Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 24. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

Про те, якими буквами позначаємо на письмі м’які приголосні, коли пишемо знак м’якшення і які є винятки із цих правил

ПРИГАДАЙМО. Які є м’які звуки в українській мові? Які звуки не мають парних м’яких?

210. А. Слова, записані фонетичною транскрипцією, передайте звичайним письмом. Зіставте вимову й написання кожного слова.

[с'іл'с'ки́й], [мор'с'ки́й], [л'убо́вйу]

Б. Поясніть уживання в поданих вище словах знака м’якшення.

В. Зробіть висновок, як позначено м’якість приголосних у поданих вище словах.

211. І. Прочитайте текст. Чи з усіма думками автора ви погоджуєтеся? Чим могли б доповнити цей текст?

ЩОБ ВИСТАЧИЛО НА МРІЮ, або ФІНАНСОВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ

Кожному з нас треба вміти управляти своїми фінансами та з розумом вести бюджет. Найперший шлях до успішного незалежного фінансового становища - позбутися звички брати в борг. Другий - навчитися заощаджувати. Візьми за правило: витрати не повинні перевищувати доходи. Якщо важко впоратися з великими витратами, контролюй дрібні - і незабаром помітиш плюс.

У тебе, напевно, є довгострокова «фінансова мрія». Ми маємо на увазі не купівлю нерухомості коли-небудь, а, наприклад, придбання сучасного планшета. Що ти зробив (зробила) для того, щоб мрія стала реальністю? Насамперед склади свій фінансовий план. Детально пропиши в ньому терміни та скільки потрібно всього коштів для його реалізації. Зазнач, скільки ти витрачатимеш на це щомісяця. Відкладай гроші на мрію й намагайся не використовувати їх для інших потреб (За матеріалами Інтернету ).

II. Випишіть з тексту 10 слів з м’якими приголосними. Як позначено м’якість цих приголосних на письмі?

III. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Скільки м’яких звуків є в кожному з них? Як позначено м’якість цих звуків на письмі?

IV. Доберіть до одного з поданих фото підпис, використовуючи словосполучення з тексту.

Знак м’якшення

Пишемо ь:

НЕ пишемо ь:

1) після букв, які позначають м’які приголосні, у кінці слова та складу: вісь, дядько

1) після букв на позначення губних, шиплячих і [ґ], [к], [х], [г]:

до щ, дрі б

2) У суфіксах -зък-, -сък-, -цък-: морський

2) після р у кінці складу і слова: Ха рків, чоти рма

Виняток: Горький, Зорькін

3) у дієсловах на -ть, -ться: вчаться', у дієсловах наказового способу перед суфіксом -ся: погодься, виносься

3) після н перед ж, ч, ш, щ:

то нший, промі нчик

Виняток: няньчити, бриньчати, женьшень та похідні від них слова

4) після букви л перед буквою на позначення м’якого приголосного:

їда ль ня, сі ль ський

4) між буквами на позначення м’яких або напівпом’якшених приголосних (крім випадків, зазначених у пунктах 3, 4 першої колонки): ку зня, промі нці

Виняток: тьмяний, різьбяр

Зверніть увагу!

Коли знак м’якшення уживається у формі Н. в. іменника (нянька), то він зберігається й у всіх інших відмінках (няньці), а також в утворених від цього іменника прикметниках із суфіксом -ин (няньчин). Коли ж у Н. в. його нема, то й в інших відмінках і в прикметниках на -ин його не пишемо. Порівняймо:

Пишемо ь

НЕ пишемо ь

неньці, неньчин (бо ненька) доньці, доньчин (бо донька) скриньці (бо скринька)

Ната лці, Ната лчин (бо Наталка) хати нці (бо хатинка)

212. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Обґрунтуйте написання.

Камін..чик, нян..чити, найтон..ший, доріжен..ці, стеблин..ці, зозул..чин, ремін..ці, різ..блення, малесен..кий, тернопіл..с..кий, воли..с..кий, бердян..с..кий, дев’ят..сот, Тетян..чин, нян..чин, міл..ярдер, чотир..ох, цвірін..чати, здіймают..ся.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Скільки м’яких звуків є в кожному з них?

ме нший

камі нці

доньчин

неньчин

Коло думок

213. І. Поміркуйте, скільки м’яких приголосних є в словосполученні танцювальний турнір.

II. Поміркуйте, чому слова першої колонки пишемо зі знаком м’якшення, а другої - без нього.

гальці

галці

О́леньці

Оле́нці

скриньці

промінці

214. Запишіть іменники у формі давального відмінка однини.

Наталка, Галинка, Галька, Галинонька, Маринка, Юленька, нянька, жменька, тваринка, сторінка, донька, донка*, сопілка, скринька, хатинка, лялька.

* Донка - вудка для ловіння риби з дна водоймища.

Два - чотири - усі разом

215. У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших наявністю чи відсутністю знака м’якшення.

1. Близ(ь)кість, нян(ь)чити, мен(ь)ший.

2. Розніс(ь)ся, барабан(ь)щик, матусен(ь)ці.

3. Пот(ь)мянілий, колодяз(ь)ний, крад(ь)кома.

4. Стежин(ь)ці, вишен(ь)ці, сніжин(ь)ці.

5. Він(ь)чати, нян(ь)чити, брин(ь)чати.

216. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфікса -ськ- і запишіть. Обґрунтуйте наявність чи відсутність в утворених словах знака м’якшення перед цим суфіксом.

Умань, Волинь, Херсон, Літин, Ірпінь, Малин, Бориспіль, Хорол, посол, гуцул.

Попрацюйте в парах

217. Доберіть кожен (кожна) по 7 слів на орфограму «Знак м’якшення» для словникового диктанту. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

218. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Дуже погана людина яка (ні)чого не знає й не намагаєт(ь)ся (що)небудь узнати (Платон). 2. Розт(й,ь)охкався соловейко на калинон(ь)ці, щось не спит(ь)ся серед ночі с(е,и)ротинон(ь)ці (П. Грабовський). 3. Шац(ь)кий національний природний парк розташований на майже п’ят(ь)десяти тисячах гектарів Волин(ь)с(ь)кої області в бе(з,)посередній близ(ь)кості від кордонів з Польщ(е,о)ю (3 Інтернету). 4. Затихли люд(ь)с(ь)кі голоси в мален(ь)кій хатин(ь)ці лише цвіркуни десь під печею та в старих стінах зал(е,и)вались своїм цвіркотом (Т. Бордуляк).

II. Підкресліть в останньому реченні члени речення. Яке це речення - складносурядне, складнопідрядне чи безсполучникове?

219. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де потрібно, знак м’якшення.

Чернівец..кий, хар..ків’яни, черкас..кий, різ..блення, т..мяний, компан..йон, Уман..щина, брин..чати, велетен..с..кий, шіст..сот, кін..ський, черешен..ці, куз..ня, Натал..чин, нян..чити, промін..ці, віден..с..кий, підводься, колодяз..ний, піднос..ся, мен..ший, змагаєш..ся, камін..ці, кан..ський, кавказ..кий.

II. З двома словами (на вибір) складіть речення, ускладнені однорідними членами речення.

220. Виконайте тестові завдання.

1. Виділені букви позначають м’який звук у кожній назві рядка

А Ямпі ль, Ю р’їв, Кос тянтинівна

Б Фас тів, Дрогоби ч, Трос тянець

В Вовча нськ, Ка м’янка-Бузька, Ко сів

Г І зяслав, Нікополь, Костопі ль

2. Знак м’якшення треба писати в усіх словах рядка

А лан..цюжок, т..мяно, брин..чати

Б вітал..ня, промін..чик, близ..жий

В ткац..кий, Тернопільщина, у кишен..ці

Г оболон..ский, погод..ся, різ..бяр

3. З двома знаками м’якшення треба писати прикметник, утворений за допомогою суфікса -ськ- від іменника

А Коростень

Б Козятин

В Маріуполь

Г Бершадь


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити