Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

§47. ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИСЛІВНИК - ОСОБЛИВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Які спільні граматичні ознаки мають дієприкметник і дієприслівник?

416. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Розгляньте таблицю, підготуйте розповідь про дієприкметник як особливу форму дієслова.

Дієприкметник — особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією і відповідає на питання який? яка? яке? які?

Дієприкметник поєднує ознаки дієслова і прикметника

Ознаки дієслова

Ознаки прикметника

1. Вид недоконаний (синіючий) і доконаний (посинілий)

1. Указує на ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які?

2. Час теперішній (старіючий) і минулий (постарілий).

2. Залежить від іменника: принишклі (якії) трави

3. Стан активний (згасле вогнище) і пасивний (погашене вогнище)

3. Змінюється за числами, родами (в однині) й відмінками

4. Може мати залежні слова (іменники, займенники, прислівники): прочитана (ким?) мною (коли?) вчора стаття

4. У реченні виступає означенням або присудком: Принишклі трави налякані вітром (М. Стельмах).

Ваш коментар

Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Зробіть морфологічний розбір дієприкметників (див. с. 281).

Коли заходить сонце, соняшн..ки стають засмуч..ні. Стоять вони в змовкаючому бентежному гудінні бджіл. У заглибленому думанні соняніНеКи зовсім інші, ніби спохмурнілі (Є. Гуцало).

418. Хто швидше? Запишіть подані словосполучення у дві колонки:

✵ із вставленою буквою і; ✵ із вставленою буквою и.

Знаюч..й людині, знеболююч..йзасіб, біліюч..йсніг, (у)темніюч..й прірві, тремтяч.. руки, (на) достигл..м абрикосі, (по) вбит..й дорозі, очищуюч..й пристрій, чорніюч..ми силуетами, (у) кипляч..й смолі, (у) стоячей воді, згасаюч..й день, достигаюч..ми яблуками, (на) висипан..м кургані.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних дієприкметників складається початок вислову Григорія Сковороди: «… — це найвища радість для ледаря, а для працьовитого — найбільше покарання».

Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основ дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів -уч- (-юч-), -ач- (-яч-). Наприклад: працюють — працюючий, сплять — сплячий.

Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основ неозначеної форми за допомогою суфікса -л-. Наприклад: потьмяні(ти) — потьмянілий. Якщо в основі неозначеної форми дієслова є суфікс -ну-, він випадає:засохнути — засохлий.

419. Хто швидше? Від слів на с. 254 утворіть активні дієприкметники недоконаного виду и запишіть у дві колонки:

✵ із суфіксом -уч- (-юч-);

✵ із суфіксом -ач- (-яч-).

Збільшувати, знайомити, терпіти, спати, перетворювати, проводити, узагальнювати, прагнути, колоти, ходити, джеркотіти, вболівати, сидіти, свистіти, полювати, мерехтіти, стишувати, витікати.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних дієприслівників складеться закінчення прислів’я: «Ніхто …».

420. Розв’яжіть мовну задачу.

Учні складали словосполучення з активними дієприкметниками недоконаного виду. Ольга записала такі приклади: летючий корабель, невмирущий солдат, кипуча діяльність. Якої помилки припустилася дівчина? Утворіть дієприкметники від дієслів літати, вмирати, кипіти.

Зауважте!

Активні дієприкметники недоконаного виду в українській мові вживаються рідко. Найчастіше вони замінюються складнопідрядними реченнями з підрядними означальними або описовими зворотами.

Неправильно

Правильно

Останні промені заходячо- го сонця золотили маківку гори.

Останні промені сонця, що заходило, золотили маківку гори. Останні промені призахідного сонця золотили маківку гори.

Пасивні дієприкметники творяться від основи неозначеної форми дієслів за допомогою суфіксів -н-, -єн- (-єн-), -т-. Наприклад: написати — написаний, варити — варений, колоти — колотий.

421. Спишіть речення, утворюючи від дієслів, що в дужках, пасивні дієприкметники.

1. Невелика Джерина пасіка була (обгородити) низьким тином (І. Нечуй-Левицький). 2. І знов у тумані бриніли окремі розмови, як (зачепити) струни (М. Коцюбинський). 3. Жнив’яною спекою (налити) були дні, ніжних акварельних тонів були вечори (О. Гончар). 4. (Струсити) вітром яблуко лунко гупнуло в траву. 5. І все-таки до тебе думка лине, мій (занапастити), нещасний краю! (Леся Українка). 6. На галявину вибігає сарна і, (вразити) чудовим концертом, зупиняється. 7. І от ростуть за нашої доби в добу колишню (садити) дуби, розкрилюються вітами широко, лапатим листям юне тішать око (М. Рильський).

422. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Розгляньте таблицю, підготуйте розповідь про дієприслівник як особливу форму дієслова.

Дієприслівник — особлива форма дієслова, що виражає додаткову дію і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

Дієприслівник поєднує ознаки дієслова і прислівника

Ознаки дієслова

Ознаки прислівника

1. Вид недоконаний (кажучи) і доконаний (сказавши)

1. Не змінюється: пишучи, дізнавшись

2. Час теперішній (живучи) і минулий (проживши)

3. Може мати залежні слова (іменники, займенники, прислівники): тихо (які) наспівуючи (що?) пісню

2. У реченні виступає обставиною: Вітер, розбивши чорні хмари, ліг біля моря відпочить (Т. Шевченко).

Ваш коментар

Дієприслівники недоконаного виду творяться від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи, -ючи (для дієслів І дієвідміни) та суфіксів -ачи, -ячи (для дієслів II дієвідміни). Наприклад: везуть — везучи, стоять — стоячи.

Дієприслівники доконаного виду творяться від основи неозначеної форми дієслова за допомогою суфікса -ши (якщо основа закінчується на приголосний), -вши (якщо основа закінчується на голосний). Наприклад: принести — принісши, промовити — промовивши.

423. «Єдиний шлях, що беде до знання, — це діяльність». Спишіть речення, утворюючи від дієслів, що в дужках, дієприслівники, позначте дієприслівникові суфікси.

1. Стогне завія до рання, (зламати) об ліс крило. 2. Сади стоять, обдмухані вітрами, листки летять, (кивати) гіллю (З тв. Л. Костенко). 3. Інколи, (зібратися) громадою, ми вирушали в степ. Він завжди манив нас, (заглядати) з усіх боків у наше село і в наші душі. 4. У тривозі й любові, у замилуванні й надії вдивляються матері в своїх дітей, (сподіватися) і (прагнути) щастя для них (З тв. О. Сизоненка).

424. Запишіть фразеологізми, утворюючи від дієслів, що в дужках, дієприслівники. Доберіть із довідки до поданих фразеологізмів потрібні синоніми.

Зразок. Лиха прикупивши — із труднощами.

(Чухати) потилицю, (повісити) носа, (шукати) кістки в молоці, (спустити) рукава, клепку (згубити), об землю журбою (вдарити), (обливатися) потом, із зубів (видирати), (задерти) кирпу.

Довідка: сумно, прискіпливо, жалкуючи, без старання, безглуздо, весело, важко працюючи, нахабно, гордовито.

425. Спишіть текст, замінюючи способові дієслова дієприкметниками або дієприслівниками. Підкресліть дієприкметникові звороти.

Сиджу в затишку на осонні й спостерігаю за пташками. Грак, який вмостився на осиці, пробує співати. Зацвірінчали горобці, яких розбудила тракова пісня. У небі тріпочуть крильцями й невтомно дзвенять жайворонки. З лісу раз у раз долинають рипливі голоси чапель, які зайнялися ремонтом своїх гнізд. Сховались у вже високих хлібах і тріщать деркачі. Довкола, немов маленькі сонечка, світяться горицвіти, що їх напоїв теплий дощ (3 журналу).

Складіть продовження тексту за фотоілюстрацією, використовуючи дієприслівники.

Зауважте!

Дієприслівниковий зворот означає додаткову дію щодо основної, вираженої дієсловом-присудком, і стосується того самого підмета. Наприклад: І тремтить схвильоване колосся, притулившись до мого плеча (Олена Теліга) — колосся тремтить, притулилося. Не можна сказати: Наблизившись до берега, мені почувся плескіт хвиль (бо дія стосується різних предметів).

426. Прочитайте. Знайдіть помилки в побудові речень із дієприслівниковими зворотами. Відредаговані речення запишіть.

1. Працюючи наполегливо, робота була закінчена раніше. 2. Повертаючись додому, була вже ніч. 3. Прочитавши книгу, вона мені сподобалась. 4. Проходячи під вікном, почулася розмова. 5. Світить річка і зникаючи в маревах небосхилу. 6. Вийшла мати, позбирала в траві яблука і, нічого не скажучи, повільно пішла до хати. 7. Підійшовши до зупинки, тролейбус уже рушив (3 учнівських творів).

Ваш конспект

Дієприкметник і дієприслівник мають лише ті спільні ознаки, які взято від дієслова: вид, час і можливість мати залежні слова. Інші ознаки, «успадковані» від прикметника й прислівника, різняться. Так само різною є їхня синтаксична роль.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити