Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

§48 ПРИСЛІВНИК

Чим відрізняється прислівник від інших самостійних частин мови?

427. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте речення. З’ясуйте, на що вказують виділені слова: а) на ознаку дії, б) на ознаку іншої ознаки, в) на ознаку предмета.

1. Більше землю удобряй — будеш мати урожай. 2. Дорога додому — найкраща з доріг. 3. Одинокому дорога дуже довга (Нар. творчість).

Прислівник — незмінювана самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.

У реченні прислівник може виступати обставиною або присудком. Наприклад: Мудрій ЛЮДИНІ ВСЮДИ І завжди добре (Г. Сковорода).

Ваш коментар

428. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Розгляньте таблицю. Підготуйте усну розповідь про розряди прислівників за значенням.

Розряди прислівників за значенням

Питання, на які відповідають прислівники

Приклади

1. Спосіб дії

як? у який спосіб?

Добре все вміти, та не все робити (Нар. творчість).

2. Міра і ступінь

наскільки? якою мірою?

Більше землю удобряй — будеш мати урожай (Нар. творчість).

3. Місце дії

де? куди? звідки? яким шляхом?

Полохливому всюди вовки ввижаються (Нар. творчість).

4. Час дії

коли? відколи? доки? як довго?

Говорити правду ніколи не пізно (Нар. творчість).

5. Причина дії

чому? з якої причини?

3 переляку душа в п’ятки пішла (Нар. творчість).

6. Мета дії

для чого? з якою метою?

Хто всім на зло робить, сам ніколи щасливим не буває (Нар. творчість).

429. Доберіть до поданих фразеологізмів синонімічні прислівники з довідки і запишіть. Визначте розряди прислівників за значенням.

Зразок: У рот води набравши — мовчки (спосіб дії).

За царя Гороха, ні в сих ні в тих, як Пилип із конопель, дешевше за дірку від бублика, за два кроки, дивлячись звисока, злякавшись власної тіні, ледве очі протерши, три шкури дерти, скоса поглядаючи.

Довідка: спантеличено, несподівано, дуже давно, дуже дешево, близько, гордо, з переляку, спросоння, дорого, невдоволено.

Прислівники з кінцевими суфіксами -о, -е, утворені від якісних прикметників, мають вищий і найвищий ступені порівняння.

Вищий ступінь порівняння має дві форми — просту і складену.

Проста форма твориться від основи звичайного прислівника за допомогою суфіксів -ш-, -іш-. тонко — тонше, голосно — голосніше.

Складена форма має два різновиди. Один із них утворюється додаванням слів більш, менш до звичайного прислівника: більш уважно, менш упевнено. Другий різновид складеної форми твориться за допомогою слів багато, набагато, значно, куди, ще, трохи, які додаються до прислівника простої форми вищого ступеня порівняння: набагато веселіше, трохи пізніше, ще зручніше.

Вищий ступінь порівняння кількох прислівників твориться від інших основ: гарно, добре — краще, погано — гірше, багато — більше, мало — менше.

Найвищий ступінь порівняння має три форми — просту, складну і складену.

Проста форма найвищого ступеня порівняння твориться додаванням префікса най- до простої форми вищого ступеня порівняння: світліше — найсвітліше, більше — найбільше.

Складна форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою префіксів як-, що-, які додаються до простої форми найвищого ступеня: найсвітліше — якнайсвітліше, найбільше — щонайбільше.

Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється додаванням слів найбільш, найменш до звичайного прислівника: найбільш удало, найменш охайно.

Ваш коментар

430. Виконайте завдання кожен (кожна) окремо, порівняйте утворені форми ступенів порівняння прислівників. Проаналізуйте якість виконання роботи одне одним.

До поданих слів доберіть синоніми й утворіть від них форми вищого ступеня порівняння.

Зразок. Неголосно — тихо, тихіше, менш тихо, ще тихіше.

Недалеко, настирно, радісно, невесело, неквапливо, неподалік, безстрашно.

До поданих слів доберіть антоніми й утворіть від них форми найвищого ступеня порівняння.

Зразок. Сумно — весело, найвеселіше, якнайвеселіше, найбільш весело.

Добре, легко, вузько, багато, близько, повільно, високо, недбало, дешево.

431. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Визначте форми прислівників вищого і найвищого ступенів порівняння.

1. На світі той наймудріший, хто найду..е люб..ть життя (В. Симоненко). 2. Мені найкра..е із тобою бр..сти лісами наугад (М. Стельмах). 3. А сонце підбивається все ви..е і ви..е, пр..пікає все ду..е та ду..е (Панас Мирний). 4. Рідна мова в рідній школі! Що бр..нить нам чарівніш? Що нам бли..е, і миліш, і доро..е в час недолі (Олександр Олесь). 5. Чим кра..е зваж..не слово, тим точніше воно влучає в ціль (М. Рудь). 6. Якнайретельніше пильнуй, щоб, об..раючи друзів, через недбальство не натрапив на щось підроблене (Г. Сковорода). 7. Найбільш переконл..во робить той, хто виховує не словами, а вчинками (В. Сухомлинський).

432. «3чити себе самого — благородна справа». Відредагуйте текст і запишіть.

Сама найболючіша проблема сьогодення — проблема екології. Людство якнайблизькіше підійшло до тієї межі, коли результати недбалого господарювання можуть знищити життя на планеті! Усе більш частіше засоби масової інформації переповнюються новинами про техногенні катастрофи, природні катаклізми. Природа не прощає прорахунків — помста їй якщонайнебезпечніша. Завжди пам’ятаймо про це і більш наполегливіше шукаймо вихід з глухого кута (3 учнівського твору).

Через дефіс пишуться прислівники:

утворені від прикметників та займенників за допомогою префікса по- та суфіксів -ому, -ему, -и: по-українськи, по-вашому, по-моєму, а також прислівники по-латині та на-гора;

утворені від порядкових числівників за допомогою префікса по- та суфіксів -е, -є: по-перше, по-третє;

з префіксами казна-, бозна-, хтозна-, будь- та суфіксом -небудь: казна-як, хтозна-де, де-небудь;

утворені повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних слів, ужитих у тій самій формі: тихо-тихо, часто-густо, туди-сюди.

Разом пишуться прислівники:

• утворені за допомогою префіксів прийменникового походження без суфіксів: униз, услід, віддалік;

• утворені за допомогою префіксів прийменникового походження та суфіксів -е, -и, -і, -а, -я, -у, -ю, -ки: збоку, вгорі, попідтинню, вперше, засвітла;

• утворені способом складання основ: обіруч — обома руками, босоніж — босими ногами;

• із префіксами де-, аби-, що- та суфіксом -сь: деколи, абияк, щодня, колись.

Окремо пишуться прислівники:

• утворені з прийменника та іменника, який зберігає своє конкретне значення (особливо, коли між прийменником та іменником можна вставити означення): з розгону, на щастя, в обмін;

• утворені сполученням прийменника з прикметником: в основному, в середньому;

утворені поєднанням збірного числівника та прийменника по: по двоє, по п’ятеро;

утворені поєднанням іменників, прикметників, числівників та займенників у різних відмінках: з ранку до ночі, одним одна, сама самотою.

433. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Усно прокоментуйте написання прислівників.

1. Небо сьогодні синіло (по)весняному, свіже й високе, вище, ніж (будь)коли (О. Гончар). 2. Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє, що зневажає суховії і щедра, як (на)провесні ріка (М. Рильський). 3. Цілий день (у)чора проблукав у полі, з вітром (на)вздогінки бігав (на)вміння (В. Чумак). 4. Тут, біля острова, завжди, (у)день і (в)ночі, (без)угаву стоїть шум, а в сонячні години у дрібних краплях виграє барвиста веселка (О. Донченко). 5. Клубочилися хмари куряви (у)переміж із хмарами грозовими, тужно мекали вівці покірливі, і деякі з них раз(по)раз голосили зовсім (по)людському (І. Білик). 6. У тиху погоду в лісі ані шелесне: (тихо)тихо, тільки коли(не)коли флейтою іволга заграє (Остап Вишня). 7. (Одним)єдине при долині, в степу, край дороги, стоїть дерево високе (Т. Шевченко). 8. Не(за)довго до світання (по)одинці й (по)двоє почали розходитися (М. Стельмах).

434. Спишіть, розкриваючи дужки. З трьома парами словосполучень складіть речення. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

Читати (в)голос, вслухатися (в)голос; поговоримо (в)день, (в)день народження; зробити (по)своєму, (по)своєму подвір’ю; (по)казах- ському степу, говорили (по)казахському; (по)перше, прочитай,

(по)друге, перекажи; (по)друге листопада; (по)старому шляху, працюємо (по)старому; (по)вашому не буде, (по)вашому одягу; поклав (з)боку, повертався (з)боку (на)бік.

435. Хто швидше? Запишіть подані словосполучення в три колонки: із прислівниками, що пишуться разом; із прислівниками, що пишуться через дефіс; із прислівниками, що пишуться окремо.

Оздобив (аби)як, відповів (по)англійському, в’їхав (з)розгону, (одним)одна залишилася, усвідомив (давним)давно, згорнув (у)четверо, (рано)вранці прокинувся, говорили (на)одинці, думав (на)самоті, знайдеш (будь)де, приїде (після)завтра, стали плечем(до)плеча, виборювали пліч (о)пліч, тьохкають день (при)дні, (чим)скоріш повідомте.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв перших записаних слів складеться початок прислів’я: «… , а на гору і віз не хоче».

Зауважте!

У діловому, науковому й публіцистичному стилях мовлення прислівники зазвичай стилістично нейтральні. У художньому і розмовному стилях вживаються ще й емоційно забарвлені прислівники, що входять до складу фразеологічних зворотів: сидьма сидіти, поїдом їсти. У розмовній мові поширені прислівники типу завбільшки, завдовжки, відтіля, що вказують на приблизні розмір, час або місце.

436. Спишіть текст, розкриваючи дужки.

ЗОРЯНЕ НЕБО

(Що)ночі перед нами розкривається небесна книга Всесвіту — міріади далеких зірок. Дрібні, як мачинки, зірки групуються в химерні фігури, наче хто(сь) бозна(в)який спосіб позбирав їх (до)купи, наче вишив на небесному килимі вигадливі візерунки — сузір’я.

З (давніх)давен люди (на)справді думали, що загадкові зоряні фігури розміщені на небі (не)(с)проста. Уява малювала різні божества, які знайшли собі пристановисько на небі. (За)звичай це були люди, але (де)коли могли набувати подоби священних тварин: звірів, птахів, комах. А може, сузір’я — то міфічні герої-титани, яких головний бог Зевс поселив (с)прадавна на небі? Так з’явилися сузір’я легендарного героя Персея і нездоланного багатоборця Геркулеса, красуні Кассіопеї та її доньки Андромеди, сузір’я Кита і Дракона, Орла і Лебедя, Малої і Великої Ведмедиці.

Кожен народ (по)своєму заселяв небо. Ще предки грецьких звіздарів зробили такий поділ неба на сузір’я, яким і (до)нині послуговуються астрономи (За М. Славинським).

Що вам відомо про українські назви сузір’їв? З’ясуйте це за допомогою інтернет-джерел і поділіться інформацією в соціальних мережах.

Ваш коонспект

На відміну від інших самостійних частин мови, прислівник не змінюється ані за числами, ані за відмінками, не має він також ознак роду.

Прислівник не має свого, властивого тільки йому лексичного значення. Воно зумовлене лексичними значеннями тих частин мови, від яких він утворюється {день — вдень, мій — по-моєму, осінь — восени).

Прислівники мають властиві тільки їм словотворчі суфікси -о, -е (тепло, добре, важче), -и, -ому, -ему (по-братськи, по-моєму).

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ. СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ

437. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення.

У 1971 році американський інженер Рей Томлінсон розробив програму для передавання текстових повідомлень між віддаленими комп’ютерами. При цьому він уперше використав у електронній пошті знак @ — «равлик», щоб відокремити в поштовій адресі імена користувача і комп’ютера. Тобто цей символ розділяє дві частини електронної адреси: ім’я користувача електронної скриньки та назву поштового сервера, на якому ця скринька зареєстрована.

Однак звичного для нас вигляду електронна пошта набула після низки серйозних доопрацювань, які дозволили створювати списки листів, сортувати їх, вибирати, читати й зберігати потрібні повідомлення, пересилати отримані електронні листи на іншу адресу, автоматично відповідати на отримане послання тощо.

Електронна пошта стала чудовим засобом для швидкого обміну інформацією через відносну доступність і функціональність. Для створення безкоштовної поштової скриньки необхідно мати комп’ютер із виходом в Інтернет, зареєструватися на поштовому сервері, обравши ім’я для своєї скриньки та пароль, який забезпечуватиме доступ до неї. Усі електронні адреси мають певну усталену форму. Найпершою ознакою є наявність знака «@». До речі, його називають по-різному: «равлик», «собачка», «жабка», «завиток». З власної скриньки можна надсилати текстові електронні листи, до яких додавати фотографії, презентації, звукові та відеофайли, скопійовані за допомогою сканера документи.

Отже, ми пишемо листа, вказуємо електронну адресу свого адресата, і протягом кількох хвилин цей лист отримують, незважаючи на відстань, навіть на іншому континенті.

Електронне листування відродило епістолярний стиль, щоправда, в дещо зміненому форматі. Із поширенням смартфонів і безкоштовних електронних додатків для обміну інформацією (месенджери соціальних мереж, Viber, WhatsApp, Telegram тощо) молодь стала віддавати перевагу новішому формату спілкування — швидкому обміну повідомленнями. Проте електронне листування не втратило актуальності (3 журналу).

Дайте відповіді на запитання.

1. Чи користуєтеся ви засобами електронного обміну інформацією? Яким саме засобам ви віддаєте перевагу?

2. У чому, на вашу думку, перевага безкоштовних додатків для обміну повідомленнями?

3. Чи маєте ви електронну скриньку для листування? У яких ситуаціях ви обираєте саме її для передавання інформації?

438. Прочитайте текст. Чи погоджуєтеся ви з думкою автора? Напишіть продовження за поданим початком, використавши останнє речення як тезу.

Інтернет та мобільний телефон стали невід’ємною частиною життя людини, роблячи його набагато легшим і зручнішим. Мобільний зв’язок та доступ до мережі Інтернет можна порівняти із засобами масової комунікації (преса, радіо, телебачення).

Надсилання смс-повідомлень, спілкування в чатах, мобільних додатках зумовили появу «мови смс», ще більш короткої, ніж та, якою користуються під час спілкування в Інтернеті, користування електронною поштою. Та й зміст такого повідомлення не обмежується тільки словами, сьогодні до його складу входять знаки, графічні зображення, фотографії тощо. Дуже часто візуально «мова смс» схожа на ребус, до складу якого входять малюнки, літери, цифри, знаки пунктуації, «смайлики» та інші невербальні засоби. Тому смс- повідомлення найчастіше реалізують писемну форму розмовно- побутового стилю, але в дуже стислому вигляді.

Електронні листи, смс, ммс дозволяють спілкуватися у майже реальному часі. Отже, окремим і важливим аспектом розвитку смс-повідомлень є їхній вплив на стандартну мову. Невимушене спілкування сприяє змінам у нормах літературної мови в напрямі лібералізації та породжують сумніви в непорушності й обов’язковості дотримання літературних норм, через що деякі мовознавці говорять про негативний вплив смс-повідомлень.

Смс-комунікація впливає на розвиток мови, маючи як позитивні, так і негативні наслідки.

«Я хочу сказами своє слово». Висловте власну думку щодо стильової належності смс-повідомлень, доповнюючи відомостями про новіші засоби обміну інформацією за допомогою безкоштовних мобільних додатків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити