Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 20. НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

Про складні випадки наголошування слів, варіантне наголошування, а також про розрізнювання слів за допомогою наголосу

175. А. Змініть наголос у словах так, щоб змінити лексичне значення.

Доро́га, о́рган, прикла́д, дзво́ни.

Б. З’ясуйте, чи однаково наголошуємо слово озеро в поданих словосполученнях.

глибокі озера

глибокого озера

В. Зробіть висновок, чи допомагає наголос розрізняти слова та форми слів.

Варіантне наголошування

Деякі слова мають два можливі наголоси (варіантне наголошування). Наприклад: завжди, доповідач, мабуть, помилка, простий, також.

Розрізнювальний наголос

За допомогою наголосу можемо розрізняти:

✵ слова: за́мок — замо́к; бігом — біго́м;

✵ форми слів: кни́жки — книжки́; весни́ — ве́сни.

Діалектний наголос

Носії тих чи тих говорів нерідко переносять свої наголоси в літературну мову. Це порушення орфоепічних норм. Наприклад:

Літературний наголос (правильний)

Діалектний наголос

Листопа́д, беремо́, твої́

Листо́пад, бере́мо, тво́ї

176. І. Прочитайте пари слів. Простежте, як зі зміною наголосу змінюється лексичне значення слова.

Доро́га — дорога́, ві́домість — відо́мість, те́пло — тепло́, со́рок — соро́к, ніко́ли — ні́коли.

II. Виберіть з поданих пар слів одну та складіть із кожним її словом словосполучення.

177. Прочитайте вголос слова, правильно їх наголошуючи.

Іменники

Ви́падок, гороши́на, дові́дник, добу́ток, до́нька, дочка́, ка́мбала, катало́г, ку́рятина, мере́жа, металу́ргія, по́друга, пока́зник, різно́вид, ре́шето, русло́, сантиме́тр, све́рдло, сере́дина, симетрі́я, спи́на, судно́, течія́, фено́мен.

Іменники на -ання

Завда́ння, запита́ння, вигна́ння, визна́ння, засла́ння, навча́ння, надба́ння, обра́ння, пізна́ння, чита́ння; АЛЕ: ди́хання, зобов’я́зання.

Іменники у формі множини

Діти - з ді́тьми; голки́, ластівки́, копійки́ (АЛЕ: дві го́лки, дві ла́стівки, дві копі́йки).

Прикметники

з наголошеним закінченням

з наголошеним коренем або суфіксом

Біржови́й

терпки́й

Визво́льний

ґрунтови́й

тонки́й

Гетьма́нський

житлови́й

товсти́й

Зру́чний

листяни́й

фахови́й

ко́сий

мілки́й

чарівни́й

одна́ковий

нови́й

чергови́й

одноразо́вий

пільгови́й

черстви́й

опто́вий

порядко́вий

Дієслова

1. Беремо́ (берете́); везти́ (веземо́, везете́, везучи́), відвезти́; ідемо́ (ідете́, ідучи́); нести́ (несемо́, несете́, несучи́).

2. Жали́ти, заверши́ти, зобрази́ти, оздорови́ти, поси́діти, роблю́, ходжу́.

178. І. Спишіть слова, позначте місце наголосу. За потреби скористайтеся словником наголосів, поданим у додатках.

Черствий, гетьманський, вимова, ідемо, завдання, український, свердло, одинадцять, мілкий, визвольний, завдовжки, пізнання, завезти, посидіти, кропива, донька, спина, пільговий, начинка, порядковий.

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, визначте кількість букв і звуків.

Логічний наголос

У межах речення можемо виділяти голосом одне або кілька слів. Таке виділення слова називають логічним наголосом. Порівняймо:

1. На сьогодні обіцяють сніг.

2. На сьогодні обіцяють сніг.

179. І. Прочитайте вголос речення, правильно наголошуючи виділені слова. Визначте логічно наголошені слова.

1. Гуртуються в осінній вирій ластівки (О. Білаш). 2. Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ (О. Довженко). 3. Гопак - український танець, який, на думку дослідників, виник серед козаків (З посібника). 4. Дивний бублик: кругом об’їси, а всередині нема нічого (Нар. творчість). 5. Я бачу, що дачники, які вийшли разом зі мною з потяга, уже розійшлися (В. Домонтович). 6. Як же нам хотілося довести всьому світові: Шевченко і модерний, і сучасний… (І. Малкович).

II. Випишіть речення, ускладнене відокремленим означенням. Підкресліть члени речення.

Коло думок

180. Поміркуйте, чому в поданих реченнях виділені слова наголошуємо по-різному.

1. Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в нашій державі (3 підручника). 2. Маруся в мене всю господарську роботу робить (І. Нечуй-Левицький ).

181. Розгляньте опорні малюнки та запам’ятайте наголошування слів.

182. Прочитайте вголос слова, правильно їх наголошуючи.

Товстий, разом, зручний, чорнозем, колесо, допізна, чотирнадцять, середина, ринковий, живопис, кидати, легкий, фольга, обруч (о́бід), ненависть, нести, запитання, олень, посидіти, причіп, русло, столяр, роблю.

Два - чотири - усі разом

183. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому наголошено другий склад.

1. Міліметр, середина, чарівний.

2. Дихання, легкий, горошина.

3. Везти, спина, льодовий.

Ситуація

184. Прочитайте словосполучення. Підготуйте невелике висловлення (3-5 речень) про свій навчальний заклад або про те, яким ви хотіли б його бачити. Використайте щонайменше три з поданих сполучень.

навчаємося ра́зом

цікаві завда́ння

висока якість навча́ння

зру́чні парти

посере́дині холу

чергови́й учень

господа́рська кімната

комп’ютерна мере́жа

обра́ння учнівської ради

жалюзі́ на вікнах

нові́ комп’ютери

електронні дові́дники

одина́дцятий клас

185. І. Проаналізуйте мовлення дикторів і ведучих на радіо, телебаченні стосовно дотримання орфоепічних норм.

II. Зробіть аудіозапис власного мовлення та проаналізуйте його стосовно дотримання орфоепічних норм.

III. За орфоепічним словником і словником наголосів проаналізуйте статті слів громадський і сміятися. Розкажіть, як побудовано ці словники.

186. І. Спишіть слова, позначаючи наголоси. За потреби зверніться до словника наголосів у додатку.

Кидати, навколо, металургія, жалити, нудний, кілометр, феномен, усередині, занести, жалюзі, течія, визвольний, показник, випадок, запитання, кажу, оптовий, косий, урочистий, чарівний, одноразовий, обрання.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.

187. Виконайте завдання одного з варіантів.

А Підготуйте усний виступ на тему «Можливості українського наголосу».

Б Напишіть есе на тему «Наголос - душа слова».

188. Виконайте тестові завдання.

1. На перший склад падає наголос у слові

А пільговий

Б течія

В новий

Г випадок

2. На другий склад падає наголос у слові

А котрий

Б зручний

В разом

Г привезти

3. На третій склад падає наголос у слові

А каталог

Б завдання

В феномен

Г камбала

4. Наголос на другому складі мають усі слова в рядку

А чотирнадцять, вести, вимова

Б довідник, легкий, визвольний

В живопис, льодовий, одинадцять

Г листопад, чорнозем, рукопис

Д симетрія, літопис, знести

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити