Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 23. АПОСТРОФ

Про написання апострофа перед я, ю, є, ї, зокрема у складних словах і після префікса, а також про окремі випадки, коли апостроф не пишемо

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є губні приголосні? 2. Які звуки позначаємо буквами я, ю, є, ї?

200. А. Визначте префікси в словах. Якими звуками закінчуються ці префікси - твердими чи м’якими?

Від’ємний, роз’ятрити, між’ярусний, від’їхати.

Б. Прочитайте виразно слова. Скільки звуків позначають виділені букви - один чи два? Вимовте ці звуки?

Без’ярусний, перед’ювілений, з’єднання, над’їсти.

В. Зробіть висновок про те, коли після префікса пишемо апостроф.

Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї:

Апостроф НЕ пишемо перед я, ю, є, ї:

після букв б, п, в, м, ф: рум’яний, черв’як

після р, що позначає твердий звук (у вимові чуємо [й]): бур’ян, пір’я

після префіксів, що закінчуються твердим приголосним: від’їзд, роз’яснення після першої частини складних слів, яка закінчується твердим приголосним: дит’ясла, пів’яблука

у слові Лук’ян та похідних від нього словах: Лук’яненко, Лук’янівка тощо

після б, п, в, м, ф, якщо перед ними в корені слова є буква на позначення приголосного, крім р : свято, цвях після букви р, що позначає м’який звук [р'] (у вимові не чуємо [й]): буряк, крюк

Зверніть увагу!

Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки - [йа], [йу], [йе], [йі]. Наприклад: м’ята [мйа́та].

201. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де потрібно, апостроф. Поясніть написання.

Пів..юрти, перед..ювілейний, різнотрав..я, арф..ярка, залл..яти, моркв..яний, медв..яний, різдв..яний, возз'єднання, торф..янистий, св..ятковий, Св..ятослав, заїжджати, без..ядерний, під..юджувати, Лук..янівка, безхмар..я, глазур..ю, дит..ясла, Мін..юст (Міністерство юстиції).

пів’ящика

дит’ясла

духмяний

ллється

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

Коло думок

202. Поміркуйте, чому в словах першої групи після двох букв на позначення приголосних пишемо апостроф, а в словах другої - не пишемо.

Розв’язати, розм’якшити

Різдвяний, духмяний

203. Утворіть і запишіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ан- (-ян-), -яч- або -їн-.

Соловей, жирафа, жнива, морква, Різдво, зоря, торф, мавпа, кров.

204 . І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Яку настанову можна сформулювати на основі першого речення?

1. Історія - це св(’)ятая св(’)ятих народу, недоторканна для злодійських рук (О. Довженко). 2. Було після дощу і громовиці плодів соло(д,т)- ких в пелену зб(е,и)реш й смакуєш їх, соло(д,т)ких і духм(’)яних, а яблука вигупують в саду… (Г. Дудка). 3. Темряву тр(е,и)вожили криками півні, тан(ь)цювали леб(е,и)ді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір(’)ям, лоскотали мар(е)во золотим сузір(’)ям (Б. Симоненко). 4. Здаєт(ь)ся, що жоден лижв(’)яр не насмілився б з верхів(’)я з(’)їхати до низу (З газети). 5. На сайті Мін(’)юсту оприлюднен(н)о рішень(н)я (Є,є)вропейського суду з прав людини (3 Інтернету). 6. Місто Ізмаїл Одеської області називають столицею україн(ь)ського Пр(е,и)дунав(’)я (З газети).

II. Знайдіть прикметники й підкресліть їх як члени речення.

205. Випишіть слова з апострофом. Яке з поданих слів треба писати з дефісом?

Рутв..яний, п..яльця, львів..янин, кр..якати, пів..Яготина, уп..явся, виплетися, розм..якшити, Лук..ян, медв..яний, пів..юрби, гр..юкати, від..їзд, без..іменний, забур..янений, брукв..яний, від., є дну вати, уп..я- тьох, дзв..якнути, без..якірний,реп..ях.

Два - чотири - усі разом

206. У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших наявністю чи відсутністю апострофа.

1. Міжгір(’)я, дит(’)ясла, пр(’)янощі

2. Підв(’)язати, св(’)ященик, торф(’)яник.

3. Б(’)юлетень, тьм(’)яніє, під(’)ярок.

Попрацюйте в парах

207. Доберіть кожен по 7 слів на орфограму «Апостроф» для словникового диктанту. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

208. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де потрібно, апостроф.

Харків..яни, різьб..яр, тьм..яний, дит..ясла, між..яр..я, переджнив..я, мавп..ячий, цв..ях, зв..язатися, осв..ячений, Зазим..я, підмурів..я, торф..яник, Св..ятослав, вилл..ється, між..ярусний, пів..ящика, під..ярок, заюрмитися, мавп..ячий, уп..ятьох, з..економити, транс..європейський, п..яльця, медв..яний, без..язикий.

II. З двома поданими словами (на вибір) складіть речення, ускладнені відокремленими членами речення.

209. Виконайте тестові завдання.

1. Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка

А арф..яр, узгір..я, різдв..яний

Б Юр.лвка, від..ємний, дзв..якнути

В В..ячеслав, медв..яний, без..язикий

Г різнотрав..я, розм..якнути, олов..яний

2. З апострофом треба писати прикметник, утворений за допомогою суфікса -ан- ( ян ) від іменника

А морква

Б Різдво

В зоря

Г торф

3. Орфографічну помилку допущено в рядку

А пів-Європи, роз’їзд

Б розм’якшити, пів’яру

В тьмяний, лижвярка

Г поголів’я, безядерний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити