Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

§5 ВИНИКНЕННЯ ДАВНІХ ДІАЛЕКТІВ. СУЧАСНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ

Як взаємодіють діалекти з літературною мовою?

Діалектом (наріччям) називають сукупність специфічних мовних особливостей — фонетичних, морфологічних, синтаксичних, лексичних, що не властиві літературній мові, але характерні для усного мовлення населення, яке проживає у певній місцевості.

Розрізняють три основні діалекти (три групи говорів) української мови: північний, південно-західний і південно-східний.

Північний (або поліський) діалект поширений на території Чернігівської, північної частини Сумської, Київської, Житомирської, Рівненської, Волинської областей.

Південно-західний діалект охоплює території Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської областей, а також північну частину Миколаївської, північну і західну частини Одеської, південну Волинської, Рівненської, Житомирської областей.

Південно-західний діалект поділяється на декілька говорів: волинські, наддністрянські, закарпатські, гуцульські, буковинські, подільські, лемківські.

Південно-східний діалект охоплює найбільший мовний масив порівняно з іншими діалектами. Він поширений у південній частині Сумської і Київської областей, на території Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Запорізької, Черкаської, Херсонської, у південній частині Одеської та Миколаївської областей. Словниковий склад, фонетична система і граматична будова цього діалектного масиву найближчі до літературної мови, оскільки літературна мова розвивалася на базі південно-східних говорів.

Цей діалект поділяється на три групи говорів: середньонаддніпрян- ську, слобожанську, степову.

Ваш коментар

30. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Розгляньте таблицю «Мовні особливості українських територіальних діалектів» і дайте відповіді на запитання.

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТІВ

Діалект

Фонетичні особливості

Морфологічні особливості

Лексичні діалектизми

Північний діалект

1. У ненаголошеній позиції на місці звука [і], що чергується з [о], вживаються дифтонги [уо], [уе], [уи], [уі] або звук [у]: куонь, куень, куинь, кунь; у ненаголошеній позиції вживається в закритому складі [о], а не [і]: радость, щирость.

2. На місці [і] у ненаголошеній позиції в закритому складі замість [е] вживається дифтонг [іе]: піеч, шіесть.

1. Іменники типу знання, життя вживаються із закінченням -є: життє, знание.

2. Прикметники чоловічого роду в називному відмінку однини здебільшого мають закінчення -и,-і, а не -ий, -ій: стари дід, сині папір.

Кіяхи

(кукурудза),

кукуля

(зозуля),

лісавиця

(драбина),

веселики

(журавлі),

без (бузок),

ясниця

(веселка)


3. На місці [і], що не чергується з [о] та [е], у ненаголошеній позиції виступає дифтонг [іе], але може зберігатися [і]: сіено, ліето і сіно, літо; у ненаголошеній позиції з’являється [е]: беда, мешок.

4. На місці ненаголошеного [а] (орфографічне я) вживається [е]: паметь, десеть.

5. Звуки [р] та [ц] у всіх позиціях тверді: зора, порадок, молодица, хлопец

3. Прикметники чоловічого роду у називному відмінку множини мають закінчення -и, а не -і: зелени садки, молоди лісники.

4. Прикметники і займенники жіночого і середнього роду в називному відмінку однини мають закінчення -ая (-яя), -еє(-єє): зеленая, зеленеє, тая, усякая, усякеє.

5. Постфікс -ся зворотних має форми -сє, -сь: сміявсє, дививсь


Піведенно-західний діалект

1. В іменниках середнього роду типу життя, знання немає подовження приголосних, уживається закінчення -є: житє, знане.

2. Ненаголошений [о] перед наступним складом з [у] вимовляється з наближенням до [у]: коужух, твоую.

3. Звук [р] у всіх позиціях твердий, а в деяких говорах між [р] і наступним голосним з’являється [й]: зора, порадок і зорйа, порйадок.

4. Деякі приголосні дзвінкі звуки в кінці слів оглушуються: дім, дуп, голуп (замість дід, дуб, голуб)

1. Іменники І і II відміни м’якої групи в місцевому відмінку мають закінчення -и: на кони, на земли.

2. Іменники II відміни в давальному відмінку однини мають закінчення -ови, -ьови, -еви: братови, коне- ви, сонцьови.

3. Іменники жіночого роду в орудному відмінку в частині говорів мають закінчення -ов, а чоловічого роду- -ом: руков, ногов, коньом.

4. Широко вживаються давні короткі форми займенників мя, тя, мі, ті, ню (замість мене, тебе, мені, тобі, її, нею).

5. У дієсловах 3-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу широко вживається твердий кінцевий -т: носит, зроблят.

6. Постфікс -ся зворотних дієслів вживається окремо й найчастіше перед дієсловом: він ся дивит.

7. Часто вживаються давні складені форми майбутнього часу: я буду робив, ти будеш казала

Бардзо (швидко),

Вуйко (дядько),

Ногавиці (штани),

Флояра (сопілка),

Ватра (вогонь),

Неньо (батько)

Південно-східний діалект

1. Ненаголошений [о] перед наступним складом з [у] та [і] вимовляється з наближенням до [у]: гоулубка, соубі.

2. Звуки [е] та [и] взаємно наближуються у вимові: сеило, жиевеш.

3. Звук [р] здебільшого вимовляється м’яко: зоря, кобзарь.

4. Шиплячі звуки можуть вимовлятися пом’якшено: [ч’исто], [курч’а]

1. Дієслова II дієвідміни у 3-й особі в ненаголошеній позиції мають закінчення -е: робе, ходе.

2. У багатьох говорах у дієслівних формах 1-ї особи однини теперішнього часу немає чергування кореневих приголосних: просю, возю, ходю.

3. У деяких говорах уживаються стягнені дієслівні форми у 3-й особі однини теперішнього часу: гада, співа, літа (замість гадає, літає, співає)

Квасець (щавель),

Бачити (мити),

Утлий (кволий),

Жабуриння (водорості),

Лавка (магазин),

Ловкий (гарний)

Для яких діалектів характерна тверда вимова звука [р]?

2 Для яких груп говорів властива пом’якшена вимова шиплячих приголосних?

3. У якому діалекті між звуком [р] і голосним можлива поява звука [й] (бурйа, морйе)?

4. Для якого наріччя властива вимова дифтонгів [уо], [уе], [уи], [уі] на місці звука [і] у закритому складі, що чергується з [е] або [о] у відкритому складі?

5. У якому діалекті можливе оглушення кінцевих дзвінких приголосних?

6 Для якого діалекту характерне вживання постфіксів -сє, -сь у зворотних дієсловах (замість літературного -ся)?

7 У якому наріччі постфікс -ся зворотних дієслів відокремився й уживається перед дієсловом (він ся дивит)?

8. У якому діалекті відсутнє чергування кореневих дієслів у 1-й особі однини теперішнього часу?

9. У якій групі говорів іменники жіночого роду в орудному відмінку мають закінчення -ов (головов, зємльов)?

10. Для якого діалекту характерне закінчення -и в місцевому відмінку іменників І і II відміни м’якої групи?

11. У якому наріччі вживаються стягнені форми прикметників чоловічого роду (дурни розум, зли собака)?

31. «Єдиний шлях що веде до знанняj — це діяльність».

Прочитайте текст. Випишіть діалектні слова, доберіть до них літературні відповідники (за контекстом). Здійсніть взаємоперевірку робіт.

— І де ті дітиська ото полізли! Тошненько мені та нудненько мені! Ото залізли, може, в багно, — матінко Божа, хорони! — тошніла мати. А батько мовчав. Засвітили лампочку. Мати не вгавала і квоктала далі: — То вже так далі не може бути… І чому ти того лобуза, отого старшого (знов старшого!) не випариш добре? Де ж чувано, де ж видано, щоб у таку пору і не було дітей дома?

Батько ні пари з уст. Тяжко сів біля столу, закинувши наперед настільника, щоб бруднізними рукавами не замазати його. Виразу його обличчя при такому мізерному освітленні побачити годі, але ота тверда мовчанка і таке ж уперте лебедіння матері вимовно казали про все, що твориться в тих мужицьких душах (У. Самчук).

«Я хочу сказати своє слово». Як ви знаходите спільну мову з представниками різних поколінь? Поділіться з однолітками досвідом спілкування у вашій родині.

Зауважте!

Літературна мова, взаємодіючи з діалектами і говорами, поповнюється новими лексичними і виражальними засобами. Деякі діалектизми, як-от: плай, полонина, смерека, трембіта — стали загальновживаними словами.

У зв’язку з поширенням освіти літературна мова впливає на діалектне мовлення, звужуючи сферу вживання діалектизмів.

Діалектизми можуть вживатися в художній літературі як засіб мовної типізації персонажів.

Ваш коментар

32. Уявіть, що ви подорожуєте Україною. Складіть діалог, відтворюючи особливості мовлення представників різних регіонів:

• з дідусем-гуцулом;

• з бабусею з Чернігівщини.

33. Прочитайте гуцульські прислів’я і приказки. Випишіть лексичні, граматичні й фонетичні діалектизми.

1. Перед богатим двирі откривавуть, а перед будним закривавуть. 2. Не заплатиш дорого, не меш їсти доброго. 3. Нема понад ню, як понад війтову свиню. 4. Надвоє баба ворожила: або вмре, або буде жила. 5. Ні з собов не візьми, ні домів не лиши. 6. Має вочі, а ни видить. 7. Як ся файно зачєло, так ся файно й скінчєло. 8. Я з тобов, як риба з водов. 9. Бив би-м тя, та жаль ми тя, а пустив би-м тя, та ся бою, що втечеш! 10. Більмо окови не шкодить, лиш то, що око не видить. 11. Б’ ють і в фіст, і в гриву. 12. Бувало і куря кувало, а нині й зозуля не хоче (Нар. творчість).

Ваш конспект

Місцеві (територіальні) діалекти — це форми загальнонародної мови, що вживають лише в певній місцевості.

Діалекти мають специфічні ознаки (фонетичні, лексичні, граматичні), яких немає в літературній мові. У сучасній українській мові виділяють три основні групи діалектів: північну, південно-західну та південно-східну.

Літературна мова багатша за територіальні діалекти, вона обслуговує найвищі форми суспільних відносин. Діалекти та літературна мова взаємодіють: найкращі елементи з діалектів збагачують літературну мову, а елементи літературної мови засвоюються діалектами.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

АКАДЕМІЧНЕ ЕСЕ

Пригадайте, що таке есе. Опрацюйте теоретичний матеріал. Зробіть висновок, якого типу есе ви найчастіше створюєте.

Слово есе походить від французького essai, що означає «спробувати», «спроба». Цей жанр чи не найкраще ілюструє рівень інтелектуального розвитку особистості і те, наскільки сформовані компетентності, необхідні в житті, показує здатність до критичного мислення, обґрунтування власної позиції, вирішення певних проблем.

Розрізняють есе літературне й академічне.

Літературне есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.

Академічне есе призначене для перевірки інтелектуальних здібностей (розвитку критичного мислення) і демонструє вміння викладати власні думки логічно й у потрібній для розкриття теми послідовності. Крім того, і літературному, й академічному есе притаманні індивідуальний авторський стиль і лексичне багатство. Академічне есе буває стислим (його пишуть в аудиторії протягом обмеженого часу) і розгорнутим (практикують у закладах вищої освіти), коли студенти виконують його вдома протягом тривалого часу як підсумок опрацювання наукових джерел з певної теми, аналізуючи й узагальнюючи результати дослідження.

35. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Розгляньте таблицю й підготуйте розповідь про види академічного есе.

РІЗНОВИДИ АКАДЕМІЧНОГО ЕСЕ

РІЗНОВИД

Мета написання

Структура

Причиново-наслідкове есе

Автор показує причиново-наслідкові зв’язки між предметами та явищами наслідків, які з цього випливають

Вступ

Основна частина

Можуть розглядатися кілька причин, що призвели до певного наслідку; одна причина, яка має кілька наслідків; ланцюжок із причин, кожна з яких тягне за собою наслідок

Висновок

Класифікаційне есе

Автор демонструє навички розподілення об’єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак

Теза

Основна частина

(аналіз складових цілого).

Виокремлення суттєвого й відкидання другорядного; розподіл/групування відбувається за спільним критерієм

Висновок

Порівняльно-зіставне есе

Оцінити здатність учня порівняти два предмети чи явища й встановити між ними спільні або відмінні риси

1. Теза

Аналіз особливостей першого предмета/ явища

Аналіз особливостей другого предмета/ явища

Висновок2. Теза

Паралельне висвітлення двох-трьох спільних або відмінних ознак обох предметів/ явищ, які аналізують

Висновок

Дискусійне есе

Автор показує здатність критично мислити й уміння бачити певне явище в усій його суперечливості й з різних точок зору

Теза

Аргумент

Контраргумент

Висновок

Ілюстративне есе

Автор доводить певну думку, спираючись на конкретні й переконливі приклади, що безпосередньо стосуються тези (твердження)

Теза

Аргументи, приклади

Висновок

Мистецько-критичне есе

Автор аналізує твори мистецтва й висловлює критичну думку щодо них

Вступ, теза

Основна частина

(аргументований аналіз переваг і недоліків мистецького твору)

Висновок

Зауважте!

Усі есе мають однакову структуру: теза, основна частина, висновок. Але есе й твір-роздум — не тотожні види робіт. Есе, на відміну від роздуму, не обмежує право автора у самовираженні, але вимагає утримування фокуса уваги на порушеній проблемі, дотримання стилістичної єдності роботи.

36. Прочитайте теми і проблемні запитання. Поміркуйте, який різновид академічного есе доцільно використати для висвітлення поданої проблеми.

• Етапи розвитку української мови.

• Молодіжний сленг — розвиток чи деградація мови?

• Чим різняться поняття мова і мовлення ?

Спільні й відмінні ознаки художнього й публіцистичного стилів мовлення.

37. «Я хочу сказати свое слово». Прочитайте есе, визначте його особливості. Чи поділяєте ви думки автора? Подискутуйте.

НЕБЕЗПЕЧНІ ЗРУЧНОСТІ

Технічний прогрес — то річ дуже корисна для тіла та доволі небезпечна для душі. Ного стрімкість перебудовує навіть ментальність народу, не кажучи вже про аспекти побутового життя. Розум наш від нього набуває, а от душа, на жаль, втрачає. Обов’язковість цих втрат неминуча.

Ми вже не уявляємо собі, як можна жити без стільникового телефона. Мобільний зв’язок зробив наше життя більш насиченим на події, інформацію, безпеку. Навіть подіями, про які б ми воліли не знати, обсягом інформації, яку ми не в змозі перетравити, і безпекою золотої клітки.

Раніше, коли чоловік повертався додому, він із дружиною за вечерею ділився новинами, враженнями, думками. Нині такої потреби немає: вона вже в курсі, онлайн відстежила. Вона теж нічим чоловіка не здивує. Тобто патріархальна в класичному вигляді сімейна вечеря канула в Лету. Як один із елементів того цементу, що скріплює й робить доцільним подружнє життя.

Раніше, коли ми мали лише стаціонарний телефон, по якому довго не побазікаєш, ми частіше зустрічалися з друзями, бо «стільки накопичилося! Треба обов’язково зустрітися!». І летіли через усе місто, викроївши годинку. Тепер і такої духовної потреби немає: ти поінформований, як вони почуваються, чим переймаються й що їх хвилює — по саме горло. І після культових слів «до зв’язку!» ти інформаційно спустошений, як гаманець після відвідин крамниці.

Далі більше: винайшли скайп. Чудова річ для бізнесу й спілкування. Долає картинкою будь-які відстані. Відпадає потреба регулярно їздити до старих у село. Можна показувати їм онуків щовечора.

Повна прозорість загрозлива не для тих, хто хоче щось приховати, а для тих, кому приховувати нічого. Адже голий король — завжди кумедний! Найсильніше відчуваєш одинокість саме під скляним ковпаком. Не кажучи вже про стреси, які спіткають пересічну людину, коли її приватне життя фактично стає публічним. Але, як означено вище, це ціна, яку ми змушені платити за зручності. Що ж далі запропонує технічний прогрес? У який бік посуне нас у гонитві за комфортом у спілкуванні й передачі інформації?

Завжди поділяв думку того мудреця, який сказав, що людство, замість того щоби навчитися ходити, винаходить усе більш і більш досконалі милиці. Технічний прогрес не зробить нас кращими. Він зробить життя трохи комфортнішим (3 журналу).

Напишіть есе «Чи можна обійтися без соціальних мереж?». Скористайтеся пам’яткою.

Як писати есе?

• Обміркуйте запропоновану тему (проблему), сформулюйте тезу.

• Визначте, який різновид есе (за формою і стилем) буде доречним для розкриття теми; зверніть увагу на мету роботи, вимоги до її змісту й структури.

• Поміркуйте над належною аргументацією вашої тези та наведенням переконливих прикладів.

• Подбайте про те, щоб ваша робота була цікавою та оригінальною.

• Складіть план, напишіть есе на чернетці.

• Перечитайте написане, дайте оцінку власній роботі: чи відповідає робота жанровим ознакам есе та меті написання, наскільки чітко сформульована теза, чи розкрито проблему і чи переконливими є наведені вами докази й приклади.

• Переконайтеся, що висновок випливає із наведеної аргументації і відповідає порушеній проблемі.

• Перепишіть есе в зошит.

Контрольні запитання і завдання

1. Чому мову називають суспільним явищем?

2. Які функції виконує мова в суспільстві?

3. До якої мовної сім’ї належить українська мова?

4. Які мови є найближчими до української? Назвіть спільні риси, якими характеризуються східнослов’янські мови.

5. Які виділяють етапи в розвитку української мови? Хто був зачинателем, а хто — основоположником української мови?

6. Що вам відомо про виникнення писемності у східних слов’ян?

7. На який час припадає розвиток українського мовознавства?

8. Поясніть, яке значення мала граматика Мелетія Смотрицького.

9. Чим особлива граматика Івана Ужевича?

10. Розкрийте зміст поняття літературна мова. Яке значення має літературна мова для формування нації і держави?

11. Що таке норма літературної мови? Які норми літературної мови вам відомі?

12. Прочитайте речення. Визначте, які норми літературної мови порушено. Відредаговані речення запишіть.

1. Дякуючи наполегливій праці кожен може досягнути успіху. 2. Туристи, відпочиваючі на узбережжі, милувалися мальовничими краєвидами. 3. Ходити по залізничним коліям дуже небезпечно. 4. А моя особиста думка по поводу цього питання вас не цікавить? 5. Ми прагнемо до прогрессу незтримного руху вперед.

13. Що таке діалекти? Які три групи говорів української мови ви знаєте?

14. Прочитайте речення, записані фонетичною транскрипцією (без наголосів). За фонетичними, граматичними та лексичними ознаками визначте, до яких діалектів належать подані вислови.

1. [вуйна г’ірко с'а всм’іхнула // за добров хвил'ов злу ждай].

2. [молоди хлопец складав с'іено на вуоз / а куон' попасавс' неидалеко].

3. [гриеби так ловко поховалис'а сереид трави/ шч’о н'іхто йіх і не побаче].

«Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала зробити щось нове»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити