Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 16. СТРАТЕГІЯ Й ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ. КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР

Про ефективність мовлення, особливості мовленнєвої поведінки, мовленнєвий вчинок

138. І. Прочитайте висловлення й розкажіть, як ви їх розумієте.

1. Мистецтво красномовства - це вміння захопити душі словами (Сократ).

2. Річ не в тому, про що говорять, а в тому, як про це говорять (Квінтіліан).

3. Добре говорити - значить просто добре думати вголос (Е. Ренан).

II. Поясніть, що означають такі змістові характеристики вдалого виступу, як об’єктивність, чіткість, образність, цілеспрямованість, підвищення напруги, повтор, змістова насиченість, стислість.

Комунікативний намір

Стратегія мовленнєвої поведінки передбачає побудову програми впливу на конкретну аудиторію. Розпочинаючи підготовку тексту публічного виступу, необхідно визначити комунікативний намір (що я хочу одержати? чого домагаюся від тієї чи тієї аудиторії?). Оратор може поставити завдання інформувати слухачів, дати певні відомості, або ж він хоче схвилювати аудиторію, сформувати в людей переконання, уявлення, що стануть мотивами їхньої поведінки, тобто закликати до певних дій.

Кінцева мета Красномовства — переконувати людей…»

Ф. Честерфільд

Від комунікативного наміру залежатиме й основна думка, що розгортатиметься в процесі спілкування з аудиторією.

Мовлення, під час якого промовець успішно реалізував комунікативний намір, можна вважати ефективним.

Тактика

Для того щоб реалізувати стратегію, досягти ефективності мовлення, необхідно виробити правильну тактику мовленнєвої поведінки. Тактика передбачає пошук різних аргументів для доведення основної думки та способів активізації діяльності аудиторії. Добираючи аргументи, потрібно враховувати особливості аудиторії, національність доказів, їхню образність.

Активізація

Для повного досягнення комунікативного наміру необхідно, щоб аудиторія не тільки слухала дібрані оратором аргументи, але й доволі активно переробляла інформацію. Для цього оратор має активізувати мисленнєву та емоційну діяльність слухачів. Активізація аудиторії передбачає такі послідовні дії:

• зацікавити слухачів;

• викликати слухачів на роздуми;

• спонукати слухачів до обговорення.

139. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Що нового ви дізналися для себе?

ЯК ЗАЦІКАВИТИ СЛУХАЧІВ

Навряд чи зможе захопити слухача той, хто викладає свої думки безладно, хто не розмежовує першочергові та другорядні поняття, хто часто перескакує з однієї теми на іншу, у кого закінчення розповіді не має нічого спільного з її початком…

Якщо ви хочете зацікавити слухачів своєю розповіддю, то випускайте з неї несуттєві подробиці. Швидко, але не порушуючи послідовності, наближайтеся до розв’язки. Поганий же оповідач, радіючи з того, що дістав змогу виговоритися, як правило, розповідає детально, з найменшими подробицями.

Якщо ви маєте на меті розповісти слухачам щось таке, чого вони досі не знають, то в процесі викладу треба йти від простого до складнішого або від відомого до невідомого…

Особливу увагу треба приділяти початку, оскільки саме він вирішує успіх усієї розповіді. Гете колись дотепно сказав: «Якщо я перший ґудзик застебну неправильно, то й далі застібатиму неправильно». Якщо ви з самого початку не зумієте привернути увагу слухачів, то може статися, що до вашої розповіді справа взагалі не дійде… Часто буває доцільно вже в першому ж реченні визначити, що цікаве чи несподіване буде змістом вашої розповіді. Про те, наскільки цікавим є її зміст, судіть не зі свого погляду, а з погляду тих, на кого вона розрахована (За І. Томаном).

II. Знайдіть у тексті вислів Й. Гете. Як ви розумієте ці слова?

III. На яких положеннях акцентує увагу автор? Випишіть з тексту ключові слова й словосполучення.

Вступ

Щоб досягти комунікативної мети, той, хто говорить, має чітко продумати композицію тексту виступу. Композиційними частинами тексту є початок (вступ), основна частина й завершення (висновок).

У вступі потрібно стисло пояснити завдання виступу, чітко й зрозуміло сформулювати суть теми, визначити питання, на яких промовець збирається зупинитися. Вступ не повинен бути занадто серйозним, надто сухим, надто довгим. Вступ може починатися із цитування чужої мудрості, крилатого вислову, фрагментів промов відомих політичних чи громадських діячів, з відомого афоризму. Цікаво й доречно розпочати з того,що хвилює суспільство.

Основна частина

Основна частина тексту виступу найбільш навантажена и об’ємна. Адже тут ітиметься про ту ідею, яку в розгорнутому вигляді потрібно донести до слухачів, спонукати їх на прийняття якогось рішення. В основній частині виступу розкривають наукові поняття, наводять порівняння, статистичні дані, роблять посилання на авторитети, наводять цитати, крилаті вислови.

Завершення

У завершальній частині потрібно повторити основну думку, заради якої проголошується виступ, окреслити тему наступного виступу, зробити слухачам комплімент, викликати аудиторію на суперечку, виголосити заклик тощо. Досить влучною може бути поетична або гумористична кінцівка. Невдале завершення іноді губить непогану промову.

140. Уявіть, що вам потрібно виступити з промовою на місцевому телебаченні чи записати й розмістити виступ у соціальних мережах на тему «Шкідливі звички, що руйнують наше життя». У зв’язку із цим виконайте завдання одного з варіантів. Ви можете скористатися висловленнями з довідки.

А Підготуйте й запишіть два варіанти вступу до вказаної теми: 1) якщо виступ адресовано шестикласникам; 2) якщо виступ адресовано особам віком 25-35 років.

Намагайтеся, щоб вступ був оригінальним, зацікавив потенційних слухачів, налаштував на позитивний лад, зосередив їхню увагу й підготував до сприйняття основної частини.

Б Підготуйте й запишіть два варіанти висновку до вказаної теми: 1) якщо виступ адресовано шестикласникам; 2) якщо виступ адресовано особам віком 25- 35 років.

У висновку потрібно підсумувати сказане, намітити питання подальших зустрічей, посилити враження від виступу.

ДОВІДКА. 1. Головним скарбом життя є здоров’я, і, щоб це здоров’я зберегти, треба багато знати (Авіценна). 2. Найкращий спосіб продовжити життя - це його не скорочувати (М. Амосов). 3. Звички має кожен, та погано, коли вони шкідливі (3 газети). 4. Кожна шкідлива звичка - це не тільки особиста проблема, а ще й незручність для всіх оточуючих (3 газети). 5. Здоров’я - не все, але все без здоров’я - ніщо (Сократ). 6. Гроші втратив — нічого не втратив, час втратив - багато втратив, здоров’я втратив - усе втратив (Нар. мудрість).

141. І. Послухайте з голосу однокласника (однокласниці) фрагмент тексту виступу науковця Інституту технічної теплофізики на науково-практичній конференції з енергозбереження. Чи актуальною є порушена тема для вашого регіону? Визначте композиційні частини тексту виступу та комунікативний намір.

Шановні учасники конференції!

У деяких промислово розвинених регіонах серйозно погіршується екологічна ситуація через викиди газів в атмосферу.

У своєму виступі я зупинюся на питанні суттєвого зменшення споживання природного газу за рахунок використання альтернативних видів палива.

Учені Інституту технічної теплофізики підрахували, що потенціал заміщення природного газу в Україні тільки за рахунок біомаси (відходів) становить 5,2 млрд кубометрів на рік. Наші фахівці розробляють нові технології отримання тепла від різних джерел, наприклад вугільних териконів, річок, затоплених шахт. Для сільських шкіл і лікарень було створено найпростіший і дешевший котел, який працює на тюкованій соломі. Один тюк горить 4 години. Цього вистачає на цілий день для опалювання й нагріву води. Ще одне джерело палива - сміттєзвалища. У Маріуполі запущена технологія збору й переробки біогазу звалищ, який іде на спалювання для отримання електроенергії й тепла.

Але, незважаючи на те, що в усьому світі теплові насоси набули великого поширення, у нас досі багато скептиків стверджують, що цього не може бути, тому що це суперечить законам фізики. Краще переконання - наочно показати. Тому ми почали будувати спеціальний центр теплонасосної техніки, куди запрошуємо тих, хто сумнівається, і демонструємо, як це працює.

Наприкінці хочу наголосити, що сьогодні для місцевих керівників немає більш важливого завдання, ніж економія природного газу. Фахівці Інституту технічної теплофізики завжди готові надати консультації й необхідну підтримку під час складання регіональних програм.

Дякую за увагу!

II. Схарактеризуйте тактику мовленнєвої поведінки (дібрані докази, способи активізації уваги слухачів). Чи можна цей текст виступу вважати зразком ефективного мовлення?

III. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

О. Райдуга. Соняшники. Надія кличе

142. Французький психолог Гюстав Ле Бон вивів чотири компоненти хорошого виступу: повторення, ствердження, зараження емоціями, харизма оратора. Поясніть, як ви розумієте кожен із цих компонентів. Доповніть перелік 2-3 власними компонентами.

143. Підготуйте вдома короткий текст усного виступу на одну з таких тем: «Найбільший скарб - здоров’я»», «Кожен має право на щастя», «У злагоді з природою й людьми», «Життєві пріоритети».

Продумайте вступ і завершення тексту. Виголосіть свій текст у класі. Час виступу - 1-2 хв. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати найважливіше, дотримуватися культури мовлення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити