Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

Кращою похвалою ораторові буде, якщо кожний, хто чув його промову, скаже собі: «Але я сам так думав, він лише висловив те, що я почував».

Віолле де Дюк

§ 9. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Про предмет і завдання риторики та її роль у сучасному світі

ПРИГАДАЙМО. Кого називають оратором? Яких видатних ораторів ви знаєте?

96. Пізнати систему людських цінностей можна на основі безмежного фонду прислів’їв і приказок українського народу. Прочитайте подані нижче прислів’я й приказки. Розкажіть про риторичні традиції українського народу.

• Коня керують уздами, а чоловіка - словами.

• Язик мій - ворог мій: раніше розуму говорить.

• Говорить таке, що купи не тримається.

• Торохтить Солоха, як діжка з горохом.

• Казав, та не зав’язав.

• На городі бузина, а в Києві - дядько.

• Треба знати, що де сказати.

• Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш.

• Краще переконувати словами, ніж кулаками.

Риторика

Риторика (грец. retorike - говорити) - наука побудови й оприлюднення досконалого висловлення; наука про ораторське мистецтво, красномовство. Іншими словами, риторика - це наука про способи переконання та впливу на аудиторію.

Виступ з промовою - це мистецьке дійство, яке часто потребує поетичних, декламаторських і акторських здібностей. Оволодіння риторичними навичками допоможе навчитися виступати публічно так, щоб донести до аудиторії власні думки, вплинути не тільки на розум, але й на почуття слухачів.

Завдання риторики

Риторика відповідає не лише на питання що говорити?, але й на питання як говорити? як примусити інших слухати себе? як управляти аудиторією? як правильно спілкуватися?

В основі риторики лежить сукупність різних наук: філософії, психології, історії, права, логіки, педагогіки, психолінгвістики, стилістики, етики, естетики тощо.

З історії риторики

Ораторське мистецтво досягло високого рівня ще в стародавньому світі: Єгипті, Ассирії, Китаї. Батьківщиною красномовства визнають Давню Грецію (Афіни). Від уміння переконливо говорити залежали успіх, добробут, слава, визнання афінян. Саме тому греки цінували риторику понад усі науки, професії, мистецтва.

У царстві ораторського мистецтва височіють імена Конфуція, Демосфена, Платона, Арістотеля, Цицерона, Квінтіліана.

Яскраві зразки ораторського мистецтва в українській культурі явили митрополит Іларіон («Слово про закон і благодать»), Володимир Мономах («Повчання дітям»), Іван Вишенський, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Іван Франко, Олесь Гончар, Ліна Костенко та ін.

97. Прочитайте висловлення філософа Платона та письменника А. де Сент-Екзюпері. На чому акцентують увагу автори? Чи дійсно, на вашу думку, так важливо лікарю вміти володіти словом? У яких ще професіях важливе вміле володіння словом?

Я стверджую, що якби до будь-якого міста прибули оратор і лікар і якби в народному зібранні зайшла суперечка, кого з двох обрати лікарем, то на лікаря і дивитися б не схотіли, а обрали б того, хто володіє словом, - варто було б йому лише забажати.

Платон

Хоч які б були недоліки сучасної медицини, її технічні можливості, людина завжди буде вірити лікарю, який зуміє вислухати, схвалити, виявити співчуття.

А. де Сент-Екзюпері

98. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з тим, що риторика - це наука успіху та мистецтво реалізації мовної особистості? Чому, на вашу думку, люди прагнуть пізнати секрети цієї науки? Де в сучасному світі необхідні знання законів і секретів риторики?

Риторика й сучасність

Сучасна риторика як наука переконання засобами мови виходить далеко за межі публіцистичних промов. Вона має широке застосування в різних мовленнєвих ситуаціях як усього суспільства, так і окремих мовців. Уміння переконливо говорити набуває особливого значення там, де вибір правильних рішень здійснюється колегіально й залежить від чіткості, доказовості, обґрунтованості пропонованого способу розв’язання тієї чи тієї суперечки, - у законодавстві, у бізнесі, у суді, у виробництві, в освіті, у політиці, у банківській сфері тощо.

Універсальність риторики

Універсальність риторики полягає в її необхідності людині будь-якої професії, навіть незалежно від того, чи пов’язана її професійна діяльність з умінням спілкуватися, говорити, бо вміння управляти своїм мисленням і мовленням, як правило, дає змогу людині повніше реалізувати себе, свої здібності в обраній спеціальності. Від уміння говорити нерідко залежить успіх, авторитет, кар’єра.

Зверніть увагу!

Для того щоб навчитися добре, змістовно говорити, потрібно збагачувати свої знання й досвід, удосконалювати професійну освіту, усебічно розвиватися. Уміння говорити завжди розвивається одночасно з розширенням культурного та професійного світогляду.

99. Розгляньте схему й розкажіть за нею про вміння, які формує риторика. Чи важливими є ці вміння для кожного з нас? Обґрунтуйте свою думку.

100. Поясніть, як ви розумієте такі слова давньогрецького оратора Демосфена: «Не те добре, коли кричать великим голосом, але те є великим, коли говорять добре».

101. З’ясуйте подібність і відмінність у лексичному значенні поданих нижче слів. Уведіть ці слова в окремі речення. У якому значенні - прямому чи переносному - іменник риторика буде синонімом до іменника демагогія? За потреби зверніться до тлумачного словника та словника синонімів.

Рито́рика, демаго́гія, фразе́рство, словоблу́дство

102. Підготуйте, користуючись лексикографічними джерелами (у тому числі на електронних носіях), усне повідомлення з мультимедійною презентацією про одного з таких видатних ораторів: Іоанна Златоуста, Іларіона Київського, Феофана Прокоповича, Григорія Сковороду, Василя Липківського, Сократа, Арістотеля, Цицерона, Демосфена. Щоб зацікавити слухачів, розпочніть своє повідомлення оригінальним вступом. Час виступу 1,5-2 хвилини.

Для вас, допитливі

Якщо ви хочете детально дізнатися про зв’язок риторики з філософією, логікою, психологією, етикою, лінгвістикою, стилістикою, поетикою, естетикою та сценічною майстерністю, зверніться до книжки Г. Сагач «Золотослів».

Поділіться інформацією з однокласниками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити