам..чний.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складається початок вислову Павла Грабовського: «… , світлі вчинки — то наші мечі».

288. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви

1. Доводилося Тарасові не раз отримувати берез..вої пр..парки від дяка (О. Іваненко). 2. «Я замовлю за тебе пр..хильне слово», — сказав парубкові дядько в смуш..вій шапці (Панас Мирний). 3. На життєвому шляху часом помиляємося, на помилках учимося, не треба тільки занепадати духом (О. Довженко). 4. Звичайно ж, тінь десятків літ боротьби наклала своє тавро і на вдачу, і на зовнішність гетьмана, зробила його характер криц..вим (І. Нечуй-Левицький). 5. Бачиш — піднісшись народам на подив, сяє Шевченка терн..вий вінок (М. Рильський). 6. Життя — це мить, твій марафон митт..вий. Здається, ти лиш день єдиний жив. Геть відпаде дрібне і несут..ве, лишається лиш те, що ти зробив (Л. Забашта).

Підкресліть фразеологізми, усно поясніть їхнє значення.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

289. Розгляньте таблицю «Офіційно-діловий стиль».

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Головна функція

Повідомлення фактів державного чи приватного значення, ділові контакти між державними установами і окремими мовцями

Сфера вживання

Офіційні стосунки

Основні види висловлювань

Договори, закони, ділові папери (довідки, звіти, накази, акти, заяви, автобіографії та ін.)

Загальні ознаки

Офіційність, конкретність змісту, чіткість, стислість, логічна послідовність

Лексичні ознаки

Офіційні слова і вирази, мовленнєві штампи, віддієслівні іменники

Граматичні ознаки

Уживання похідних прийменників; використання розповідних речень, речень з однорідними членами, дієприкметниковими зворотами, складнопідрядних речень з підрядними умови, причини

Дайте відповіді на запитання.

1. Яка функція офіційно-ділового стилю?

2. Назвіть основні ознаки цього стилю.

3. Де вживаються тексти офіційно-ділового стилю?

Основним видом офіційно-ділового стилю є документ.

Документ — це засіб закріплення на папері інформації про факти, події, явища дійсності і про діяльність людини.

Ділові папери різних видів мають відповідну форму, свій стандарт, що полегшує ведення документації, ділового листування.

Ступінь стандартизації в документах буває різним. Одні (розписка, доручення, заява, протокол) більш регламентовані, інші (оголошення, повідомлення, лист) — менш, а деякі (автобіографія, характеристика, лист) мають незначний рівень стандартизації.

Звіт — це документ, у якому міститься повідомлення про виконану роботу.

290. Скориставшись поданим зразком, складіть звіт про роботу одного з гуртків, що працює у вашій школі.

Звіт

про проведення декади української мови і літератури 01-10 березня 2018 року

Відповідно до плану роботи гімназії № 191 ім. П. Тичини м. Києва було проведено такі заходи:

01 березня 2018 р. відбулося фольклорне свято «А вже весна, а вже красна…». Звітували вихованці гуртка «Жар-птиця» (керівник Гречківська О. М.);

02 березня 2018 р. відбулася прем’єра вистави за п’єсою Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч», яку підготували учні 8-А і 8-Б класів (учитель Коваленко О. Т.);

03 березня 2018 р. було підбито підсумки конкурсу виконавців поезії Т. Г. Шевченка серед учнів 5-8 класів. Переможців конкурсу нагороджено дипломами та цінними подарунками;

04 березня 2018 р. відбулася учнівська наукова конференція «Етапи розвитку української мови». Найкращі повідомлення учнів відзначені преміями зі шкільного благодійного фонду «Освіта».

07 березня 2018 р. відбулося засідання методичного об’єднання вчителів української мови і літератури, на якому було відзначено, що предметна декада була проведена на високому науково-методичному рівні.

Заступник директора з навчальної роботи /підпис/ Кучерявенко Т. Б.

Зауважте!

Звіт про виконану роботу можна оформити у вигляді таблиці.

291. Скориставшись поданим зразком, складіть звіт про проведення Дня матері у вашому закладі освіти.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор середньої

загальноосвітньої ніколи № 45

Подільського району м. Києва

(підпис) А. Бабкова (печатка)

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ШКІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ УЧНІВ «РОДИНА» В І СЕМЕСТРІ 2018/19 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Установче засідання шкільного об’єднання учнів «Родина». Планування роботи на І семестр

03. 09. 2018 р.

Президент шкільного об’єднання учнів Наконечний Д.

2

Осінній бал старшокласників

17. 09. 2018 р.

Петровська О.

3

Підготовка до Дня вчителя

17. 09.-02. 10. 2018 р.

Кудренко І., Петровська О.

4

Організація і проведення благодійної акції «Подаруй бібліотеці книжку»

11-15. 10. 2018 р.

Яремчук О.

5

Підготовка заходів до Дня української писемності й мови

04. 11. 2018 р.

Ільченко М.

6

Концерт до Дня Збройних Сил України

04. 12. 2018 р.

Петровська О.

7

Свято для учнів 1 6-х класів «А хто, хто Миколая любить»

19. 12. 2018 р.

Яремчук 0.

8

Підготовка до шкільного новорічного балу

20 -26. 12. 2018 р.

Ільченко М.

Педагог-організатор /підпис/ Шевчук І. О.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити