Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 15. ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТЕКСТУ ВИСТУПУ

Про зміст і структуру тексту виступу, етапи ораторської діяльності, особливості добору й систематизації матеріалу

ПРИГАДАЙМО. Що таке тема та основна думка тексту?

132. Розгляньте схему «Етапи ораторської діяльності». Який з етапів, на вашу думку, є найважливішим в ораторській діяльності? Розкажіть за схемою про послідовність підготовки тексту виступу на докомунікативному етапі.

Етапи ораторської діяльності

Текст

Текст (лат. tехtum - тканина, поєднання) - це група речень, розміщених у певній послідовності та пов’язаних одне з одним за змістом і за допомогою різних мовних засобів.

Ознаки тексту

Для тексту характерні такі ознаки: зв’язність (речення розміщені в певній послідовності, яка відображає логіку розвитку думки, кожне наступне речення продовжує й доповнює інформацію попереднього); комунікативність (текст створюють для передачі інформації); членованість (текст членується на речення, складні синтаксичні цілі, а також на параграфи, розділи тощо); інформативність (висвітлюючи якусь тему, текст містить у собі певний обсяг фактичних даних, певну інформацію).

Ситуація

133. Уявіть, що ви маєте підготувати текст виступу перед однолітками на тему «Екологічні проблеми нашого краю». Прочитайте вісім головних запитань, на які повинен відповісти оратор, готуючись до публічного виступу, і дайте відповідь на кожне з поставлених запитань.

• Хто говорить?

• Коли говорити?

• До кого говорити?

• Скільки говорити?

• Що говорити?

• Навіщо говорити?

• Як говорити?

• Де говорити?

Тема виступу

Ознайомившись із темою зустрічі, конференції, семінару, наради, зборів, вивчивши аудиторію, склавши її психологічний портрет, промовець уже може більш точно окреслити тему виступу, знайти оригінальну ідею. В аудиторії, яка велика за кількістю учасників, коло тем для обговорення обмежується переважно професійним спрямуванням учасників або ж воно стосується спільних для більшості людей проблем - питань здоров’я, культури, освіти, політики, економіки, моралі, права.

Тема, яку пропонують для виступу, повинна бути цікавою, достатньо важливою, актуальною й зрозумілою для аудиторії. Майже кожна тема, якщо її пояснити просто й конкретно, стане зрозумілою будь-якій аудиторії.

Добір матеріалу

Фактичний матеріал для підготовки тексту виступу можна отримати з різних джерел інформації:

• безпосередніх (власні спостереження, досвід, особисті контакти, бесіди, інтерв’ю, читання тощо);

• опосередкованих (офіційні документи, наукова, науково-популярна, художня та довідкова література, публікації в газетах, журналах, на інтернет-сайтах, соціологічні опитування).

Види читання

Велике значення на етапі добору матеріалу має вміння застосовувати різні види читання.

Види читання

Ознайомлювальне

Вивчальне

Вибіркове

Вимагає знайти основне в тексті, з’ясувати, що саме повідомляється про питання, до якого виник інтерес

Вимагає якомога повнішого охоплення змісту тексту з метою максимально повного і точного розуміння інформації

Передбачає одержання загального уявлення про зміст тексту чи про якусь конкретну подію

Записування тексту

Текст виступу потрібно записати або надрукувати. Промовець, який має невеликий досвід виступу перед аудиторією, повинен написати повний текст виступу. Досвідчений оратор текст виступу може записати у формі тез, тематичних виписок, конспекту. Якщо промовець свої думки підкріплює цитатами, то висловлення набуває більшої ваги.

Текст повинен бути акуратно написаним, без виправлень і перекреслень, зорово виразним, з використанням легких для сприймання графічних позначок - підкреслень, дужок, виділення кольором тощо.

Редагування тексту

Після записування необхідно уважно проглянути текст. Перше, на що потрібно звернути увагу, чи правильно було дібрано слова, побудовано речення. Далі йде робота над стилем: чи відповідають дібрані слова меті виступу, складу аудиторії, до якої він буде звернений; чи не будуть деякі слова «випадати» з тексту стилістично.

Зверніть увагу!

У вільні хвилини повертайтеся до обраної теми, думайте про неї, промовляйте вголос окремі епізоди. Розповідайте друзям про свій задум, нехай вони також зацікавляться ним і висловлять свої думки.

134. І. Прочитайте. Що нового з прочитаного ви дізналися?

ЯК ВИЗРІВАЄ ПРОМОВА

Чи хочете ви, щоб ваш виступ справив на слухачів приємне враження? Якщо так, зважте, що дасть ваш виступ слухачам. Чи довідаються вони про щось таке, чого раніше не знали, чи допоможе він їм у роботі, розв’язанні особистих проблем, чи буде для них хоча б цікавим?

Якщо ви вичерпно не відповісте на ці запитання, то може статися, що ваш публічний виступ вийде не досить вдалим. Адже не хочеться, щоб про вас говорили, як іноді чуєте або й самі кажете про інших промовців: «лише час змарнували через його довгу й порожню балаканину».

Не намагайтеся сісти й підготувати промову за тридцять хвилин. Не можна «спекти» промову на замовлення, як пиріг. Промова повинна визріти. Виберіть тему на початку тижня, обдумайте її у вільний час, виношуйте її, не забувайте її ні вдень, ні вночі. Обговорюйте її з друзями. Зробіть її предметом бесід.

Ставте самі собі різні запитання із цієї теми.

Записуйте на папірцях усі думки й приклади, які приходять вам у голову, і продовжуйте шукати…

Отже, ніколи не виступайте перед слухачами, доки не зберете якомога більше матеріалу, важливого й цікавого для них. Прислів’я твердить: «З посудини не можна вилити більше, ніж було в неї налито». Так само й людина не може дати більше, ніж знає. Запам’ятайте, що й досвідчений промовець утратить авторитет, якщо систематично не розширюватиме свого кругозору.

Уявіть, що вам доручили за 14 днів підготувати виступ. Що для цього треба робити? Насамперед чітко визначте тему виступу. Намагайтеся дізнатися про склад, кількість, приблизний вік, фаховий рівень слухачів, чи будуть присутні переважно чоловіки, чи жінки тощо. Ви повинні знати, у межах якого часу читатимете лекцію чи виголошуватимете промову. Треба довідатися, чи буде ваш виступ поєднано з дискусією та відповідями на запитання… (За І. Томаном).

II. Чи згодні ви із твердженням, висловленим у виділеному реченні? Яке прислів’я автор наводить для підтвердження своєї думки? Поясніть, як ви розумієте зміст цього прислів’я.

III. На основі прочитаного запишіть у формі коротких спонукальних речень 5-6 основних порад промовцю.

Попрацюйте в парах

135. Сформулюйте й запишіть кожен по чотири теми, з якими ви хотіли б виступити на батьківських зборах або перед однолітками. Спільно з однокласником (однокласницею) із тем, які ви обоє записали, оберіть одну, яка може бути найактуальнішою для батьків, і одну, яка може бути найактуальнішою, найцікавішою для однолітків. Переконайте однокласників та однокласниць, що саме обрані теми виступів є найактуальнішими. Для обґрунтування скористайтеся початками поданих речень.

• Тема актуальна для обговорення, бо …

• Це питання зумовлене важливими причинами, бо …

• Тема містить такі ключові слова …

• Ця тема охоплює ключові предмети обговорення …

• Ми маємо зважити на те, що …

136. Доберіть кілька публіцистичних статей, уміщених у газетах чи журналах, проаналізуйте їх за структурою. Знайдіть приклади неточного вживання слів, термінів; багатослів’я; мовних штампів; недоречного вживання іншомовних слів тощо. Схарактеризуйте тексти за такими критеріями: змістовність, логічність, виразність.

137. І. Прочитайте теми можливих публічних виступів. Обґрунтуйте коротко актуальність кожної з них. Яка з тем є найбільш цікавою особисто для вас? Чому?

• Освіта як складник успіху.

• Таємниця життєвих успіхів.

• Привабливість і цінність життя.

• Ми - різні, ми - рівні.

• Екологія мовлення.

• Доброчинність як найбільша цінність.

II. Оберіть одну із запропонованих тем, з якою ви хотіли б виступити перед аудиторією, і виконайте подані нижче завдання.

Завдання:

1. Змоделюйте уявну аудиторію (вік, професійний рівень, коло інтересів тощо), перед якою ви хотіли б виступити з обраною темою.

2. Визначте мету виступу, комунікативне завдання.

3. Доберіть один-два фразеологізми, прислів’я, приказки до теми виступу.

4. Доберіть цитатний матеріал, скориставшись різними джерелами інформації.

5. Сформулюйте два-три початкових речення, за допомогою яких можна було б одразу зацікавити слухачів і привернути їхню увагу.

Для вас, допитливі

В Україні видано книжку «Промови, що змінили світ». У виданні зібрано більше ніж шістдесят найяскравіших виступів світових громадських діячів.

Зокрема, наведено промови Єлизавети І, Богдана Хмельницького, Наполеона Бонапарта, Михайла Гру шевського, Нельсона Мандели, матері Терези, Барака Обами, Леоніда Кравчука тощо.

Ці промови - віхи в історії людства, які є відправними точками подій, що змінили світ.

Книга доступна для прочитання в електронному вигляді на сайті міжнародного фонду «Єдиний світ».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити