Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

Дорогі друзі!

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

§1 МОВА - СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

§2 ОЗНАКИ САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§3 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§4 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§5 ВИНИКНЕННЯ ДАВНІХ ДІАЛЕКТІВ. СУЧАСНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ

ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЇЇ ЗВУКОВУ СИСТЕМУ

§6 МІСЦЕ ФОНЕТИКИ ТА ОРФОЕПІЇ В СИСТЕМІ МОВИ. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ

§7 ЗВУК І ФОНЕМА. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§8 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§9 СКЛАД І НАГОЛОС

§10 ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ. ЗМІНИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У МОВНОМУ ПОТОЦІ

§11 ПРАВОПИС НЕНАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ І СУМНІВНИХ ПРИГОЛОСНИХ

§12 ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§13 ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§14 ЗАСОБИ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§15 СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

§16 ОСНОВНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

§17 ОРФОЕПІЯ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

§18 ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

§19 УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. АЛФАВІТ

§20 3 ІСТОРІЇ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

§21 СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М'ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА

§22 УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ

§23 НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

§24 СКЛАДОПОДІЛ І ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК. СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА

§25 ПРАВОПИС ІНШОМОВНИХ СЛІВ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§26 СЛОВО ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ МОВИ

§27 ОДНОЗНАЧНІ ТА БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ПРЯМЕ Й ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ВИДИ ТРОПІВ

§28 ОМОНІМИ. СИНОНІМИ. АНТОНІМИ, ПАРОНІМИ

§29 СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОМОНІМІВ, ПАРОНІМІВ, СИНОНІМІВ, АНТОНІМІВ

§30 ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ

§31 АКТИВНИЙ І ПАСИВНИЙ ЗАПАС ЛЕКСИКИ

§32 СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

§33 ФРАЗЕОЛОГІЗМИ. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§34 ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ВИДИ СЛОВНИКІВ

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§35 МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА

§36 ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ І СУФІКСАХ

§37 СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЧНІ І НЕМОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СЛІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРІ

§38 ПРОСТІ, СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ СЛОВА

§39 СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

§40 МОРФОЛОГІЯ. СИСТЕМА ЧАСТИН МОВИ

§41 ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§42 ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

§43 ПРИКМЕТНИК. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

§44 ЧИСЛІВНИК. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. УЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

§45 ЗАЙМЕННИК. ЗАЙМЕННИКИ І КОНТЕКСТ

§46 ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§47 ДІЄПРИКМЕТНИК І ДІЄПРИСЛІВНИК - ОСОБЛИВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§48 ПРИСЛІВНИК

§49 СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК

§50 НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити