Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

§7 ЗВУК І ФОНЕМА. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чи тотожними є поняття голосні звуки і голосні фонеми?

44. Прочитайте текст. Скажіть, чим звук відрізняється від фонеми.

У середині XIX століття, коли, завдяки успіхам точних наук і техніки, лінгвісти отримали можливість використовувати для вивчення звукового мовлення різні технічні засоби, учені були дуже розгублені: пристрої фіксували величезну кількість звуків, які не піддавалися ні обліку, ні систематизації, адже жоден звук не вимовлявся абсолютно так само не тільки різними людьми, а й тим самим мовцем, коли його просили повторити вже сказане слово. Зняти це протиріччя, упорядкувати весь цей фонетичний хаос, звести безкінечне розмаїття реальних звуків до обмежених повторюваних одиниць мовної системи дозволило запровадження поняття фонеми.

Фонема як функціональна одиниця матеріалізується в звуках. Однак фонема й звук не одне й те саме. Це різні величини. Відмінність між фонемою і звуком можна пояснити так:

1. Фонема — соціальне явище, тобто це те спільне в звуці, що робить його впізнаваним незалежно від особливостей його вимови різними людьми; звук — індивідуальне явище.

2. Фонема — одиниця мови, а звук — одиниця мовлення.

3. Фонема — абстрактна одиниця (вона існує в уяві мовців), а звук — конкретна одиниця, фізичне явище, яке сприймається на слух і може бути записане на електронний пристрій.

4. Фонема — величина стала; звук — величина залежна: наприклад, у слові футбол звук [т] під впливом сусіднього дзвінкого [б] вимовляється як [д], однак цей звук [д] представляє фонему [т] (З довідника).

Голосні — це звуки людської мови, основу яких становить голос.

При вимові голосних звуків струмінь повітря, вийшовши з легень і проходячи по гортані, спричинює вібрацію зімкнених напружених голосових зв’язок, далі рухається до ротової порожнини вже у вигляді звукової хвилі з періодичними коливаннями і вільно виходить назовні. Ротова порожнина відіграє при цьому роль резонатора, який за рахунок руху нижньої щелепи та переміщення язика в горизонтальній і вертикальній площинах змінює свої розміри та форму, що є вирішальним при творенні голосних різної якості.

В українській мові 6 голосних звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [і].

За місцем творення (береться до уваги рух язика в горизонтальній площині ротової порожнини) виділяються голосні звуки переднього ряду ([е], [и], [і]) та заднього ряду ([а], [о], [у]).

Залежно від ступеня підняття язика, тобто від його руху у вертикальній площині, розрізняють голосні звуки низького ([а]), середнього ([е], [о]), високо-середнього ([и]) і високого ([і], [у]) ступенів підняття.

За участю губ голосні поділяються на неогублені (нелабіалізовані) й огублені (лабіалізовані). До огублених належать [о], [у], решта голосних звуків неогублені.

Ваш коментар

45. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Накресліть і заповніть таблицю «Класифікація голосних звуків».

Підняття

Ряди

передній

середній

задній

Високе
Високо-середнє
Середнє
Низьке
46. Визначте голосні звуки за поданими ознаками та доповніть характеристику звуків тими ознаками, яких тут не вказано.

1. Звук високо-середнього підняття.

2. Огублений звук середнього підняття.

3. Звук переднього ряду середнього підняття.

4. Огублений звук високого підняття.

5. Звук низького підняття.

6. Звук високого підняття заднього ряду.

7. Звук високого підняття середнього ряду.

47. Спишіть текст, розкриваючи дужки.

«У-у-тю-тю, га-а-арна дити-и-инка!» Таке мовле(н, нн)я для вуха дорослого звучить понадміру солодко, але для немовлят це важлива лекція, яку читають найголовніші люди в жи(т, тт)і — мами. Вони з малятами розмовляють підвище(н, нн)им голосом, з особливими інтонаціями, розтягуючи голосні. Уче(н, нн)і встановили, що мами так говорять усіма мовами світу. Психологи підкреслюють важливість відкри(т, тт)я: саме з чіткої артикуляції голосних починалася мова наших далеких пращурів (В. Федоренко).

48. Прочитайте поезію Ганни Чубач, визначте тему й основну думку. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Схарактеризуйте голосні звуки у виділених словах за такими ознаками: ряд, підняття, огубленість, наголошеність.

Святкую день: в..селий і сумний

Який не є, а я його святкую.

У кожнім ранку стільки нов..зни,

Що я невдач м..нулих не рахую.

Хай кожна мить м..нається, л..тить…

Але на святі довшають хв..лини.

Чим яскравіше день мій відгорить,

Тим більше світла до людей полине.

І вечори святкові не спішать:

Останній промінь спішно не ховають.

Якщо із буднів не зробити свят,

То і найвищі обрії зл..няють.

Ваш конспект

Поняття звук і фонема не є тотожними. Звук — поняття фізичне й акустичне. Коли ж мова йде про лінгвістику, доречно вживати термін фонема.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ

49. Розгляньте таблицю, підготуйте розповідь про стилі мовлення.

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

Стиль

Сфера вживання

Мета висловлювання

Основні види висловлювань

Основні риси стилю

Розмовний

Побут, сімейні, дружні стосунки

Спілкування з близькими людьми, встановлення і з’ясування стосунків, обмін думками

Бесіди (діалоги) на побутові теми, приватне листування

Невимушеність висловлення,

емоційність

Науковий

Наука, техніка, освіта, виробництво

Повідомлення про досягнення науки і техніки, опис суттєвих ознак предметів і явищ

Наукові статті, лекції, доповіді, підручники

Логічність, доказовість, точність, виділення суттєвого, найбільш важливого

Офіційно-діловий

Дипломатія, діловодство, судочинство,

економіка

Регулювання ділових відносин між людьми, установами, організаціями,

державами

Угоди, закони, ділові папери

(звіт, довідка, розписка,

протокол, оголошення, заява)

Офіційність мови, точність, відсутність емоційності, пряме

значення слів

Публіцистичний

Суспільне життя, політика

Вплив на людей, формування громадської думки

Газетні статті, виступи на мітингах, зборах

Закличність, яскраво виражена оцінка предмета чи явища

Художній

Художня література

Змалювання картин дійсності за допомогою художніх образів

Оповідання, повісті, романи, п’єси, вірші

Образність, конкретність, увага до окремих деталей, емоційність

50. Прочитайте тексти. Визначте, до якого стилю мовлення належить кожен із них. Обґрунтуйте свою думку.

1. Чуємо деколи, що мова наша не багата нюансами, не така витончена, як, скажімо, французька. Але звідки тоді в українських піснях оця естетична чистота, цнотлива краса, рідкісна милозвучність? Звідки таке багатство поетичної символіки й мистецька довершеність, музичність образів, які приваблювали і Бортнянського, і Бетховена, і Лисенка?

Прочитайте в перекладі українською мовою Пушкіна і Шота Руставелі, Шекспіра і Сервантеса — і ви відчуєте божественну розкіш слова, сонцесяйні ритми поезії.

Безмежні можливості нашої мови. Навіть така сувора наука, як кібернетика, — і та знайшла в українській мові свою першодомівку. Маємо факт унікальний: енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві (О. Гончар).

2. Стаття 10 (фрагмент).

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (Із Конституції України).

3. Мова належить до так званих вторинних систем. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є.

Водночас мова — один із факторів самоорганізації суспільства і невід’ємна ознака таких спільнот, як рід, плем’я, народність, нація (Я. Радевич-Винницький).

4. Рідна мово, росту я крізь тебе, крізь родовища дум і краси.

Я курганом стою серед степу на кордоні сльози і роси.

Я повітря вдихаю з тобою, усміхаюся днем голубим.

Я сумною твоєю любов’ю Мудрі всесвіти мов полюбив.

П. Перебийніс

5. — У тебе язик без кісток: що хоче, те й лопоче!

— Ні, це ти мелеш, як порожній млин.

— Гаразд, не гризімось, як собаки за кістку (Нар. творчість).

51. «Вчити cede самого — благородна справа». Спишіть текст, розкриваючи дужки. Визначте стильову належність висловлювання. Свою думку обґрунтуйте.

Барвінок малий — (вічно)зелений чагарничок. Кореневище (шнуро) подібне, горизонтальне. Листя (видовжено)гостре, (цільно)крає. Квіти (не)численні, одиничні, темно(блакитного) забарвлення. Мають (лійко) подібну форму. Плоди — циліндричні (дво)листовки, трохи (видовжено)загострені. Насіння продовгасте, циліндричне. Цвіте у травні.

Барвінок малий поширений на території України в південних лісах, (лісо)степових і північних степових районах, у передгір’ях Криму і Карпат.

Барвінок малий часто розводять у садах і парках як декоративну (ґрунто)покривну рослину (З довідника).

Зробіть висновок щодо обґрунтованості вживання слова нечисленні в тексті вправи.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити