Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 22. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ. НЕНАГОЛОШЕНІ [Е], [И] В КОРЕНІ СЛОВА

Про орфографічну норму, принципи української орфографії, а також про те, коли потрібно писати букву е, а коли - и

ПРИГАДАЙМО. Як вимовляємо ненаголошені звуки [е], [и]?

190. А. Прочитайте слова. Простежте, з яким звуком може чергуватися ненаголошений [е].

Летіти - політ; осені - осінь.

Б. Прочитайте слова. Простежте, який звук випадає при зміні цих слів.

Човен - човна; вітер - вітру.

В. Зробіть висновок про те, як можна перевірити написання букв е, и в корені слова.

Орфографічна норма

Орфографічні норми визначають правильність написання слів. Правильне написання за відповідним правилом або за традицією, яке обирається з кількох можливих, називають орфограмою.

Принцип

Тлумачення

Фонетичний

Найчастіше слова пишемо так, як вони звучать: школа [шко́ла], товариський [товари́с'кий]

Морфологічний

Дбаємо, щоб ту саму частину слова (корінь, префікс, суфікс) в усіх словах писати однаково, незалежно від звучання слова: брат - братство [бра́цтво]

Розрізнювальний

Пишемо по-різному слова, які звучать однаково: удень - у день; Кривий Ріг - кривий ріг

Букви е, и

Написання букв на позначення ненаголошених [е], [и] в корені слова можна перевірити наголосом. Наприклад: великий, бо ве́лич; липневий, бо ли́пень.

Якщо написання е - и в корені слова не можна перевірити наголосом, то користуємося такими правилами:

Пишемо букву е:

Пишемо букву и:

у сполуках -ере-, -еле- : очерет, лелека,

у сполуках -ри-, -ли- у відкритих складах : гриміти, глитати

якщо при зміні слова сумнівний звук випадає : вітер, бо вітру

якщо при зміні слова сумнівний звук чергується з [і] : осені, бо осінь

у деяких дієсловах перед р, л, якщо далі є наголошений суфікс -а- (усупереч перевірному слову): стира́ти, хоч сте́рти; здира́ти, хоч де́рти

Зверніть увагу!

Написання е, и не завжди можна пояснити правилом. Наприклад: кишеня, минулий, пиріг, левада, пшениця, герой, плекати, чекати, легенда, чернетка, чепурний, колектив, мелодія. Правопис таких слів треба запам’ятати.

Коло думок

191. Поміркуйте, чому в корені слів першої колонки пишемо е, а другої - и. застелити, завмерти застилати, завмирати

192. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Написання яких слів не можна пояснити правилом?

Зуп..нитися, пор..нати, в..сло, бер..гиня, гр..міти, х..литися, л..пневий, т..плиці, ст..бло, ш..рокий, л..тіти, пром..нистий, зап..кти, пів..нь, ч..пурний, м..нулий, вит..рати, зд..рати.

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, назвіть у ньому букви, вимовте звуки.

193. Прочитайте виразно текст. Поміркуйте, що символізують собою дві скрипки. Чому автор назвав свій твір баладою?

БАЛАДА ПРО ДВІ СКРИПКИ

Ой зробив хлопчина та й дві красні скрипки -

Поділив надвоє снів своїх красу.

Що перша скрипка - біла лебідка,

А друга скрипка - вечірній сум.

Закохались в нього дві сестри весною.

Одна - як та нічка, друга - мов той день.

Перша просила грати сумної,

Друга хотіла веселих пісень.

А як розійшлися ті пісні луною,

Він замовклі скрипки сестрам двом віддав.

Кожна дівчина стала вербою,

Легінь між ними явором став.

Там, де став явір понад плаями,

Знову я чую відлуння пісень:

Одна верба співає ночами,

Друга верба співає удень.

В. Марсюк

II. Знайдіть слова з орфограмою «Ненаголошені е, и в корені слова», обґрунтуйте написання.

III. Поясніть уживання тире в реченнях тексту.

194. Доберіть до слів таку їхню форму, щоб з’явився звук [е]. Запишіть дібрані слова, позначте орфограму.

ЗРАЗОК. У човні́ - човен.

Гривні, півня, вітру, терну, рівня, тижня, кашлю.

195. Змініть усно слова або доберіть до них спільнокореневі так, щоб ненаголошений звук [е] прочергувався з [і].

Сплести́, променистий, пекти, затекти, дзвеніти, мести́.

196. І. Спишіть речення, уставляючи на місці пропуску букву е або и та розставляючи пропущені розділові знаки.

I. Придорожня б..реза гойдала на своїх плакучих гілках з..лений д..мок (М. Стельмах). 2. Чов..н пл..ве та хвилі здіймає б’ючи вітрила в задумливу ніч (С. Фоменко). 3. Зашуми в..сною зел..н луже теплий вітре ш..л..сти в гіллі (А. Малишко). 4. Щоб сонячне світло досягло З..млі потрібно 8 хвилин (3 енциклопедії). 5. Дитинства теплий віт..р з очей моїх сльозинку вит..р (О. Довгоп’ят).

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

Ситуація

197. Напишіть есе на тему «Життя в гармонії з природою». Використайте 5-8 слів з орфограмою «Ненаголошені е, и в корені слова». За бажання скористайтеся поданими словами.

середовище

милуватися

затишний

веселковий

величний

милозвучний

степовий

левада

далечінь

збереження

оберігати

спричинити

безпечний

потребувати

уникати

легковажний

технічний

198. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Підкресліть орфограму.

Приб..р..жний, дал..чінь, в..личний, бр..ніти, оч..рет, т..леграма, ч..мпіон, каш..ль, дол..тіти, відб..рати, л..вада, майст..р, шел..стіти, пал..ць, ч..кати, завм..рати, в..лосипед, справ..дливість, запл.сти, ш.ренга, кол..ктив.

II. З одним словом (на вибір) складіть речення зі вставним словом (словосполученням).

199. Виконайте тестові завдання.

1. Букву и на місці пропуску треба писати в слові

А бр..нять

Б дал..чінь

В зел..нню

Г в..личезний

2. Букву и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А л..стопад, кр..ниця, в..рбовий

Б бл..скавиця, вос..ни, з..мувати

В кр..латий, л..тіти, бл..щати

Г п..шатися, тр..вожний, др..жання

3. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ч..ргування, ч..брець, в..шневий

Б справ..дливість оч..ретяний, в..селка

В ч..рв’як, ц..булька, м..дівник

Г зуп..няти, д..сятка, с..лянський


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити