Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§37. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЧНІ І НЕМОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СЛІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРІ

Чим відрізняються морфологічні способи творення слів від неморфологічних?

292. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку висловлювання.

ВІЧНИЙ ДВИГУН

Є два джерела збагачення словникового складу — словотвір і запозичення слів з інших мов. Основним джерелом збагачення лексики української мови є словотвір.

Наукові відкриття, розвиток виробництва, науки, техніки, культури викликають до життя нові предмети і поняття. А щоб назвати ці предмети і поняття, потрібні й нові слова. Вічний двигун словотвору діяв і діє. І діятиме повсякчас. Оновлення мислі і слова вічне (За І. Вихованцем).

Утворивши три групи, підготуйте в кожній групі відповіді на запитання.

1. Чому автор тексту вважає словотвір явищем, подібним до вічного двигуна?

2. Які ви знаєте джерела збагачення словникового складу мови?

3. Чи відомі вам інші, не названі у тексті, джерела збагачення лексики української мови? Свою думку обґрунтуйте, наведіть приклади.

Проаналізуйте, якій із трьох груп вдалося дати найповніші аргументовані відповіді.

Словотвір — це розділ мовознавства, який вивчає способи творення слів.

Нове слово виникає на базі вже наявного в мові і сприймається як похідне, вторинне щодо того, від якого утворилося. Наприклад, слова ЛІСОВИЙ, прийти сприймаються як вторинні щодо слів ліс, йти. Ознаками їхньої спорідненості є мотивованість їхніх значень словами, від яких вони утворилися, а також складніша будова.

При словотворенні основною одиницею виступає не корінь, а частина слова (або й ціле словосполучення), що мотивує значення похідного слова, є його словотвірною базою.

Твірна основа — це частина слова, від якого твориться нове, похідне слово.

Похідна основа — це основа нового слова, утвореного за допомогою словотворчих засобів (префіксів або суфіксів).

Наприклад: учитель учительський; ДІД прадід.

твірна похідна   твірна похідна

Сукупність спільнокореневих слів, розташованих у такій послідовності, в якій вони утворилися, становить словотвірне гніздо.

Наприклад: степ степовий степовик.

Ваш коментар

293. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Наведені слова об’єднайте в пари, що складаються із твірного і похідного слів, і запишіть.

Зразок. Малювати, малярство, розмальований, малярський, малювання, розмалювати, малюнок, маляр.

Малювати малювання. Малювати розмалювати. Розмалювати розмальований. Малювати малюнок. Малювати маляр. Маляр малярство. Маляр малярський.

1. Писати, писання, підписати, переписаний, писаний, писанка, підпис, підписати, переписувати, перепис, переписування. 2. Вчити, навчання, навчити, вивчити, учень, учнівський, учитель, учительський, учительство. 3. Диво, дивак, дивацтво, дивувати, здивований, здивувати, предивний, дивний, дивакуватий.

294. Заповніть пропуски у словотвірних ланцюжках і запишіть, позначте словотворчі афікси. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

Зразок. Сад садовий садівника садівництво.

1. Море по-моряцькому. 2. Писати попереписувати. 3. Хмара безхмарність. 4. Фарба перефарбовування. 5. Батько батьківщина. 6. Вірш віршування. 7. Камінь каменярський.

Залежно від того, які словотворчі засоби використовуються, розрізняють морфологічні й неморфологічні способи творення слів.

До морфологічних належать усі способи творення слів за допомогою морфем — значущих частин слова.

Морфологічні способи творення слів:

Зауважте!

Щоб правильно визначити спосіб творення слова, потрібно правильно визначити твірну основу. Наприклад, слово лісостеповий утворене суфіксальним способом, бо твірною основою є лісостеп.

Ваш коментар

295. Хто швидше? Запишіть підряд подані слова в такій послідовності: • утворені префіксальним способом; • утворені суфіксальним способом; • утворені префіксально-суфіксальним способом; • утворені безафіксним способом; • утворені складанням основ.

Преширокий, хліборобський, улесливий, заспів, кормосховище, зайти, підземний, людський, збори, словосполучення, здати, здобуток, утретє, здогад, підказати, виборювати, джеркіт, суглинок, синьоокий.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв складеться початок прислів’я: «… — цвіту».

Неморфологічні способи словотворення такі:

морфолого-синтаксйчний (перехід однієї частини мови в іншу): солодке (прикм.) печиво —люблю солодке (іменник), широке коло (імен.) — коло (прийм.) хати;

• лёксико-синтаксйчний (утворення нового слова внаслідок поступового злиття словосполучення в одне слово): п’ятсот, утридорога;

• лёксико-семантйчний (набуття нового значення вже існуючого слова): корінь (дерева) — корінь (у математиці, мовознавстві), Дніпро (річка) — «Дніпро» (журнал).

Ваш коментар

296. Прочитайте слова. Визначте, яким із різновидів неморфологічного способу вони утворені. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

Вісімсот, «Прикарпаття» (готель), учительська, Гончар, парк (автобусний), невідоме, вічнозелене, фронт (робіт), «Таврія» (автомобіль), поранений (іменник), сьогодні, хворий (іменник), вартовий, перекотиполе, Діброва, вищезазначений, ломикамінь, Стельмах, миттю (прислівник).

Прочитайте речення. Складіть і запишіть речення, щоб виділені слова виступали іншою частиною мови.

Зразок. Вже почалось, мабуть, майбутнє (ім.). Оце ось тільки почалось (Л. Костенко). — Майбутнє (прикм.) ремесло опануємо ретельно.

1. Весна ледачого не любить, вона проворного голубить (Нар. творчість). 2. Завтра! Ой як же далеко ти, завтра (О. Гончар). 3. Тільки «так» чи «ні», «за» чи «проти» мало сьогодні сенс (П. Загребельний). 4. Ріжок молодого місяця в оточенні зір визирнув із-за темної хмари (П. Куліш). 5. Уже поволі стало забуватися все пережите, пройдене, старе (К. Герасименко). 6. Це тато чи мама, читаючи книжку своїй дитині, на якусь мить забувають про дорослі справи й турботи і повертаються в далеку-далеку, але завжди таку звабливу Країну дитинства (А. Костецький). 7. Я шукав усе світле в дорозі і в людях, і щастя моє в тому, що мені здебільшого траплялися саме такі світлі друзі і вчителі (Т. Масенко).

298. Хто швидше? Запишіть подані словосполучення у три колонки: із виділеними словами, утвореними морфолого-синтаксичним способом; із виділеними словами, утвореними лексико-синтаксичним способом; із виділеними словами, утвореними лексико-семантичним способом.

Допоміг пораненому; триста колод; парк автобусів; полотно залізничне; сьогодні повернемо; в операційну заніс; зупинився коло кручі; вищезгаданий прийом; село Сад; вартовий завмер; перекотиполе полетіло; лінія фронту; щасливі наречені; дванадцять квартир; миттю зник; журнал «Всесвіт»; татар-зілля розрослося; весною прилетіли; криничний журавель.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв словосполучень складеться прислів’я.

299. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий), усно поясніть наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи.

Буг, Воронеж, Виборг, Париж, Кременчук, Збараж, Овруч, Кавказ, Карпати, Острог, Галич, Норвегія, Прилуки, Кривий Ріг, Черкаси, Лейпциг, Чикаго, Страсбург, Ладога, Бортничі, Гаага, Балхаш, Рига, печеніг, турок, словак, чуваш, моряк, солдат, наймит, гігант, ескімос, таджик, брат, варяг, козак, казах, невольник, волох, грек.

300. Спишіть речення, від поданих у дужках слів утворюючи іменники за допомогою суфікса -ств(о).

1. Ішло (вояк), (брат) ратних діл і сходило з пагорба на діл (М. Бажан). 2. Гомінливим (птах) розлетілися школярі на канікули (О. Донченко). 3. Тримайся, шевче, свого ремесла, а за (кравець) не берись (Нар. творчість). 4. Гаї, садки, урочища, хати, дерева, клуні — усе нашіптувало казки (дитина), повертало в роки (юнак) (В. Шевчук). 5. Скільки краси в (товариш), у любові людини до людини (О. Довженко). 6. Духовне (убогий) і моральну ницість нічим виправдати не можна (В. Сухомлинський). 7. І всі (багатий) земні не переважать свободу (Г. Сковорода).

«Уява охоплює весь світ». Напишіть невеликий роздум за висловом Олександра Довженка (за можливості, пост у соціальних мережах).

Розрізняють морфологічні й неморфологічні способи словотворення. До морфологічних відносять всі способи, за яких похідне слово утворилося за допомогою морфем: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ. До неморфологічних способів словотворення належать: морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний і лексико-семантичний. Іноді буває важко розрізнити морфологічний спосіб основоскладання та неморфологічний лексико-синтаксичний спосіб. Потрібно пам’ятати, що при лексико-синтаксичному способі твірні слова поєднуються в одне складне безпосередньо, не зазнаючи ніяких змін (пройдисвіт — пройди світ).

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ

301. Пригадайте, що таке тавтологія. Наведіть приклади тавтології, що виступає стилістичним засобом. Прочитайте уривок з учнівського твору, знайдіть тавтологію, що є вадою тексту. Відредаговане висловлювання запишіть.

У житті бувають різні моменти. Іноді ми сумуємо, іноді плачемо, часто радіємо. Кожна людина прагне прожити життя без помилок. Та, на жаль, життя без помилок неможливе.

У сучасному суспільстві існує багато стереотипів. Якщо людина робить щось, що виходить за рамки цих стереотипів, це вважають за помилку. На мою думку, це не зовсім правильно. У кожної людини є своя правда, совість і принципи, згідно з якими вона живе.

Дуже часто батьки, вважаючи, що вони знають, як буде краще для дитини, намагаються вберегти її від помилок. Я думаю, що це має як негативний, так і позитивний вплив. У моєму житті поради батьків відіграють дуже важливу роль. Іноді виникають ситуації, що схожі на деякі моменти життя моїх батьків. І саме тоді досвід батьків, нехай він навіть і гіркий, буває дуже корисним і доречним. Порада або застереження батьків можуть допомогти уникнути неприємностей (З учнівського твору).

«Я хочу сказами своє слово». Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою ровесника (ровесниці). Подискутуйте на цю тему з однолітками (за можливості, у соціальних мережах).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити